Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/139/48 vacat- Parafia Ewangelicka Szybowice- włączono do zespołu nr 3399 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Szybowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/49 vacat- Parafia Ewangelicka Prószków- włączono do zespołu nr 3391 Parafia Ewangelicka w Prószkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/140/0 Akta miasta Delitzsch 1415-1527 0 Unroll
Number of units in the group: 20
45/141/0 Zbiór materiałów archiwalnych klasztoru Jezuitów w Nysie 1594-1871 4183 Unroll
Number of units in the group: 23
45/142/0 Konwent OO Cystersów w Rudach Raciborskich 1673-1775 0 Unroll
Number of units in the group: 7
45/143/0 Szpital św. Aleksego w Opolu 1421-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/144/0 Fundacja im. Książąt Brzeskich w Brzegu [1455] 1528-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 372
45/145/0 Akta dóbr rodziny Prószkowskich w Chrzelicach 1758 0 Unroll
Zespół tworzy jedna, niemniej bardzo wartościowa jednostka, w której na wstępie znajduje się szczegółowy rysunek zabudowań zamku chrzelickiego, następnie – także odręcz-nie rysowana i kolorowana mapa całego majątku (Herrschaft) z Chrzelicami w centrum. Ko-lejny szkic to dokładne przedstawienie Chrzelic z podziałem na nieruchomości, które (w ujęciu jeszcze bardziej szczegółowym) opisane są na kolejnych kartach (właściciel, powierzch-nia, rodzaj zagospodarowania). Po opisie Chrzelic, następuje podobny opis odnośnie Łącznika (Lontznik) oraz kolejnych miejscowości i folwarków majoratu (Nowa Wieś (Neudorff), Mokre (Mocker), Radostynia (Radstein), Brzeźnica (Brzestnitz) i Frącki (Frontzke), Pogórze (Pogors), Rymkowice (Ringwitz), Przychód (Przychodt), Leopoldowice (Leopoldsdorff), Dziedzice (Dziedzitz), Ścigów (Schiegau). Całość zamyka opis miasteczka Strzeleczki (Städtlein Klein Strelitz) z przyległą miejscowością Oracze (Oratsch) Number of units in the group: 1
45/146/0 Akta dóbr rodziny Zieler und Klipphausen w Dąbrowie Niemodlińskiej 1873-1874 0 Unroll
Wszystkie trzy zachowane jednostki dotyczą gospodarki leśnej z bardzo krótkiego wycinka czasowego (lata 1873-1874) i odnoszą się do planów wyrębu oraz planów gospo-darczego wykorzystania drewna. Treść tych materiałów – poza kwestią gospodarki leśnej majątku dąbrowskiego – nie wnosi wiele do historii rodu, właścicieli Dąbrowy Niemodliń-skiej. Number of units in the group: 3
45/147/0 vacat - Akta podworskie rodziny von Oppersdorf z Głogówka, powiat Prudnik - włączony do zespołu nr 8 Akta miasta Głogówka 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/148/0 Akta dóbr rodziny Strachwitz w Izbicku 1798, 1852-1870 0 Unroll
Dokument pergaminowy, w którym Fryderyk Wilhelm II król pruski nadaje radcy wojennemu i dominialnemu Józefowi Augustowi von Strachwitz z Poznania prawo osiedlenia się w Prusach południowych był własnością hrabiego Hiacynta von Strachwitz właściciela Izbicka w 1871 r. Pozostałe jednostki zawierają umowy regulujące w połowie XIX wieku, w tym funkcjonowanie fideikomisu oraz likwidację serwitutow w Ligocie Czambrowowej . Number of units in the group: 3
45/149/0 Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 1603-1935 42 Unroll
Zespół zawiera bardzo reprezentatywne materiały dla akt podworskich. Znajdują się bowiem w nim akta dot. gospodarki (tu - leśnej), sprawy spadkowe, fundacji i prawa patrona-tu , uwłaszczeń oraz – najcenniejsze – opisujące bezpośrednio dzieje rodu, jego herb itd. Wszystko zaś uzupełnia znakomity materiałem ilustracyjny w postaci albumu prezentującego obrazy z regionu głubczyckiego, w tym majątków należących do Edgara hrabiego Henckel von Donnersmarcka. Nie zabrakło też dokumentu pergaminowego, w którym cesarz Rudolf II przekazuje majątek i wieś Maków (Mackaw) w księstwie raciborskim wraz ze wszystkimi przynależnościami Kacprowi Beßen panu von Cöln und Kenzendorf auf Crawatsch. Szkoda jedynie, że nie zachowało się nic ze spisów, jakie zawiera jednostka o sygn. 4, która podaje informacje o posiadaniu w archiwum rodowym Gaszynów dokumentów od 1482 r. (dot. posiadaniu zamku w Kietrzu) oraz licznych, kolorowanych wizerunków herbów i drzew genealogicznych rozgałęzionego rodu Gaszynów. Niemniej znajduje się tam bardzo cenny materiał dla badaczy rodu: dane (notatki) do sporządzenia drzewa genealogicznego obejmującego okres XVII-XIX w., a następnie szkic tegoż drzewa . I nie są to jedyne wartościowe dane z tejże jednostki; nab.8117/2015: sprawy sporne oraz dotyczące dziedziczenia przez rodzinę, odpisy listów, zadłużenia i pożyczki, korespondencja ogólna- konflikty, spory 1622-1790 (18 j.a.). Number of units in the group: 26
45/150/0 Akta podworskie z Księżego Pola, powiat Głubczyce 1652 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/151/0 vacat - Akta podworskie z Makowa, powiat Racibórz - włączony do zespołu nr 149 - Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/152/0 Archiwum hr. Praschmy z Niemodlina 1407-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1691
45/153/0 Akta dóbr książąt Lichnowskich z Raciborza 1809-1910 0 Unroll
W zespole znajdują się akta zjednoczonego sądu patrymonialnego księcia Lichnow-skiego (Fürst Lichnowskysches vereinigtes Patrimonial-Gericht). Jego siedzibami były nie-które miejscowości należące do majątku księcia. W zespole znajdują się materiały sądów w Syryni oraz Bolaticach . Główny sąd majoratu znajdował się w Raciborzu . Część materiałów zespołu dotyczy miejscowości, będących w posiadaniu książąt Lichnowskich, a znajdujących się obecnie na terenie dzisiejszych Czech . Podobne archiwa-lia (wytworzone przez sąd patrymonialny w Bolaticach), znajdują się w zespole nr 1797: Sąd Obwodowy w Głubczycach Number of units in the group: 12
45/154/0 Akta podworskie z Radawia 1812-1939 0 Unroll
zarządzenia oleskiego starosty powiatowego 1845-1846 (1 j.a.), pomiary gruntów 1812-1847 (4 j.a.), recesy uwłaszczeniowe 1819-1928 (10 j.a.), sprzedaż zboża i paszy 1836-1843 (2 j.a.), sprawy gospodarcze, podatkowe, wypłaty dla robotników 1836-1933 (6 j.a.), finanse 1840-1842 (7 j.a.), sprawy szkół i kościołów (Zębowice i Radawie) 1839-1907 (3 j.a.), organizacja sądownictwa, policji, zatargi między właścicielem a chłopami, kradzież drzewa z lasów 1840-1905 (6 j.a.). Number of units in the group: 41
45/155/0 Akta podworskie rodziny von Hoym ze Sławięcic, powiat Koźle 1737-1770 [1970-1971] 0 Unroll
rachunki gospodarcze folwarków 1737-1750 (22 j.a.), rachunki miesięczne odlewów młotowni w Miedarach 1760-1770 (104 j.a.), fotogrametryczna inwentaryzacja ruin zamku w Sławięcicach 1970-1971 (1 j.a.) Number of units in the group: 127
45/156/0 Akta dóbr rodziny Renard w Strzelcach Opolskich 1826, 1871-1877 0 Unroll
Na podstawie znaku kancelaryjnego można domyślać się, że archiwum majątku strze-leckiego było dosyć rozbudowane (akta dzieliły się na kilka wydziałów). Nie zachowały się niestety po nim żadne inne ślady, podobnie jak w przypadku pozostałych materiałów archi-walnych sprzed 1945 r. (bez względu na rodzaj) z terenu dzisiejszego powiatu strzeleckiego. Jedyna zachowana w zespole jednostka to rejestr klas bonitacyjnych gleb z terenu Żędowic, należących do państwa Strzelce Opolskie z czasów, gdy jego właścicielem był Andreas Maria hrabia Renard, przes.1712/2012: sprawy gruntowe miejscowości Kielcza, Solarnia, Rusinowice, rejestry pomiaru gruntów miejscowości Zawadzkie, Żędowice, Kolonowskie 1871-1877 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/157/0 Akta dóbr rodziny Garnier w Turawie 1808-1939 0 Unroll
Wszystkie jednostki znajdujące się w zespole dotyczą spraw gospodarczych i finansowych: od obrotu ziemią (sprzedaż dominium Zakrzów Turawski), przez remonty i ubezpieczenia zabudowań, po inwentarze majątku i rejestry spraw finansowych. Number of units in the group: 7
Showing 421 to 440 of 3,962 entries.