Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/33/0 Cech Sukienników w Cieszynie 1581-1728 0 Unroll
Ewidencja uczniów, sprzedaż sukna, korespondencja z lat 1581-1728, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
14/34/0 Cech Szewców i Cholewkarzy w Cieszynie 1779-1949 0 Unroll
Statuty, księga protokołów, fundusz zapomogowy, ewidencja czeladników i uczniów, świadectwa nauki, metryki chrztu, księgi kasowe z lat 1777-1949, sygn. 1-21. Number of units in the group: 21
14/35/0 Cech Szmuklerzy w Cieszynie 1743-1872 0 Unroll
Przepisy cechowe, wpisy do cechu, spis majstrów, świadectwa nauki, księga kasowa z lat 1743-1872, sygn. 1-10. Number of units in the group: 10
14/36/0 Cech Tkaczy w Cieszynie 1725-1729 0 Unroll
Przywileje cechowe, korespondencja z lat 1725-1729, sygn. 1. Number of units in the group: 1
14/37/0 Cech Winiarzy w Cieszynie 1556-1818 0 Unroll
Odpisy przywilejów i przepisów cechowych, sprawy organizacyjne, uchwały wybór cechmistrzów, korespondencja w sprawie wyszynku wina z lat 1556-1818, sygn. 1-10; Protokoły cechu winiarzy z lat 1715-1747, sygn. 11. Number of units in the group: 11
14/38/0 Cech Zdunów w Cieszynie 1846 0 Unroll
Zezwolenia na wykonywanie zawodu z roku 1846, sygn. 1. Number of units in the group: 1
14/40/0 vacat - C.K. Urząd Ksiąg Wieczystych w Cieszynie - włączony do zespołów nr 14/13, 14/14, 14/43, 14/46, 14/47, 14/76, 14/150, 14/204, 14/235, 14/236, 14/237, 14/238 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/41/0 Zbiór akt i ksiąg katastralnych Księstwa Cieszyńskiego 1724-1940 0 Unroll
Akta katastralne gmin: nazwiska posiadaczy gruntów, ilość pola, przychód roczny i podatek z lat 1724-1896, sygn. 1-643; Akta szacunkowe gruntów w okręgach: klasyfikacja gruntów poszczególnych miejscowości z lat 1830-1881, sygn. 644-674. Number of units in the group: 926
14/42/0 vacat - Sąd Obwodowy Księstwa Bielskiego w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/41 i 14/204 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/43/0 C.K. Sąd Obwodowy w Cieszynie [1837] 1856-1918 [1945] 0 Unroll
Akta prezydialne: potwierdzenie złożenia przysięgi służbowej z lat 1898-1918, sygn. 1; Akta spraw cywilnych: odszkodowania z tytułu szkód górniczych i in., separacje i rozwody małżeństw, zaprzeczenie ojcostwa z lat 1906-1918 [1930], sygn. 2-286; Akta spraw karnych: sprawy o przestępstwo pospolite i odwołania od wyroków sądów powszechnych z lat 1906-1917, sygn. 287-420; Akta spraw prasowych: Korespondencja i orzeczenia w sprawach konfiskaty czasopism z lat 1909-1914, sygn. 421-471; Akta dotyczące ksiąg wieczystych: wnioski o dokonanie zmian w księgach wieczystych wraz z dokumentami z lat [1837] 1856-1893, sygn. 472-658; Rejestry handlowe firm jednostkowych i spółdzielczych: postanowienia sądowe i korespondencja z firmami odnośnie ich powstania i rejestracji wszelkich zachodzących w nich zmian z lat 1874-1918 [1945], sygn. 659-961. Number of units in the group: 1104
14/46/0 C.K. Sąd Powiatowy w Cieszynie [1819] 1850-1918 [1942] 0 Unroll
Sprawy spadkowe: akta postępowania spadkowego, testamenty z lat 1850-1918 [1942], sygn. 1-1130; Sprawy opiekuńcze z lat 1898-1918 [1941], sygn. 1131-1754; Wpisy do ksiąg wieczystych: wnioski z załączonymi dokumentami z lat [1819] 1851-1888, sygn. 1755-1834. Number of units in the group: 2370
14/47/0 C.K. Sąd Powiatowy w Skoczowie [1776] 1850-1918 [1939] 0 Unroll
Sprawy spadkowe z lat [1875] 1896-1918 [1938], sygn. 1-1150; Sprawy opiekuńcze z lat 1886-1918 [1939], sygn. 1151-2767; Wpisy do ksiąg wieczystych z lat [1776] 1851-1897, sygn. 2768-2989; Sprawy karne z lat 1850-1853, sygn. 1990-3023. Number of units in the group: 3379
14/52/0 C.K. Morawsko-Śląska Prokuratura Finansów w Brnie [1812] 1851-1918 0 Unroll
Sprawy dotyczące regulacji rzek: regulacja Wisły i jej dopływów z lat 1887-1917, sygn. 1-10; Sprawy własności gruntowej poszczególnych gmin i probostw z lat 1882-1918, sygn. 11-20; Sprawy gruntów cmentarnych w poszczególnych gminach z lat 1898-1917, sygn. 21-27; Sprawy fundacji dla szkół, kościołów i inne z lat [1812] 1851-1917, sygn. 28-52; Fundacje, legaty i zapisy mszalne z lat 1891-1918, sygn. 53-199. Number of units in the group: 199
14/53/0 C.K. Prokuratura w Cieszynie 1856-1918 [1919] 0 Unroll
Akta prezydialne: sprawozdania z działalności Prokuratury, zarządzenia z lat 1911-1918 [1919], sygn. 1-9; Dzienniki i rejestry z lat 1856-1886, sygn. 10-33. Number of units in the group: 37
14/54/0 Prokuratura Sądu Krajowego w Cieszynie 1939-1945 0 Unroll
Zarządzenia z lat 1939-1945, sygn. 1-43; Sprawy personalne pracowników Prokuratury z lat 1939-1945, sygn. 44-53; Sprawy karne z lat 1940-1945, sygn. 54-80; Dzienniki i rejestry z lat 1939-1945, sygn. 81-97. Number of units in the group: 113
Showing 31 to 45 of 456 entries.