Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/198/0 Gminna Rada Narodowa w Krapkowicach 1945-1954 0 Unroll
głosowanie ludowe - instrukcje, spisy uprawnionych do głosowania 1946 (1 j.a.), wybory do Sejmu Ustawodawczego - okólniki, korespondencja 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z zebrania komisji podziału administracyjnego oraz zestawienie ilości mieszkańców 1954 (1 j.a.), ramowe wytyczne organizacyjne referatów prezydiów gminnych rad narodowych 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych Rady i prezydium Rady, protokolarze 1946-1954 (6 j.a.), protokoły z sesji Rady i sprawozdania do protokołów 1953-1954 (2 j.a.), uchwały 1947-1952 (1 j.a.), protokolarz Zarządu Gminnego oraz prezydium Gminnej Rady Narodowej 1949-1951 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, kontroli, sprawozdania 1950-1954 (5 j.a.), sprawozdania z działalności gminy 1948-1950 (1 j.a.), plany pracy sprawozdania z działalności Rady 1952-1954 (3 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1946-1946-1950 (4 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1950-1954 (4 j.a.), wykazy członków Gminnej Rady Narodowej 1949-1953 (1 j.a.), majątek gminy i gromad 1948-1950 (3 j.a.), szkody wojenne 1945-1946 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1954 (1 j.a.), charakterystyka gminy i raporty sytuacyjne 1948, 1951 (2 j.a.), weryfikacja - wnioski, zaświadczenia, opinie polityczne i moralne, obywatelstwo 1945-1951 (9 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948-1949 (3 j.a.), repatriacja, statystyka powrotu ludności autochtonicznej 1947-1949 (2 j.a.), usuwanie śladów niemczyzny - napisy niemieckie 1945 (1 j.a.), budżet 1947-1952 (7 j.a.), preliminarze wydatków i dochodów świadczeń w naturze 1947-1952 (4 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1952 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiaru, odpisów, zestawienie wyników, kataster gruntowy, księgi biercze 1946-1953 (25 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948 - 1952 (8 j.a.), Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej - lista wymiarowa, rejestry płatników 1948-1954 (4 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestr odpisów podatku od nieruchomości i lokali, księgi biercze1946-1954 (6 j.a.), świadczenia w naturze - księgi wymiaru i wykonania świadczeń, księgi biercze 1947-1948, 1949, 1951, 1953 (5 j.a.), księga biercza szarwarków 1950 (1 j.a.), Danina Narodowa 1946-1947 (2 j.a.), akcja żniwno-omłotowa 1953 (1 j.a.), nieruchomości - wykaz nieruchomości poniemieckich, wnioski o wprowadzenie nieuchomości w stan posiadania lub na cele publiczne, wykaz osób posiadających grunty 1946-, 1948-1950 (4 j.a.), wykazy zakłdów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych z terenu gminy 1945-1947 (1 j.a.), przes.131/2004 : protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium GRN 1950-1951 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), wykazy płatności i protokoły zestawień podatku gruntowego 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdawczość podatku gruntowego 1954 (1 j.a.), badanie klasyfikacji gruntów miasta Krapkowic i gminy Krapkowice, gromady Gwoździce i Rogów Opolski 1949-1952 (2 j.a.) Number of units in the group: 143
45/199/0 Gminna Rada Narodowa w Kup 1945-1954 0 Unroll
organizacja prezydium - wykazy akt, wzory rejestrów kancelaryjnych 1945-1946, 1952 ( 2 j.a.), organizacja samorządu gminnego 1948 - 1950 (1j.a.), ustalanie nazw miejscowości 1947 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady, komisji, wykazy członków komisji 1946-1947, 1950, 1953-1954 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1947, 1952 (2 j.a.), Komisja Oświatowa - protokoły z posiedzeń 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1951- 1951 (2 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń 1951-1954 (1 j.a.), Klub Radnych PZPR 1952-1953 (1 j.a.), Zarząd Gminny - protokoły z posiedzeń kolegium 1948-1959 (1 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945 (1 j.a.), sprawy osobowe 1945-1954 (7 j.a.), majątek gminy i gromad, nieruchomości gminy, wykazy 1947-1950, 1953-1954 (3 j.a.), przedsiębiorstwa gminne 1948, 1950 (1 j.a.), remonty i odbudowa budynków, drogi, place gminne, zabudowa osiedli 1947-1953 (4 j.a.), mapy - szkice sytuacyjne gromady Brynica b.d. (1 j.a.), szkody wojenne 1945-1950 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1952, 1954 (1 j.a.), remont budynku szkolnego w gromadzie Brynica 1947-1948 (1 j.a.), odbudowa budynku szkolnego - przedszkola w Kaniowie i Kup 1948-1953 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - obsada osobowa, wykazy zgonów i urodzin 1946 (1 j.a.), ewidencja ludności, spisy osób, kontrola ruchu ludności 1945, 1949-1950 (2 j.a.), weryfikcja ludności 1947-1950 (4 j.a.), preliminarze wydatków i dochodów świadczeń w naturze 1948-1950 (2 j.a.), budżet 1951 (1 j.a.), podatek gruntowy - wykaz podatników, rejestry wymiarowe, rejestr odpisów, księgi biercze 1945-1954 (28 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1953 (6 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1947- 1954 (5 j.a.), rejestr przypisów i odpisów podatku 1954 (1 j.a.), kontrola ksiąg bierczych i protokoły zdawczo - odbiorcze agend 1954 (1 j.a.), statystyka i sprawozdawczość podatkowa 1948, 1950-1951, 1953 (8 j.a.), Fundusz Odbudowy Szkół - wymiar, zestawienia wpływów 1951 (2 j.a.), wykazy gruntów leśnych, zestawienia gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów 1945-1954 (3 j.a.), repatriacja i osadnictwo 19451946, 1949-1950 (3 j.a.), oświata, kultura w gminie, afisze wyświetlanych filmów 1949-1950 (2 j.a.), Polski Związek Zachodni, Koło w Kup - sprawy organizacyjne 1948-1949 (1 j.a.), przes.132/2004 - protokoły z sesji Rady i Prezydium Rady 1950 (2 j.a.), komisje radzieckie 1950 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949-1953 (2 j.a.); nab.7277/2014: Majątek gminy i gromad 1948-1951, Przydział gospodarstw, wydzielanie nieruchomości, osadnictwo 1946-1947 (1 j.a.), Akta osobowe- pracownicy zwolnieni 1946-1950 (1 j.a.), Budżet na rok 1946 (1 j.a.). Number of units in the group: 116
45/200/0 Gminna Rada Narodowa w Łubnianach 1945-1954 0 Unroll
wybory sołtysów i podsołtysów w poszczególnych gromadach 1948 (1 j.a.), Komisja Podziału Administracyjnego gminy Łubniany 1954 (1 j.a.), Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1952, 1954 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1951, 1953-1954 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1953 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1946 (2 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1952-1953 (2 j.a.), Narodowy Spis Powszechny - skład Komisji Gminnej 1950 (1 j.a.), ewidencja wyznań i sekt 1945 (1 j.a.), przejęcie budynku klasztornego przez władze świeckie 1954 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - akta małżeństw, zgonów, wykazy miesięczne urodzeń, zgonów, postanowienia 1945-1953 (13 j.a.), sprawy narodowości 1946-1949 (2 j.a.), repatriacja - spisy repatriantów, przesiedleńców, autochtonów, przepustki i zaświadczenia repatriacyjne 1945-1949 (4 j.a.), budżet, preliminarz bużetowy 1950-1953 (2 j.a.), sprawozdanie rachunkowe, z wykonania preliminarza, analizy wykonania budżetu 1951-1953 (3 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiaru, zestawienie wyników, rejestr odpisów, wymiar podatku, księgi biercze 1946-1954 (29 j.a.), podatek od nieruchomości - wymiar podatku, rejestr odpisu, księgi biercze 19451-1949 (6 j.a.), świadczenia w naturze 1948, 1953-1954 (3 j.a.), Danina Narodowa - wykaz osób podlegających daninie i jej wymiar, księga biercza 1946-1947 (2 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1949-1953 (6 j.a.), rejestr powierzni gruntów, klasyfikacja gruntów 1945, 1949-1951 (4 j.a.), ewidencja lasów nadzorowanych 1951-1952 (1 j.a.), spis rolny i zwierząt gospodarskich 1949-1951 ( 3 j.a.), sprawy osiedleńczo-przesiedleńcze 1945 (1 j.a.), przemysł i handel - wykazy przedsiebiorstw, warsztatów i punktów usługowych 1951, 1954 (2 j.a.), dopływ: protokoły posiedzenia Komisji Leśnej 1952 (1 j.a.), kat B: protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1950 (1 j.a.), zestawienie użytków i klas gruntów 1951 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), arkusze zbiorcze w sprawie klasyfikacji gruntów 1949-1952 (3 j.a.); nab.7278/2014: ankieta w sprawie klasyfikacji gruntów gromady Dąbrówka b.d. (1 j.a.); nab.7917/2015: akta osobowe pracowników gminnej rady narodowej 1945-1954 (6 j.a.). Number of units in the group: 113
45/201/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Wsi Królewskiej 1945-1954 0 Unroll
wybory do Sejmu 1952 (1 j.a.), rada narodowa - wybory 1946, 1947 (2 j.a.), zarządzenia i sprawy ogólno - organizacyjne 1947-1953 (2 j.a.), zmiana podziału administarcyjnego 1954 (1 j.a.), ewidencja stempli 1949-1951 (1 j.a.), uchwały GRN i prezydium GRN 1946-1950 (2 j.s.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1949-1954 (6 j.a.), plany i sprawozdania z działalności Rady 1949-1954 (7 j.a.), protokoły z sesji Rady 1952 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły, sprawozdania, sprawozdania pokontrolne 1950-1954 (4 j.a.), Klub Radnych PZPR 1951-1952 (1 j.a.), protokoły i uchwały Zarządu Gminnego 1948-1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń aktywu gminnego 1951-1954 (1 j.a.), Komitet Frontu Narodowego - protokoły z zebrań 1952 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i nadzór - protokoły z inspekcji, zarządzenia pokontrolne 1947-1952, 1954 (6 j.a.), majątek gminy i gromad 1947-1951 (5 j.a.), likwidacja majątku s.s. Służebniczek w Nowej Wsi Królewskiej 1954 (1 j.a.),budownictwo mieszkaniowe 1950 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1945, 1947-1948, 1954 (1 j.a.), rozminowanie terenów i wykazy zniszczeń wojennych 1946, 1950, 1954 (2 j.a.), statystyka ogólna - metryki gminy, rejestr wodociągów i studzien, kwestionariusze statystyczne, gopodarka komunalna, elektryfikacja, drogi, zakłady przemysłowe 1946, 1948, 1951-1954 (4 j.a.), ankieta ekonomiczno-gospodarcza 1947 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946-1952 (1 j.a.), weryfikacja - opinie 1946 (1 j.a.), sprawozdania z zakresu zagadnień ludności autochtonicznej 1951-1953 (1 j.a.), spis osób wywiezionych do Związku Radzieckiego 1946 (1 j.a.), sprawy obywateli radzieckich 1946-1947 (1 j.a.), repatriacja Niemców 1946-1948 (1 j.a.), likwidacja śladów niemczyzny 1946-1949 (1 j.a.), sprawy karno - sądowe - rejestr wyroków sądowych, orzeczeń karnych, spraw karno-administracyjnych, sprawy spadkowe 1947-1954 (4 j.a.), budżet 1945-1953 (7 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1951 (4 j.a.), plany oszczędnościowe i ich realizacja 1949 (1 j.a.), podatek gruntowy - kataster gruntowy, rejestry wymiarowe, rejestry przypisów i odpisów, księgi biercze 1947-1953 (29 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księga biercza 1952-1954 (5 j.a.), świadczenia w naturze - księga wymiaru i wykonanie świadczeń 1951 (1 j.a.), księga rozkładu i poboru szarwarku 1947 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948, 1950 (3 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949, 1951 (3 j.a.), sprawy wodno-melioracyjne 1947 (1 j.a.), ewidencja inwentarza żywego 1949-1953 (1 j.a.), przydział gospodarstw poniemieckich 1945-1948 (2 j.a.), sprawy osiedleńcze, przesiedleńcze i repatriacyjne 1948-1951 (2 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe 1946, 1952-1953 (3 j.a.), przemysł, rzemiosło, handel 1945-1948 (1 j.a.), statystyka gospodarki komunalnej 1952-1953 (1 j.a.), dopływ: wykaz gospodarstw rolnych 1953 (1 j.a.), kat. B: rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 (2 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów gromady Grudzice 1950 (1 j.a.); nab.7279/2014: Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromady Grudzice 1950 (1 j.a.), Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1950 1951 (1 j.a.), Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1946 (1 j.a.), Budżet administracyjny Gminy Nowa Wieś Królewska na rok 1946 1946-1947 (2 j.a.), Rejestr odpisów Społecznego Funduszu Oszczędzania Funduszu B 1949 ( 1 j.a.), Opinie o mieszkańcach gminy 1949 (1 j.a.), Preliminarz robót drogowych- szarwarkowych na rok 1950 Gminy Nowa Wieś Królewska 1949 (1 j.a.), Księga biercza podateku od lokali Nowa Wieś Królewska b.d. (1 j.a.), Sprawozdanie o dochodach budżetu centralnego w 1953 r. 1953-1954 (1 j.a.). Number of units in the group: 142
45/202/0 Gminna Rada Narodowa w Ozimku 1945-1954 0 Unroll
organizacja Biur Zarządów Gmin Wiejskich 1947 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1947-1954 (1 j.a.), plan orientacyjny Gminy 1950 (1 j.a.), zmiany administracyjne 1952 (1 j.a.), Konstytucja PRL - dyskusja nad projektem 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946-1949 (1 j.a.), uchwały 1946-1953 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium Rady 1947-1952 (3 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, kontroli 1948-1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1949-1953 (2 j.a.), sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i Prezydium 1948-1952 (1 j.a.), protokoły z odpraw sołtysów i aktywu wiejskiego 1950, 1952 (2 j.a.), sprawozdanie z generalnej inspekcji Gminnej Rady Narodowej i zarządznie polustracyjne 1950 (1 j.a.), kontrole wewnętrzne i władz nadzorczych 1952-1953 (2 j.a.), skargi i zażalenia 1954 (1 j.a.), nadzór budowlany 1947-1952 (5 j.a.), szkody wojenne - obywatele czechosłowaccy 1948 (1 j.a.), ruch i stan ludności - sprawozdania GUS 1950 (1 j.a.), weryfikacja ludności - opinie w sprawach obywatelstwa i weryfikacji, deklaracje wierności 1945-1951 (21 j.a.), repatriacja Niemców i miejscowej ludności z Niemiec 1945-1948 (2 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947 (1 j.a.), budżet 1945-1954 (10 j.a.), sprawozdnia rachunkowe 1947-1948, 1950 (3 j.a.), sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1951, 1953 (2 j.a.), księgi inwentarzowe 1946, 1950 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry odpisów, przypisów, księgi biercze 1945-1954 (23 j.a.), podatek od nieruchomości - wymiar i pobór podatku, rejestry wymiarowe, księgi biercze, książka ewidencyjna nieruchomości 1946-1954 (8 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), świadczenia w naturze - księga biercza 1951 (1 j.a.), spisy powierzchni użytków, zasiewów, warzyw, zwierząt gospodarskich 1951-1952 (6 j.a.), klasyfikacja gruntów - ankiety 1949-1952 (2 j.a.), kataster gruntowy 1946-1948 (1 j.a.), sprawy nieruchomości - decyzje i postanowienia sądu w sprawach założenia nowych ksiąg wieczystych, odpisy kart nieruchomości 1948-1952 (3 j.a.), wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne b.d. (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1947-1953 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnego Komitetu Społecznego do walki z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1950 (1 j.a.), przes.136/2004: 4 j.a.-0,07 mb.; nab.7280/2014: księga biercza podatku od lokali 1946 (1 j.a.), Pomocniczy arkusz rozliczeniwy do zestawienia P4 dla gospodarstw rolnych o przychodowości od 0 do 20000 b.d. (1 j.a.), Komisje radzieckie - protokoły posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1951-1952 (1 j.a.), Klasyfikacja gruntów gminy Ozimek 1949 (1 j.a.), Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy po przebudowie ustroju rolnego 1952 (1 j.a.), Zebrania gromadzkie- protokoły 1952 (1 j.a.), Obchody rocznic- 1 Maja i 60- lecie urodzin Bolesława Bieruta 1952 (1 j.a.), Sprawy rolnictwa- zarządzenia, instrukcje, pisma i meldunki z akcji siewnej 1947 (1 j.a.), Zarządzenia wewnętrzne 1947-1954 (1 j.a.), Protokoły Gminnej Rady Narodowej w Ozimku 1946-1949 (1 j.a.), Podatek od nieruchomości za rok 1951 (1 j.a.), Deklaracje wierności W-Z Szczedrzyk 1946 (1 j.a.), Deklaracje wierności mieszkańców miejscowości Dylaki 1946 (2 j.a.), Weryfikacja- wydawanie tymczasowych zaświadczeń narodowości polskiej 1948-1949 (2 j.a.), Nadanie obywatelstwa- wykaz osób, które opłaciły wydanie zaświadczenia o narodowości polskiej 1948 (1 j.a.), Protokoły Sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1946-1949 (1 j.a.), Budżet na rok 1945/46 (1 j.a.), Budżet na rok 1951 1950 (1 j.a.), Budżet administracyjny na rok 1949 1948 (1 j.a.); nab.7280/2014: Księga biercza podatku od lokali 1946 (1 j.a.), Pomocniczy arkusz rozliczeniwy do zestawienia P4 dla gospodarstw rolnych o przychodowości od 0 do 20000 b.d. (1 j.a.), Komisje radzieckie - protokoły posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1951-1952 (1 j.a.), Klasyfikacja gruntów gminy Ozimek 1949 (1 j.a.), Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy po przebudowie ustroju rolnego 1952 (1 j.a.), Zebrania gromadzkie- protokoły 1952 (1 j.a.), Obchody rocznic- 1 Maja i 60- lecie urodzin Bolesława Bieruta 1952 (1 j.a.), Sprawy rolnictwa- zarządzenia, instrukcje, pisma i meldunki z akcji siewnej 1947 (1 j.a.), Zarządzenia wewnętrzne 1947-1954 (1 j.a.), Protokoły Gminnej Rady Narodowej w Ozimku 1946-1949 (1 j.a.), Podatek od nieruchomości za rok 1951 (1 j.a.), Deklaracje wierności W-Z Szczedrzyk 1946 (1 j.a.), Deklaracje wierności mieszkańców miejscowości Dylaki 1946 (2 j.a.), Weryfikacja- wydawanie tymczasowych zaświadczeń narodowości polskiej 1948-1949 (2 j.a.), Nadanie obywatelstwa- wykaz osób, które opłaciły wydanie zaświadczenia o narodowości polskiej 1948 (1 j.a.), Protokoły Sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1946-1949 (1 j.a.), Budżet na rok 1945/46 (1 j.a.), Budżet na rok 1951 1950 (1 j.a.), Budżet administracyjny na rok 1949 1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 149
45/203/0 Gminna Rada Narodowa w Pokoju 1945-1954 0 Unroll
organizacja prezydium 1953 (1 j.a.), głosowanie ludowe - spisy uprawnionych do głosowania 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady 1948-1950 (2 j.a.), uchwały 1947-1949 (1 j.a.) protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1950-1954 (5 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1951-1954 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1953-1954 (2 j.a.), protokoły posiedzeń zarządu gminnego 1946 (1 j.a.), protokoły odpraw z pracownikami 1948-1951(1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne - miesięczne 1948 (1 j.a.), wykaz majątku nieruchomego gminy 1945-1946 (1 j.a.), opisy gromad 1947 (1 j.a.), szkody wojenne 1946 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946-1948 (1 j.a.), weryfikacja ludności - spis osób, które złożyły wnioski o przyznanie narodowości polskiej, deklaracje wierności, opinie polityczne 1945, 1947 (4 j.a.), repatriacja osób narodowości niemieckiej 1947-1948 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948-1949 (1 j.a.), budżet 1947-1951 (4 j.a.), preliminarz szarwarków 1949-1950 (2 j.a.), sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu 1947-1951 (4 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1945-1954 (22 j.a.), podatek od nieruchomości 1947, 1949-1951, 1953-1954 (3 j.a.), świadczenia w naturze 1947, 1949, 1951 (3 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), katastry gruntowe, wyciągi z matrykuły podatku gruntowego 1946- 1947, 1949 (3 j.a.), spis powierzchni użytkowych, zasiewów, gospodarstw rolnych, zwierząt gospodarskich 1946-1947, 1952-1954 (3 j.a.), sprawy osiedleńcze i wysiedleńcze 1949 (1 j.a.), kursy dla analfabetów 1949-1950 (1 j.a.), przemysł, handel i spółdzielczość 1950, 1952 (2 j.a.), przes.870/2007: preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), arkusz zbiorczy w sprawie klasyfikacji gruntów 1949-1950, 1952-1953 (2 j.a.). Number of units in the group: 88
45/204/0 Gminna Rada Narodowa w Popielowie 1945-1954 0 Unroll
protokoły z sesji Rady 1952 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli 1953 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1950-1951 (1 j.a.), imienne wykazy pracowników Zarządu Gminy, czlonków GRN 1949-1951 (1 j.a.), szkody wojenne, sprawy budowlane, odbudowa budynków 1945-1946 (2 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1947-1950 (3 j.a.), budżet 1950-1951 (2 j.a.), podatek gruntowy 1946- 1954 (21 j.a.), podatek od nieruchomości 1953-1954 (1 j.a.), Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa 1948-1949 (4 j.a.), grunty i nieruchomości - wykaz gruntów, wyłączenie gruntów i nieruchomości na cele publiczne, klasyfikacja gruntów 1947-1949 (4 j.a.), przemysł, handel i rzemiosło 1948-1953 (1 j.a.), przes.137/2004: protokoły z sesji Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Prezydium Rady 1950 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły posiedzeń 1950 (1 j.a.), roczne sprawozdania rachunkowe za 1949 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), pomocnicze arkusze rozliczeniowedo zestawienia P 4 b.d. (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949, 1951-1953 (2 j.a.); nab.7281/2014: ankiety w sprawie klasyfikacji gruntów - gromada Siołkowice Stare b.d. (1 j.a.), Charakterystyka gminy i wykaz Prezydium i Gminnej Rady Narodowej 1952 (1 j.a.), Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego w Popielowie za okres 1945-1950 (1 j.a.), Protokoły polustracyjne 1949-1950 (1 j.a.), Spis stanu majątkowego osób przeznaczonych do wysiedlenia z gminy Popielów b.d. (1 j.a.), Sprawozdanie z zakresu zagadnień ludności autochtonicznej za 1951 rok 1952 (1 j.a.), Sprawy ogólno-organizacyjne 1946 (1 j.a.) Number of units in the group: 57
45/205/0 Gminna Rada Narodowa w Prószkowie 1945-1954 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne wójta 1947-1949 (1 j.a.), księga protokołów z sesji Rady 1948-1953 (3 ja.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1946-1953 (3 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1950-1954 (1 j.a.), obsada personalna prezydium Rady 1951-1952 (1 j.a.), plany pracy i sprawozdania z działalności Rady 1950-1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1947 (1 j.a.), majątek gminy 1947, 1949-1950 (3 j.a.), sprawy wyznanione 1951-1952 (1 j.a.), przysposobienia dzieci 1949-1953 (1 j.a.), sprawy urzędu stanu cywilnego - doniesienia o rejestracji noworodków, zawarciach związków małżeńskich, zgonach, świadectwa i karty zgonów 1951-1954 (4 j.a.), ruch i stan ludności 1950-1951 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności - wnioski o stwierdzenie polskiej przynależności narodowościowej, wykazy osób podających obcą narodowość i obywatelstwo 1945-1952 (4 j.a.), sprawy repatriacyjne - przepustki, zaświadczenia, opinie dla autochtonów 1946-1948, 1950-1951 (2 j.a.), zmiana imion i nazwisk, zawiadomienia o zmianie pisowni imion i nazwisk, nadawanie nazwisk dzieciom pozamałżeńskim 1947-1954 (4 j.a.), sprawozdania z uroczystości państwowych 1948-1951 (1 j.a.), rejestr spraw karno-administracyjnych 1953-1954 (1 j.a.), budżet 1945-1954 (9 j.a.), preliminarze wydatków i dochodów świadczeń w naturze 1947-1948 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1950 (4 j.a.), plan wykonania preliminarza 1952 (1 j.a.), podatek gruntowy 1945-1954 (34 j.a.), podatek od nieruchomości 1946-1949, 1953-1954 (8 j.a.), świadczenia w naturze 1951-1952, 1954 (4 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948- 1951 (8 j.a.), księgi biercze szarwarków i zamknięcia ksiąg bierczych 1947-1948, 1950 (3 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949-1950, 1952, 1954 (4 j.a.), wykaz szczegółowy użytkowników, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz gospodarstw 1951, 1953 (3 j.a.), spisy powierzchni użytków, zasiewów, trzody chlewnej, drobiu, warzyw, stan zwierząt gospodarskich 1947, 1949-1952, walka z analfabetyzmem - wykazy analfabetów, kwestionariusze organizacyjne kursów dla analfabetów 1949-1950 (1 j.a.); nab. 7282/2014: sprawy stanu cywilnego - zaświadczenia i świadectwa aktów zejścia, sprawy zawarcia związków małżeńskich 1946 (2 j.a.), Klasyfikacja- gruntów gromady Zimnice Małe 1949, 1954 (1 j.a.), Akta wyborcze 1954 (1 j.a.), Podatek gruntowy oraz zestawienie wyników wymiaru i realizacji Funduszu B-SFO 1948-1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 133
45/206/0 Gminna Rada Narodowa w Tarnowie Opolskim 1945-1954 0 Unroll
listy kandydatów na członków do gromadzkich rad narodowych 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Gminnej Komisji podziału administracyjnego,charakterystyka gromad 1954 (1 j.a.), wykaz akt w zarządach gminnych 1946 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1954 (1 j.a.), plany pracy i sprawozdania z działalności Rady 1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń sołtysów 1945-1946 (2 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1951 (1 j.a.), protokoły z zebrań Podstawowych Organizacji Partyjnych 1952 (1 j.a.), grobownictwo i szkody wojenne 1946-1947 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1947, 1949 (2 j.a.), budżet 1945-1953 (9 j.a.), sprawozdania rachunkowe i wykonania budżetu 1946-1950, 1952-1953 (6 j.a.), kataster gruntowy 1946-1948 (1 j.a.), podatek gruntowy 1945-1952 (22 j.a.), podatek od nieruchomości 1946-1953 (8 j.a.), świadczenia w naturze 1947 - 1951 (6 j.a.), wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w poszczególnych gminach 1950 (1 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1953 (1 j.a.), zestawienia podstaw opodatkowania dla indywidualnych gospodarstw rolnych 1950 (1 j.a.), Państwowy Fundusz Ziemi - kwoty obliczonego podatku od podstawy opodatkowania 1951 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1950 (3 j.a.), osadnictwo 1945-1946 (1 j.a.), przes.140/2004: preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), protokoły sesji Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1950 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły kontroli, sprawozdania 1950 (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949, 1952 (2 j.a.), pomocniczy arkusz rozliczeniowy do zestawienia P4 dla gospodarstw rolnych o przychodowości od 20 000 do 40 000 b.d. (1 j.a.); nab. 7283/2014: sprawozdania z robót szarwarkowo-drogowych za 1954 r. (1 j.a.), majątek gminy i gromad 1948-1949 (1 j.a.), Komisja do Walki ze Spekulacją- protokoły kontroli, plany pracy 1952-1953 (1 j.a.), sprawy nieruchomości- postanowienia, zarządzenia 1951-1953 (1 j.a.), kontrola- pisma i protokoły 1950 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego 1951 (1 j.a.), Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej- protokoły, plany pracy 1950-1952 (1 j.a.), sprawy organizacyjne Prezydium 1950-1951 (1 j.a.), wykaz uchwał Gminnej Rady Narodowej 1949, 1953 (1 j.a.), uchwały Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), komisje radzieckie- plany pracy, skład, protokoły kontroli 1953-1954 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1949 - 1951, 1953-1954 (6 j.a.), protokoły zdawczo-odbiocze przekazania akt 1955 (1 j.a.), ankieta w sprawie klasyfikacji gruntów 1954 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1952 (1 j.a.), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej 1950-1951, 1953 (3 j.a.), budżet Administracyjny na rok 1950 (1 j.a.), protokoły zebrań gromadzkich 1950 (1 j.a.), preliminarz wydatków i dochodów świadczeń w naturze na rok 1947 oraz zestawienie sum preliminowanych i sum wykonania budżetu administracyjnego za rok 1945/1946 1947 (1 j.a.). Number of units in the group: 107
45/207/0 Gminna Rada Narodowa w Turawie 1945-1954 0 Unroll
wybory sołtysów 1947-1950 (1 j.a.), podział administracyjny gminy 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady 1947-1950, 1953 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych 1949 -1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1947-1954 (5 j.a.), uchwały Rady 1948-1950 (1 j.a.), Gminna Komisja Kontroli Społecznej - protokoły z kontroli 1949 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (4 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń 1950-1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1946 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1945-1950 (1 j.a.), utrzymanie dróg i mostów 1947, 1949 (2 j.a.), majątek gminy 1945-1951 (2 j.a.), gospodarka komunalna 1952 (1 j.a.), tymczasowe zaświadczenia tożsamości 1946 (1j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1947-1949 (5 j.a.), likwidacja śladów niemczyzny 1948 (1 j.a.), rejestr spraw karno-administracyjnych 1952 (1 j.a.), budżet i preliminarze dochodów i wydatków 1945-1954 (12 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1951 (6 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, księgi biercze, zestawienia wyników 1945-1954 (31 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry, księgi biercze 1945-1954 (8 j.a.), świadczenia w naturze 1947-1949, 1951-1952 (6 j.a.), Danina Narodowa -księga wymiarowa, księga biercza 1946-1947 (2 j.a.), rejestr przypisów i odpisów podatków 1948-1951 (2 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948, 1950-195, 1953 (4 j.a.), księgi biercze szarwarków 1950 (2 j.a.), kataster gruntowy 1949 (1 j.a.), wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w poszczególnych miejscowościach gminy b.d. (1 j.a.), sprawy melioracji 1947-1950 (1 j.a), walka z analfabetyzmem - dziennik lekcyjny 1950-1951 (1 j.a.), przes. 142/2004: zestawienie P4 dla gminy Turawa b.d. (1 j.a.), pomocniczy arkusz rozliczeniowy do zestawienia P4 dla gospodarstw rolnych b.d. (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), arkusz badań do klasyfikacji gruntów 1949-1952 (1 j.a.), szkicowy plan zabudowy i plan lokalizacji budynków 1951 (1 j.a.); nab.7284/2014: bilans za rok budżetowy 1945/1946 (1 j.a.), preliminarz budżetowy na rok 1952 i 1953 1952-1954 (2 j.a.), ankieta ekonomiczno-gospodarcza 1948 (1 j.a.), wykaz analfabetów 1949 (1 j.a.), sprawy kadrowe- etaty 1952 (1 j.a.), sprawy finasowo-budżetowe gminy 1946-1947 (1 j.a.). Number of units in the group: 124
45/208/0 Gminna Rada Narodowa w Wójtowej Wsi 1945-1954 0 Unroll
podział administracyjny 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Gminnej Rady Narodowej 1946-1952 (6 j.a.), uchwały Gminnej Rady Narodowej 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i korespondencja 1947-1948, 1951 (4 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1951, 1954 (3 j.a.), komisje radzieckie - protokoły i sprawozdania, wykazy członków Rady 1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1948-1950 (2 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1948-1950 (2 j.a.), zarządzenia wójta 1947-1950 (1 j.a.), książka inspekcji 1948-1954 (1 j.a.), księga inwentarzowa stanu majątkowego 1947 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1947-1948 (2 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw, zakłądów pracy, ilości przedsiębiorstw i powierzchni gromad 1952 (1 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności - wykazy osób przybyłych na teren gminy, spisy ludności, sprawozdania ruchu ludności, wykazy członków Rady, sprawozdania z zakresu ludności autochtonicznej, imienne wykazy mieszkańców poszczególnych gromad 1949, 1951-1953 (6 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1949 (11 j.a.), budżet, preliminarze wydatków i dochodów 1945-1953 (10 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1953 (7 j.a.), plan oszczędnościowy i sprawozdania z jego wykonania 1949 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry odpisów podatku, rejestr przypisów i odpisów podatku, księgi biercze 1946-1954 (23 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księga biercze 1952-1954 (2 j.a.), księga wymiarowa podatku b.d (1 j.a.), .Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (7 j.a.), Danina Narodowa-księga biercza 1946 (1 j.a.), Państwowy Fundusz Ziemi - wymiar czynszu i pobór, księga biercza 1950-1952 (2 j.a.), plany i sprawozdania finansowe podatków 1953 (1 j.a.), wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz gospodarstw 1953 (2 j.a.), klasyfikacja gruntów - protokoły komisji klasyfikacyjnych, ankiety 1949-1950, 1953 (4 j.a.), zalesianie i zadrzewianie gminy - sprawozdania 1953 (1 j.a.), repatriacja i przydział gospodarstw 1945-1948 (1 j.a.), wykaz gospodarstw, ludności według zawodów, inwentarza żywego 1948 (1 j.a.), oświata i kultura - świetlice, biblioteki, czytelnie 1950 (1 j.a.), przes.143/2004: preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), ankiety klasyfikacji gruntów 1953 (1 j.a.); nab. 7285/2014: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), sprawy ewidencyjne ludności 1950 (1 j.a.), budżet na rok 1948 1947 (1 j.a.), sprawy podatkowe podatkowe w 1945 roku (1 j.a.), projekt budowy drogi gminnej w gromadzie Wójtowa Wieś 1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 118
45/209/0 Gminna Rada Narodowa w Zagwiździu 1945-1954 0 Unroll
wybory sołtysów, nominacje i odwołania wójtów, protokoły zdawczo-odbiorcze agend 1947-1948 (1 j.a.), regulamin obrad zarządu gminnego 1946 (1 j.a.), podział powiatu na gminy i gromady, organizacja gminy i gromad 1946, 1952 (2 j.a.), instrukcja kancelaryjna, wykaz teczek biura zarządu gminnego 1945 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i prezydium 1946-1949, 1951-1954 (6 j.a.), protokoły z sesji Rady 1953-1954 (2 j.a.), sprawozdania i protokoły działalności Gminnej Rady Narodowej 1953 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1946 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1946 (1 j.a.), konferencje obywatelskie 1948 (1 j.a.), wykazy pracowników gminnych i sołtysów, ankiety personalne członków Rady i komisji, sprawy osobowe pracowników prezydium 1946, 1952, 1954 (3 j.a.), protokoły z inspekcji i zarządzenia polustracyjne 1948 (1 j.a.), majątek gromad i przedsiębiorstwa gminne 1948, 1951-1953 (3 j.a.), regulacja rzeki Budkowiczanki 1947 (1 j.a.), zniszczenia wojenne 1945, 1948 (2 j.a.), kosztorys na budowę mostu 1950 (1 j.a.), ankieta w sprawie przebiegu działań wojennych i okupacji niemieckiej 1946 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe, kościelne 1946-1947, 1951 (2 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 1950 (1 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności 1946, 1949 (2 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1946-1950 (4 j.a.), wyjazdy za granicę 1950, 1952, 1954 (3 j.a.), organizacje społeczne na terenie gminy 1952 (1 j.a.), budżet i preliminarze budżetowe 1945-1950 (7 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946, 1948-1950 (4 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry gospodarstw, rejestr przypisów i odpisów, księgi biercze 1946-1954 (28 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe 1953-1954 (1 j.a.), świadczenia w naturze i szarwark 1947, 1949 (2 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów, rejestry odpisów, księgi biercze, zestawienia wyników 1948-1951 (6 j.a.), rolnictwo -akcja siewna, żniwna, spisy zwierząt,wykazy strat 1945 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949, 1951 (2 j.a.), spisy powierzchni użytków, zasiewów, warzyw, zwierząt gospodarskich 1951 (3 j.a.), osiedlenia i wysiedlenia repatriacja 1945-1947 (2 j.a.), szkolnictwo powszechne i oświata rolnicza, kultura 1945, 1949, 1951 (3 j.a.), pomieszczenia, domy mieszkalne zakładów przemysłowych 1945-1946 (1 j.a.), pomoc dla rodzin ojców wywiezionych do Związku Radzieckiego 1946 (1 j.a.), przes.144/2004: protokoły sesji Rady 1950 (1 j.a.), organizacja gminy, uchwały i sprawozdania z działalności gminy 1954 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych na rok 1953 (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949-1952 (2 j.a.); nab. 7286/2014: główna księga ewidencji ludności b.d. (1 j.a.), Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia- pisma, wykazy zakładów 1947-1950 (1 j.a.), wnioski o wydanie tymczasowego zaświadczenia tożsamości 1949-1950 (1 j.a.), deklaracja wierności- spis osób 1946-1949 (1 j.a.), akta personalne pracowników 1945-1952, 1954 (3 j.a.), ewidencja mieszkańców- wykazy, zaświadczenia, poszukiwania osób, zawiadomienia o zgonie oraz ruch i stan ludności 1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 116
45/210/0 Gminna Rada Narodowa w Błotnicy Strzeleckiej 1945-1954 0 Unroll
wybory sołtysów i podsołtysa, imienny wykaz sołtysów 1954 (1 j.a.), protokoły plenarnych posiedzeń Rady 1946-1949 (2 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950, 1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1949-1954 (7 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1948-1941950, 1952-1953 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1951 (1 j.a.), sprawozdania z kontroli instruktażowej 1953 (1 j.a.), rejestr wyroków sądowych, orzeczeń karnych 1949 (1 j.a.), budżet 1951 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestry, zestawienia podatku, księgi biercze 1945-1952 (17 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali 1947-1954 (10 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), kataster gruntowy 1946-1948 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem - wyniki kontroli rejestracji analfabetów i półanalfabetów 1951 (1 j.a.), dopływ: budżet na rok 1948-1949 (2 j.a.), sprawozdania sytuacyjne 1947-1950 (1 j.a.), sprawozdanie o wpływach należności podatkowych 1952 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1951 (1 j.a.), stowarzyszenia kulturalne 1953 (1 j.a.), wykazy osób narodowości niemieckiej - protokół posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej 1946-1947 (1 j.a.), przes.334/2004, kat.B: akta osobowe pracowników 1951 (1 j.a.); nab. 7287/2014: mienie gromadzkie 1953 (1 j.a.). Number of units in the group: 60
45/211/0 Gminna Rada Narodowa w Gogolinie I 1945-1954 0 Unroll
głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), wybory do Sejmu PRL 1952 (1 j.a.), wybory do rad narodowych 1946-1948, 1954 (4 j.a.), charakterystyka gminy 1945, 1952 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i Prezydium Rady 1946-1953 (8 j.a.), komisje - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1946-1953 (10 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1951 (2 j.a.), uchwały Rady 1947-1951, 1953-1954 (2 j.a.), sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej, prezydium i referatów 1950-1951, 1954 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1950 (6 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1954 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1945-1948 (1 j.a.), historia gminy 1948-1949 (1 j.a.), obchody świąt państwowych 1949, 1951-1952 (3 j.a.), kontrole, rewizje i inspekcje 1945-1953 (5 j.a.), mienie poniemieckie 1945-1946 (1 j.a.), majątek komunalny 1945-1947 (3 j.a.), wykaz nieruchomości i instytucji z terenu gminy b.d. (2 j.a.), przejęcie przedsiębiorstwa przez gminę 1949-1950 (1 j.a.), plany finansowe i plany produkcji, zbytu i zatrudnienia 1949-1950 (2 j.a.), sprawy przeprowadzania sieci gazowej 1946-1951 (10 j.a.), obudowa i zabudowa gminy 1948-1954 (8 j.a.), grobownictwo wojenne 1946 (1 j.a.), rolnictwo - statystyka 1947, 1949 (2 j.a.), akta Urzędu Stanu Cywilnego 1946-1954 (27 j.a.), ewidencja i kontrola ludności 1945-1954 (10 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności, nab.9264/2018: sprawy osobowe członków Gminnej Rady Narodowej 1945-1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 276
45/212/0 Gminna Rada Narodowa w Gogolinie II 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946-1949 (4 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1951, 1953-1954 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1948-1952, 1954 (7 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1948-1950 (2 j.a.), uchwały rady 1946-1953 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły z przeprowadzonych kontroli 1951 (1 j.a.), rejestr skarg i wniosków 1951-1954 (1 j.a.), szkody wojenne 1945-1948 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - zawiadomienia o zawarciu małżeństwa 1949-1950 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1947, 1948 (3 j.a.), rejestracja uczestników powstań śląskich 1946 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1954 (23 j.a.), podatek od nieruchomości 1945-1953 (9 j.a.), świadczenia w naturze 1947-1953 (7 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1951 (4 j.a.), podatek szarwarkowy -księga biercza 1948 (1 j.a.), kataster gruntowy 1946-1948 (1 j.a.), repatriacja - zaświadczenia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego osobom przybyłym z niemiec 1945-1948 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), dopływ: kat. B - księgi meldunkowe 1951-1956 (3 j.a.), rejestr domów 1950 (1 j.a.), wykazy mieszkańców 1953 (1 j.a.), księgi kontroli ruchu ludności 1945-1953 (8 j.a.); nab. 8271/2016: akta osobowe 1945-1948 (1 j.a.), nab.9265/2018: akta osobowe pracowników 1951-1954 (4 j.a.) Number of units in the group: 92
45/213/0 Gminna Rada Narodowa na Górze św. Anny 1945-1954 0 Unroll
wybory sołtysów, ewidencja sołtysów 1947-1952 (2 j.a.), charakterystyka gminy, projekt podziału administracyjnego powiatu strzeleckiego 1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Rady 1947-1953 (11 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1947-1953 (5 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1952 (3 j.a.), uchwały prezydium Rady 1950-1954 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1951-1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z narad sołtysów 1952 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1949, 1951 (2 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - wykazy informacyjne urodzeń i zgonów, statystyka ogólna, zawiadomienia o zarejestrowaniu noworodków, o zawarciu małżeństwa i zgonach 1947-1954 (7 j.a.), ewidencja ludności - regulamin biura ewidencji ludności 1949 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945, 1947, 1949-1953 (7 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1954 (1 j.a.), wykazy repatriantów 1946 (1 j.a.), zwrot gospodarstw miejscowej ludności 1946 (1 j.a.), rejestr spraw karnych i sprawy sądowe 1949-1951, 1954 (2 j.a.), budżet, realizacja budżetu, sprawozdania rachunkowe i budżetowe 1946-1953 (17 j.a.), podatek gruntowy - rejestr wymiarowy, zestawienia wyników wymiaru podatku, wykaz podatników księgi biercze 1945-1954 (12 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1946-1954 (10 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz wkładów oszczędnościowych, księga biercza 1948, 1950 (2 j.a.), Danina Narodowa - księga biercza 1946 (1 j.a.), zestawienia i zamknięcia podatkowe 1949-1950 (1 j.a.), pomocnicze arkusze rozliczeniowe P4 bd. (1 j.a.), arkusze rozliczeniowe dla gospodarstw rolnych b.d. (1 j.a.), księga szarwarkowa 1954 (1 j.a.), wykazy pogłowia zwierząt domowych 1946 (1 j.a.), dopływ: budżet na rok 1948 (1 j.a.), rozminowywanie i kultura fizyczna - korespondencja 1949-1950 (1 j.a.), sprawy obywatelstwa i obywatelstwa 1945-1948 (3 j.a.), przydział nieruchomości 1945-1946 (1 j.a.), wykazy zgonów 1949-1950 (2 j.a.), ewidencja członków GRN 1951-1952 (1 j.a.), okólniki i instrukcje 1945-1951 (1 j.a.), wykazy sołtysów 1952 (1 j.a.), wybory do Sejmu 1952 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1953-1954 (1 j.a.), normatywy 1945-1950 (2 j.a.), nadużycia jednostek wojska polskiego 1945 (1 j.a.), księgi meldunkowe miejscowości Czarnocin 1945-1954 (3 j.a.), księgi meldunkowe miejscowości Góra św. Anny 1945-1654 (4 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Kadłubiec 1945-1948 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Ligota Górna 1945-1948 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Ligota Dolna 1945-1948 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Niwki 1945-1948 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Oleszka 1945-1948 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Poręba 1945-1948, 1951-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Spręcice 1945-1948 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Wysoka 1945-1948, 1951-1954 (3 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Żyrowa 1951-1954 (3 j.a.), przes.279/2004: bilans za 1953 rok (1 j.a.); nab. 8270/2016: akta osobowe 1945-1948 (2 j.a.), nab.9261/2018: akta osobowe pracowników gminy 1945-1950 (35 j.a.), sprawy osobowe pracowników gminy 1945-1951 (1 j.a.), sprawy osobowe pracowników Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 175
45/214/0 Gminna Rada Narodowa w Izbicku 1945-1954 0 Unroll
skład osobowy Zarządu Gminnego 1945 (1 j.a.), wybory do Sejmu - korespondencja i zarządzenia 1946-1947 (1 j.a.), organizacja samorządu gminnego - wybory sołtysa i sprawozdanie z działalności gospodarczej Zarządu 1947-1949 (1 j.a.), zebrania urzędowe ciał samorządowych 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1949-1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady, zebrań sołtysów i okólniki dotyczące Rady 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezyium Rady 1949-1954 (7 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1949-1951, 1953 (2 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1947 (1 j.a.), sprawozdania z działalności gminy 1946-1947 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne 1947 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1946-1949 (2 j.a.), akta stanu cywilnego 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania o stanie i ruchu ludności 1950 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1948 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, wykaz podatników, księgi biercze 1945-1954 (18 j.a.), podatek od nieruchomości 1947- 1954 (8 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948, 1950 (3 j.a.), świadczenia w naturze - księga biercza 1947-1948 (2 j.a.), sprawozdania i zestawienia wpływów podatkowych, wykazy podatkowe 1949-1952 (2 j.a.), zalesianie nieużytków 1953 (1 j.a.), melioracja - plan konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych 1953 (1 j.a.), wykaz osób posiadających grunty na terenie gminy 1949 (1 j.a.), statystyka rolnictwa 1948 (1 j.a.), osiedlenia, wysiedlenia i repatriacja ludności, osadnictwo wiejskie 1948, 1953 (2 j.a.), dopływ: protokoły z posiedzeń plenarnych Rady i sesji sołtysów 1947 (1 j.a.), budżet na rok 1948, 1949 (2 j.a.), okólniki 1948 (1 j.a.), rolnictwo - wykazy, korespondencja 1947, 1953 (2 j.a.), przes.194/2004: sprawy GRN 1952 (1 j.a.); nab. 7289/2014: księga biercza podatku gruntowego na 1949 rok (1 j.a.); nab. 8266/2016: akta osobowe 1945-1948 (2 j.a.),nab.9263/2018: sprawy osobowe członków organów i pracowników gminy 1947-1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 80
45/215/0 Gminna Rada Narodowa w Jemielnicy 1945-1954 0 Unroll
wybory sołtysów i podsołtysów 1949 (1 j.a.), organizacja samorządu gminnego, biura gminnego 1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i prezydium 1949-1950, 1952-1954 (7 j.a.), protokoły z sesji Rady 1951, 1953-1954 (3 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1948-1950, 1953-1954 (2 j.a.), plany pracy, sprawozdania z działalności Rady i prezydium 1953-1954 (2 j.a.), zjazdy wójtów i sołtysów 1949 (1 j.a.), skład osobowy administracji gminnej, wykazy osobowe radnych i pracowników Rady 1948-1949, 1952 (2 j.a.), historia gminy Jemielnica od 20 stycznia 1945 roku (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1949 (1 j.a.), postanowienia Sądu Grodzkiego w Strzelcach Opolskich w sprawie założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości ziemskich 1951 (1 j.a.), statystyka ogólna i budowlana 1949, 1953-1954 (3 j.a.), akta stanu cywilnego - akta zbiorowe małżeństw, zawiadomienia o zawarciu małżeństwa 1950, 1953 (2 j.a.), kontrola ruchu ludności - sprawozdania miesięczne, stan ludności gminy 1950-1953 (3 j.a.), budżet 1946-1950 (4 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1949 (4 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, pobór podatku, szarwark od gruntów, wykaz podatników, księgi biercze, obliczenia gruntów i podatku 1945-1954 (24 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1951 (3 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi biercze 1945-1950, 1952, 1954 (5 j.a.), zestawienia i zamknięcia podatkowe, dzienniki wpłat podatkowych 1952-1954 (2 j.a.), melioracja i elektryfikacja gminy 1949 (1 j.a.), kataster gruntowy 1946-1948 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1954 (1 j.a.), dopływ: protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1947 (1 j.a.), wykazy mężczyzn od lat 16 do 45 1948-1952 (1 j.a.), sprawy usprawnienia i reformy biurowości 1949 (1 j.a.), tymczasowe zaświadczenia tożsamości 1950 (1 j.a.), zestawienia gospodarstw rolnych 1945 (1 j.a.), opinie o obywatelach 1949 (1 j.a.), budownictwo - plany zabudowań 1949 (1 j.a.), repatriacja ludności niemieckiej 1947 (1 j.a.); nab. 7290/2014: domowa książka meldunkowa Jemielnica 1953-1954 (1 j.a.), księga kontroli ruchu ludności Jemielnica b.d. (1 j.a.); nab. 8272/2016: akta osobowe 1945-1948 (1 j.a.), nab.9262/2018: akta osobowe pracowników gminy 1945-1952 (1 j.a.), sprawy osobowe pracowników gminy 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 93
45/216/0 Gminna Rada Narodowa w Kielczy 1945-1954 0 Unroll
organizacja biura zarządu gminnego 1947, 1949 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Rady 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1949-1950, 1954 (3 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń 1948-1950, 1953 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1950, 1954 (2 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950, 1952-1954 (4 j.a.), protokół z przebiegu Konferencji Obywatelskiej 1948 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1951 (1 j.a.), kontrola władz nadzorczych 1951 (1 j.a.), podatek gruntowy 1952-1954 (3 j.a.), ewidencja nieruchomości 1953 (1 j.a.), charakterystyka gminy 1948 (1 j.a.), rejestr spraw karno-administracyjnych 1952-1954 (2 j.a.), budżet i preliminarze budżetowe 1947-1949, 1951 (4 j.a.), sprawozdania rachunkowe, z wykonania budżetu 1949, 1951 (2 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali - rejestr wymiarowy, księgi biercze 1947-1954 (7 j.a.), zestawienia podatkowe, wykazy wpłat 1947-1954 (1 j.a.), melioracja gminy 1952 (1 j.a.), przebudowa ustroju rolnego - elektryfikacja wsi 1952 (1 j.a.), GUS - spisy rolne 1952 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw prywatnych, kuźni i urządzeń chłodniczych, wag 1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 44
45/217/0 Gminna Rada Narodowa w Kolonowskiem 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny 1945-1954 (30 j.a.): zarządzenia, posiedzenia plenarne, sesje, komisje, posiedzenia Prezydium, uchwały Prezydium, posiedzenia Zarządu, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, sprawozdania, informacje, przedsiębiorstwa, drogi i place, nadzór budowlany, nadzór budowlany, szkody wojenne, Oddział administracyjny 1945-1954 (10 j.a.): sprawy USC, ewidencja ludności, weryfikacja, opinie, obywatelstwo, spisy ludności, Oddział finansowo-podatkowy 1946-1954 (18 j.a.): budżety, sprawozdania budżetowe, Oddział gospodarki społecznej 1945-1950 (7 j.a.): rolnictwo, wykazy i rejestry, przemysł, rzemiosło, handel książki meldunkowe 1949-1954 (5 j.a.), zaświadczenia o zameldowaniu 1945-1947 (1 j.a.), akta osobowe 1945-1950 (1 j.a.); nab. 8275/2016: akta osobowe 1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 73
Showing 481 to 500 of 3,962 entries.