Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tykadłowie 1955-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: wybory, protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 1-20; 1955-1968). 2) Prezydium GRN: plany pracy, protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 21-44; 1955-1968). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 45-54; 1957-1967). 4) Plany gospodarcze (sygn. 55-56; 1962-1966). 5) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 57-69; 1955-1966). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 70-72; 1962-1968). Number of units in the group: 72
11/253/0 Komisje wyborcze do rad narodowych miasta Kalisza 1954-1969 0 Unroll
Wybory do rad narodowych (Miejskiej i Wojewódzkiej): wytyczne i zarządzenia wyborcze, materiały propagandowe, wykazy członków komisji i kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń komisji i głosowania (33 j.a. z 1954; 3 j.a. z 1958; 5 j.a. z 1969). Number of units in the group: 41
11/254/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kaliskiego 1954-1969 0 Unroll
Wybory do rad narodowych i Sejmu: postulaty i wnioski przedwyborcze, listy kandydatów na radnych, protokoły z posiedzeń komisji wyborczych, protokoły głosowania, zestawienia wyników wyborów (sygn. 1-4 z 1954, sygn. 5-19 z 1961; sygn. 20-34 z 1965; sygn. 35-38 z 1969). Number of units in the group: 38
11/255/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kępińskiego 1954-1969 0 Unroll
Wybory do rad narodowych (Powiatowej, Miejskiej i gromadzkich) i Sejmu: wytyczne i zarządzenia wyborcze, listy kandydatów na radnych, protokoły z posiedzeń komisji wyborczych, protokoły głosowania, zestawienia wyników wyborów (sygn. 1-14 z 1954; sygn. 15-23 z 1958; sygn. 24-34 z 1961; sygn. 35-38 z 1969). Number of units in the group: 38
11/256/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu krotoszyńskiego 1954-1969 0 Unroll
Wybory do rad narodowych (Powiatowej, miejskich i gromadzkich): listy kandydatów na radnych, protokoły z posiedzeń komisji wyborczych, protokoły głosowania (sygn. 1-5 z 1954; sygn. 6-11 z 1969). Number of units in the group: 11
11/257/0 Komisje wyborcze do rad narodowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1954-1969 0 Unroll
Wybory do Miejskiej Rady Narodowej: instrukcje wyborcze, listy kandydatów na radnych, plany pracy, wykazy członków i protokoły z posiedzeń komisji wyborczych, protokoły głosowania, zestawienia wyników wyborów (sygn. 1-13 z 1954; sygn. 14-16 z 1958; sygn. 17-19 z 1961; sygn. 20 z 1965; sygn. 21 z 1969). Number of units in the group: 21
11/258/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu ostrowskiego 1954-1969 0 Unroll
Wybory do rad narodowych (powiatowej i gromadzkich): wytyczne i zarządzenia wyborcze, listy kandydatów na radnych, protokoły z posiedzeń komisji wyborczych, protokoły głosowania, zestawienia wyników wyborów (sygn. 1-5 z 1954; sygn. 6-16 z 1958; sygn. 17-27 z 1961; sygn. 28-30 z 1969). Number of units in the group: 30
11/259/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu pleszewskiego 1958-1969 0 Unroll
Wybory do rad narodowych: wykazy kandydatów na radnych, protokoły z posiedzeń komisji wyborczych, protokoły głosowania, zestawienia wyników wyborów (sygn. 1-4 z 1958, sygn. 5-8 z 1961; sygn. 9-11 z 1965; sygn. 12-14; 1969). Number of units in the group: 14
11/260/0 Archiwum Państwowe w Kaliszu 1952-1998 0 Unroll
Organizacja własnej jednostki, organa kolegialne, narady pracownicze, plany pracy i sprawozdania (roczne, wieloletnie), skargi i wnioski, kontrole, gospodarka lokalowa, bhp, ochrona przeciwpożarowa, nadzór nad dokumentacją w zakładach pracy, materiały informacyjne o zespołach otwartych, przejmowanie materiałów archiwalnych z zakładów pracy, nabytki w drodze kupna i darów, scalanie państwowego zasobu archiwalnego, ewidencja własnego zasobu archiwalnego, ewidencja zasobu nie podlegającego nadzorowi NDAP, rejestracja poloników, życie naukowe, zasady technicznego zabezpieczania zasobu, kwerendy dla krajowych instytucji naukowych, wystawy, pokazy, popularyzacja, wydawnictwa archiwalne. Number of units in the group: 570
11/261/0 Kaliska Fabryka Pluszu i Aksamitu w Kaliszu [1939] 1945-1950 0 Unroll
Bilanse, sprawy własnościowe, plany produkcyjno-finansowe. Number of units in the group: 21
11/262/0 Fabryka Firanek i Koronek "HAFT" w Kaliszu 1945-2000 0 Unroll
Sprawy organizacyjne (statuty, regulaminy, instrukcje), prawne (prywatyzacja, rejestracja sądowa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny), narady pracownicze, protokoły Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu, Rada Pracownicza i Rada Zakładowa, zarządzenia własne, plany ekonomiczne i produkcyjne, programy oszczędnościowe i restrukturyzacyjne, sprawozdawczość i statystyka, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, analizy i opracowania ekonomiczne, plany zatrudnienia i funduszu płac, księgi służb, ewidencja pracowników, inwestycje, kalkulacje cenowe, budżety i bilanse, sprawozdania finansowe, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, sprawy bhp, ochrona przeciwpożarowa, zaopatrzenie w surowce i materiały, dokumentacja maszyn, paszporty techniczno-produkcyjne, warunki techniczne wyrobów, katalogi i kolekcje wyrobów, analizy laboratoryjne, próbki tkanin, normy i ceny jednostkowe, dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynków zakładu. Number of units in the group: 1294
11/263/0 Kaliskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego w Kaliszu 1945-1950 0 Unroll
Protokoły z zebrań pracowników, szacunki budynków, bilanse. Number of units in the group: 8
11/264/0 Kaliska Fabryka Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewnia Metali "Kalimet" w Kaliszu 1951-1971 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: schemat organizacyjny (sygn. 1; 1952). 2) Plany gospodarczo-finansowe: plany techniczno-ekonomiczno-finansowe, plany 5-letnie, plany kosztów (sygn. 2-28; 1952-1970). 3) Sprawozdania: sprawozdania z działalności, bilanse, statystyka (sygn. 29-55; 1951-1971). Number of units in the group: 55
11/265/0 Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu 1945-1999 0 Unroll
Protokoły Rady Robotniczej, narady wytwórcze, regulaminu i instrukcje, zarządzenia wewnętrzne, ewidencja archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany produkcyjne, funduszu płac i operatywne, bilanse, sprawozdania opisowe, analizy ekonomiczne, sprawy kadrowe, kalkulacje cenowe, eksport, związki zawodowe. Number of units in the group: 186
11/266/0 Kaliska Fabryka Ultramaryny w Kaliszu 1945-1994 0 Unroll
Samorząd pracowniczy, współpraca ze związkami zawodowymi i zagranicą, materiały na posiedzenia Rady Zrzeszenia, nacjonalizacja fabryki, dokumentacja prawno-rejestrowa, statuty, schematy organizacyjne, zarządzenia własne, wykazy czynności, wykazy pracowników, plany techniczno-przemysłowe i finansowe, statystyka, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy ekonomiczne, inwestycje, kontrole zewnętrzne, wynalazczość, dokumentacja techniczna budynków i technologiczna wyrobów, paszporty techniczne. Number of units in the group: 339
11/267/0 Cukrownia Zduny w Zdunach 1945-1994 0 Unroll
Preliminarze finansowe, bilanse roczne, sprawozdania finansowe, plany produkcyjne, wycena cukrowni, technologia wyrobu cukru. Number of units in the group: 38
11/268/0 Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Rejonowa w Kaliszu 1947-1950 0 Unroll
1) Sprawy finansowe i likwidacyjne: preliminarze budżetowe, bilanse, dokumentacja księgowa (sygn. 1-16; 1947-1950). 2) Sprawozdawczość: statystyka (sygn. 17-18; 1948-1949). 3) Inspekcje: protokoły (sygn. 19-20; 1948-1950). 4) Rada Zakładowa: protokoły (sygn. 21; 1949). Number of units in the group: 21
11/269/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Petryki 1946-1960 0 Unroll
1) Plany gospodarcze: plany 5-letnie zespołu i podległych gospodarstw rolnych (sygn. 1-6; 1956-1960). 2) Sprawy finansowe: bilanse, sprawozdania finansowe (sygn. 7-19; 1948-1957). 3) Sprawy gospodarcze: plany gospodarcze roczne Zespołu i jednostek podległych, kontrole gospodarstw rolnych, odprawy kierowników (sygn. 20-58; 1946-1958). Number of units in the group: 58
11/270/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Pleszewie 1952-1964 0 Unroll
Bilanse brutto i netto z załącznikami i dokumentacją. Number of units in the group: 13
11/271/0 Liceum Pedagogiczne w Kaliszu 1951-1969 0 Unroll
1) Rada Pedagogiczna: protokoły z posiedzeń (23 j.a.; 1951-1969). 2) Komitet Rodzicielski: protokoły z posiedzeń (1 j.a.; 1961-1969). 3) Sprawy organizacyjne: przepisy, zarządzenia, regulaminy, protokoły zdawczo-odbiorcze akt (15 j.a.; 1951-1969). 4) Sprawozdawczość i statystyka: plany i sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, statystyka (8 j.a.; 1951-1969). 5) Kroniki i monografie (4 j.a.; 1951-1969). 6) Akta osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi (28 j.a.; [1945] 1951-1969). 7) Finanse: preliminarze, plany i sprawozdania finansowe (7 j.a.; 1951-1969). 8) Akta osobowe uczniów (45 j.a.; 1951-1969). 9) Księgi ocen (19 j.a.; 1951-1969). 10) Egzaminy i świadectwa dojrzałości (31 j.a.; 1952-1969). 11) Komisja Rejonowa Kształcenia Nauczycieli Niewykwalifikowanych: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i egzaminów (9 j.a.; 1951-1958). 12) Wyższy Kurs Nauczycielski: protokoły z egzaminów (2 j.a.; 1952-1953). Number of units in the group: 70
Showing 261 to 280 of 1,586 entries.