Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/644/0 Urząd Gminy w Węglowicach [1972]1973-1975[1976] 0 Unroll
Urząd Gminy w Węglowicach z lat 1972 - 1976, w tym: Protokoły narad pracowników Urzędu z 1973 roku, sygn. 1; Zebrania wiejskie z roku 1974, sygn. 2 - 3, w tym: protokoły zebrań, wybory sołtysów; Ewidencja odznak i pieczęci z lat 1972 - 1975, sygn. 4; Podział administracyjny gminy z roku 1973 , sygn. 5; Zarządzenia, decyzje naczelnika gminy z lat 1973 - 1975, sygn. 6 - 8; Programy i plany rozwoju gminy oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1972 - 1975, sygn. 9 - 13; Regulaminy organizacyjne Urzędu z lat 1973 - 1975, sygn. 14 - 15; Kontrole i inspekcje zewnętrzne, zarządzenia pokontrolne z roku 1974, sygn. 16; Sprawozdania statystyczne dotyczące kadr Urzędu z lat 1973- 1976, sygn. 17; Budżet gminy i sprawozdania budżetowe z lat 1972 - 1975, sygn. 18 - 23. Number of units in the group: 23
8/645/0 Gminna Rada Narodowa w Truskolasach 1973-1976 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Truskolasach, w tym: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1976, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1974 - 1976, sygn. 4 - 5; Protokołu posiedzeń komisji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1976, sygn.6 - 11, w tym: Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja Rolnictwa, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia; Zebrania wiejskie, wybory sołtysów z lat 1974 - 1975, sygn. 12; Zabytki architektury z roku 1973, sygn. 13. Number of units in the group: 13
8/646/0 Urząd Gminy w Truskolasach 1973-1976[1977] 0 Unroll
Urząd Gminy w Truskolasach z lat 1973 - 1977, sygn. 1 - 17, w tym: protokoły posiedzeń Zespołu ds.. Odczytów i Spotkań przy Gminnym Ośrodku Propagandy i Informacji, podziały administracyjne, zarządzenia i plany pracy naczelnika gminy, protokoły kontroli Urzędu, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia Urzędu, budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania plany społeczno - gospodarcze rozwoju gminy, materiały dotyczące Konkursu Gmina Mistrz Gospodarczości. Number of units in the group: 17
8/647/0 Gminna Rada Narodowa w Wręczycy Wielkiej 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 1 - 17; Sprawy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej z lat 1978 - 1990, sygn. 18 - 23, 48 - 56, 62 - 63, 85, w tym: postanowienia Prezydium GRN, regulaminy: GRN, Gminnej Komisji Odznaczeń Państwowych, Zespołów Radnych: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, plany pracy GRN jej Prezydium i komisji, sprawozdania statystyczne GRN, kwestionariusze kandydata na radnego, ławnicy sądów powszechnych, wnioski Prezydium GRN, wnioski i interpelacje radnych; Protokoły zebrań wiejskich z lat 1974 - 1984, sygn. 24 - 29; Uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja z lat 1973 - 1990, sygn. 30 - 38; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 39 - 47; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 57 - 61, 64 - 66, 68 -78, 80 - 84, w tym: Komisje: Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Ładu i Porządku, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych, Planu Budżetu i Finansów, Komisji ds.. Samorządu, Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973 - 1986, sygn. 67, 90 - 91; Protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978 - 1983, sygn. 79, 92; Protokoły posiedzeń Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z lat 1978 - 1989, sygn. 86, 88 - 89; Protokoły posiedzeń Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych z lat 1984 - 1987, sygn. 87; Number of units in the group: 92
8/648/0 Urząd Gminy w Wręczycy Wielkiej [1972]1973-1990 0 Unroll
Organy kolegialne z lat 1973 - 1989, sygn. 1 - 26, w tym: protokoły: narad z sołtysami, zebrań wiejskich, Społecznej Komisji Pojednawczej, narad koordynacyjnych, narad z pracownikami Urzędu Gminy, plany i programy zjazdów i narad własnych; Organizacja Urzędu Gminy z lat 1972 - 1990, sygn. 27 - 45, w tym: regulaminy organizacyjne i pracy, statut Urzędu, zarządzenia Naczelnika Gminy; Plany pracy i ich realizacja z lat 1973 - 1990, sygn. 46 - 61, w tym: plany i programy rozwoju podległych jednostek organizacyjnych, plany pracy Urzędu i Naczelnika Gminy, plany pracy i sprawozdania Referatów: Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Terenowej i Komunikacji, Powszechny Przegląd Gmin; Podziały administracyjne z lat 1972 - 1983, sygn. 62 - 64, w tym: przekazywanie agend Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz gminy Węglowice do Urzędu Gminy w Wręczycy Wielkiej, podziały administracyjne; Analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1977 - 1987, sygn. 65 - 69; Wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej z lat 1979 - 1989, sygn. 70 - 77; Protokoły kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne z lat 1973 - 1990, sygn. 78 - 94; Sprawy osobowe pracowników Urzędu Gminy z lat 1976 - 1989, sygn. 95 - 105, w tym: dane statystyczne o pracownikach, sprawozdania dotyczące zatrudnienia absolwentów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, plany i programy szkoleń; Budżet, jego zmiany i realizacja z lat 1973 - 1990, sygn. 106 - 151; Wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja z lat 1973 - 1986, sygn. 152 - 167; Czyny społeczne z lat 1974 - 1985, sygn. 168 - 177; Opieka nad miejscami walki i męczeństwa z roku 1976, sygn. 178; Nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1975 - 1986, sygn. 178 - 181; Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1975 - 1979, sygn. 182 - 183; Plan Obrony Cywilnej z lat 1985 - 1988, sygn. 184; Przemysł i usługi z lat 1972 - 1983, sygn. 185 - 187, w tym: ewidencja zakładów gastronomicznych i sklepów, zakładów rzemieślniczych; Gospodarka Komunalna z lat 1976 - 1981, sygn. 188 - 189, w tym: ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych, inwentaryzacja urządzeń komunalnych; Budownictwo, urbanistyka i architektura z lat 1974 - 1983, sygn. 190 - 214, w tym: analizy i oceny ruchu budowlanego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, ewidencja i rejestracja lokalizacji, program rozwoju budownictwa wiejskiego, numeracja domów i nieruchomości; Konkurs Gmina Mistrz Gospodarności z lat 1975 - 1985, sygn. 215 - 216; Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1978 - 1990, sygn. 217 - 222. Number of units in the group: 225
8/649/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Koziegłowach 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/650/0 Urząd Gminy w Koziegłówkach 1974-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/651/0 Urząd Miasta i Gminy w Koziegłowach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/652/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Koziegłowach 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/653/0 Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie 1955-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 4453
8/654/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Blachowni 1965-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/655/0 Akta notariusza Józefa Żyżniewskiego w Będzinie 1879 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/656/0 Powszechna Kasa Oszczędności I Oddział w Częstochowie 1953-1984 0 Unroll
Rewizje pełne, problemowe, kompleksowe z lat 1977, 1979 - 1981, 1984, sygn. 1 -2; Bilanse roczne z lat 1953 - 1982, sygn. 3 - 30. Number of units in the group: 30
8/657/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Lublińcu 1955-1978 0 Unroll
Bilanse i sprawozdania finansowe roczne z lat 1955 - 1968, 1970 - 1978, sygn. 1 - 21. Number of units in the group: 21
8/658/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Częstochowie 1933-1938 0 Unroll
Akta spraw prowadzonych przez Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Częstochowie w układzie chronologicznym z lat 1933 - 1937, sygn. 1 - 1227. Zespół posiada indeks osobowy i przedmiotowy według firm. Number of units in the group: 1248
8/659/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie [1922-1949] 1950-1999 0 Unroll
Rada Nadzorcza z lat 1969 - 1981, sygn. 1 - 5, w tym: sprawozdania z działalności, protokoły , opinie, orzeczenia; Zarządzenia i okólniki Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat 1960 - 1980, sygn. 6 - 28; Interpretacja i wykładnia przepisów z lat 1970 - 1980, sygn. 29 - 35; Roczne sprawozdania z działalności własnej jednostki z lat 1972 - 1980, sygn. 36 - 42; Plany i sprawozdania Wydziału Czasowej Niezdolności do Pracy z lat 1967 - 1980, sygn. 43 - 48, w tym: plany, sprawozdania, plany i wykazy kontroli Orzecznika Wydziału Czasowej Niezdolności do Pracy; Sprawozdania statystyczne z lat 1968 - 1981, sygn. 49 - 71; Analizy Oddziałów Zakładu z lat 1965 - 1980, sygn. 72 - 91, w tym: analizy absencji chorobowych w województwie katowickim i zakładach pracy, roczne meldunki o kształtowaniu się absencji chorobowej, analizy, zestawienia zbiorcze wskaźników zasiłkowych; Kontrole ZUS w zakładach pracy z lat 1971 - 1979, sygn. 92 - 101, w tym: protokoły kontroli w zakładach czynnych i zlikwidowanych, plany kontroli, sprawozdania z kontroli. Number of units in the group: 578
8/660/0 Gminna Rada Narodowa w Grabówce [1925]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny I Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 8, w tym: organizacja urzędu, dokumentacja wyborcza, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN i Zarządu Gminy, kontrole zewnętrzne i zalecenia pokontrolne; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1947 - 1948, sygn. 9 - 14, w tym: księgi główne, księgi sum przechodnich, księgi biercze szarwarków; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 15 - 40, w tym: organizacja wyborów do Sejmu i rad narodowych, rejestry mieszkańców (Aniołów, Antoniów, Wola Kiedrzyńska, Gnaszyn Dolny, Gnaszyn Górny, Grabówka, Kawodrza Górna, Kawodrza Dolna, Kiedrzyn, Konradów, Ottonów, Liska Górna, Łojki, Wielki Bór, Wierzchowiska, Wyczerpy Dolne, Wyczerpy Górne, Zacisze), skorowidz do rejestru mieszkańców litery A - M, księga kontroli ruchu ludności osób czasowo zamieszkałych, przybywających oraz opuszczających gminę. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1949 - 1954, sygn. 41 - 70, w tym: akta organizacyjne, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej oraz Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego, zebrania wiejskie i wybory sołtysów, księgi ewidencji ludności (Kawodrza Dolna, Kawodrza Górna, Konradów, Liska Górna, Łojki, Wielki Bór, Wydra), rejestr osób przybywających do gminy, ochrona znaków geodezyjnych. Number of units in the group: 70
8/661/0 Miejski Ośrodek Promocji i Rozwoju Regionalnego w Częstochowie [1994]1999-2003[2005] 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowo-chronologicznym z lat 1994 - 2005, sygn. 1/1 - 1/56, w tym: narady pracowników własnej jednostki, statuty i regulaminy organizacyjne, zarządzenia kierownika jednostki, plany i sprawozdania, redagowanie stron internetowych, analiza skarg i wniosków, programy i plany wydawnicze, dokumentacja wydawnictw własnych, wywiady i informacje dla prasy, wycinki prasowe, programy i scenariusze wystaw, udział w obcych imprezach krajowych i zagranicznych, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, instrukcje kasowe i kancelaryjne, wzory formularzy, druków i pieczęci własnych, kontrole zewnętrzne jednostki własnej, taryfikatory kwalifikacyjne, plany i programy szkoleń, planowanie i wykonanie budżetu, plany kont, doradztwo w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej; Prezentacje elektroniczne -Multimedialny Przewodnik Turystyczny z lat 2001 - 2002, sygn. 2/1 - 2/2. Number of units in the group: 58
8/662/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Garnku 1903-1943 0 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1903 - 1917, księgi metrykalne małżeństw i zgonów 1915-1918, alegata z lat 1908-1916 Number of units in the group: 31
8/663/0 Gminna Rada Narodowa w Cykarzewie Starym 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1953 - 1954, sygn. 4 - 5. Number of units in the group: 5
Showing 641 to 660 of 1,176 entries.