Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/401/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szreńsk powiat mławski 1954-1972 0 Unroll
Materiał z działalności organów kolegialnych składają się z protokołów sesji rady gromadzkiej z lat 1954-1972 (poza 1966), rejestrów uchwał rady z l. 1965-1972, protokołów spotkań radnych z wyborcami, akt komisji gromadzkich zawierających plany pracy, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, protokołów posiedzeń prezydium rady wraz z załącznikami (kompletne) oraz protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów. Natomiast akta prezydium jako organu administracji państwowej zawierają między innymi podział administracyjny z wykazem miejscowości i obiektów fizjograficznych z 1971 roku, statystykę rolną, w tym zestawienia gromadzkie spisów rolnych z lat 1959-1970, planowanie budżetu, jego zmiany i realizacja oraz sprawy gospodarki gromadzkiej z protokołami i wykazami podjętych czynów społecznych. Number of units in the group: 130
76/402/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszewie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, obecnie w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/403/0 Szkoła Podstawowa w Bońkowie Kościelnym powiat mławski 1931-1960 0 Unroll
Sprawozdania statystyczne jednostkowe szkół podstawowych z lat 1948-1960 i arkusze ocen uczniów rocznika 1931-1954. Number of units in the group: 3
76/404/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Radzanów powiat mławski 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji i posiedzeń GRN, budżet, sprawoznania finansowe, wykaz gospodarstw rolnych, kontrole i zarządzenia pokontrolne, zebrania wiejskie i sołtysi, plany i sprawozdania z ich realizacji, sprawy społeczne, sprawozdawczość i statystyka, komisje, kancelaria i archiwum zakładowe, FJN i czyny społeczne. Number of units in the group: 151
76/405/0 Szkoła Podstawowa w Podkrajewie powiat mławski 1929-1960 0 Unroll
Akta dotyczące nauczania i wychowania zawierają arkusze ocen uczniów roczników 1929-1946, realizacja obowiązku szkolnego (listy dzieci), plany wychowawcze szkoły na lata 1952-1957 składające się z określenia celów ogólnych i środków ich realizacji oraz księga protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1955-1960. Natomiast materiały z zakresu organizacji i administracji stanowią projekty organizacyjne szkoły z okresu lat 1951-1959 a także formularze i arkusze sprawozdawcze: ogólny, z wyników klasyfikacji uczniów i zestawienia frekwencji uczniów z lat 50-tych i 60-tych. Number of units in the group: 12
76/406/0 Szkoła Podstawowa w Radzanowie powiat mławski 1929-1959 0 Unroll
Ogólne formularze statystyczne szkoły oraz sprawozdania cząstkowe np o klasyfikacji uczniów lub rozwoju kultury fizycznej i turystyki z lat 1953-1959, a także zestawienia frekwencji z ostatnich stron dzienników lekcyjnych. W protokołach zdawczo-odbiorczych jest sprawa zastawu działki. Natomiast na dokumentację dydaktyczną składają się księgi główne ocen na rok szkolny z okresu 1929-1946 oraz arkusze ocen roczników 1929-1953. Number of units in the group: 36
76/407/0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mławie powiat mławski 1921-1966 0 Unroll
Projekty organizacyjne szkoły, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z lat 1951-1956, sprawozdawczość statystyczna zawierająca ogólne formularze dla szkół powszechnych jak też cząstkowe z wyników klasyfikacji uczniów i inne oraz akta Społecznego Komitetu Budowy Szkoły z lat 1957-1963, w tym także protokoły posiedzeń komitetu. Na dokumentację dydaktyczną składają się między innymi: księgi główne z lat szkolnych 1921-1940 posiadające adnotację nauczyciela o ich ocaleniu we wrześniu 1939 roku z płonącego gmachu szkoły, 12 zeszytów-ksiąg ocen za rok szkolny 1944/45 oraz arkusze ocen uczniów z lat 1944-1958. Ponadto w zespole występują protokoły Rady Pedagogicznej z lat 1945-1966 i księgi hospitacji kierownika szkoły. Number of units in the group: 75
76/408/0 Szkoła Podstawowa w Lipowcu Kościelnym powiat mławski 1924-1963 0 Unroll
Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej oraz arkusze ocen uczniów Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Number of units in the group: 5
76/409/0 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mławie powiat mławski 1947-1959 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1948-1959, księga spostrzeżeń po hospitalizacyjnych kierownika szkoły, statystyka uczniów z ostatnich stron dzienników lekcyjnych oraz arkusze ocen uczniów roczników 1930-1950. Number of units in the group: 27
76/410/0 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie powiat mławski 1958-1965 0 Unroll
Na dokumentację dydaktyczno-wychowawczą składają się głównie arkusze uczniów rocznika 1933-1956 oraz protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1963-1965. Natomiast materiały z zakresu administracji i organizacji stanowią projekty organizacyjne szkoły z okresu 1958-1965 oraz opracowania statystyczne ogólne szkoły, cząstkowe problemowe np. o wychowaniu fizycznym i turystyce jak też statystyka uczniów z ostatniej strony dziennika lekcyjnego. Number of units in the group: 22
76/411/0 vacat - Akta gminy Żuromin - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/412/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudusku powiat ciechanowski 1954-1972 0 Unroll
protokoły posiedzeń rady, komisji i prezydium, budżety i plany gospodarcze oraz ich realizacja, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole zewnętrzne, załączniki do akt USC Number of units in the group: 72
76/413/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Lutocinie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/414/0 Szkoła Podstawowa w Głużku powiat mławski 1929-1963 0 Unroll
Arkusze ocen uczniów roczników 1929-1947 oraz materiały ogólno-administracyjne jak plany pracy szkoły w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, administracyjnym i organizacji szkolnych (komitet rodzicielski) z lat 1956-1963, projekty organizacyjne szkoły z lat 1956-1963, arkusze sprawozdawcze o wynikach nauczania, realizacji obowiązku szkolnego jak również statystyka uczniów z ostatnich stron dzienników lekcyjnych. Number of units in the group: 9
76/415/0 Szkoła Podstawowa w Mostowie powiat mławski 1913-1967 0 Unroll
Metryka szkolna czyli arkusze spisowe dzieci uczęszczających do szkoły roczników 1913-1925, księgi główne ocen postępów uczniów w naukach za lata szkolne z okresu 1923-1939 i arkusze ocen roczników 1931-1954. Natomiast w teczce sprawozdawczości statystycznej występują: arkusze organizacyjne szkoły oraz sprawozdania statystyczne ogólne, cząstkowe i ostatnie strony dzienników lekcyjnych. Number of units in the group: 17
76/416/0 Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Ciechanowie 1955-1964 0 Unroll
dokumentacja projektowo-kostorysowa inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo Number of units in the group: 196
76/417/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Zgoda" w Mławie powiat mławski 1956-1974 0 Unroll
Akta samorządowe spółdzielni w postaci protokołów i materiałów z Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu. Natomiast na materiały z zakresu administracji i nadzoru składają się między innymi dokumenty organizacyjne, w tym protokoł posiedzenia konstytucyjnego członków, statut, postanowienie sądowe o wpisaniu do rejestru spółdzielni, wywłaszczenie nieruchomości na rzecz członków spółdzielni i dotyczące jej likwidacji. Ponadto w zespole znajdują się akta członków w postaci rejestrów i teczek poszczególnych członków, dokumentacja działalności finansowej np. bilanse, plany i sprawozdania finansowe, lustracje pełne i częściowe Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Z zakresu inwestycji zachowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz sprawozdania inwestycyjne. Number of units in the group: 424
76/418/0 Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Ciechanowie powiat ciechanowski 1919-1936 0 Unroll
sprawy komasacji gruntów, zniesienia służebności, likwidacji serwitutów Number of units in the group: 57
76/419/0 vacat - PMRN Chorzele - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/420/0 vacat - PGRN Krzynowoga Wielka - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 401 to 420 of 1,341 entries.