Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/141/0 Towarzystwo Przędzalnicze „La Czenstochovienne” S.A. Częstochowa [1885-1891]1900-1945[1957] 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1900 - 1944, sygn. 1 - 262, w tym: statuty, protokoły Walnych Zgromadzeń, odpisy z rejestru handlowego, odpisy aktów notarialnych, statystyka przemysłowa, kwestionariusze, wycinki prasowe, sprawozdania własne oraz Biura Sprzedaży Fabryk Jutowych, Centralnego Związku Przemysłu Polskiego, Związku Przemysłu Włókienniczego i Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego; Akta księgowości z lat 1900 - 1945, sygn. 263 - 371, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, sprawozdawczość, podatek obrotowy, oszacowanie nieruchomości, sprawy bankowe; Akta produkcji i zbytu z lat 1909 - 1945, sygn. 372 - 457, w tym: kalkulacje kosztów produkcji, statystyka produkcji, odbiorcy, cenniki, sprawy dewizowe; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1902 - 1944, sygn. 458 - 483, w tym: administracja domów urzędniczych, nabywanie maszyn, sprzętu i materiałów, telefony, remonty; Akta dotyczące załogi z lat 1885 - 1891, 1905 - 1945, sygn. 484 - 545, w tym: ewidencja robotników (skorowidze), ogłoszenia o ograniczeniu czasu zatrudnienia, opieka nad niemowlętami robotnic, zasiłki, wypadki przy pracy; Listy płac oraz ich zestawienia z lat 1905 - 1945, sygn. 546 - 805, w tym: księgi rachunków osobistych robotników; Ambulatorium Przyzakładowe z lat 1942 - 1945, sygn. 806 - 811, w tym: ewidencja chorych, stosowane leki; Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Koło Fabryki "La Czenstochovienne" z lat 1937 - 1939; sygn. 812, w tym: wykazy członków, korespondencja; Koleżeńskie Stowarzyszenie Urzędnicze z lat 1928 - 1938, sygn. 813 - 814, w tym: wykazy członków, komunikaty; Towarzystwo Teatralno - Wokalno-Muzyczne z lat 1923 - 1933, sygn. 815, w tym: statut; Klub Kulturalno - Sportowy "Częstochowianka" z lat 1937 - 1939, sygn. 816 - 825, w tym: sprawy organizacyjne, deklaracje członkowskie, korespondencja; Księgi główne, inwentarze, korespondencja handlowa, zarządzenia w sprawie dostarczania wyrobów dla armii niemieckiej, inwentarz weksli i towarów, komunikaty Izby Przemysłowo-Handlowej z lat 1891, 1900 - 1944, 1948, sygn. 826 - 842. Liczba jednostek w zespole: 852
8/142/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego w Częstochowie [1939]1945-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 961
8/143/0 Union Textile Spółka Akcyjna w Częstochowie [1889]1926-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1906 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: statut, sprawozdania, korespondencja dyrektora w sprawach handlowych i innych; Księgowość z lat 1889 - 1943, sygn. 16 - 99, w tym: księgi główne, dzienniki, bilanse, inwentarze, księgi kasowe; Akta produkcji i sprzedaży z lat 1923 - 1945, sygn. 100 - 123, w tym: sprawozdawczość produkcyjna, księgi produkcji, statystyka przemysłowa, sprzedaż; Akta dotyczące załogi z lat 1928 - 1942, sygn. 124 - 133, w tym: wykazy i skorowidze robotników, ubezpieczenia; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1930 - 1939, sygn. 134 - 136, w tym: wykazy osób zamieszkałych w budynkach fabrycznych, opłaty za korzystanie z kanalizacji. Liczba jednostek w zespole: 153
8/144/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. M. Koszutskiej w Częstochowie 1945-1998 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1953, sygn. 1 - 74, w tym: protokoły zebrań, wybory Rady Zakładowej, instrukcje, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, biuletyny służbowe Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego, plany produkcji i sprawozdania, korespondencja z władzami, akta personalne dyrektora i kierowników; Księgowość i akta finansowe z lat 1945 - 1950, sygn. 75 - 82, w tym: dzienniki główne, bilanse, inwentarz, koszty, korespondencja z Urzędem Skarbowym i Rewizyjnym; Akta produkcji, kupna i sprzedaży z lat 1946 - 1952, sygn. 83 - 111, w tym: statystyka produkcji i sprzedaży, sprawozdania, plany, koszty produkcji, wydajność, kredyty na remonty, wskaźniki, harmonogramy, książki produkcji i zaopatrzenia, umowy kupna - sprzedaży, specyfikacje i rachunki handlowe, dziennik dostawców; Akta dotyczące załogi z lat 1945 - 1956, sygn. 112 - 157, w tym: dokumenty osobiste i ewidencja młodocianych, sprawy personalne pracowników, książki kar i pochwał, ubezpieczenia, premie, płace, podatki, wykazy pracowników, normy produkcyjne, instrukcje, zarządzenia, sprawozdania, zebrania dotyczące współzawodnictwa pracy, wykonanie zobowiązań, przodownicy pracy, fundusz akcji socjalnej i sanitarnej, kasa zapomogowo - pożyczkowa, urlopy; Organizacje przyzakładowe i sprawy gospodarcze z lat 1945 - 1950, sygn. 158 - 161, w tym: klub sportowy, straty wojenne, inwestycje, sprawy gospodarcze; Dzienniki podawcze z lat 1945 - 1951, sygn. 162 - 165, w tym: dzienniki korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Liczba jednostek w zespole: 1239
8/145/0 Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włóknistego w Częstochowie Francuska Spółka Akcyjna 1887-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1909 - 1945, sygn. 1 - 48, 126, w tym: Statut, Zgromadzenie Ogólne Akcjonariuszy, protokoły kontroli ksiąg handlowych, sprawy hipoteczne, okólniki Komisji Dewizowej, zarządzenia władz okupacyjnych, odpisy aktów notarialnych; Akta księgowo - finansowe i handlowe z lat 1887 - 1945, sygn. 49 - 110, 125, w tym: księgi główne, dzienniki, bilanse, inwentarze, księgi sprzedaży, przywóz surowców z zagranicy, wykazy weksli; Akta dotyczące załogi z lat 1891 - 1942, sygn. 111 - 121, 123 - 124, 127 - 132, w tym: wypadki przy pracy, sprawy zatrudnienia cudzoziemców, opieka nad niemowlętami, wykazy i skorowidze pracowników, w tym młodocianych, książki obrachunkowe robotników; Próbki materiałów z lat 1907 - 11910, sygn. 122, 133 - 149. Liczba jednostek w zespole: 149
8/146/0 Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókiennych „Stradom” S.A 1896-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1896 - 1944, sygn. 1 -35, w tym: projekt statutu, protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, odpisy rejestru handlowego, sprawozdania opisowe, sprawy hipoteczne, patenty, akta personalne dyrektora Berlinerblau; Akta księgowości i finansów z lat 1897 - 1945, sygn. 36 - 79, w tym: bilanse, inwentarze, korespondencja w sprawach ubezpieczenia, polisy, akcje, akta dotyczące podatków, korespondencja z bankami, Akta produkcji, kupna i sprzedaży z lat 1930 - 1942, sygn. 80 - 111, w tym: korespondencja dotycząca zakupu maszyn i urządzeń, korespondencja z odbiorcami, akta dotyczące założenia fabryki jutowej w Turcji; Akta dotyczące załogi z lat 1924 - 1939, sygn. 112 - 139, w tym: wykazy pracowników, cudzoziemcy zatrudnieni w Zakładach, płace, umowy zbiorowe, tabele płac akordowych, wykazy etatów robotniczych, nakazy Inspektora Pracy, akta dotyczące strajków, akta Klubu Kulturalno-Sportowego i Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; Akta administracyjno-gospodarcze z lat 1896 - 1943, sygn. 140 - 162, w tym: akta, rysunki techniczne dotyczące budowy szwalni, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, plany fabryki, rysunki maszyn i urządzeń; Akta roszarni lnu z lat z lat 1900 - 1945, sygn. 163 - 186, w tym: materiały dotyczące uprawy i produkcji lnu, akta dotyczące roszarni lnu w Cieletnikach, Ciężkowicach, Garnku. Liczba jednostek w zespole: 203
8/147/0 Fabryka Kapeluszy i Wyrobów Włókienniczych w Częstochowie S.A 1901-1944 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1901 - 1943, sygn. 1 - 28, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odpisy z rejestru handlowego, korespondencja dyrektora, polisy ubezpieczeniowe; Akta księgowe i handlowe z lat 1922 - 1944, sygn. 29 - 70, w tym: bilanse, inwentarze, oszacowanie budynków i maszyn, pozwolenia przywozu, deklaracje wywozowe, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1927 - 1943, sygn. 71 - 74, w tym: listy płac robotników; Próbki wyrobów z lat 1934 - 1939, sygn. 75; Akcje Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Kapeluszy w Częstochowie z roku 1907, sygn. 76 - 83. Liczba jednostek w zespole: 83
8/148/0 Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce Fabryka Zapałek w Częstochowie 1898-1945[1947] 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1898 - 1944, sygn. 1 - 40, w tym: sprawozdania, kwestionariusze, szacunki budynków, korespondencja ogólna, archiwum zakładowe, spisy akt; Akta ksiegowe i handlowe z lat 1911 - 1945, sygn. 41 - 82, w tym: księgi bilansowe, księgi główne, dzienniki, spisy maszyn i urządzeń, remamenty zapałek, zestawienia miesięczne przychodu i rozchodu zapałek, sprzedaż, eksport, kasa; Akta dotyczace załogi z lat 1911 - 1947, sygn. 83 - 122, w tym: regulamin pracy, Lotna Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, ogłoszenia fabryczne, wpłaty na Fundusz Bezrobocia, nieszczęśliwe wypadki, pożyczki, wykazy ubezpieczonych. Liczba jednostek w zespole: 122
8/149/0 Częstochowska Fabryka Guzików dawniej Jan i Stanisław Grosman S.A. 1895-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1895 - 1945, sygn. 1 -28, w tym: statut, protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwały Zarządu, protokoły Komisji Rewizyjnej i Szacunkowej, protokoły badania ksiąg handlowych, sprawozdania statystyczne, świadectwa przemysłowe, odpisy akt notarialnych, odpisy z rejestru handlowego, umowy dzierżawy, księga kontroli kotła parowego, projekt wodociągu i kanalizacji, akta dotyczące zbiórek na cele społeczne, zarządzenia i korespondencja w sprawie obrony przeciwlotniczej; Akta księgowe i handlowe z lat 1910 - 1944, sygn. 29 - 72, 97, w tym: bilanse, inwentarze, wykazy maszyn, akta dotyczące kosztów produkcji, księgi sprzedaży, dzienniki obrotów, księgi kasowe, deklaracje wywozu guzików, korespondencja w sprawach wekslowych i kredytowych, korespondencja z Izbą Przemysłową, oferty, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1912 - 1944, sygn. 73 - 96, w tym: księgi imienne robotników, księgi wypłat, deklaracje należności na Fundusz Pracy, akta dotyczące podatków, nieszczęśliwych wypadków, ogłoszenia i korespondencja w sprawie robót przy okopach. Liczba jednostek w zespole: 98
8/150/0 Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie dawniej K. Szwede 1898-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1896 - 1945, sygn. 1- 46, 159 - 160 w tym: Statut, protokoły ogólnych zgromadzeń akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej, sprawozdania, odpisy z rejestru handlowego i aktów notarialnych, protokoły badania ksiąg handlowych, statystyka, zeznania o obrotach; Akta księgowości z lat 1920 - 1944, sygn. 47 - 94, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki, dokumentacja dotycząca podatków i kasy; Akta produkcji i sprzedaży z lat 1923 - 1945, sygn. 95 - 147, w tym; badania i mierzenie piwa, księgi warek, sprzedaż, dostawcy, odbiorcy; Akta dotyczace załogi z lat 1930 - 1945, sygn. 148 - 160, w tym: projekt regulaminu pracy, listy płac robotników. Liczba jednostek w zespole: 161
8/151/0 Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie A. Kohn i J. Markusfeld Spółka Komandytowa 1899-1944 0 rozwiń
Księgowość z lat 1899 - 1914, sygn. 1 - 68, w tym: dzienniki, memoriały, księgi główne, kasa, inwentarze, bilanse; Zakup i sprzedaż z lat 1931 - 1938, sygn. 69 - 77, w tym: dzienniki zakupu i sprzedaży, kredyt; Akta dotyczące załogi z lat 1930 - 1943, sygn. 78 - 80, w tym: księga imienna robotników, potrącenia na ubezpieczenia społeczne, doniesienia o nieszczęśliwych wypadkach; Płace z lat 1931 - 1943, sygn. 81 - 126, w tym: księgi wypłat. Liczba jednostek w zespole: 126
8/152/0 Hurtownia Papieru w Częstochowie Spółka z o.o. 1932-1938 0 rozwiń
Księgowość z lat 1932 - 1936, sygn. 1 - 10, w tym: dzienniki, księgi główne, księgi kontowe, inwentarze; Sprzedaż z lat 1935 - 1938, sygn. 11 - 14, w tym: księgi sprzedaży; Zatrudnienie z lat 1936, sygn. 15 - 16, w tym: wykazy stanu zatrudnienia. Liczba jednostek w zespole: 16
8/153/0 Częstochowska Fabryka Obić Papierowych dawniej Gerke i S-ka Spółka z o.o 1894-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1922 - 1944, sygn. 1 - 24, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, okólniki i komunikaty Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego, statystyka, świadectwa przemysłowe, kontrola ksiąg handlowych, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową akta dotyczące podatków; Akta księgowości z lat 1894 - 1945, sygn. 25 - 115, w tym: bilanse, księgi główne, memoriały, księgi sprzedaży, księgi kasowe, rachunki; Akta dotyczące załogi z lat 1900 - 1944, sygn. 116 - 137, w tym: wykazy zatrudnionych, księgi wypłat, korespondencja dotycząca ubezpieczeń społecznych; Wzory produkcji obić papierowych z lat 1895 - 1939, sygn. 138. Liczba jednostek w zespole: 138
8/154/0 Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych [1945]1951-1954 0 rozwiń
Akta Fabryki Tapet dawniej Gerke w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym: nacjonalizacja Fabryki Obić Papierowych, jej charakterystyka i uruchomienie, protokoły zebrań i narad, odpisy rejestru handlowego, korespondencja, dzienniki główne, bilanse podatki; Akta Fabryki Papierów Powlekanych z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 29, w tym: protokoły z narad, naprawa i zakup maszyn, odprawy techniczne, sprawozdania, ubezpieczenia, biuletyny, koszty własne, listy płac, korespondencja; Akta Introligatorni "Wylężałek" w Częstochowie z lat 1946 - 1950, sygn. 30 - 39, w tym: protokoły z narad i zebrań, charakterystyka, sprawozdania, korespondencja, dziennik główny, księga obrotów, bilanse, listy płac; Akta Fabryki Wiecznych Piór "Omega" w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 40 - 58, w tym: protokoły, sprawozdania, charakterystyka, zarządzenia i okólniki, bilanse, plan finansowy, ubezpieczenia, racjonalizacja, współzawodnictwo, sprawy ppoż., korespondencja, dzienniki korespondencyjne; Akta Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych z lat 1949, 1951 - 1954, sygn. 59 - 75, w tym: protokoły z narad, naprawy i zakupy maszyn, protokoły odpraw technicznych, ubezpieczenia, korespondencja w sprawach bhp i ochrony ppoż., próbki papieru. Liczba jednostek w zespole: 75
8/155/0 Częstochowska Fabryka Farb „Zawodzie” w Częstochowie 1897-1952 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1897 - 1941, sygn. 1 - 27, w tym: patent na wyrób farb z 1897 roku, sprawy hipoteczne, korespondencja z Towarzystwem Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego w sprawach podatkowych, handlowych, warunków pracy, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową w Sosnowcu w sprawach eksportu, importu i innych, korespondencja rodzinna współwłaścicieli; Akta księgowo - finansowe i handlowe z lat 1899 - 1945, sygn. 28 - 169, 186, w tym: księgi główne, dzienniki, księgi kontowe, inwentarze, cenniki, korespondencja handlowa; Akta po 16.01.1945 roku z lat 1945 - 1952, sygn. 170 - 185, w tym: Protokoły zebrań Rady Zakładowej, statystyka GUS, produkcja, listy płac; Liczba jednostek w zespole: 186
8/156/0 Elektrownia w Częstochowie Spółka z o.o. 1918-1944 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1925 - 1942, sygn. 1 - 23, w tym: organizacja i uprawnienia Spółki, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, korespondencja w sprawach walnych zgromadzeń, odpisy z rejestru handlowego, korespondencja z władzami; Akta księgowe i finansowe z lat 1918 - 1944, sygn. 24 - 108, w tym: księgi główne; dzienniki inwentarze, księgi eksploatacyjne, dłużnicy i wierzyciele. Liczba jednostek w zespole: 108
8/157/0 Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego S.A. 1925-1943 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1926 - 1942, sygn. 1 - 39, w tym: projekt statutu, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, sprawozdania, odpisy z rejestru handlowego; Akta księgowe i finansowe z lat 1925 - 1943, sygn. 40 - 123, w tym: księgi główne, dzienniki, inwentarze, eksploatacja sieci, dłużnicy i wierzyciele; Akta dotyczące spółek elektrycznych z lat 1935 - 1941, sygn. 124 - 138, w tym; okólniki i zarządzenia wewnętrzne, korespondencja w sprawach statystycznych, budżetowych i technicznych, pozwolenia na budowę studni, koncesja na budowę lii telefonicznej Częstochowa - Radomsko. Liczba jednostek w zespole: 138
8/158/0 Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko-Piotrkowskiego S.A. 1935-1945 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1935 - 1942, sygn. 1 - 17, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdania, korespondencja dotycząca walnych zgromadzeń; Akta księgowe i finansowe z lat 1935 - 1945, sygn. 18 - 59, w tym: księgi główne, dzienniki, inwentarze, eksploatacja, dłużnicy i wierzyciele. Liczba jednostek w zespole: 59
8/159/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie [1924]1926-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1119
8/160/0 Kasa Oszczędności Miasta Częstochowy 1851-1894 0 rozwiń
Akta dotyczące spraw administracyjnych i finansowo - księgowych Kasy Oszczędności Miasta Częstochowy w układzie rzeczowym z lat 1851 - 1894, sygn. 1 - 26, w tym: akta dotyczące założenia Kasy, kontrola osobowa uczestników Kasy, rachunki uczestników, kontrola wypłat, stan funduszy Kasy, dzienniki i kontrola wpływów, rejestr książeczek oszczędnościowych, dzienniki korespondencyjne. Liczba jednostek w zespole: 26
Wyświetlanie 141 do 160 z 1 179 wpisów.