Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/221/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy Kłoda, pow. leszczyński 1950-1960 0 rozwiń
Zespół zawiera: akta organizacyjne (statut, wnioski o rejestrację, wnioski i deklaracje członkowskie, protokoły wkładów), księgi ewidencji członków spółdzielni, protokoły z zebrań członków, protokoły z lustracji i rewizji, roczne plany i sprawozdania, bilanse oraz dzienniczek szkolenia rolniczego. Liczba jednostek w zespole: 12
34/222/0 Wolsztyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego 1945-1953 0 rozwiń
Na zespół składają się materiały z okresu, gdy formalnie nie istniały jeszcze Wolsztyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego. Z akt Wytwórni Win i Soków Owocowych w Wolsztynie zachowały się m.in. bilanse, spisy inwentaryzacyjne, plany produkcyjno-przemysłowe, plany remontowo-budowlane, sprawozdania ze sprzedaży wina i soków, plany obiektów firmy oraz protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia Wytwórni przez Państwowy Przemysł Fermentacyjny w Bydgoszczy z 1950 r. Z akt firmy Stanisława Grzybowskiego zachowały się materiały dotyczące: rejestracji przedsiębiorstwa i odszkodowań wojennych oraz bilanse i sprawozdania roczne. Z akt Państwowego Zakładu Graficznego w Wolsztynie w zespole są: bilanse, roczne sprawozdania i wzory wykonywanych pieczątek Liczba jednostek w zespole: 21
34/223/0 Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Pudliszki" [1926-1947] 1947-1994 [1995] 36 rozwiń
1. Protokoły narad, 1952-1964 2. Regulaminy, 1972-1976 3. Zarządzenia wewnętrzne, 1961-1994 4. Współdziałanie z Radą Zakładową, 1966-1967 5. Kontrole zewnętrzne, 1949-1990 6. Współzawodnictwo pracy. Wynalazczość pracownicza, 1952-1956 7. Przejęcie Zakładu pod zarząd państwowy, 1949- 1953 8. Plany roczne Zakładów, 1965- 1977 9. Plany finansowe i kosztów, 1947 - 1993 10. Plany rzeczowo-finansowe i techniczno-przemysłowe, 1948 –1988 11. Plany zaopatrzenia, 1954 - 1970 12. Plany produkcji, 1950 - 1990 13. Plany inwestycji, 1958-1982 14. Plany zatrudnienia i funduszu płac, 1954 -1986 19. Plany wieloletnie, 1955 - 1989 20. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, 1954- 1991 21. Sprawozdania z zaopatrzenia, 1967 -1994 22. Sprawozdania z wykonania planów produkcji, 1949- 1989 23. Sprawozdania GUS, 1949 - 1994 24. Sprawozdania z realizacji inwestycji, 1959- 1994 25. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1949 - 1950 26. Inne sprawozdania, 1953 - 1995 27. Bilanse i sprawozdania finansowe, 1935 -- 1995 28. Analizy, 1955- 1993 29. Bilanse mocy produkcyjnych, 1972 - 1981 30. Przewóz towarów, 1970 - 1973 Liczba jednostek w zespole: 443
34/224/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P. Oddział w Rawiczu 1945-1949 0 rozwiń
Zachowane w zespole akta nie dają możliwości pełnego odtworzenia struktury organizacyjnej i działalności Oddziału. W zespole znajdują się jedynie akta dotyczące obiektów magazynowych dzierżawionych przez Oddział, bilanse, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Okręg Poznański "Społem" oraz protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia Oddziału przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Rawiczu. Liczba jednostek w zespole: 9
34/225/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P. Oddział w Gostyniu 1945-1949 0 rozwiń
Zachowane akta nie dają możliwości pełnego odtworzenia działalności i struktury organizacyjnej Oddziału "Społem" w Gostyniu. W zespole znajdują się: protokoły posiedzeń Rady Oddziału, walnych zgromadzeń i rad nadzorczych spółdzielni należących do Oddziału, protokoły kontroli, sprawy przejęcia firmy poniemieckiej w Gostyniu, preliminarze budżetowe i bilanse. Liczba jednostek w zespole: 8
34/226/0 Liceum Ogólnokształcące w Kościanie [1928] 1945-1979 [1979-1993] 0 rozwiń
Z okresu międzywojennego w zespole znajduje się jedynie dokument okolicznościowy, wydany z okazji poświęcenia gmachu szkolnego w 1928 r. Pozostałe akta dotyczą okresu powojennego. Są to: akta dotyczące organizacji roku szkolnego, księgi zarządzeń dyrektora szkoły,plany pracy, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły z konferencji klasyfikacyjnych, sprawozdania z działalności. Liczba jednostek w zespole: 94
34/227/0 Liceum Pedagogiczne im. A. Komeńskiego w Lesznie 1945-1969 [1970] 0 rozwiń
W zespole znajdują się: zarządzenia dyrekcji szkoły, sprawozdania statystyczne, projekty organizacyjne, sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej, kroniki szkolne, spisy absolwentów, protokolarze posiedzeń Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Rady Opiekuńczej, roczne preliminarze budżetowe i roczne sprawozdania finansowe, plany gospodarcze szkoły, akta dotyczące spraw archiwalnych oraz protokoły posiedzeń zarządu internatu i Rejonowej Komisji Kształcenia Niewykwalifikowanych Nauczycieli Szkół Podstawowych, kilka przykładowych prac maturalnych. Liczba jednostek w zespole: 81
34/228/0 Oddział Powiatowego Związku O.S.P. w Gostyniu 1945-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
34/229/0 Komisje wyborcze powiatu rawickiego 1969 0 rozwiń
wybory do rad narodowych i Sejmu PRL - zgłoszenia kandydatów na radnych, protokoły głosowania i protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 2
34/230/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie [1945] 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej wraz z załącznikami, realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej, akta poszczególnych komisji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, postulaty i wnioski wyborców, interpelacje i postulaty radnych, działalność komitetów blokowych, sprawy granic administracyjnych miasta i przyłączenia nowych obszarów, program rozwoju miasta Kościana, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, kontrole, budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania, plany i budżety Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, raporty o stanie urządzeń komunalnych (gazowni, wodociągu i kanalizacji), sprawozdania statystyczne dotyczące spraw gospodarki komunalnej (m.in.. stanu urządzeń komunalnych i czynów społecznych) Liczba jednostek w zespole: 574
34/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gryżynie 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji i uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Liczba jednostek w zespole: 21
34/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Racocie 1955-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
protokoły sesji i uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, plany gospodarcze, budżety gromady Liczba jednostek w zespole: 158
34/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Bojanowie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji i uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, spotkania z wyborcami, plany gospodarcze, sprawozdania, kontrole, budżety gromady Liczba jednostek w zespole: 110
34/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wonieściu 1954-1961 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, budżety gromady Liczba jednostek w zespole: 24
34/235/0 Technikum Lniarskie w Rawiczu 1950-1974 0 rozwiń
W zespole zachowały się następujące akta: statuty Technikum i Szkoły Zawodowej, księga zarządzeń Dyrektora, kronika internatu, protokolarze Rady Pedagogicznej, sprawozdania statystyczne, protokoły wizytacji szkoły oraz sprawozdania finansowe. Większość akt stanowią jednak katalogi klasyfikacyjne oraz arkusze ocen i protokoły egzaminu dojrzałości. Liczba jednostek w zespole: 116
34/236/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościanie [1908-1950] 1950-1973 [1974-1997] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych oraz PPRN, sprawy organizacyjne Prezydium Powiatowej Rad Narodowej, ewidencja radnych, spotkania radnych z wyborcami, postulaty i wnioski wyborców, protokoły sesji PRN, uchwały PRN i ich realizacja, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium PRN, działalność komisji PRN, komitety blokowe i mieszkaniowe, kontrola i nadzór nad działalnością prezydiów rad narodowych niższego stopnia, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, książki kontroli i inspekcji, sprawozdania z zakresu zatrudnienia i spraw pracowniczych, sprawy podziału administracyjnego, protokoły zdawczo-odbiorcze zlikwidowanych gromad II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego przepisy i wytyczne władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze powiatu, analizy działalności gospodarczej, bilanse siły roboczej, plany inwestycyjne, lokalizacje, programy czynów społecznych III. Wydział Statystyki instrukcje statystyczne wykazy miejscowości powiatu, dane statystyczne dotyczące: ludności powiatu, zatrudnienia i funduszu płac, przemysłu i handlu i budownictwa, rolnictwa i leśnictwa ( sprawozdania i spisy rolne), transportu i łączności, oświaty i kultury, pomocy społecznej i służby zdrowia IV. Wydział Przemysłu i Handlu zarządzenia i wytyczne, sprawy organizacyjne Wydziału, programy i analizy rozwoju przemysłu i handlu, powiatowe plany gospodarcze, plany rozwoju handlu i usług, młyny gospodarcze, rejestry zakładów, rejestry kart rzemieślniczych, kategoryzacja lokali usługowych, sieć sprzedaży napojów alkoholowych, kontrole. V. Wydział Komunikacji konferencje i narady VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa zarządzenia i okólniki Wydziału oraz władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne Wydziału i zatrudnienia, komisje działające przy Wydziale, organizacja Powiatowej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin oraz prowadzenie biur geodezji i urządzeń rolnych, organizacja produkcji rolnej, narady i odprawy organizowane przez Wydział, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji Wydziału oraz podległych jednostek, powiatowe plany gospodarcze w zakresie rolnictwa i sprawozdania z ich realizacji, plany nasienne, plany ochrony roślin, sprawozdania Powiatowego Zarządu Rolnictwa, sprawozdania, referaty i analizy o stanie rolnictwa, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, koordynacja usług dla rolnictwa i leśnictwa. VII. Wydział Skupu zarządzenia i okólniki dotyczące obowiązkowych dostaw oraz kontraktacji, organizacja skupu, materiały dotyczące Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu, Komisji Paszowej, Powiatowej Komisji Kontroli Punktów Skupu, plany i sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, zestawienia wymiarowe dostaw, kontrole VIII. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury organizacja Wydziału, plany pracy Wydziału, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, rejestry pozwoleń na budowę, sprawozdania z ruchu budowlanego, statystyka ruchu budowlanego, kontrole, kadry techniczne na terenie powiatu, analizy ekonomiczne, Terenowy Zespół Usług Budowlanych, zabytki budownictwa, wypadki i katastrofy budowlane. IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, Komisja Kwalifikacyjna dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, Powiatowa Komisja Lokalowa, działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, urządzenia komunalne na wsi, ulice, place i mosty, oświetlenie ulic, zieleń i lasy komunalne, pracownicze ogródki działkowe, rzeźnie i targowiska, cmentarze i grobownictwo, wodociągi i kanalizacja w mieście, studnie publiczne, sprawy urządzeń melioracyjnych, ośrodki przywodne, gazownie komunalne, sieć gazowa w Kościanie, plany pracy i kontroli Wydziału, plany wieloletnie i roczne w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz sprawozdania z ich realizacji, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania z wykonania planów kapitalnych remontów oraz budownictwa jednorodzinnego i spółdzielczego, budżet gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, analizy ekonomiczne i inne, budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze i indywidualne, odstąpienie terenów pod budownictwo, sprzedaż domów mieszkalnych, sprzedaż działek budowlanych, sprawy wywłaszczeń, kontrole i inspekcje. X. Wydział Finansowy sprawy organizacyjne, Powiatowa Komisja Orzekająca (w sprawach naruszania dyscypliny budżetowej), działalność Komisji Podatkowej, zasady i programy szkoleń pracowników, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, planowanie rewizji, sprawozdania Wydziału, sprawozdania podatkowe, plany dochodów i wydatków, budżety powiatowe, sprawozdania budżetowe, bilanse dochodów i wydatków, inspekcje zewnętrzne Wydziału, inspekcje w prezydiach gromadzkich rad narodowych XI. Wydział Spraw Wewnętrznych zarządzenia i instrukcje, sprawy organizacyjne i plany pracy Wydziału, sprawozdania Wydziału, szkolenia pracowników, kontrole własnej jednostki, kontrole jednostek podległych, kontrole w USC, analizy skarg i wniosków, sprawy stowarzyszeń, sprawy obywatelstwa, sprawy mniejszości narodowych, statystyka ludności prowadzona przez Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej, zmiany imion i nazwisk, ustalanie i odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sprawy wywłaszczeniowe, Narodowy Spis Powszechny, sprawy karno-administracyjne XII. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej zarządzenia i instrukcje dotyczące straży pożarnej, odprawy, narady i konferencje, sprawy organizacyjne Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, organizacja ochotniczych straży pożarnych, sprawy kadrowe, rozwój sieci straży pożarnej, sprawy finansowe, analizy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu, budowa i remonty strażnic, ewidencja i analizy pożarów, protokoły kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawody strażackie, działalność poszczególnych ochotniczych straży pożarnych XIII. Wydział Oświaty i Kultury okólniki i zarządzenia, konferencje organizowane przez Wydział, budżety, sprawozdania finansowe oraz bilanse, plany rozwoju kultury, plany imprez artystycznych, kadry pracowników oświaty i kultury, sieć szkolna, wykazy szkół, projekty organizacyjne szkół, sprawozdania zbiorcze szkół podstawowych i Liceum ogólnokształcącego w Kościanie, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie, dane statystyczne dotyczące szkół podstawowych i średnich, sprawozdania dotyczące przedszkoli, Powiatowy Dom Kultury (plany pracy, sprawozdania z działalności), działalność innych placówek kulturalnych i bibliotek, obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. XIV. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej zarządzenia i wytyczne, organizacja i zakres działania Wydziału, organizacja placówek służby zdrowia i opieki społecznej, sprawozdania z działalności służby zdrowia i opieki społecznej, kontrola jednostek nadzorowanych przez Wydział, analizy i kontrole materiałów statystycznych i sprawozdawczych. XV. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zarządzenia i instrukcje, organizacja Wydziału, plany pracy Wydziału, narady odprawy i konferencje, sprawozdania z pośrednictwa pracy i akcji werbunkowej, sprawy finansowe Wydziału, analizy ekonomiczne, kontrole zewnętrzne Wydziału oraz kontrole zakładów pracy. XVI. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki zarządzenia, instrukcje, materiały z posiedzeń PKKFiT, plany pracy PKKF i T, szkolenia i narady, statystyczne opracowania zbiorcze, kontrola organizacji sportowych, zagospodarowanie turystyczne powiatu XVII. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sprawy organizacyjne oraz zarządzenia i wytyczne, narady i odprawy pracownicze, bilanse i inne roczne sprawozdania finansowe, analizy wykonania budżetu, analizy skarg i wniosków, sprawy archiwum zakładowego. Liczba jednostek w zespole: 3658
34/237/0 Komisje wyborcze powiatu gostyńskiego 1973 0 rozwiń
materiały z wyborów Powiatowej Rady Narodowej oraz rad narodowych niższego szczebla Liczba jednostek w zespole: 2
34/238/0 Komisje wyborcze powiatu kościańskiego 1973 0 rozwiń
materiały z wyboru radnych Powiatowej Rady Narodowej oraz rad narodowych niższego szczebla - m.in. protokoły głosowania Liczba jednostek w zespole: 2
34/239/0 Komisje wyborcze powiatu leszczyńskiego 1973 0 rozwiń
materiały z wyborów do rad narodowych Liczba jednostek w zespole: 2
34/240/0 Komisje wyborcze powiatu rawickiego 1973 0 rozwiń
materiały z wyborów rad narodowych Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 221 do 240 z 1 299 wpisów.