Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/532/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraszewicach 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-13; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 14-21; 1962-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 22-37; 1955-1972). 4) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 38-46; 1959-1972). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 47-48; 1958-1968). Number of units in the group: 48
11/533/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną 1959-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-12; 1959-1972). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 13-22; 1962-1972). 3) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 23-24; 1970-1971). 4) Rolnictwo: Kółko Rolnicze w Palatach (sygn. 25; 1969). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 26-40; 1955-1972 [1973]). Number of units in the group: 40
11/534/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Giżycach Wsi 1956-1961 0 Unroll
1) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 1-6; 1956-1961). 2) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 7-12; 1956-1961). Number of units in the group: 12
11/535/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźnicy Grabowskiej 1964-1971 0 Unroll
1) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 1; 1969-1971). 2) Budżety (sygn. 2-4; 1964-1967). Number of units in the group: 4
11/536/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną 1973-1990 0 Unroll
1) Sesje RNMiG: protokoły, uchwały (sygn. 1-16, 86-87, 93-98; 1973-1990). 2) Prezydium RNMiG: protokoły (sygn. 17-31, 88-92; 1974-1990). 3) Komisje RNMiG: protokoły (sygn. 32-84; 1974-1990). 4) Radni: zespół radnych ZSL i SD (sygn. 85; 1976). 5) Plany pracy (sygn. 99-100; 1988-1990). Number of units in the group: 100
11/537/0 Urząd Miasta i Gminy w Grabowie [1945] 1973-1990 [1993] 0 Unroll
1) Zarządzanie: zebrania samorządu mieszkańców miasta i wsi, sprawy organizacyjne, akta normatywne własne, narady pracownicze, plany pracy UMiG, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne (73 j.a.; 1973-1990). 2) Kadry: dane statystyczne o pracownikach (3 j.a.; 1983-1987). 3) Finanse: budżety i ich zmiany, bilanse, karty gospodarstw (149 j.a.; [1970] 1973-1989). 4) Plany społeczno-gospodarczego rozwoju: plany i sprawozdania z ich realizacji, czyny społeczne, sprawozdania GUS (54 j.a.; 1975-1989). 5) Sprawy wewnętrzne: nadzór nad USC, Obrona Cywilna (12 j.a.; 1974-1989). 6) Rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody: obrót nieruchomościami rolnymi (m.in. Państwowy Fundusz Ziemi, akta własności ziemi, przekazywanie gospodarstw rolnych, podziały gospodarstw), sprawozdawczość rolnicza, gminna służba rolna, oświata rolna, rejestracja chorób roślin i szkodników, zadrzewianie wsi, zalesianie, zlecenia na prace geodezyjne (163 j.a.; [1945] 1973-1990 [1991]). 7) Rzemiosło: zezwolenia na prowadzenie rzemiosła (1 j.a.; [1963] 1973-1975). 8) Gospodarka terenami i nieruchomościami: przekazywanie terenów, sprzedaż (m.in. nieruchomości pożydowskiej), dzierżawy wieczyste, prawo pierwokupu, wywłaszczenia, zamiany, przejmowanie terenów i nieruchomości, opłaty adiacenckie (54 j.a.; [1945] 1973-1990 [1993]). 9) Gospodarka komunalna i przestrzenna: polityka lokalowa, opinie i decyzje lokalizacyjne, program rozwoju budownictwa wiejskiego, plan miasta i ewidencja ulic, plany zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze (61 j.a.; [1972] 1973-1990 [1993]). 10) Geologia: ewidencja złóż i kopalin (3 j.a.; 1984-1988). 11) Opieka społeczna: analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej (4 j.a.; 1983-1988). 12) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (45 j.a.; [1954] 1973-1986). Number of units in the group: 622
11/538/0 Gminna Rada Narodowa w Brzezinach 1973-1990 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, rejestry uchwał (sygn. 1-23; 1973-1990). 2) Prezydium GRN: protokoły, postanowienia i ich realizacja (sygn. 24-46; 1973-1990). 3) Komisje GRN: protokoły, rejestry opinii i wniosków (sygn. 47-76; 1973-1990). 4) Plany pracy organów kolegialnych (sygn. 77; 1988-1990). 5) Radni: ankiety, wnioski, postulaty, interpelacje (sygn. 78-80; 1988-1990). Number of units in the group: 80
11/539/0 Urząd Gminy w Brzezinach [1952] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
1) Zarządzanie: uchwały GRN, wybory sołtysów i podsołtysów, zebrania wiejskie, sprawy organizacyjne, plany pracy, skargi i wnioski, zarządzenia własne, regulaminy organizacyjne i pracy, kontrole zewnętrzne (25 j.a.; 1974-1990). 2) Finanse: budżety gminy (16 j.a.; 1973-1990 [1991]). 3) Plany społeczno-gospodarczego rozwoju: plany, czyny społeczne (12 j.a.; 1975-1989). 4) Ochrona zabytków: ewidencja zabytków nieruchomych (1 j.a.; 1984). 5) Sprawy społeczno-administracyjne: stowarzyszenia (rejestr, kółka rolnicze, straże pożarne, spółki wodne, Polski Komitet Pomocy Społecznej) organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego, sprawy obywatelstwa, osoby zaginione (47 j.a.; [1957] 1973-1989). 6) Dowody osobiste: rejestry wydanych i utraconych dowodów tożsamości, dokumentacja dowodów osobistych (60 j.a.; [1952] 1973-1990). 7) Rolnictwo: emerytury i renty rolnicze (50 j.a.; 1977-1990). 8) Gospodarka towarami: przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste, działki budowlane (14 j.a.; [1969] 1984-1987). 9) Handel: sieć placówek handlowych i gastronomicznych (1 j.a.; 1988-1989). 10) Ewidencja ludności: książki meldunkowe, wykaz osób podlegających zameldowaniu (62 j.a.; [1968] 1973-1990). Number of units in the group: 288
11/540/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołuchowie [1951] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, referaty, sprawozdania (sygn. 1-9, 47; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, sprawozdania z działalności, skład osobowy (sygn. 10-15; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 16-21, 48; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły z zebrań, wykazy członków FJN (sygn. 22-23; 1961-1972). 5) Działalność organów kolegialnych: sprawozdania z działalności GRN, plany pracy komisji (sygn. 24; 1966-1970). 6) Plan gospodarczy (sygn. 25, 38; 1964, 1970). 7) Sprawozdawczość i statystyka (sygn. 26-32, 45-46; [1951] 1959-1972). 8) Kontrole: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 33-36; 1962-1972 [1973]). 9) Budżet (sygn. 39-44; 1955-1972). 10) Geodezja: ochrona znaków geodezyjnych (sygn. 37; 1963). 11) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 49-55; [1953] 1954-1958). Number of units in the group: 55
11/541/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tursku 1958-1959 0 Unroll
Prezydium GRN: protokoły. Number of units in the group: 1
11/542/0 Urząd Gminy w Gołuchowie [1968] 1973-1990 0 Unroll
1) Zarządzanie: referendum, realizacja postanowień Prezydium GRN, zebrania wiejskie, zarządzenia własne, plany pracy UG, statystyka, kontrole zewnętrzne (sygn. 1-48, 165; [1971] 1973-1990). 2) Kadry: szkolenia (sygn. 49-51; 1974-1989). 3) Finanse: budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja (sygn. 52-77; 1974-1989). 4) Plany społeczno-gospodarczego rozwoju: realizacja planów rocznych, sprawozdawczość (m.in. finansowa), czyny społeczne (sygn. 78-104, 169-172; 1973-1989). 5) Sprawy wewnętrzne i bezpieczeństwa: nadzór nad stowarzyszeniami i USC, działalność Kolegium ds. Wykroczeń, plany Obrony Cywilnej (sygn. 105-112; 1973-1989). 6) Komunikacja: ewidencja dróg i mostów (sygn. 113; 1988-1989). 7) Rolnictwo: programy rozwoju, sprawy własnościowe, kontraktacja roślinna, hodowla trzody chlewnej, ochrona roślin, gospodarka wodna (sygn. 114-132, 166-167; 1976-1988). 8) Handel: ogólne zasady zaopatrzenia rynku (sygn. 133; 1983-1988). 9) Gospodarka komunalna, lokalowa, budownictwo, geodezja: drogi publiczne, ewidencja urządzeń komunalnych, cmentarze, przydziały lokali mieszkalnych, opinie i decyzje lokalizacji, numeracja nieruchomości, ochrona środowiska (sygn. 134-146; 1978-1989). 10) Sprawy socjalne: emerytury rolnicze, pomoc społeczna (sygn. 147-164, 173; 1976-1989). Number of units in the group: 173
11/543/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Jarocinie 1907-1960 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, regulaminy (6 j.a.; 1926-1960). 2) Sprawy organizacyjne: sprawy sądowo-rejestracyjne, rejestry członków, sprawy majątkowe, ubezpieczenia od ognia i kradzieży (10 j.a.; 1907-1948). 3) Finanse: bilanse, wierzyciele, nakazy płatnicze, podatki, inwentury (11 j.a.; 1926-1954). Number of units in the group: 27
11/544/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pleszewie 1956-1975 [1978] 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji oraz Zarządu, uchwały (17 j.a.; 1956-1975 [1978]). 2) Sprawy organizacyjne: struktura organizacyjna i regulamin pracy (3 j.a.; 1964-1976). 3) Finanse: bilanse, analizy gospodarczo-finansowe (20 j.a.; 1956-1974). Number of units in the group: 40
11/545/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jarocinie 1948-1975 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji oraz Zarządu, uchwały (48 j.a.; 1948-1975). 2) Sprawy organizacyjne: struktura organizacyjna, kontrole i sprawozdania pokontrolne (15 j.a.; 1954-1970). 3) Finanse: plany i analizy gospodarczo-finansowe (2 j.a.; 1958-1968). Number of units in the group: 65
11/546/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wieruszowie 1974-1975 0 Unroll
Organy kolegialne: protokoły z Plenum, posiedzeń Rady Nadzorczej i Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu. Number of units in the group: 2
11/547/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krotoszynie 1948-1974 [1986] 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu (sygn. 1; 1948-1967). 2) Sprawy organizacyjne: struktura organizacyjna (sygn. 2; 1968-1975 [1986]). Number of units in the group: 2
11/548/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sycowie 1948-1974 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji oraz Zarządu (41 j.a.; 1948-1974). 2) Sprawy organizacyjne: regulamin pracy (1 j.a.; 1973). Number of units in the group: 42
11/549/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kępnie [1945] 1948-1975 0 Unroll
Organy kolegialne: protokoły Zjazdu Delegatów, posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu, protokólarz Walnego Zgromadzenia Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Kępnie. Number of units in the group: 19
11/550/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Ostrzeszowie 1954-1975 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji, Zarządu (39 j.a.; 1956-1975). 2) Sprawy organizacyjne: struktura organizacyjna (1 j.a.; 1954-1971). 3) Finanse: bilanse zbiorcze i pojedynczych spółdzielni (18 j.a.; 1954-1974). Number of units in the group: 58
11/551/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kaliszu [1945] 1948-1975 0 Unroll
1) Organy kolegialne: protokoły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji, Zarządu (75 j.a.; 1948-1975). 2) Sprawy organizacyjno-finansowe: rejestry członkowskie, struktura organizacyjna, statuty i regulaminy, plany gospodarcze, finansowe, handlowe, operatywne, sprawozdawczość, analizy ekonomiczne, bilanse (77 j.a.; [1945] 1948-1975). Number of units in the group: 152
Showing 541 to 560 of 1,586 entries.