Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/385/0 Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie [1945] 1952-1965 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne (1947-1965) 14 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, czynności, współzawodnictwa pracy, kronika (1947-1965) 5 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: Wieloletnie plany kosztów, produkcji, roczne plany finansowe, inwestycji, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przewozów towarowych, szkoleń zakładowych, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, finansowe rady zakładowej, analizy działalności gospodarczej, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej (1946-1965) 130 j.a. Narady i konferencje: protokoły zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zespołu organizacyjnego, posiedzeń komisji problemowych, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, konferencji partyjno-ekonomicznych, posiedzeń plenum i prezydium rady zakładowej (1946-1961) 13 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, lustracje (1947-1954) 2 j.a. Personel: wykazy etatów, analiza opisowa aparatu kierowniczego, wnioski racjonalizatorskie, ewidencja i rejestr wniosków (1946-1956) 7 j.a. Środki rzeczowe: techniczne normy zużycia (1951-1956) 1 j.a. Nieruchomości: zestawienie zbiorcze spisów z natury, protokoły zdawczo odbiorcze środków trwałych (1945-1956) 3 j.a Number of units in the group: 175
45/386/0 vacat - Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Górażdżach-włączony do zespołu nr 1196 Zakłady Cementowo - Wapiennicze "Górażdże" w Choruli 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/387/0 Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Kamień Wielki" w Kamieniu Śląskim [1947] 1953-1965 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne (1953-1964) 5 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: organizacja własnej jednostki, struktura i schematy organizacyjne, regulamin organów samorządu robotniczego, (1952-1963) 4 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany produkcji, roczne plany finansowe, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przemysłowy, postępu technicznego, rzeczowo-finansowy, techniczno-ekonomiczny, techniczno-przemysłowo-finansowy, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania z działalności zakładów, realizacja uchwał plenum KC PZPR, bilanse zamknięcia, bilans akcji socjalnej (1947-1965) 133 j.a. Narady i konferencje: narady wytwórcze i techniczne (1950-1955) 1 j.a. Biurowość, biblioteka, składnica akt: kontrole składnicy akt (1955-1958) 1 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, badanie sprawozdania finansowego (1949-1965) 11 j.a. Personel: zakładowa umowa zbiorowa, obsada stanowisk protokoły posiedzeń komisji usprawnień i racjonalizacji oraz wynalazczości, wnioski racjonalizatorskie, rejestr wniosków (1949-1958) 11 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: obliczanie prądów zwarcia (1961) 2 j.a. Nieruchomości: spis inwentarza zakładów wapiennych, protokoły komisyjnego przeglądu obiektów majątku trwałego, nabywanie nieruchomości rolnych na rzecz zakładów, odszkodowania i wywłaszczenia, wyciągi z matrykuł (1948-1962) 16 j.a. Inwestycje: korespondencja w sprawach inwestycji zakładów (1947-1954) 4 j.a. Utrzymanie ruchu: instrukcje eksploatacyjne (1959) 2 j.a. Produkcja: Plany bezpiecznego prowadzenia robót górniczych kamieniołomów, zasady prowadzenia robót strzałowych, dokumentacja strzelania długimi otworami, (1953-1964) 31 j.a. Dokumentacja techniczna: projekty techniczne instalacji odgromowych, elektrycznych, , linii napowietrznych, urządzeń energetycznych, dokumentacja złoża wapienia (1952-1964) 15 j.a. – 0,09 mb. Dokumentacja kartograficzna: plan orientacyjny zakładów (1947-1950) 1 j.a. Number of units in the group: 237
45/388/0 vacat - Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Strzelcach Opolskich - włączony do zespołu nr 2470 Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Opolwap" S.A. w Tarnowie Opolskim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/389/0 Huta Szkła Okiennego "Murów" w Murowie [1946] 1947-1965 0 Unroll
Zebrania 1951-1955 (1 j.a.), Plany wieloletnie 1951-1955 (2 j.a.), Plany roczne 1948-1965 (31 j.a.). Sprawozdania 1948-1960 (18 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1946-1961 (15 j.a.), Analizy 1950-1959 (9 j.a.), Racjonalizacja 1955 (1 j.a.), Grunty 1949 (1 j.a.), Paszportyzacja zakładu 1953 (1 j.a.) Number of units in the group: 79
45/390/0 Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach 1945-1995 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 656 j.a. - 10,91 mb 1. Zarządzenie (1953-1994) poz. 1-27 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedsiębiorstwa- 27 j.a. 2. Organizacja (1945-1993) poz. 28-111 Protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia przedsiębiorstwa Nattronzelstoff und Papierfabrik w Krapkowicach- Fabryki Tektury w Krapkowicach, Fabryki Preszpanu w Krapkowicach, Fabryki Tektury w Kolonowskim, przeszacowanie majątku fabryki, powołanie przedsiębiorstwa- akt erekcyjny, struktura organizacyjna zakładu w Kaletach, spis zakładów przemysłu uspołecznionego, przekształcenie Zakładów Papierniczych w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, Schemat organizacyjny Działu Inwestycyjnego, statut organizacyjny, regulamin organizacyjny, instrukcja o sposobie udokumentowania operacji gospodarczych, instrukcja prowadzenia wewnątrz-zakładowego rozrachunku gospodarczego, instrukcja normatywnego rozrachunku kosztów, poniemieckie akta katastralne, plany katastralne gruntów fabrycznych, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne, plany sytuacyjne, wykaz szkód wojennych, protokoły z posiedzeń Komisji Norm, protokoły z narad Komisji Postępu Technicznego, Konferencje Partyjno-Ekonomiczne, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej, wykaz członków KPD i KPP, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, wnioski Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze w grupach związkowych, statut samorządu załogi, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Ligi Kobiet, powołanie Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, protokoły z narad i konferencji pracowniczych, protokoły z narad aktywu gospodarczo-politycznego, protokoły z zebrań związkowych- 84 j.a. 3. Planowanie (1946-1992) poz. 112-285 Program usprawnienia gospodarki materiałowo-surowcowej, koncepcja rekonstrukcji przedsiębiorstwa, program działań naprawczych, wieloletnie plany inwestycyjne, wieloletnie plany techniczne, plany 6-letnie, 5-letnie, wieloletnie plany techniczno-ekonomiczne, komentarz do projektu B.H.P., roczne plany nakładów do rozliczeń finansowych, plany finansowe, plany inwestycyjne, plany kosztów własnych, plany produkcyjne, plany rozwoju przedsiębiorstwa, plany techniczno-ekonomiczne, plany zdolności produkcyjnej, plany poprawy wskaźników, plany techniczno-produkcyjne, plany techniczno- przemysłowo-finansowe, plany usprawnień organizacji techniki i technologii produkcji, plany zatrudnienia i szkolenia, plany kwartalne produkcji towarowej i globalnej, plany kwartalne wskaźników i obciążenia maszyn- 174 j.a. 4. Statystyka i sprawozdawczość (1947-1991) poz. 286-469 Sprawozdania statystyczne, roczne sprawozdania finansowe, badanie sprawozdania finansowego, orzeczenie z badania sprawności finansowej, sprawozdania z inwestycji, sprawozdania z wykonania produkcji, sprawozdania z kosztów, sprawozdania rewidenta zakładowego, sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego, sprawozdania miesięczne z pracy i sprawności zakładu, półroczne sprawozdania z planu zadrzewień, miesięczne sprawozdania techniczne i z inwestycji, miesięczne sprawozdania z wykonania planu czasu pracy robotników i wydajności pracy, sprawozdania miesięczne do Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego, analizy działalności gospodarczej, analizy finansowe, analizy problemowe gospodarki transportowej, analiza kosztów, analiza problemowa gospodarki energetycznej, analizy z inwestycji, analizy ze zdolności produkcyjnej, analizy wydajności pracy, analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania z działalności gospodarczej, rozwój i osiągnięcia zakładu, kalkulacje sprawozdawcze- 184 j.a. 5. Biurowość i Archiwum (1956-1977) poz. 470-480 Instrukcje kancelaryjne, instrukcje obiegu i kontroli dokumentacji, wykaz pieczątek, rejestr akt archiwalnych Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, rejestr akt archiwalnych- 11 j.a. 6. Kontrola (1952-1983) poz. 481-504 Zarządzenia pokontrolne, protokoły polustracyjne, protokoły z kontroli zewnętrznych, protokoły z kontroli ZUS, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje, protokoły z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa- 24 j.a. 7. Personel (1948-1993) poz. 505-516 Regulaminy wynagrodzenia poszczególnych pracowników, regulacja płac, zestawienie obsady osobowej projekty zmian, regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, regulamin premiowania, regulamin pracy, wykazy pracowników, zestawienie zatrudnienia pracowników, karty zatrudnienia, etatyzacja Fabryki Malczyce, wykaz pracowników zaszeregowanych do nowej siatki płac, ankieta o szkodliwości pracy, praca młodocianych oraz stawki utrzymania, normy i analizy norm- 12 j.a. 8. Sprawy osobowe (1946) poz. 517 Akta personalne- 1 j.a. 9. Postępowe metody pracy (1954-1958) poz. 518-522 Zakładowe umowy o długofalowym współzawodnictwie, projekty racjonalizatorskie- budowa oddziału destylacji terpentyny, walec holender, protokóły Komisji Oceny Projektów- 5 j.a. 10. Ochrona pracy (1946-1987) poz. 523-525 Protokóły Koła Bezpieczeństwa Pracy, regulamin ochrony przeciwpożarowej, raporty pożarów- 3 j.a. 11. Środki rzeczowe (1945-1947) poz. 526-530 Inwentarz Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, inwentaryzacja Fabryki Natronag w Kaletach, inwentura ogólna zakładów w Krapkowicach, Kaletach, Kolonowskiem, inwentura Fabryki w Kaletach, inwentura Fabryki Celulozy w Starym Dębie- 5 j.a. 12. Inwestycje, remonty (1947-1952) poz. 531-535 Normy dla robót inwestycyjnych w Czułowickich Zakładach Papierniczych, inwestycje- wnioski, kosztorysy, inwestycje- Fabryka Kalety, raporty inwestycyjne Fabryki Kolonowskie i Malczyce- 5 j.a. 13. Finanse, Księgowość (1945-1995) poz. 536-646 Preliminarz budżetowy, kalkulacja porównawcza kosztów jednostkowych, bilanse Fabryki Kalety, bilanse Fabryki w Kamienicy Polskiej, bilanse i orzeczenie Fabryki Kostrzyń, bilanse Fabryki Krapkowice, orzeczenia i bilanse Fabryki w Przewozie, orzeczenia i bilanse Fabryki w Zenicach, bilans Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, bilanse zamknięcia Fabryki w Jeleniej Górze, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Kaletach, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Krapkowicach, bilans zamknięcia Fabryki Osinki Dolne, analiza ekonomiczna Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, rewizje finansowo-księgowe, kalkulacje planowane- 111 j.a. 14. Produkcja (1964-1985) poz. 647-656 Korekta wyników, instrukcje technologiczne- 10 j.a. Dokumentacja kartograficzna: 2 j.a. Plany sytuacyjne i plany katastralne gruntów Krapkowickich Zakładów Celulozowo Papierniczych w Krapkowicach (1947-1948, 1956) – 2 j.a. Number of units in the group: 658
45/391/0 Spółka Akcyjna "Otmęt" w Krapkowicach [1945] 1946-1999 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 368 j.a. – 6,01 mb. Ogólne zasady zarządzania: schematy organizacyjne oddziałów, organizacja szkoły przysposobienia przemysłowego, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 39 j.a. (1945-1999) Organy kolegialne: materiały na konferencję samorządu robotniczego, protokoły konferencji fabrycznych, odprawa, narad i zebrań załogi; 3 j.a. (1946-1970) Plany: Wieloletnie plany zatrudnienia, kosztów, finansowe i produkcji, roczne plany finansowo-gospodarcze, finansowe, funduszu amortyzacyjnego, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, postępu technicznego, rozwoju techniki, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zaopatrzenia materiałowego, zaopatrzenia w maszyny, urządzenia i sprzęt, zatrudnienia i funduszu płac, zużycia materiałowego, zagospodarowania zapasów; 144 j.a. (1947-1988) Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania finansowe, z produkcji obuwia, analizy działalności przedsiębiorstwa, raporty inwestycyjne, bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse likwidacyjne, wy6kazy statystyczne z produkcji; 78 j.a. (1945-1985) Zbiory i ewidencja norm: stawki akordowe; 1 j.a. (1947) Prace naukowo-badawcze i popularyzacyjne: charakterystyka zakładu, tablice informacyjne; 33 j.a (1951) Wydawnictwa własne: monografia zakładu, kolekcja obuwia, gazety zakładowe „Echo Otmętu”, kalendarze firmowe; 46 j.a. (1952-1998) Obsługa informacyjna: udział zakładu w wystawie; 1 j.a. (1948) Kontrola: kontrole zewnętrzne; 1 j.a. (1954-55) Kadry: zakładowe umowy zbiorowe, wykazy pracowników zatrudnionych, nominacje na stanowiska kierownicze; 5 j.a. (1945-1955) Bezpieczeństwo i higiena pracy: analizy wypadków przy pracy; 4 j.a. (1974-1986) Sprawy socjalno-bytowe: akcja socjalna; 1 j.a. 1950-1953 Nieruchomości: protokoły zdawczo-odbiorcze fabryk, akt i agend; 6 j.a. (1945-1955) Ekonomika: orzeczenie biegłych księgowych, plan kont; 2 j.a. (1945, 1968) Inwentaryzacja: inwentarz maszyn i urządzeń, kwestionariusz techniczny; 2 j.a. (1945-1946) Organizacja i koordynacja produkcji: wzory wykrojów, korespondencja fabryki; 2 j.a. (1945-1946) Dokumentacja techniczna: 16 j.a. – 0,16 mb. Dokumentacja techniczna inwestycji i remontów w obiektach: 16 j.a. (1948-1951) Number of units in the group: 385
45/392/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu 1955-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 154
45/393/0 vacat-Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie Oddział w Opolu- włączony do zespołów nr 383 Cementownia "Piast " w Opolu i zespołu nr 2471 Cementownia "Strzelce Opolskie" w Strzelcach Opolskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/394/0 Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Opolu 1949-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 57
45/395/0 Opolskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Opolu 1946-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 124
45/397/0 "Ter-Zet" Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu 1958-1963 0 Unroll
Dyrektor: własne konferencje, narady, odprawy (protokoły posiedzeń, narad, własne zarządzenia); 2 j. a. (1958 – 1962); Dział Organizacji i Planowania: organizacja własna przedsiębiorstwa (sprawy prawno – organizacyjne, schematy, instrukcje, regulaminy), plany (finansowe, gospodarcze, techniczno – ekonomiczne), sprawozdania (roczne, okresowe, finansowe); 18 j. a. (1958 – 1962); Dział Finansowo – Księgowy: bilanse (roczne, kwartalne, kontrolne), plany kont, protokoły z kontroli; 13 j. a. (1958 – 1963); Dział Produkcji: plany produkcji i eksploatacji (roczne, okresowe), plany ruchu (mapy i fotografie z punktów eksploatacji kruszywa), protokoły z kontroli; 16 j. a. (1959 – 1963); Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania (miesięczne); 2 j. a. (1961 – 1963). Number of units in the group: 51
45/398/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Paliwa Formowanego T.P.M.P. w Opolu 1952-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 179
45/399/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Przyworach 1950-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 41
45/400/0 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu 1946-1951 0 Unroll
bilanse finansowe 1946 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1947/1948 (1 j.a.), bilans 1949-1951 (2 j.a.), protokoły rewizyjne 1947-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 5
45/401/0 Budowlana Spółdzielnia Pracy w Ozimku 1958-1963 0 Unroll
Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (korespondencja), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 3 j. a. (1958 – 1963); Organa kolegialne: własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń); 4 j. a. (1958 – 1961); Planowanie i sprawozdawczość: plany i sprawozdania roczne; 2 j. a. (1958 – 1960); Pomoc prawna: sprawy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i przed innymi organami (egzekucja i wynajem nieruchomości na potrzeby Spółdzielni); 1 j. a. (1958-1961); Akta i ewidencja osobowa: kartoteki personalne; 2 j. a. (1958 – 1959); Finanse: finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów (inwestycje zdecentralizowane, weksel gwarancyjny, kredyty bankowe); 1 j. a. (1959 – 1960). Number of units in the group: 13
45/402/0 Spółdzielnia Pracy Konstrukcji Stalowych "Konstal" w Odrowążu 1957-1966 0 Unroll
Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (statuty, udziały członkowskie, korespondencja likwidacyjna), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 8 j. a. (1957 – 1966); Organa kolegialne: Zarząd, własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń); 7 j. a. (1957 – 1964); Organizacja: informacje zewnętrzne (pisma okólne, korespondencja, pisma z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy), dokumentacja kancelaryjna; 6 j. a. (1960 – 1964); Planowanie i sprawozdawczość: plany roczne, wieloletnie (finansowo – inwestycyjne, techniczno – ekonomiczne, rozwoju usług, postępu technicznego itp.), plan operatywny, (bilanse, sprawozdania finansowe, opisowe, z zadań inwestycyjnych i z produkcji); 18 j. a. (1958 – 1964); Pomoc prawna: sprawy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i przed innymi organami (postępowania arbitrażowe, akta sądowe, wezwania do zapłaty, ubezpieczenia); 3 j. a. (1962 – 1966); Kontrola: (książka kontroli, kontrole, sprawozdania i zalecenia pokontrolne); 4 j. a. (1958 – 1964); Ochrona pracy: (wypadki przy pracy); 1 j. a. (1959 – 1961); Sprawy socjalne i bytowe: kartoteki Kasy Wzajemnej Pomocy, deklaracje, protokoły, księgi obrotów i sald, i deklaracje członkowskie Kasy Wzajemnej Pomocy, karty zdrowia; 8 j. a. (1958 – 1964); Ochrona mienia: (PZU – dokumentacja, sprawozdawczość); 2 j. a. (1962 – 1964); Księgowość: urządzenia księgowe (zestawienie rejestrów, dziennik tabelaryczny, akta księgowe likwidacyjne, karty kontowe, księga główna, karta finansowa likwidacyjna), dowody księgowości finansowej (dokumenty księgowe), dokumentacja płac (karty zarobkowe zbiorcze), pożyczki i inne obciążenia pracowników (kasa zapomogowo – pożyczkowa); 16 j. a. (1959 – 1966); Ceny, taryfy i marże: (cennik robót remontowych); 1 j. a. (1957); Postęp techniczny: (protokoły posiedzeń); 1 j. a. (1961); Dokumentacja realizowanych robót budowlano – montażowych: (rozliczenia robót); 1 j. a. (1961). Number of units in the group: 76
45/403/0 Spółdzielnia Pracy "Fotografika" w Opolu 1954-1958 0 Unroll
Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (akta organizacyjno – prawne, regulamin), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 2 j.a. (1954 – 1958); Organa kolegialne: własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń, zebrań); 4 j.a. (1954 – 1958); Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany i sprawozdania roczne (bilanse, sprawozdania z działalności, wykonania planów), plany operatywne; 12 j.a. (1954 – 1958); Współzawodnictwo, wynalazczość i racjonalizatorstwo: 4 j.a. (1954 – 1957); Sprawy socjalne i bytowe: (akcja socjalne, sprawy kulturalno – oświatowe); 2 j.a. (1954 – 1957); Akta i ewidencja osobowa: (akta pracowników i ankiety personalne); 12 j.a. (1954 – 1958); Fundusze specjalnego przeznaczenia: (fundusz socjalny); 1 j.a. (1957); Księgowość: dokumentacja płac (listy płac); 1 j.a. (1958). Number of units in the group: 38
45/404/0 Związek Branżowy Spółdzielni Odzieżowych i Skórzanych w Opolu 1950-1954 0 Unroll
Zarząd: protokoły z posiedzeń zarządów, protokoły z narad, zebrań, sprawozdania z rewizji spółdzielni podległych 1950-1955 (10 j.a.), Sekretariat: sprawozdanie z pracy Związku 1952 (1 j.a.), Sekcja Planowania: plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zaopatrzenia, zatrudnienia, kosztów Związku i podległych spółdzielni, sprawozdania GUS z wykonania planu produkcji, zatrudnienia Związku i spółdzielni 1950-1955(82 j.a.), Sekcja Księgowości: preliminarze budżetowe, bilanse zbiorcze Związku, bilanse roczne i kwartalne podległych spółdzielni 1951-1954 (78 j.a.), Sekcja Organizacji: zarządzenia Związku, wykazy punktów usługowych, akta założycielskie niektórych podległych spółdzielni, programy kursów i plany szkoleń 1951-1955 (9 j.a.), Sekcja zatrudnienia i płac: wykazy zatrudnionych robotników, plany etatów, sprawozdnie z wykonania planu zarudnienia Związku i podległych spółdzielni 1952-1954 (11 j.a.), Sekcja Produkcji: programy i plany produkcji, zestawienia z wykonania planów produkcji, sprawozdania o przyjeciu wyrobów gotowych Związku i spółdzielni 1950-1954 (11 j.a.), Sekcja Inwestycji: zarządzenia dotyczące wykazu zatwierdzonych projektów racjonalizatorskich i akta spraw inwenstycyjnych podległych spółdzielni 1952-1954 (14 j.a.), Sekcja Socjalna: sprawozdania spółdzielni ze stanu BHP, protokoły zbiorcze z wykonania wczasów świątecznych i zapomóg losowych 1951-1954 (10 j.a.), Sekcja Kontroli Technicznej: sprawozdania zbiorcze z rewizji Związku, protokoły z kontroli technicznych podległych spółdzielni, akta inwestycyjne spółdzielni 1951-1954 (13 j.a.), Sekcja Administarcyjno - Gospodarcza: sprawozdania z ilości posiadanych pojazdów samochodowych i ich wykorzystania oraz z zużycia zapasów, sprawozdania z działalności gospodarczej Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Strzelcach Opolskich 1952-1953 (3 j.a.) Number of units in the group: 242
45/405/0 Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych i Budowlanych w Opolu 1950-1955 0 Unroll
Zarząd: protokoły z posiedzeń Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, protokoły i sprawozdania spółdzielni podległych 1951-1955 (13 j.a.), Sekcja Planowania: plany produkcyjno-przemysłowo-finansowe, plany produkcji i zaopatrzenia Związku i spółdzielni podległych, roczne sprawozdania GUS z wykonania planu, płac usług przemysłowych i nieprzemysłowych 1950-1954 (31 j.a.), Sekcja Finansowo - Księgowa: bilanse Związku i podległych spółdzielni 1951-1955 (42 j.a.), Sekcja Kadr i Szkolenia: sprawozdnia spółdzielni z przepracowanych i opuszczonych dni pracy, plany szkolenia 1951-1955 (7 j.a.), Sekcja Organizacji: zarządzenia, instrukcje organizacyjne dotyczące reorganizacji Związku, sprawozdania o stanie spółdzielni, o liczbie przedsiębiorstw oraz sprawozdania ze współzawodnictwa pracy 1951-1954 (12 j.a.), Sekcja Zatrudnienia i Płac: plany zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z wykonania planu płac, z ruchu pracowników oraz sprawozdania o stanie zatrudnienia i wypłatach 1951-1954 (26 j.a.), Sekcja Zaopatrzenia i Administracyjno - gospodarcza: protokoły Komisji Gospodarczej, sprawozdnia z wykonania planu przewozu ładunków i z żużycia zapasów, sprawozdanie z wykonania planu zaopatrzenia 1951-1954 (8 j.a.) Sekcja Techniczno - Produkcyjna: sprawozdania z wykonania planuprodukcji oraz ze współzawodnictwa i racjonalizatorstwa pracowniczego 1951-1955 (7 j.a.), Sekcja Głównego Mechanika: protokoły kontroli BHP, zawiadomienia o wypadkach przy pracy 1951-1954 (5 j.a.), Sekcja Kontroli Technicznej: sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku, kontrole techniczne, polecenia powizytacyjne dla Związku i podległych spółdzielni 1951-1954 (6 j.a.) Number of units in the group: 157
Showing 681 to 700 of 4,054 entries.