Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/338/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koźlu 1945-1951 0 Unroll
Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia 1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych i administacyjnych Oddziału, w sprawach repatriacji Niemców 1945-1950 (5 j.a.), sprawozdania ruchu repatriantów z zachodu 1948 (1 j.a.), akta likwidacji gruntów użytkowych i nieruchomości 1947-1948 (2 j.a.), akta likwidacji Referatu Osadnictwa, Punktu Etapowego i Punktu Sanitarnego 1948-1949 (2 j.a.), Referat Prawny - odpisy protokołów i dokumentów uwierzytelnionych 1947 (1 j.a.), Referat Osiedleńczo - Przesiedleńczy - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (3 j.a.), korespondencja w sprawach przesiedleńczych 1950 (1 j.a.), Referat Etapowy - sprawozdania gospodarcze 1947 (1 j.a.), Referat Transportowy - transporty repatriantów z Zachodu, raporty o przybyłych z Zachodu, 1945-1948 (11 j.a.), transporty dzieci, skorowidze transportów dzieci, wykazy dzieci powracających z Zachodu, wykazy osób słabych fizycznie 1946-1948 (31 j.a.), transport repatriantów z Indii, Włoch i Afryki 1948 (1 j.a.), Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny - sprawozdania miesięczne Referatu, wypłaconych zapomóg i gospodarcze 1950-1951 (2 j.a.), skorowidze osób przybyłych z zachodu, spisy repatriantów i osadników, transporty osób przybyłych z zachodu, karty ewidencyjne, rejestry wydanych zaświadczeń, zaświadczenia repatriacyjne, kartoteka płac 1945-1949 (80 j.a.). Number of units in the group: 142
45/339/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Namysłowie 1945-1946 0 Unroll
Referat Osadnictwa - imienne wykazy osiedlonych 1945 (1 j.a.), ewidencja repatriantów i przesiedleńców 1946 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/340/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Niemodlinie 1945-1948 0 Unroll
Referat Ogólny - sprawozdania 1945-1948 (2 j.a.), protokoły z odbytych odpraw kierowników referatów 1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjno - administracyjne - okólniki, zarządzenia, inspekcje i wizytacje, korespondencja w sprawie repatriacji Niemców 1945-1948 (5 j.a.), Referat Finansowo-Budżetowy - sprawozdania z przydziału doraźnych zapomóg, przebiegu akcji pożyczkowej, zestawienia wniosków o pożyczkę dla repatriantów i osiedleńców 1945-1948 (3 j.a.), Referat Planowania i Statystyki - sprawozdania statystyczne - wykazy osiedlonych repatriantów i przesiedleńców 1945-1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne 1946 (1 j.a.), osadnictwo 1947 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d. (8 j.a.), wykazy repatriantów, książki meldunkowe przybywających na etap, karty ewidencyjne, zaświadczenia repatriacyjne, protokoły pozostawionego mienia, korespondencja, sprawy personalne, listy płac, akta personalne 1945-1949 (60 j.a.), nab.9269/2018: akta personalne 1945-1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 83
45/341/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nysie 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny - okólniki, korespondencja 1949 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności Powiatowego Oddziału 1949-1950 (2 j.a.), sprawozdania z ruchu repatriantów, sprawozdania gospodarcze, wypłaconych zapomóg, finansowe 1950 (4 j.a.), zestawienia repatriowanych obywateli do Związku Radzieckiego 1950 (1 j.a.), protokoły kontroli i inspekcji 1946-1949 (1 j.a.), korespondecja Referatu w sprawach organizacyjno-administracyjnych i pracowników Oddziału 1945-1950 (7 j.a.), poszukiwania rodzin 1949 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - korespondencja Referatu w sprawach osiedlenia repatriantów, zaświadczenia repatriacyjne 1945-1949 (2 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d. (7 j.a.), Referat Etapowy - okólniki i instrukcje, sprawozdania statystyczne, z działalności Punktu Etapowego, korespondencja Referatu Etapowego w sprawie transportów, wykazy repatriantów i przesiedleńców 1945-1947 (4 j.a.), skorowidze repatriantów, transporty, karty ewidencyjne, zaświadczenia, spisy repatriantów 1945-1950 (72 j.a.) Number of units in the group: 101
45/342/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Oleśnie 1945-1948 0 Unroll
Referat Ogólny: sprawozdania, korespondencja w sprawach organizacyjnych, pisma wsprawie repatriacji Niemców 1945-1948 (4 j.a.), Referat Prawny: sprawy osiedleńcze 1947 (1 j.a.), Referat Planowania i Statystyki: planowanie i statystyka 1945-1947 (1 j.a.), osadnictwo wiejskie - ewidencja i statystyka 1946-1947 (2 j.a.), osadnictwo miejskie - statystyka 1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - osadnictwo wiejskie - korespondencja, sprawozdania, wykazy gospodarstw rolnych, osadnictwo miejskie - sprawozdania, wykazy miejsc pracy, wykaz poszukujących pracy 1945-1948 (14 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw repatriantom 1945 (4 j.a.), sprawy osiedleńczo-uwłaszczeniowe 1947-1948 (2 j.a.), Referat Transportowy: sprawy transportu 1947-1948, spisy repatriantów osiedlonych na gospodarstwach, ewidencja repatriantów, zaświadczenia, odpisy protokołów pozostawionego mienia, orzeczenia, ewidencja personalna pracowników PUR w Oleśnie 1945-1947 (8 j.a.). Number of units in the group: 41
45/343/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Opolu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny - zarządzenia i okólniki wewnętrzne 1945-1947 (3 j.a.), sprawozdania 1945-1947 (3 j.a.), odprawy, konferencje, zebrania 1946-1947 (2 j.a.), opis demigraficzny powiatu opolskiego b.d. (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych Oddziału, osiedleńczych, pracowniczych i repatricji Niemców 1945-1947 (6 j.a.), Referat Prawny - protokoły zdawczo - odbiorecze Referatu OsadnictwaWiejskiego, majątku Powiatowego Oddziału PUR w Niemodlinie, protokoły zdawczo - odbiorcze akt i agend 1948-1950 (3 j.a.), Referat Osadnictwa - sprawozdania z osadnictwa wiejskiego i miejskiego 1945-1946 (2 j.a.), wykazy repatriantów osiedlonych, nieosiedlonych, przesiedleńców i księży 1945-1947 (4 j.a.), spisy repatriantów przybyłych do Opola 1945 (1 j.a.), osadnictwo 1945 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d.(4 j.a.), Referat Etapowy - korespondencja w sprawach repatriacji Niemców 1950-1951 (1 j.a.), rejestry repatriantów, księga kart ewidencyjnych osób wyznania mojżeszowego, transporty z ZSRR, skorowidze repatriantów, skorowidze osadników miejskich i wiejskich, karty ewidencyjne, zaświadczenia repatriacyjne, spisy repatriantów 1945-1951 (244 j.a.). Number of units in the group: 276
45/344/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Prudniku 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne i dwutygodniowe z ruchu repatriantów, reemigrantów oraz wypłacanych zapomóg 1945-1946, 1949-1950 (3 j.a.), sprawozdania z kontroli Oddziału PUR w Prudniku 1950 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze i likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR 1946-1950 (1 j.a.), wysiedlanie Niemców 1946-1949 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Osadnictwa Rolnego 1950 (1 j.a.), karty ewidencyjne, kwestionariusze do zaświadczeń repatriacyjnych, akta personalne, sprawy ubezpieczeniowe, listy płac pracowników, spisy repatriantów 1945-1948 (60 j.a.). Number of units in the group: 71
45/345/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Raciborzu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny - korespondencja w sprawach organizacyjno - administracyjnych, personalnych, repatriacji Niemców, osadnictwa w strefie nagranicznej 19451948, 1950 (4 j.a.), kontrole Oddziału 1947-1949 (1 j.a.), Referat Prawny - korespondencja w sprawach odszkodowań i kredytów 1945-1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (1 j.a.), spisy repatriacyjen zarejestrowanych w punkcie etapowym Racibórz, ewidencja zarejestrowanych repatrianto i przesiedleńców, sprawozdania ruchu repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykazy osób repatriowanych do Niemiec, kontrola repatriantów i przesiedleńców na punkcie etapowym w Raciborzu, karty ewidencyjne repatriantów i przesiedleńców, zaświadczenia repatriacyjne, protokoły pozostawionego mienia, spisy repatriantów, sprawy personalne 1945-1950 (27 j.a.). Number of units in the group: 34
45/346/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Strzelcach Opolskich 1945-1948 0 Unroll
Referat Ogólny - zarządzenia i okólniki 1945-1946 (1 j.a.), korespondencja w sprawach ogólno-administracyjnych i personalnych Oddziału 1946-1948 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (2 j.a.), skorowidze repatriantów, karty ewidencyjne, zaświadczenia osiedleńcze, orzeczenia osiedleńcze i wysiedleńcze, zaświadczenie, zaświadczenia repatriacyjne, kartoteki pracownicze 1945-1948 (40 j.a.). Number of units in the group: 44
45/347/0 vacat - Powiatowy Pełnomocnik do spraw Podatku Gruntowego w Strzelcach Opolskich - obecnie pod nr 619 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/348/0 Inspektorat Szkolny w Opolu 1945-1950 0 Unroll
projekty organizacji sieci szkół 1945-1950 (1 j.a.), sprawozdania z organizacji szkół 1945-1949 (1 j.a.), akta szkół publicznych, ogólnokształcących i podstawowych 1945-1950 (12 j.a.), alfabetyczny spis nauczycieli obwodu opolskiego 1945-1950 (1 j.a.), weryfikacja nauczycieli 1945-1950 (5 j.a.), kursy repolonizacyjne - zaświadczenia, wykazy, sprawozdania 1945-1949 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1947-1949 (3 j.a.), rejestracja analfabetów w Opolu i powiecie opolskim 1949 (2 j.a.), bibioteki i świetlice 1945-1950 (1 j.a.), księga rejestru bibliotek powiatu i miasta Opola 1948-1949 (1 j.a.), odbudowa i remonty szkół 1945-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe na lata 1945-1947 (1 j.a.), 2004 przes. 24 - 1 j.a. 1949-1950 Number of units in the group: 48
45/349/0 Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich 1945-1950 0 Unroll
sprawozdania inspektora szkolnego 1945, 1950 (2 j.a.), sprawozdnia statystyczne szkół, przedszkoli, bibliotek 1946-1950 (7 j.a.), karty rejestracyjne bibliotek 1948-1950 (1 j.a.), sprawozdania z wizytacji Inspektoratu Szkolnego 1945-1949 (1 j.a.), protokół czynności Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej Nauczycieli 1945-1946 (1 j.a.), Informcje i opinie o nauczycielach 1949 (1 j.a.), akta szkoły powszechnej w Dolnej i Rozmierce 1945-1947 (2 j.a.) Number of units in the group: 27
45/350/0 Archiwum Państwowe w Opolu [1945-1952] 1953-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 1596
45/351/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu 1950-1979 0 Unroll
Number of units in the group: 2682
45/352/0 Państwowa Inspekcja Handlowa Wojewódzki Inspektorat w Opolu 1950-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 2819
45/353/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Opolu 1945-1950 0 Unroll
ewidencja przedsiebiorstw 1946-1950 (3 j.a.), organizacja rynku 1945-1950 (3 j.a.), sprawy cennikowe 1946-1952 (2 j.a.), sprawozdanie własne i protokoły zebrań 1947-1950 (1 j.a.), korespondencja z IPH w Katowicach 1945-1946 (1 j.a.), sprawy podatkowe 1947-1950 (1 j.a.), komisja rzeczoznawców 1946-1949 (1 j.a.), sprawozdania z działalności IPH w Katowicach i o sytuacji w przemysle i handlu 1946-1948 (3 j.a.), akta dotyczące spraw gospodarczych na Ziemiach Zachodnich 1946 (1 j.a.), zrzeszenie przemysłu przetwórstwa zbożowego 1946-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 17
45/354/0 Izba Rzemieślnicza w Opolu [1945]1951-1956 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne 1950, 1951-1954 (1 j.a.), organizacja - statut, przepisy z zakresu organizacji, zarządzenia o likwidacji 194, 1951-1952 (4 j.a.), protokoły posiedzeń komisji Izby 1951-1956 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Izby, referatów, wydziałówm, komisji 1951-1956 (9 j.a.), Rada Zakładowa-protokoły zebrań 1953-1955 (2 j.a.),kontrole zewnętrzne jednostek podległych, lustracje-protokoły, zalecenia, sprawozdania 1949-1954 (5 j.a.), wnioski związków branżowych oraz komisji 1955 (1 j.a.), plany sieci usług 1953-1955 (4 j.a.), kluby racjonalizatorskie-regulamin, protokoły, wykazy 1953-1955 (3 j.a.), rzemiosło-regulaminy komisji socjalnej i Koła Młodzieży Rzemieślniczej, sprawozdania z wykorzystania funduszu socjalnego rzemiosła, meldunki sytuacyjne o stanie rzemiosła, petycje i rezolucje rzemieślników 1945-1946, 1951-1956 (15 j.a.), warsztaty rzemieslnicze-wykazy warsztatów, lokalizacja rzemiosła, stan zakładów rzemieślniczych 1951-1955 (6 j.a.),piekarnie - wykazy i ankiety piekarni, plany produkcji piekarniczej 1952-1953 (2 j.a.), spółdzielnie rzemieślnicze-statut, organizacja, protokoły zebrań, wykazy rzemieślniczych spółdzielni pracy, sprawozdania 1951-1952, 1955-1956 (4 j.a.), organizacja i powoływanie, rozwiązywanie, wykazy pieczęci, statuty, komisje, zebrania cechowe 1945-1953 (34 j.a.), kultura i oświata-protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności 1954-1955 (4 j.a.), współzawodnictwo międzycechowe-protokoły posiedzeń komisji 1953-1954 (1 j.a.), sprawozdania finansowe cechów 1948, 1950-1956 (15 j.a.), wykazy cechów 1947, 1951-1953 (3 j.a.). Number of units in the group: 117
45/355/0 Okręgowy Związek Cechów w Opolu [1945] 1948-1952 0 Unroll
organizacja związku-zarządzenia, statuty 1948-1952 (2 j.a.), powiatowe związki cechów w Kluczborku, Oleśnie i Opolu-protokoły posiedzeń, księga wpisowego i składek 1945-1948 (5 j.a.), Oddziały Okręgowe Związku Cechów w Kluczborku, Oleśnie, Strzelcach Opolskich-regulaminy, wykazy rzemieślników 1948-1949 (3 j.a.), kasa zapomogowo-pogrzebowa związku-statut 1952 (1 j.a.), protokoły zebrań cechowych w Grodkowie, Namysłowie, Oleśnie, Opolu i Strzelcach Opolskich 1945-1951 (8 j.a.), rzemiosło-zestawienia wyników rejestracji rzemiosła, wykazy zakładów rzemieślniczych i zatrudnionych, wykazy stanu ilościowego zakładów rzemieślniczych, wykazy członków cechu fryzjerów 1948-1952 (4 j.a.). Number of units in the group: 23
45/356/0 vacat - Akta cechowe - włączony do zespołu nr 355 Okręgowy Związek Cechów w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 19
45/357/0 Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu [1946] 1950-1955 [1956] 0 Unroll
Wydział Organizacyjny: rozkazy i zarządzenia Komendy Głównej i Wojewódzkiej, wytyczne do pracy, protokoły z posiedzeń kolektywu Komendy Wojewódzkiej, protokoły z odpraw i konferencji, wykazy zasobów młodzieży, informacje o werbunku młodzieży, sprawozdania i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, sprawy ogólnoorganizacyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze 1950-1955 (80 j.a.), Sekcja Werbunkowa: wykazy zasobów młodzieży, sprawozdania z przebiegu rejestracji, werbunku i wcielania młodzieży do PO "SP" 1950-1954 (14 j.a.), Wydział Inspektorski: protokoły z przeprowadzonych kontroli 1950-1955 (12 j.a.), Wydział Sprawozdawczy: plany pracy, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych, ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1919-1955 (24 j.a.), Wydział Szkolenia: rozkazy organizacyjne dotyczące spraw szkoleniowych, ogólne sprawy szkoleniowe, sprawozdania 1950-1955 (16 j.a.), Wydział Propagandy: materiały dotyczące spraw kulturalno-oświatowych 1953-1954 (4 j.a.), Kwatermistrzostwo - Sekcja Uzbrojenia: rozkazy dotyczące uzbrojenia i amunicji 1953 (1 j.a.), Sekcja Zaopatrzenia Mundurowo-Materiałowego: zarządzenia w sprawach finansowo-gospodarczych, plany pracy oraz sprawozdania dotyczące gospodarki materiałowej, protokoły i sprawozdania pokontrolne 1952-1955 (12 j.a.), Sekcja Kwaterunkowo-Budowlana: zarządzenia Komendy Głównej dotyczące warunków socjalno-bytowych, plany inwentaryzacyjne budynków, umowy na roboty budowlane, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania budynków, sprawozdania z wydatkowanych kredytów i przeprowadzonej kontroli, arkusze spisowe środków podstawowych 1949-1955 (8 j.a.), Sekcja Finansowa: zarządzenia dotyczące gospodarki finansowo-materiałowej, preliminarz wydatków, miesięczne plany realizacji budżetu, zestawienia obrotów pieniężnych i wydatków budżetowych, zestawienia etatów i funduszu płac, arkusze opisowe i zestawienia porównawcze środków podstawowych, bilans otwarcia i zestawienie wydatków budżetowych, protokół kontroli gospodarki finansowej w Komendzie Wojewódzkiej 1950-1955 (9 j.a.), Sekcja Służby Transportowej: ocena służby transportowej, inwentaryzacja i protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu samochodowego 1952, 1955 (3 j.a.), Wydział Kadr: zarządzenia personalne, plany pracy, sprawozdania z pracy wydziału, wykazy obsad personalnych 1950-1955 (26 j.a.), Wydział Przysposobienia Rolniczego: sprawozdania i informacje z działalności przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), Wydział Służby Zdrowia: sprawozdania i meldunki dotyczące spraw sanitarnych 1952-1953 (3 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Wojskowych: protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1951 (1 j.a.), spisy zdawczo-odbiorcze akt wybrakowanych i przekazanych do archiwów państwowych 1955-1956 (2 j.a.), ocena udziału Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w kampanii wyborczej 1952 (1 j.a.), kat. B: akta personalne zatrudnionych w Powszechnj Organizacji "Służba Polsce" 1945-1972 (1696 j.a.), książka zarządzeń personalnych 1950-1953 (6 j.a.) Number of units in the group: 1918
Showing 621 to 640 of 3,962 entries.