Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1/0 Rząd Gubernialny Radomski [1789] 1807-1866 [1886] 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą akta wytworzone przez Krakowski Urząd Cyrkularny, Radomski Urząd Cyrkularny, Prefekta Departamentu Krakowskiego i Radomskiego, Komisji Województwa Krakowskiego, Sandomierskiego, Urzędu Gubernialnego Krakowskiego, Kieleckiego, Sandomierskiego, Radomskiego. Wydział Służby Ogólnej sygn. 1-43 zagadnienia ustrojowe, przepisy archiwalne, akta dotyczące kandydatów na urzędy i urzędników, Wydział Administracyjny, sekcja administracyjna sygn. 44-4155 organizacja urzędów, biurowość, urzędnicy, akta personalne dot miast, włościan, przemysłu, handlu, rzemiosła sekcja wyznań sygn. 4156-6688 akta dotyczace duchowieństwa, kościoła prawosławnego, ewangelickiego, żydów, spisów tabelarycznych, dziesięcin, spadków, legatów sum funduszowych, hipotek, parafii i klasztorów sekcja rachuby sygn. 6689-7142 akta dotyczące spraw finansowych sekcja prawna sygn. 7143-7148 akta procesowe rozgraniczenie dóbr sekcja ubezpieczeń sygn. 7149-7199 towarzystwa ogniowe, ubezpieczenia miast sekcja komunikacji sygn. 7200-7225 szarwarki, komunikacja lądowa i wodna Wydział Skarbowy sekcja ogólna sygn. 7226-7342 akta dotyczące Wydziału Skarbowego sekcja skarbowa sygn. 7343-9675 urzędy skarbowe, kasy, podatki, konsensy, dochody konsumpcyjne, sprawy rolne sekcja dóbr i lasów sygn. 9676 - 10247 propinacje, zajęcia kapitałów, pożyczki na dobra, spory graniczne, kapitały i fundusze, dobra suprymowane, lustarcje, leśnictwo sekcja prawna sygn. 10248-10486 akta procesowe Wydział Wojskowo Policyjny sekcja policyjna sygn. 10487-10793 szpitale i opieka lekarska, domy schronienia, więzienia, legaty, Żydzi sekcja wojskowa sygn. 10794-10880 spisy wojskowe, zabudowania wojskowe, zwolnienia z wojska, kwaterunek sekcja rachuby sygn. 10881-10927 koszary, wypłaty za kwaterunek, zaopatrzenie wojska, koszty kuracyjne szpitali aneks sygn. 10928-11132 spadki, opisy granic, oszacowanie lasów, akta burmistrzów, wójtów, rewizje kas, magazynów solnych, dzierżaw, propinacje, Żydzi, statystyka , akta osobowe, listy urzędników, rewizje urzędów, dozoru kościelnego, cechów, podatków, statystyka rzemiosła, tabele prestacyjne i powinności, rejestry pomiarowe i klasyfikacyjne powiatu olkuskiego, akta dot. Dóbr Chomentówek pow. Szydłów (inwentarz dóbr, wykaz posiadaczy osad włściańskich, powinności włościan) Number of units in the group: 8929
21/2/0 Kontrola Skarbowa przy Sądach Guberni Radomskiej w Kielcach [1811] 1816-1869 [1896] 0 Unroll
Księgi dochodów z opłat skarbowych , akta normatywne, akta dotyczące spadków, mas bezdziedzicznych i darowizn. Księgi sygn 1-84a, 790 Księgi kasowe wpisów i kosztów sądowych, kar, raportów urzędnika stanu cywilnego o wypadkach śmierci z lat 1855-1862 Ogólne sygn 85-206f, 794 Organizacja Kontroli Skarbowej, sądów gminnych, przepisów stempla kolateralnego, rewizji kancelarii ziemiańskiej, rachunków raportów rejentów i burmistrzów miast, wójtów gmin Specjalia - wpisy sygn. 207-280 wpisy wójtów gmin, burmistrzów miast, wpisy sądowe cywilne i duchowne Kary sygn. 281-329 kary wójtów gmin, burmistrzów miast, kary sądów okręgu jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, proszowickiego, stopnickiego, szydłowskiego, Wpisy i kary sygn. 330-393,786,788,789 wpisy i kary burmistrzów miast, trybunalu cywilnego i sądów Prenotacje sygn 394-401, 702-731 zwolnienia z opłat skarbowych Spadki i masy bezdziedziczne sygn. 408-692,732-785 opisy majątków, spisy inwentarza, wykazy hipoteczne, akty rejentalne Dzienniki podawcze sygn. 693-701, 787-793, Number of units in the group: 837
21/3/0 Dozorstwo Hutnicze w Białogonie [1816] 1819-1832 [1833] 0 Unroll
Korespondencja z władzami górniczymi z lat 1820-1832 sygn. 1-15, Przychód i rozchód, kontrola wydatków 1818-1832 sygn. 16-27, rachunki Ekonomii Białogon z lat 1817-1832 sygn. 24-28, rachunki kasy braterskiej z lat 1821-1827 sygn. 33-36, rachunki huty Aleksndra i Stanisława z lat 1820-1828, rachunki Cegielni i Wapienni z lat 1817-1832, rachunki walcowni, hamerni, warsztatów mechanicznych z lat 1825-1832, sygn. 37-54, stan majątkowy Dozorstwa z lat 1823-1833 sygn. 55-58 Number of units in the group: 58
21/4/0 Naczelnik Powiatu Kieleckiego [1810] 1816-1866 [1875] 0 Unroll
akta dotyczące organizacji urzędu, policji, sądu, zabytków, przywilejów, zamku pobiskupiego, cmentarzy, organizacji duchowieństwa, burmistrzów, lekarzy, wójtów, kas, ks. Piotra Ściegiennego, majątków proboszczowskich, składki szkolnej, rzemiosła, okręgu bożniczego sygn 1-205 Number of units in the group: 206
21/5/0 Naczelnik Powiatu Olkuskiego 1842, 1858-1866 [1867] 0 Unroll
Akta dotyczące regulacji powinności włościan w dobrach Ryczówek sygn. 1, akta procesu o odszkodowanie za zniszczenia majątku przez chłopów w 1863 r sygn 2, gorzelni Podlesie sygn. 3, akta osobowe dozorcy więziennego sygn. 4, akta domu schronienia w miejscowości Pilica i Giebło sygn. 5 Number of units in the group: 7
21/6/0 Naczelnik Powiatu Opoczyńskiego 1820-1866 0 Unroll
Utensylia biurowe sygn 1, składki emerytalne sygn 2, fabryki krajowe sygn 3, księgi ludności sygn 4, wykaz wyrobów lnianych i konopnych sygn 5, akta dotyczace portretów cara sygn 6, akta osobowe burmistrza i urzędników gn 7-11, akta wójtów gmin powiatu kieleckiego i opoczyńskiego sygn 12-27 , informacje dotyczące przemysłu, majątku kościelnego, rachunki - dotyczące miasta Bodzentyna, sygn 28-40, fundusze kościelne Ćmińska, Mniowa, Strawczyna sygn 41-44, uposażenia włościan Wólki Plebańskiej sygn 45, księga ludności wsi Pustki sygn 46., Rozporządzenie gubernatora i akta Jacentego Bucenia właściciela dóbr Mniszków i korespondencja dot dochodów sygn 47 Number of units in the group: 47
21/7/0 Naczelnik Powiatu Stopnickiego [1810] 1833-1866[1870] 0 Unroll
przepisy, zarządzenia dotyczące składek, akta aplikantów i asesorów, rad miejskich, burmistrzów, przepisy melioracyjne, targi, jarmarki, szpitale, zabezpieczenia brzegów Wisły, sygn 1-7, akta dotyczące kupców, wójtów, sołtysów, burmistrzów, kasjerów i sekretarzy sygn. 18-38, akta dotyczące odpustów, dozorców kościelnych, kościołów, cmentarzy, dochodów parafii sygn. 39-69, akta dot. paszportów cudzoziemców, cholery, nierządnic, cen, lekarzy sygn, 62-74, akta dot. przemytu broni, dzieci żołnierskich, kolonii żydowskich, żeglugi sygn 75-83, urządzenia dóbr rządowych, lasów, przepisy dot. ubezpieczeń, składki ogniowej, miast Buska i Chmielnika, cen targowych, chorych, pensji urzędników, dozoru szpitala, parafii Bodzentyna, Pacanowa, Buska, Solca, Stopnicy sygn 86-127 Number of units in the group: 127
21/8/0 Kasa Powiatu Kieleckiego Guberni Radomskiej 1816-1866 [1870] 0 Unroll
akta dot. kar administracyjnych, opłat gildyjnych, kar sądowych i policyjnych, ubezpieczeń ruchomości, zapomóg włościańskich, rewizji kas, akta budżetowo - rachunkowe, akta procesowe, dochody konsumpcyjne, dzienniki podawcze, manuały przychodów, dzienniki wydatków, rachunki roczne kas 1816-1866 (1870) sygn 1-239 Number of units in the group: 240
21/9/0 Kasa Powiatu Miechowskiego Guberni Radomskiej 1834-1864 0 Unroll
Akta rachunkowe: rachunki kasy sygn 1-4, 6-17, regestr bierczy sygn. 5, śledztwo administracyjne pogorzeli miasta Miechowa sygn. 18 dzienniki dochodów i wydatków, manuały funduszów gminnych sygn 19-25 Number of units in the group: 25
21/10/0 Kasa Powiatu Stopnickiego Guberni Radomskiej 1818-1864 0 Unroll
akta dot. rachunków kasy sygn 1, 4-5, 7-22, 24-26, regestry biercze sygn 3, 6, wykaz zaległości Tow. Ogniowego sygn 2, deklaracje dochodu z domu i budowli w m. Stopnicy sygn 23 Number of units in the group: 26
21/11/0 Asesor Ekonomiczny Okręgu Kieleckiego 1817-1866 [1868] 0 Unroll
akta śledcze przeciwko Asesorowi Okręgu Kieleckiego sygn. 1 okólniki dotyczące handlu sygn. 2 akta dotyczące dochodów miejskich sygn. 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 25 akta dotyczące propinacji sygn 4, 5 ,8, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 24 dobra suprymowane sygn. 14 konfiskata dóbr Potok Złoty sygn. 18 młyn w Kaniowie sygn. 20 Number of units in the group: 25
21/12/0 Asesor Ekonomiczny Okręgu Olkuskiego 1830-1866 [1869] 0 Unroll
raporty o stanie dóbr rządowych sygn 1, wydzielenie gruntów pod budowle celne, tabaczne, kolejowe, pocztowe sygn. 2, korespondencja różna sygn 3, akta dotyczące Żydów zamieszkałych w dobrach rządowych sygn. 4, akta śledztwa przeciwko asesorowi okręgu olkuskiego sygn. 5, akta dotyczące dóbr pogórniczych, rządowych, suprumowanych, donacyjnych, dzierżawy propinacji, ekonomii skarbowych sygn. 6-9, 10a, 11-16, 19, odstąpienia osad włościańskich sygn. 10, 17, 18, 23, 25, rachunki kasy sygn. 23, 24, fundusze kościoła w Targorzycach sygn. 26 Number of units in the group: 27
21/13/0 Asesor Ekonomiczny Okręgu Stopnickiego 1821-1866 [1868] 0 Unroll
akta ogólnych rozporządzeń donacyjnych sygn. 1 wykazy i raporty dotyczące cen produktów zbożowych i stanu ludności sygn 2 zajęcia klasztorowe w zawiadywaniu Skarbu Królestwa sygn 3 ubezpieczenia zabudowań w Berezowie sygn 4 akta dotyczce dóbr suprymowanych, donacyjnych, pobiskupich, rządowych, dzierżawy prebend sygn 5-31 Number of units in the group: 31
21/14/0 Rewizor Skarbowy Okręgu Kieleckiego 1844-1866 0 Unroll
akta dot. Składania list kondiut urzędników i oficjalistów skarbowych sygn 1, raporty ze stanu dochodów konsumpcyjnych sygn 2-3, korespondencja z władzami zwierzchnimi sygn 4-7, podatki od dochodów konsumpcyjnych sygn 8, rewizja materiałów stemplowych sygn 9, konsensy na różne procedery sygn 10-11, przepisy celne sygn 12, przepisy dot magazynów solnych sygn 13-14 , akta dot. Rewizji towarów w miastach sygn 15-1, rewizje urzędów skarbowych sygn 18-22, rewizje gorzelni sygn 24-33,36-37, 40, 42-44, 46-59, 62, 64-65, rewizje szynków i karczem we wsiach i dobrach sygn 23, 34, 38-39, 41, 45, 60-61, 63. (W aktach zachowały się wykazy czynnych i nieczynnych gorzelni.) regestr przychodu i rozchodu wódki sygn 35, akta śledcze sygn 66 Number of units in the group: 66
21/15/0 Rewizor Skarbowy Okręgu Jędrzejowskiego 1844-1862 0 Unroll
akta dot. instalacji Rewizora Skarbowego Okręgu Jędrzejowskiego sygn 1, akta dot. druków i formularzy sygn 2, raporty dot propinacji sygn 3, czynności ekonomiczne sygn 4, gildie kupieckie sygn 5, akta dot defraudacji towarów sygn 6, akta śledztw sygn 7, rewizja dystrybucji stempla sygn 8, rewizje urzędu skarbowego sygn 9-10, rewizje regestrów depozytorskich dot składu tabaki w Wodzisławiu sygn 11, akta dot. rewizji szynków i karczem sygn 12, akta dot podatku od mięsa koszernego sygn 13, akta dot. gorzelni sygn 14--39 Number of units in the group: 39
21/16/0 Rewizor Skarbowy Okręgu Stopnickiego 1846-1863 0 Unroll
akta dot depozytów przy urzędach skarbowych sygn 1, akta dot dystrybucji stempla sygn 2, egzekucja opłat skarbowych sygn 3, kontrole uchybień sygn 4 -5, akta dot rozmaitych komisariatów sygn 6, akta dot służby miesięcznej sygn 7-8, akta dot. gorzelni sygn 9-43 Number of units in the group: 43
21/17/0 Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie 1822-1866 0 Unroll
Akta dotyczące składek ubezpieczeniowych i odszkodowań dla mieszkańców powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, opatowskiego, opoczyńskiego i stopnickiego. Akta ubezpieczeń bydła w pow kieleckim. Znajdują się tu też wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi rządowych, duchownych i prywatnych, plany sytuacyjne i szczegółowe budynków mieszkalnych, gospodarczych, pałaców i obiektów sakralnych. sygn 1-1644 Number of units in the group: 1644
21/18/0 Vacat - Urząd Lekarski Guberni Radomskiej - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/19/0 Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej 1836-1861 [1867] 11385 Unroll
Wyposażenie i urządzenie biura, organizacja Deputacji, sprawozdania i korespondencja, wykazy nadesłanych świadectw szlacheckich, wykazy osób pochodzenia szlacheckiego, wykaz osób pozbawionych szlachectwa sygn.1-14 akta szczegółowe księgi A po ogloszeniu prawa w 1836 r. wykazy alfabetyczne sygn. 15-29 księgi B osobiste sygn 30-36 księgi C przed ogłoszeniem prawa w 1936 roku sygn 37-57 księgi D genealogiczne sygn. 58-76 oddział sandomierski akta szczegółowe księgi A po ogloszeniu prawa w 1936 r sygn 77-79 księgi C przed ogłoszeniem prawa sygn 80-85 księgi D genealogiczne sygn 86-87 brulion do zapisywania szlachty sygn. 88 posiedzenia Deputacji sygn. 89 dowody szlachectwa synów Józefa Cieszkowskiego sygn 90 wykazy osób zapisanych do ksiąg szlachectwa sygn. 91 akta dotyczące organizacji deputacji, protokóły posiedzeń, raporty z działalności, świadectwa na uzyskanie szlachectwa, zapisy do ksiąg szlachty.sygn 1-91 Number of units in the group: 91
21/20/0 Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej [1833] 1849-1861 3391 Unroll
akta dotyczące kandydatów na sędziów pokoju i członków rad opiekuńczych, akta dotyczące nadawania mieszkańcom powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego i stopnickiego medali za udział w wojnie z lat 1853-1856, akta osobiste J. Niemojewskiego sygn 1-17 Number of units in the group: 17
21/21/0 Naczelnik Wojenny Powiatu Kieleckiego 1863-1866 0 Unroll
zarządzenia władz wojskowych i cywilnych, instrukcje i rozkazy dotyczące Komitetu Urządzającego raporty o wydarzeniach w kraju, listy rannych i uwięzionych powstańców, raporty o ruchach oddziałów powstańczych, bitwach i potyczkach, rozkazy, zarządzenia i instrukcje władz wojskowych oraz wojenno policyjnych, konfiskata majątków, akta dotyczączące ścigania przestępców politycznych oraz nadzoru nad podejrzanymi i zwolnionymi z więzienia, wykazy osób aresztowanych, akta dot. urządzenia gmin wiejskich, ściąganie podatków, konfiskata mienia, poszukiwane osoby, wykazy osób posiadających broń, wydawanie paszportów, kwaterowanie wojsk, akta dot wjazdu w granice cesarstwa. sygn 1-99, 1a Number of units in the group: 100
21/22/0 Naczelnik Wojenny Rewiru Kieleckiego 1864-1867 0 Unroll
normatywy w postaci zarządzeń władz zwierzchnich głównie Komitetu Urządzajacego, a dotyczące spraw organizacyjnych urzędu i administracji terenowej, ponadto w zespole znajdują się akta dotyczące szkolnictwa, duchowieństwa , cudzoziemców, wydawania paszportów na poruszanie się wewnątrz kraju, wykazy osób będących pod nadzorem policji, skargi i prośby, podatki i opłaty, przejmowanie majątków kościelnych na rzecz skarbu państwa, zezwolenia na posiadanie broni sygn 1-35 dziennik pism tajnych oraz dzienniki pism wchodzących i wychodzących sygn. 35-37 Number of units in the group: 37
21/23/0 Naczelnik Wojenny Rewiru Samsonowskiego 1864-1866 0 Unroll
raporty i doniesienia wójtów gmin o wydarzeniach i ujęciu osób, skorowidz imienny uczestników powstania, protokóły przesłuchania powstańców we wsi Szałas i Komorowo, urządzenia gmin, spisy ludności, spisy poborowych, wydawanie paszportów, ujawnianie powstańców, dane o oficerach, urzędnikach i górnikach, epidemia cholery, pojawienie się fałszywych monet, duchowieństwo, spis miejscowości gminy Suchedniów sygn 1-55 spis spraw dzienniki pism wchodzacyh i wychodzących sygn 56-61 Number of units in the group: 61
21/24/0 Naczelnik Wojenny Rewiru Buskiego 1865-1866 0 Unroll
Zachowana jednostka dotyczy poboru rekruta w latach 1865-1866, zawiera zarządzenia władz zwierzchnich dot. obowiązków naczelników wojennych i wskazówki dot. prowadzenia ksiąg ludności, wykazy ilościowe ludności i spisowych z poszczególnych gmin oraz rapoty z poboru rekruta. sygn 1 Number of units in the group: 1
21/25/0 Naczelnik Wojenny Oddziału Opatowskiego 1863-1864 0 Unroll
Zachowane 3 jednostki zawierają dane o powstańcach, zarządzenia władz zwierzchnich, wykazy kar nałożonych na mieszczan za udział w powstaniu oraz różne raporty i doniesienia o sytuacji społeczno politycznej powiatu sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/26/0 Naczelnik Wojenny Powiatów Olkuskiego i Miechowskiego 1863-1866 0 Unroll
akta dotyczą spisów powstańców udających się do obozu w Ojcowie, ponadto wykazy odebranej broni i koni, akta z przesłuchań powstańców, a także zarządzenia generał policmajstra odnośnie raportów z wydarzeń w kraju sygn 1-3 dzienniki pism wychodzących sygn 4-5 Number of units in the group: 5
21/27/0 Dowodzący wojskami w powiatach kieleckim, stopnickim i sandomierskim 1864-1865 0 Unroll
wykazy wojsk stacjonujacych w danych miejscowościach i ich przemieszczenia, korepondencja dot przestępstw z czasu stanu wojennego, skargi na wojsko, raporty o rozmieszczeniu oddziałów wojskowych, raporty o działaniach powstańców, spisy powstańców wziętych do niewoli, wyroki Wojennego Sądu Polowego w Kielcach, rozkazy dla wojsk, korespondencja w sprawie szpitala wojennego. Sygn 1-10 Number of units in the group: 10
21/28/0 Kancelaria Hipoteki powiatu kieleckiego 1811-1827 0 Unroll
Księgi ingrossacji i intabulacji sygn. 1-3, protokół wypisów tabularnych sygn. 4, repertorium hipotecznedla nieruchomości Chęciny, Daleszyce, Kielce, Kurzelów, Małogoszcz, Włoszczowa sygn. 5, fascykuł dla nieruchomości w miastach pow. kieleckiego sygn. 6, wykaz hipoteczny sygn. 7 Number of units in the group: 7
21/29/0 Kielecka Dyrekcja Szkolna w Kielcach [1810] 1864-1917 0 Unroll
Akta ogólne z lat 1811-1918 - materiały dotyczące organizacji i urządzenia szkół wiejskich, żydowskich, elementarnych, wydziałowych, spraw finansowych, etatów, poborów i sieci szkolnej sygn 1-308, akta szczegółowe dotyczące organizacji szkół elementarnych, wydziałowych, prywatnych, niedzielnych, wiejskich i zawodowych w miastach i powiatowych guberni kieleckiej - akta szkół miasta Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego sygn 309-438, akta szkół miasta Kielc i powiatu sygn 451-745, akta szkół Miechowa i powiatu sygn 746-1135, akta szkół miasta Olkusza i powiatu sygn. 1136-1384, akta szkół miasta Pińczowa i powiatu sygn. 1385 - 1662 akta szkół powiatu stopnickiego sygn. 1663-1932 akta szkół pow. włoszczowskiego sygn 1933-2072 świadectwa osobowe uczniów sygn 2073-2092 akta osobowe nauczycieli sygn 2093-3551 (sygn z literami A - 7a, 11a, 438a, 438b, 455a, 690a, 688a, 709a, 710a, 745a, 745b, 745c, 745d, 923a, 1387a, 1668a, 1669a, 1674a, 1678a, 1682a, 1949a, 2092a, 2095a, 2098a, 2102a, 2107a, 2109a, 2114a, 2164a, 2854a, 3050a, 323a, 3360a, 3361a, 3368a, 3395a, 3414a, 3426a, 3457a) Number of units in the group: 3605
21/30/0 Kancelaria Gubernatora Kieleckiego [1862] 1867-1915 [1917] 0 Unroll
Materiały statystyczne i opisowe dotyczące stanu guberni, akta nadzoru policyjnego nad powracającymi z zesłania za udział w powstaniach narodowych, akta dotyczące straży ziemskiej i straży pożarnej , spraw wyznaniowych, zezwolenia na stawianie krzyży, figur, nabożeństw, seminariów duchownych, rozwoju oświaty i życia kulturalnego, zdrowia i opieki społecznej, akta dotyczące ruchu rewolucyjnego na Kielecczyźnie, przemysłu, handlu, budowy dróg, nadzoru budowlanego,opinie o lojalności i służbie oficerów i urzędników sygn 1 - 3024 Number of units in the group: 3024
21/31/0 Rząd Gubernialny Kielecki [1849] 1866-1918 0 Unroll
Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . Number of units in the group: 17110
21/32/0 Zarząd Powiatowy Kielecki 1866-1915 0 Unroll
Wydział Ogólny: Sprawozdania statystyczne dotyczące ludności i osadnictwa, urodzajów, hodowli , przemysłu i komunikacji, sprawy włościańskie, służba zdrowia, szkolnictwo i oświata, towarzystwa handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia emigracyjne, poczta i telegraf, akta osobowe pracowników Zarządu Powiatowego, zarządzenia władz zwierzchnich sygn. 1-935 Wydział Administracyjny: Referat miejski: finanse, budownictwo, przemysł, rzemiosło, handel, szpitale i opieka społeczna, szkolnictwo nielegalne, budowa dróg i mostów, szkół i kościołów, nadzór nad duchowieństwem, Referat finansowy: dochody z dóbr skarbowych i poduchownych, propinacji, opłat handlowych i podatkowych, kar pieniężnych, serwituty, wykazy cen ziemi i produktów rolnych, informacje o obszarach pól uprawnych, Referat ubezpieczeniowy: ubezpieczenia budynków, pożary i ochrona przeciwpożarowa lasów skarbowych, wypłata premii ubezpieczeniowych sygn 936-2807 Wydział Wojskowo-Policyjny: Wykazy przestępców politycznych, wykazy osób nie mających prawa pobytu w kraju, emigranci i obcokrajowcy, duchowieństwo, cenzura, przestępstwa kryminalne, poszukiwania zbiegów politycznych i poborowych, straż ziemska, lecznictwo i stan sanitarny ludności, spisy lekarzy, felczrerów i akuszerek, zezwolenia na wystawianie sztuk teatralnych, widowisk i koncertów sygn 2808-4019 Number of units in the group: 4020
21/33/0 Zarząd Powiatowy Jędrzejowski 1867-1915 0 Unroll
spisy spraw, sprawozdanie o stanie powiatu z 1891 r. akta osobowe, wynajęcie lokalu na potrzeby zarządu, sprawozdania finansowe z wydatków, instytucji państwowych podlegających naczelnikowi powiatu, raporty o stanie bezpieczeństwa, mobilizacja, zarządzenia władz zwierzchnich. Sygn 1-31 Number of units in the group: 31
21/34/0 Zarząd Powiatowy Miechowski 1867-1915 0 Unroll
spis spraw, remont szkoły w Gołczy, zarządzenia władz zwierzchnich, strażnicy ziemscy, akta żandarmerii o aresztowaniu osób podejrzanych o działalność polityczną, wykaz osób z powiatu miechowskiego, które zaciagnęły się do drużyn strzeleckich organizacji Sokół. Sygn 1-9 Number of units in the group: 9
21/35/0 Zarząd Powiatowy Olkuski 1867-1914 0 Unroll
Wydział ogólny: protokóły z posiedzeń, akta organizacji zarządu, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, przemysłu i górnictwa, zaludnienia, urodzajów, hodowli i gospodarki leśnej, dane dotyczące szkolnictwa, drukarń, księgarń, teatrów i bibliotek, cenzury, stowarzyszeń, akta osobowe pracowników zarządu, strażników ziemskich, personelu lekarskiego sygn 1-514 Wydział adminstracyjny: budownictwo miejskie i wiejskiej sakralne i fabrycznej budowa szkół, dróg i mostów, kolei żelaznej, zakładanie cmentarzy i parków, wodociągów i kanalizacji, oświetlenie ulic, sprawy dotyczące duchowieństwa i kapitałów parafialnych, wykazy cen, jarmarki, rzemiosło, szkolnictwo i epidemie sygn 515-1073 w referacie finansowym znajdują się akta dotyczace dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątków poduchownych, dzierżawy propinacji, opłat podatkowych i kar administracyjnych, wypłat poborów dla pracowników, obroty aptek, ceny ziemi, spis osad rolnych i budowli bezrolnych sygn 1074-1234 Wydział Wojskowo Policyjny - raporty z wydarzeń w powiecie, przestępcy polityczni, wykazy osób będących pod nadzorem policji, wykazy wysłanych na Sybir, dane o osobach powracających z zagranicy i tych którym zabroniono powrotu do kraju, wykazy uczniów wyjeżdzających na ferie świąteczne, korespondencja tajna dotycząca prowadzenia się różnych osób, tajnych stowarzyszeń i emigracji , duchowieństwo katolickie i prawosławne, cudzoziemcy, poszukiwanie zaginionych i dezerterów, cenzura, prasa, durukarnie, hotele, zajazdy, szkoły, sprawy dotyczące Zydów, spisy ludności sygn 1235-1589 Wydział Lekarski: sprawozdania ze stanu zdrowotności w powiecie, dane o realizowaniu recept i obrotach aptek, liczba szpitali i wykazy chorych, wykazy aptek, lekarzy ,felczerów, dentystów, cmentarze i epidemie sygn. 1590-1626 Number of units in the group: 1651
21/36/0 Zarząd Powiatowy Opatowski 1867-1895 0 Unroll
skargi na sołtysów, wojtów i pisarzy gminnych, akta dotyczące otwarcia kasy pożyczkowo oszczędnościowej, kontroli kasy gminnej w Słupi Nowej, budowa kościołów, przebudowa Klasztoru Św Krzyża na więzienie, regulacja ulic, przejmowanie majątków kościelnch podatki i opłaty dzierżawne dóbr i propinacji, dane o pożarach w Słupi Nowej, przemianowanie Słupi Nowej na osadę, akta dotyczące dochodzenia w sprawie zbierania składki na obraz Św Bendykta. Sygn 1-49 Number of units in the group: 49
21/37/0 Zarząd Powiatowy Pińczowski 1867-1915 [1917] 0 Unroll
Zarządzenia władz zwierzchnich, podania o pracę, spis miejscowości, zapomogi i pomoc dla ludnosci poszkodowanej na skutek działań wojennych i wylewu Wisły, sprawozdanie o stanie ekonomicznym powiatu w czasie wojny, mobilizacja, dostawa paszy i koni dla wojska, doniesienia wojtów gmin o podwodach, przemarszu wojsk i cudzoziemcach, raporty o stanie ludności, dane ilościowe o uchodźcach z miejscowości objętych działaniami wojennych sprawozdania z chorób zakaźnych sygn 1-71 Number of units in the group: 71
21/38/0 Zarząd Powiatowy Stopnicki 1867-1915 0 Unroll
zakresy czynności wydziałów, spis miejscowości i ludności, sprawozdania obrazujące stan przemysłu, akta osobowe, korespondencja tajna, zarządzenia gubernatora dotyczące stanu wojennego, wykazy sołtysów, wykazy majątków pozostawionych przez Niemców, propinacja, duchowieństwo, dozory bożnicze, remont kościołów i budynków parafialnych, szkoły i nauczyciele, wykaz strat powstałych na skutek działań wojennych, kasy zapomogowo pożyczkowe, wykazy premii asekuracyjnych, rozkazy dotyczące straży ziemskiej, raporty o wydarzeniach w powiecie, wykazy cudzoziemców, zwolnienia ze służby wojskowej, podwody, epidemie, wykazy lekarzy, felczerów, sanitariuszy. Sygn. 1-128 Number of units in the group: 128
21/39/0 Zarząd Powiatowy Włoszczowski 1867-1915 0 Unroll
dane o wyborach do dumy, akta osobowe, wykazy poległych żołnierzy w wojnie z Japonią z gminy Lelów i Secemin, szkoły i nauczyciele, wykazy osób będących pod nadzorem policji i którym zabroniono przyjazdu do kraju, spis skonfiskowanch rzeczy przywożonych przez cudzoziemców, epidemia cholery w 1914 r. sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/40/0 Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich [1846] 1864-1915 [1919] 0 Unroll
Urządzenie włościan, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, pomiary wsi, serwituty, spory graniczne, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, sprzedaż majoratów, zamiana gruntów, dobrowolne umowy, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, szpitali, studni, pomników, zwrot kosztów lekarskich za biednych z terenu powiatu jędrzejowskiego sygn 1-773, z terenu powiatu kieleckiego zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, urządzenia lasów, pomiary i rozgraniczenie gruntów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, rozpatrywanie praw do ziemi, zezwolenia na wyrąb lasów, sprzedaż folwarków i majoratów, serwituty, poprawianie zapisów w tabelach nadawczych, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa urzędów gminy, aresztów, mostów, brukowanie ulic, zaprowadzenie linii telefonicznych, zakup ksiąg ludnościowych sygn 774-1525 z powiatu miechowskiego protokóły uchwał zgromadzeń gminnych, urządzenie włościan, urządzenie lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, sprzedaż majątków, serwituty, spory między dworem a wsią, przeniesienie siedziby sądów, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, mostów, walka z epidemią cholery sygn 1526-2268, w powiecie olkuskim zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, lasów, zażalenia i prośby włościan w sprawie zwrotu zagród, regulacji serwitutów i zażalenia na zarządzenia komisarza i zgromadzeń gminnych, poprawianie zapisów w tabeli, spory graniczne, pomiary gruntów, organizacja kas, budowa szkół, wystawianie tablic sygn 2269-2553 pow pińczowski - urządzenie włościan i lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń i komisarza, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, urządzenie włościan żydów, sprzedaż folwarków i majoratów, spory o serwituty, poprawa zapisów w tabelach i dokumentach pomiarowych, przyznawanie pochodzenia włościańskiego, organizacja kas, budowa szkół i urzędów, zapomogi dla rodzin zabitych i rannych w wojnie sygn 2554-3369 powiat stopnicki - urządzenie włościan i mieszczan, urządzenie lasów, prośby włościan, organizacja nowych gmin, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, pomiary gruntów, spory o serwituty, dobrowolne umowy o zamianie ziemi, wyjazd przedstawicieli gmin do Petersburga na uroczystości z okazji 300 lecia panowania Romanowych, budowa pomników cara Aleksandra II sygn 3370-4517 pow włoszczowski - urządzenie włościan i mieszczan, zażalenia na uchwały, prośby włościan i właścicieli dóbr, pomiary i rozgraniczenia gruntów, kontrola gospodarki leśnej, spory o serwituty, organizacja kas, budowa dróg, brukowanie ulic, remont szkół, zasiłki rodzinne sygn 4518-5330 w aktach Kieleckiej Komisji ds. Włościańskich zachowały się okólniki Rządzacego Senatu, Komitetu Urządząjacego, Rządu Gubernialnego Kieleckiego, Urzędu Gubernialnego ds. Włościańskich, organizacja Komisji i gmin, kontrola kancelarii Komisji, sprawozdania z prac komisarzy i prac pomiarowych, urządzenie włościan w przynależnych do miast dobrach instytutowych, rządowych oraz poklasztornych, reorganizacja miast, korespondencja tajna, szkoły powszechne i grunty szkolne, rewizja kas, przesiedlanie na Syberię, akta personalne sygn 5331-5984, w olkuskiej komisji ds. włościańskich, zachowały się - organizacja i wykaz gmin, tabele likwidacyjne, sprawozdania roczne, nadawanie realności rządowch, grunty wydzielone sołtysom, szkoły, koscioły, podział gruntów plebańskich, sprawdzanie tabel likwidacyjnych, spory o zagrody sygn 5985-6440 (+72 z literą A), tabele likwidacyjne i nadawcze sygn 1-2018 (+105 z literą A), plany serwitutowe sygn. 1-69, operaty leśne 1-42 Number of units in the group: 8912
21/41/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu jędrzejowskiego 1870-1914 [1915] 0 Unroll
referaty sygn 1, uchwały sygn 2, protokóły sygn 3, akta komisarza ds. włościańskich pow jędrzejowskiego sygn 4 akta Banku Włościańskiego sygn 5-6 akta majątku państwowego Krzcięcice Aleksandria sygn. 7 Number of units in the group: 7
21/42/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu kieleckiego 1864-1914 0 Unroll
protokoły posiedzeń sygn 1, księgi postanowień sygn 2-4, 445-476, rozporządzenia ogólne sygn 5, 9-10, szkoły wiejskie sygn 6, o włościanach górniczych sygn 7, o gminnych zarządach sygn 8, sprawozdania sygn 11, 107, podatki i obowiązki sygn 12, 14, o komornikach sygn 13, różne sygn 14, 25-30, 478, 479, tabele sygn 16-17, 21, 41, 43, 438, pobór rekrutów sygn 18, zarządzenia dot dóbr duchownych sygn 19, przekazywnie ziemi włościanom sygn 20, 22-23, urządzenia miast sygn 24, zezwolenie na urządzanie loterii sygn 31, oswobodzenie miast i wsi od wojsk nieprzyjaciela sygn 32, kapitały gminne sygn 33, wydawanie włościanom kopii planów z gruntów które przeszły na ich własność sygn 34-39, o przemianowniu Kieleckiej Komisji na Zarząd Gubernialny sygn 40, czynsze wieczyste sygn 42, stan zagród w posiółkach sygn 44, powstanie instancji sądowej sygn 45, serwituty sygn 46-47, 480 okólniki i instrukcje sygn 48-53, zagrody będace w posiadaniu osób niewłościańskiego i obcego pochodzenia 54, 57, przydział ziemi dla żołnierzy sygn 55-56, plany i dokumenty urządzonych wsi rządowych sygn 60, zakup ziemi sygn 61, wywłaszczenia sygn 62, cholera sygn 63, biblioteki sygn 64, towarzystwo przeciwalkoholowe sygn 65, akt dot. lasów sygn 66-67, 439, grunty zakładów dobroczynnych sygn 68, przesiedlenia na Syberię i Kaługę sygn 69-76, uchwały zgromadzeń gmin, wsi i stowarzyszeń sygn 77-86, pomoc dla potrzebujących sygn 87-90, o urządzaniu i zamykaniu rewirów sygn 91, wydobycie metali sygn 92, pomoc dla rodzin poległych w wojnie z Japonią sygn 93, majorat i dobra poduchowne sygn 94, wynagrodzenia pieniężne dla pracowników sygn 95-102, koerspondencja tajna sygn 103, pożyczki sygn 104, niszczenie akt sygn 105, koerspondencja sygn 106, spisy spraw sygn 414, Żydzi sygn 415, dzienniki sygn 416-419, 428, postanowenia komisarza sygn 420-427, akta szczegółowe wsi pow. kieleckiego sygn 108-413, 482-497, księgi zarządzeń sygn 429-437, księgi protokółów sygn 440, kontrole sygn 441-444, spis ludności sygn 447 Number of units in the group: 498
21/43/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu miechowskiego 1878-1914 0 Unroll
zaopatrzenie pracowników sygn 1, okólniki sygn 2, protokoły sygn 3, akta szczegółowe wsi pow. miechowskiego sygn 4-22 Number of units in the group: 22
21/44/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu olkuskiego [1852] 1864-1914 0 Unroll
Zarządzenia ogólne, sprawozdania, akta szczegółowe wsi dotyczace regulacji gruntów, dobrowolne ugody, spory graniczne, podział wspólnot, pomiar gruntów sygn 1-1732 Number of units in the group: 1744
21/45/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu stopnickiego 1866-1914 0 Unroll
ustalanie granic gruntów z nadania zasadniczego i serwitutów (sygn 1-3, 6-15), postanowienia dotyczące spraw spornych (sygn 4) protokóły w sprawach ustalania granic gruntów, komasacji i likwidacji serwitutów (sygn 5), oraz tabele likwidacyjne wsi: Dobrowoda, Gluzy Nowe, Gluzy Szlacheckie, Kawczyce, Hołudza i Zielonki (sygn. 16-21) Number of units in the group: 23
Showing 1 to 45 of 3,508 entries.