Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/272/0 Liceum Pedagogiczne w Krotoszynie 1945-1970 0 Unroll
1) Rada Pedagogiczna: protokoły z posiedzeń (17 j.a.; 1945-1970). 2) Komitet Rodzicielski: protokoły z posiedzeń (2 j.a.; 1955-1970). 3) Sprawy organizacyjne: dokumentacja prawna szkoły (nieruchomości, budynki, protokoły zdawczo-odbiorcze), regulaminy, zarządzenia dyrektora i kierownika internatu, protokoły zdawczo-odbiorcze i brakowania akt, rys historyczny (16 j.a.; 1945-1970). 4) Sprawozdawczość i statystyka: plany pracy, dydaktyczne i wychowawcze, Komitetu Rodzicielskiego, sprawozdania ogólne, statystyka (19 j.a.; 1946-1970). 5) Kroniki i monografie (1 j.a.; 1949-1970). 6) Akta osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi (20 j.a.; 1945-1970). 7) Finanse: preliminarze, plany i sprawozdania finansowe (7 j.a.; 1951-1970). 8) Akta osobowe uczniów (10 j.a.; 1945-1970). 9) Księgi ocen (142 j.a.; 1945-1970). 10) Protokoły, dyplomy i świadectwa dojrzałości (38 j.a.; 1945-1970). 11) Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli: protokoły z posiedzeń (1 j.a.; 1949-1958). 12) Wyższy Kurs Nauczycielski: protokoły z egzaminów (1 j.a.; 1949-1953). Number of units in the group: 63
11/273/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biniewie 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-14; 1955-1972). 2) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń i kontroli (sygn. 15-23; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 24-30; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 31-36; 1955-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 37-40; 1961-1969). 6) Sprawozdawczość (sygn. 41, 45-46; 1971-1972). 7) Kontrole zewnętrzne (sygn. 42-44; 1964-1972). 8) Sprawy organizacyjne: ewidencja archiwum zakładowego (sygn. 47; 1963-1972). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 48-60; 1956-1972). 10) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 61-66; 1962-1972 [1973]). Number of units in the group: 66
11/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach Ołobocznych 1955-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 6-8; 1955-1961). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 9; 1955-1961). 5) Sprawy organizacyjne: okólniki i zarządzenia (sygn. 10-13; 1955-1961). Number of units in the group: 13
11/275/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonikowie 1955-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-7; 1955-1968). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 8-16; 1955-1967). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 17-30; 1955-1968). 4) Sprawozdawczość (sygn. 31-33; 1964-1968). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 34-37; 1955-1968). 6) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 38-47; 1955-1963). 7) Plany gospodarcze (sygn. 48; 1967-1968). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 49-51; 1957-1966). Number of units in the group: 52
11/276/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chynowej 1955-1961 0 Unroll
1) Komisje GRN: protokoły (sygn. 1; 1955-1961). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 2; 1955-1960). 3) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 3; 1955-1959). 4) Budżety (sygn. 4-10; 1955-1960). 5) Ewidencja ludności: książka meldunkowa (sygn. 11; 1955-1957). Number of units in the group: 11
11/277/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnym Lesie [1949] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, realizacja uchwał, sprawy organizacyjne (sygn. 1-9; 1955-1971). 2) Wybory: spotkania z wyborcami (sygn. 10; 1971). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 11-24; 1955-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 25-30; 1955-1971). 5) Organy kolegialne: działalność (sygn. 31-32; 1964-1971). 6) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 33-34; 1958-1972). 7) Plany gospodarcze (sygn. 35-38; 1961-1972). 8) Sprawozdawczość: m.in. spisy rolne (sygn. 39-46; 1955-1971). 9) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 47; 1964-1971). 10) Sprawy organizacyjne: okólniki i zarządzenia (sygn. 48-49; 1955-1961). 11) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 50-61; 1955-1971). 12) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 62-92; [1949] 1954-1972 [1973]). Number of units in the group: 92
11/278/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daniszynie 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-7; 1954-1972). 2) Wybory (sygn. 8; 1961). 3) Uchwały GRN i postanowienia Prezydium (sygn. 9-10; 1959-1965). 4) Komisje GRN: protokoły (sygn. 11-21; 1955-1972). 5) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 22-29, 32; 1955-1972). 6) Organy kolegialne: ewidencja radnych, plany pracy (sygn. 30-31; 1955-1961). 7) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 33-34; 1960-1971). 8) Plany gospodarcze (sygn. 35-38; 1961-1969). 9) Sprawy organizacyjno-społeczne: okólniki i zarządzenia, testamenty, spis powszechny, Dni Oświaty, Książki i Prasy i in. (sygn. 39-47; 1956-1966). 10) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 48-66; 1955-1971). Number of units in the group: 66
11/279/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzycach Wielkich 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-9; 1955-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 10-27; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 28-39; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 40-42; 1963-1971). 5) Sprawozdawczość (sygn. 43-48; 1956-1965). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 49; 1960-1965). 7) Spis powszechny (sygn. 48; 1960). 8) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 49-65; 1955-1970). Number of units in the group: 65
11/280/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudzielcu Nowym [1947] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 4-7; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 8-10; 1955-1961). 4) Organy kolegialne: plany pracy (sygn. 11; 1955-1960). 5) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 12; 1956-1961). 6) Sprawy organizacyjne: okólniki i zarządzenia (sygn. 13; 1955-1956). 7) Budżety (sygn. 14-19; 1955-1959). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 20-27; [1947] 1954-1961). Number of units in the group: 27
11/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotowiecku 1955-1971 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-5; 1955-1969). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 6-9; 1955-1957). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 10-16; 1955-1969). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 17-19; 1958-1968). 5) Sprawy organizacyjne: zarządzenia Prezydium GRN, likwidacja gromady (sygn. 20, 45; 1955, 1971). 6) Plany gospodarcze (sygn. 21; 1961-1968). 7) Kontrole zewnętrzne (sygn. 22-25; 1964-1970). 8) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 26-44; 1955-1971). Number of units in the group: 45
11/282/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lewkowie [1950] 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-6; 1955-1972). 2) Wybory: kandydaci na radnych (sygn. 7; 1956-1960). 3) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń i kontroli, sprawozdania z działalności (sygn. 8-27; [1950] 1955-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 28-38; 1964-1972). 5) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 39-40; 1966-1970). 6) Sprawy organizacyjne: okólniki i zarządzenia (sygn. 41-45, 48; 1955-1960). 7) Oświata i kultura (sygn. 46-47; 1955-1960). 8) Mienie gromadzkie (sygn. 49-50; 1955-1972). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 51-68; 1955-1971). Number of units in the group: 68
11/283/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moszczance [1951] 1954-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 4-7; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 8-12; 1955-1959). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 13; 1955-1958). 5) Budżety (sygn. 14-17; 1955-1957). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 18-23; [1951] 1954-1958). Number of units in the group: 23
11/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ociążu 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 2; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3; 1955-1959). Number of units in the group: 3
11/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Odolanowie [1951] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-9; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 10-13; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 14-22; 1955-1972). 4) Plany gospodarcze (sygn. 23-29; 1967-1972). 5) Budżety (sygn. 30-33; 1955-1972). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 34-50; [1951] 1954-1972). Number of units in the group: 50
11/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parczewie 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1954-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3; 1956-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 4-5; 1955-1961). Number of units in the group: 5
11/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przygodzicach [1951] 1955-1972 [1974] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, sprawozdania, uchwały (sygn. 1-4; 1955-1971). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5-6; 1963-1966). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 7-12; 1955-1971). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 13; 1964-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 14-16; 1962-1967). 6) Sprawozdawczość: finansowa (sygn. 17; 1968-1970). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 18-31; 1955-1971). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 32-84; [1951] 1954-1972 [1974]). Number of units in the group: 84
11/288/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radłowie [1951] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 9-13; 1955-1961). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 14; 1955-1957). 5) Sprawy organizacyjne: okólniki i zarządzenia (sygn. 15; 1955-1959). 6) Budżet (sygn. 16-21; 1955-1959). 7) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 22-26; [1951] 1954-1960). Number of units in the group: 26
11/289/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raszkowie [1953] 1960-1972 [1977] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1960-1971). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5-9; 1960-1971). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 10-14; 1960-1971). 4) Sprawozdawczość: ruch budowlany (sygn. 15; [1957] 1960). 5) Sprawy gospodarcze: projekt elektryfikacji gromady Przybysławice (sygn. 16; 1960). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 17-53; [1953] 1954-1972 [1977]). Number of units in the group: 53
11/290/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sieroszewicach 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-9; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 10-17; 1955-1969). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 18-25; 1955-1970). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 26-29; 1955-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 30-38; 1963-1972). 6) Sprawozdawczość (sygn. 39-40; 1963-1970). 7) Kontrole zewnętrzne (sygn. 41-43; 1964-1971). 8) Leśnictwo: plany gospodarstw leśnych (sygn. 44; 1960). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 45-60; 1955-1969). 10) Ewidencja ludności: książki meldunkowe, rejestr mieszkańców (sygn. 61-74; 1954-1972). Number of units in the group: 74
11/291/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skalmierzycach 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-15; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 16-28; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 29-45; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 46-50; 1963-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 51-56; 1962-1972). 6) Sprawozdawczość: z działalności organów kolegialnych, gospodarcze (sygn. 57-59; 1966-1971). 7) Kontrole zewnętrzne (sygn. 60-64; 1962-1972). 8) Sprawy organizacyjne: m.in. dokumentacja techniczna budowy ulic, testamenty (sygn. 65-67; 1956-1972). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 68-82; 1955-1971). Number of units in the group: 82
Showing 281 to 300 of 1,586 entries.