Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/869/0 Akta gminy Klekotna 1908 -1939 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta Gminy Klekotna stanowi wykaz meldunkowy Gminy Klekotna. Number of units in the group: 1
8/871/0 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lublinieckiej z siedzibą w Lublińcu 1986 - 2009 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lublinieckiej z siedzibą w Lublińcu stanowią: posiedzenia zarządu z okresu 12.07.2000-11.12.2009, zjazdy, konferencje, Walne Zebrania z okresu 22.10.2004-29.12.2009, organizacja własnej jednostki (statuty, rejestracja sądowa) z lat 1997-2000, sprawozdania z działalności z lat 2000-2009, wydawnictwa własne (Szkice Lublinieckie t. 1-4 i 5-8) z lat 1986-2008, współpraca z organami administracji terenowej z 2009 roku, protokoły Komisji Rewizyjnej z lat 1997-2009. Number of units in the group: 7
8/872/0 Urząd Gminy w Herbach [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Herbach obejmują takie akta jak: dokumentacja związana z obsługą wyborów i Gminnej Rady Narodowej (sygn. 1-3), dokumentację dotyczącą współpracy, obsługi i nadzoru nad działalnością samorządu mieszkańców osiedli i wsi (sygn.4-44), akta zespołów, komisji i kolegiów działających przy terenowych organach administracji państwowej, narady z pracownikami (sygn. 45-53), organizacja i akty normatywne (sygn. 54-65), plany, programy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość statystyczna (sygn. 66-84), rejestr i analizy skarg i wniosków (sygn. 85-89), ewidencja notatek i artykułów prasowych (sygn.90), dokumentacja z przeprowadzonych kontroli Urzędu Gminy (sygn.92-98), plany szkoleń (sygn.99), rejestry odznaczonych (sygn.100-101), dokumentacja związana z planowaniem i wykonaniem budżetów oraz rewizji finansowych (sygn. 102-138), dokumentacja przekazania składników majątkowych po zlikwidowanych gromadach (sygn. 139), plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich wykonanie (sygn. 140-173), realizacja czynów społecznych (sygn. 174-176), ewidencja zabytków (sygn. 177), dokumentacja związana z nadzorem nad stowarzyszeniami (18-183), analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń (sygn. 184), dokumentacja z zakresu działalności rolniczej i gospodarczej na obszarze gminy (sygn. 185-188), gospodarka przestrzenna, budownictwo, geologia (sygn. 187-201), pomoc społeczna (sygn. 202). Number of units in the group: 202
8/873/0 Gminna Rada Narodowa w Herbach 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Kłobucku obejmują takie akta jak: dokumentacja związana z organizacją wyborów (sygn. 1-3), regulaminy Gminnej Rady Narodowej i Zespołu Radnych (sygn. 4-6), dokumentacja sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn.7-26), sprawy osobowe radnych sygn.27), rejestry i ewidencje interpelacji, wniosków radnych (sygn. 28-30), posiedzenia organów kolegialnych, komisji i narady pracownicze (sygn. 1-11), dokumentacja posiedzeń komisji i prezydium Gminnej Rady Narodowej (sygn. 31-65), postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Przewodniczącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Herbach (sygn.66-70), uchwały i rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej w Herbach (sygn.71-74), plany pracy i programy działania Gminnej Rady Narodowej i komisji Gminnej Rady Narodowej w Herbach (sygn.75-92), ocena stanu przyjmowania skarg, wniosków i interpelacji (sygn.93), współpraca z NSZZ „Solidarność” (sygn.94). Number of units in the group: 94
8/874/0 Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Herbach 1959 - 1972 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują protokoły i materiały z posiedzeń Osiedlowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Herbach. Number of units in the group: 1
8/875/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Boronowie 1961-1966 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują protokoły zebrań oraz program Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Boronowie. Number of units in the group: 1
8/876/0 Rejonowy Urząd Pracy w Kłobucku [1990] 1993 - 1998 [1999] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Kłobucku obejmują takie akta jak: posiedzenia organów kolegialnych, komisji i narady pracownicze (sygn. 1-11), dokumentacja związana z organizacją własnej jednostki i akty normatywne własne (sygn.12-18), plany pracy i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 19-22), sprawozdania i analizy z działalności, sprawozdawczość statystyczna (sygn. 23-41), skargi i wnioski i ich analizy, odpowiedzi na zapytania obywateli (sygn.42-49), współpraca z samorządem terytorialnym i administracją terenową (sygn. 50-52), dokumentacja kontroli (sygn. 53-57), plany szkoleń i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 58-63), współdziałanie między jednostkami sieci urzędów pracy (sygn. 64), wykaz nieruchomości (sygn. 65), sprawozdania finansowe i bilanse oraz dokumentacja związana z realizacją funduszy celowych (sygn. 66-71), analizy lokalnego rynku pracy, analizy dotyczące pożyczek z Funduszu Pracy i dotyczące realizacji programów specjalnych (sygn.72-87). Number of units in the group: 87
8/877/0 Nadleśnictwo Boronów 1935 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Boronów stanowi plan urządzania gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Boronów na okres 1935-1936 do 1944/1945 na podstawie stanu z 1935 roku. Number of units in the group: 1
8/878/0 Nadleśnictwo Boronów 1952 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Boronów stanowią: opis taksacyjny lasu według stanu na dzień 01.01.1952 r., plany urządzania gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Boronów na okres 01.01.1952-31.12.1961, 01.10.1965-30.09.1975, 01.10.1965-30.09.1975, plany i sprawozdania z hodowli lasu na lata 1972-1973. Number of units in the group: 8
8/879/0 Nadleśnictwo Zielona 1936 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zielona stanowi plan urządzania gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Zielona na okres 1936/1937 do 1945/1946. Number of units in the group: 1
8/880/0 Nadleśnictwo Zielona 1945 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zielona stanowią: akta związane z powołaniem inż. Jerzego Kozłowskiego na pełnienie obowiązków adiunkta, protokoły przyjęcia majątku leśnego Zielona według stanu na dzień 25.03.1945, programy i plany gospodarcze, mapy przeglądowe do planów urządzania leśnego, plany urządzania gospodarstwa leśnego, plany cięć, plany i sprawozdania z hodowli lasu, protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące stanu posiadania, rejestr powierzchniowy, opis topograficzny. Number of units in the group: 20
8/881/0 Nadleśnictwo Koszęcin [1939] 1945 - 1985 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Koszęcin stanowią: protokół przejęcia majątku leśnego będącego własnością księcia Gotfryda Hohenlohe-Ingelfingen na rzecz Skarbu Państwa, protokół zdawczo-odbiorczy leśnictwa Mikołeska przekazanego na rzecz nadleśnictwa w Żyglinie, opisy taksacyjne drzewostanu, protokoły przekazania-przejęcia agend Nadleśnictwa Boronów na rzecz Nadleśnictwa Koszęcin, protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące stanu posiadania, protokoły przeklasyfikowania gruntów, opisy taksacyjne lasów, uproszczone urządzenia lasów chłopskich, plany urządzania gospodarstwa leśnego, plany urządzania gospodarstwa rezerwatowego, plany zagospodarowania rezerwatów przyrody, mapy przeglądowe nadleśnictwa, plany cięć, plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, plany techniczno-ekonomiczne, plany i sprawozdania roczne dotyczące działalności, roczne sprawozdania finansowe, analizy działalności gospodarczej, spis kadrowy, aktualizacja powierzchni leśnej i zasobów drzewnych. Anteriora – 1939 r. stanowią akta dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionych – pomniki przyrody. Number of units in the group: 122
8/882/0 Miejsko - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Dobrodzieniu 1975-1983 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują: protokoły posiedzeń Miejsko – Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Dobrodzieniu, protokoły zebrań przedwyborczych i wyborczych, dokumentacja Miejsko – Gminnej Rady Kobiet, wnioski odznaczeniowe, informacje, sprawozdania, wnioski, wykazy członków M-GKFJN w Dobrodzieniu, dane statystyczne dotyczące wyborów do organów samorządu mieszkańców, dokumentacja obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, dokumentacja Komisji ds. Kultury Moralnej i Obyczajowości, propozycje spotkań poselskich, realizacja postulatów i wniosków wyborczych, protokoły zdawczo – odbiorcze przekazania dokumentacji i pieczęci likwidowanego Miejsko – Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Dobrodzieniu. Number of units in the group: 16
8/883/0 Gospodarstwo Leśne obrębu Parzymiechy 1938 - 1939 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gospodarstwo Leśne obrębu Parzymiechy stanowi plan urządzania Gospodarstwa Leśnego obrębu Parzymiechy 1937/38 – 1946/47 Number of units in the group: 1
8/884/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Walenczowie 1965 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Walenczowie obejmują wykaz członków Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Walenczowie, wykazy członków Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu wsi Walenczów i Złochowice oraz ewidencję postulatów i wniosków Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu w Walenczowie i Złochowicach. Number of units in the group: 2
8/885/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowiecku 1961 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowiecku stanowi budżet gromady na rok 1962. Number of units in the group: 1
8/886/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Opatowie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Opatowie obejmują ocenę realizacji programu wyborczego Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Opatowie za lata 1965 – 1968, założenia do programu wyborczego gromady i plan rozwoju gromady Opatów na lata 1969 – 1973. Number of units in the group: 1
8/887/0 Urząd Gminy w Opatowie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Opatowie obejmują takie akta jak: informacje z realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych w kampaniach wyborczych do Sejmu i rad narodowych, realizacja wniosków i interpelacji radnych, wnioski i postulaty mieszkańców wsi, protokoły posiedzeń Gminnego Zespołu koordynacyjnego do akcji żniwno – omłotowej oraz Gminnego Zespołu do zwalczania nielegalnego obrotu produktami rolnymi, protokoły posiedzeń Społecznej Komisji Pojednawczej, protokoły posiedzeń Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, plany narad, narady, statuty, regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, programy działania, plany pracy, dokumentacja Narodowego Spisu Powszechnego, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim, pieczęcie urzędowe, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, kontrole w jednostkach podległych, regulamin premiowania, dane statystyczne o pracownikach, szkolenia pracownicze, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa, budżet gminy, jego zmiany i realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich wykonanie, dokumentacja czynów społecznych, rozmieszczenie placówek upowszechniania kultury, ewidencja zabytków archeologicznych, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych, przydział działek budowlanych Skarbu Państwa, podział gruntów, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, plan zagospodarowania przestrzennego, roczne plany budownictwa indywidualnego, numeracja budynków i nieruchomości, nadanie nazw ulic, ewidencja złóż kopalin. Number of units in the group: 186
8/888/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Opatowie 1973 -1981 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Opatowie stanowią protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Opatowie, wykazy członków, informacje, realizacja programu wyborczego, program działania, dokumentacja Społecznej Komisji Pojednawczej. Number of units in the group: 6
8/889/0 Nadleśnictwo Łobodno 1923 - 1936 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Łobodno stanowią: Plan gospodarczy Nadleśnictwa Łobodno na 10-lecie 1923/24-1932/33 z lat 1923-1932, Plan gospodarczy Nadleśnictwa Łobodno na okres 1936-37-1945/46 tom I z roku 1936, Operat Nadleśnictwa Łobodno z roku 1925, Urządzanie, wnioski, wyniki i kontrola cięć. Wniosek cięć Nadleśnictwa Łobodno z lat 1932-1934. Number of units in the group: 4
Showing 861 to 880 of 1,176 entries.