Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niewachlowie 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje GRN, protokóły, uchwały, analizy, informacje, sprawozdania 2. Komisje GRN, protokóły, opinie, protokóły z kontroli, analizy 3. Posiedzenia Prezydium, protokóły, uchwały, sprawozdania, informacje 4. Zebrania wiejskie, sołtysi, protokóły 5. Plany gospodarcze 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, protokóły, zalecenia, informacje, pokontrolne 7. Budżet i jego wykonanie. 8. Dokumentacja wywłaszczeniowa Number of units in the group: 42
21/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudkach 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje GRN - protokóły, uchwały, sprawozdania, oceny, informacje 2. Komisje GRN - protokóły, analizy, oceny, składy osobowe, protokóły z kontroli 3. Posiedzenia Prezydium - protokóły, uchwały, sprawozdania, informacje, plany pracy 4. Plany gospodarcze - również programy 5. Sprawozdania gospodarcze - sprawozdawczośc i statystyka 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokóły, zalecenia 7. Budżet i jego wykonanie 8. Mienie gromadzkie - przejęcie domów od kopalni "Staszic", przekazanie znaków geodezyjnych pod ochroną Number of units in the group: 46
21/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostojowie 1954-1971 0 Unroll
Sesje GRN protokoły, uchwały, plany pracy, oceny, sprawozdania, informacje, analizy, Komisje GRN, protokoły, analizy, oceny, plany pracy, protokoły z kontroli, składy osobowe, Posiedzenia Prezydium, protokoły, uchwały, sprawozdania, analizy, informacje, plany pracy, Zebrania wiejskie,sołtysi - protokoły, uchwały, Plany gospodarcze i programy, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, Sprawozdania gospodarcze, opisowe i statystyczne Kontrole i inspekcje zewnętrzne protokoły i zalecenia Budzet i jego wykonanie Number of units in the group: 77
21/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łącznej 1966-1972 0 Unroll
1. Sesje GRN - protokóły, uchwały, sprawozdania, informacje, plany pracy 2. Komisje GRN - protokóły, opinie, wnioski, analizy, plany pracy, składy osobowe, protokóły z kontroli 3. Posiedzenia Prezydium - protokóły, uchwały, plany pracy, sprawozdania, informacje 4. Zebrania wiejskie, sołtysi - protokóły, uchwały 5. Plany gospodarcze 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokóły, zlecenia 7. Budżet i jego wykonanie 8. Mienie gromadzkie - wywłaszczenia, rozgraniczenia Number of units in the group: 68
21/314/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach [1932-1949] 1950-1973 [1974-1995] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno- Prawny: protokóły z sesji Prezydium Rady Narodowej oraz gromadzkich rad narodowych, akta dotyczące działalności komisji stałych i doraźnych, materiały z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, sprawy organizacji wydziałów i referatów Prezydium, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokóły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodoweji prezydiów gromadzkichrad narodowych, sprawy działy terytorialnego, protokóły z kontroli Prezydium oraz jednostek podległych. Powiatowa Komisja Palnowania Gospodarczego: protokóły posiedzeń Komisji,plany wieloletnie pow. Kielceckiego, plany gospodarcze gromad, roczne plany i sprawozdania poszczególnych gałezi gospodarki,bilanse siły roboczej powiatu. Wydział Finansowy: plany pracy Wydziału, sprawozdaniaopisowe i stytystycze z wykonania budżetu, plany funduszu gromadzkiego, budżety Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz gromad, preliminarze wydatków wydziałów Prezydium, protokóły i zarządzenia pokontrolne.Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy wywłaszczeniowe, zmiany imion i nazwisk, stwierdzenie obywatelstwa, ewidencja stowarzyszeń, książki meldunkowe.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, program aktywizacji miast i osad,sprowazdania o stanie urządzeń komunalnych.Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: plany i sprawozdania z działalności Wydziału, decyzje Wydziału w sprawie utworzenia spółek wodnych, pozwolenia wodno-prawne.Wydział Przemysłu i Handlu: plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania w zakresie handlu, opracowania statystyczne, akta dotyczące inwestycji, handlu prywatnego, uprawnienia przemysłowe osobowe na prowadzenie rzemiosła, karty rzemielśnicze.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: protokóły posiedzeń Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. Plany wieloletnie i roczne, sprawozdania powiatow, zestawienie gminne statystyczne, decyzje Prezydium dotyczące zagospodarowania gruntów leśnych, inwentaryzacja obiektów leśnych, wykazy gospodarstw opuszczonych. Wydział Skupu: plany perspektywistyczne, sprawozdania z wykonania planów, analizy opisowe, protokóły z posiedzeń Zespołu Koordynacji Skupu, protokóły z kontroli gminnych rad narodowych, ewidencja gruntów.Wydział Oświaty i Kultury: plany pracy, sprawozdania i analizy, budżety, bilanse, akta dotyczące szkół podstawowych, szkół dla pracujacych, świetlic dziecięcych, przedszkoli, ochrony zabytków i działalności oświatowych zespołów tanecznych.Wydział Zdrowia: protokóły z kontroli w środowiskach zdrowia gromadzkich Rad Narodowych, sprawozdania z akcji sanitarno- porządkowych pow. Kieleckiego.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: mapy pomiarowe gruntów wsi i mapy sytuacyjno-wysokościowe pow. Kieleckiego; ułożone alfabetycznie wg. Miejscowości Mapa pomiarowa wsi Bartków.Wykazy członków Armii Andersa, Maczka.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plany i analizy budownictwa mieszkaniowego, karty inwentaryzacyjne cmentarzy.Wydział Budownictwa - wieloletnie i roczne plany urbanistyczne, dokumentacja synagogi w Chęcinach.Księgi meldunkowe mieszkańców.Przejęcia gospodarstw pożydowskich i opuszczonych.Akta RSP w Sukowie. Ochotnicze Straże Pożarne w Bęczkowie, Cedzynie, Górnia, Krajnie, Leszczynach, Radlinie, Skorzeszycach, Woli Jachowej. Akta dotyczące Zakładu Wodnego w Bobrzy. Wywłaszczenia na rzecz Państwa na potrzeby KCW "Nowiny" w budowie nieruchomości w Woli Murowanej. Ewidencja gruntów, akta dot. parcelacji majątków, akta wspólnot gruntowych, przekształcenia własnościowe nieruchomości rolnych z terenu gromad w Szałasie i Kucembowie, decyzje zmian we władaniu gruntami z terenu gminy Górno Number of units in the group: 3622
21/315/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach [1911] 1950-1975[1987] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno Prawny 1950-1975 sygn 1-550 Wydział Finansowy 1950-1975 sygn 1-393 Wydział Techniczny 1950-1975 sygn 1-375 Wydział Oświaty 1950-1975 sygn 1-37 - protokóly i uchwały z obrad sesji, protokóły i uchwały z posiedzeń Prezydium, protokóły, plany pracy, sprawozdania z kontroli komisji stałych, budżety, sprawozdania i analizy z ich realizacji, dokumentacja techniczna budynków, akta personalne nauczycieli- kat A Wydział Organizacyjno Prawny 1961-1975 sygn 1-5 sprawozdania z działalności, sprawy sądowe i arbitrażowe, wycinki prasowe Miejska Komisja Planowania Gospodarczego [1949] 1950-1975 sygn 6-33 sprawozdania, kartoteka gospodarcza, plany wieloletnie, analizy wykonania budżetu i planu gospodarczego, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, podstawowe założenia planu rozwoju miasta Kielce, ocena stanu i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego, bilanse siły roboczej, charakterystyka rozwoju miasta Kielc problemowe opracowania monograficzne, czyny społeczne, spisy powszechne GUS, kontrola kompleksowa, dokumentacja dotycząca likwidacji kamieniołomu Kadzielnia, Wydział Budżetowo Gopspodarczy 1964-1972 sygn 34-42 sprawozdania ST -5 o środkach trwałych, plan poprawy warunków BHP budżety i bilanse, sprawozdania z działnosci z zakresu inwestycji kapitalnych i remontów Wydział Finansowy 1968-1973 sygn 43-53 sprawozdania zbiorcze z wykonania budżetów Wydział Oświaty 1964-1973 sygn 54-55 nadzór nad placówkami oświaty Miejski Komitert Kultury Fizycznej i Turystyki 1967-1973 sygn 56-58 plan pracy, sprawozdanie statystyczne, koordynacja imprez kulturalnych Wydział Spraw Wewnętrznych 1967-1970 sygn 59-60 plan pracy, nadzór nad stowarzyszeniami Number of units in the group: 3294
21/316/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chęcinach 1950-1975 0 Unroll
Posiedzenia zarządu oraz prezydium; sesje; akta komisji stałych; roczne sprawozdania rachunkowe; budżety; ewidencja gruntów; inwentaryzacja ulic, placów, dróg; administarcja nieruchomości opuszczonych 1950-1973 sygn 1-193 Number of units in the group: 193
21/317/0 Wojewódzki Pełnomocnik do spraw Reformy Rolnej na Województwo Kieleckie 1944-1945 0 Unroll
protokoły przejęcia na cele reformy rolnej majątków państwowych woj. kieleckiego sygn 1-10 wykazy osób uprawnionych do korzystania z parcelowanej ziemi sygn 11-17 sprawy parcelacji w poszczególnych powiatach, sprawozdania powiatowych pełnomocników z przeprowadzonch prac parcelacyjnych sygn 8-38 sprawy personalne, listy pracowników, wykazy brygadzistów sygn 39-42 Number of units in the group: 43
21/318/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach 1944-1947 0 Unroll
Wydział Administracyjny z lat 1945-1946: protokóły zjazdów komisarzy ziemskich, sprawozdania z działalności WUZ i powiatowych urzędów ziemskich. Wydział Urządzeń Rolnych z lat 1944-1946: sprawy parcelacji w poszczególnych powiatach, wykazy gospodarstw poniemieckich, scalanie gruntów poszczególnych wsi, wykazy lasów prywatnych. Wydział Techniczno- Pomiarowy z lat 1945-1946 sprawozdania z prac parcelacyjnych i scaleniowych. Wydział Wodno- Melioracyjny z lat 1945-1947: inspekcje urzędów i władz wodnych I instancji, programy robót, opracowania i zatwierdzenia projektów, zaopatrzenie osiedli w wodę, sprawy powodziowe. Wydział Funduszu Ziemii z lat 1945-1947: księgi główne i inwentarze poszczególnych majątków, sprawozdania z kontroli majątków, sprawozdania z obrotu naturaliami i inwentarzem żywym, wykazy obszarów zasianych. Wydział Prawny z lat 1945-1946: opinie prawne, sprawy uregulowania tytułów własności rozparcelowanych majątków, zażalenia. Wydział Weterynarii z lat 1944-1947: przepisy i zarządzenia, protokóły z konferencji lekarzy, dzienniki czynności powiatowych lekarzy weterynarii, spisy zwierząt gospodarskich, budowle lecznic dla zwierząt, zwalczanie zaraźliwych chorób. Number of units in the group: 634
21/319/0 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Kielcach 1944-1947 0 Unroll
1. Naczelnik 1944 – 1947 sygn 1 – 51, 231 – 233 Organizacja Urzędu, konferencje i zjazdy, zarządzenia własne, sprawozdania sytuacyjne i z działalności WUIiP oraz oddziałów powiatowych i miejskich 2. Wydział Społeczno – Wychowawczy 1945 – 1947 sygn 52 – 80 Spisy świetlic, działalność świetlic, kursy dla kierowników świetlic, pisarzy gminnych, propagandzistów, działalność bibliotek 3. Wydział Propagandowy 1945 – 1947 sygn 81 – 102 Uroczystości, wiece, manifestacje, akcje propagandowe, ewidencje artystów, organizacje, stowarzyszenia, kina objazdowe 4. Wydział Informacyjno – Prasowy 1945 – 1947 sygn 103 – 178, 234 Wycinki prasowe dotyczące zagadnień międzynarodowych, odbudowy kraju, akcji siewnej, repatriacji, Ziem Zachodnich, przyjaźni polsko – radzieckiej, pomocy ze Związku Radzieckiego, sprawozdania radiowe, plakaty, kolportaż czasopism. 5. Referat Budżetowo – Gospodarczy 1945 – 1947 sygn 179 – 229Preliminarze budżetowe powiatowych i miejskich oddziałów informacji i propagandy 6. Afisze i plakaty 1945 - 1947 sygn 230 Number of units in the group: 234
21/320/0 Powiatowe i Miejskie Oddziały Urzędu Informacji i Propagandy woj. kieleckiego 1944-1947 0 Unroll
Powiatowe Oddziały Informacji i Propagandy w Busku sygn 1-5 Częstochowie sygn 6-12 Jędrzejowie sygn 13-17 Kielcach sygn 18-30 Opatowie sygn 31-34 Pińczowie sygn 35-37 Radomiu sygn 38-40 Sandomierzu sygn 41-49, 81-82 Starachowicach sygn 50-52 Włoszczowie sygn 53-59 Miejskie Oddziały Informacji i Propagandy w Częstochowie sygn 60-65 Kielcach sygn 66-65 Ostrowcu sygn 73-74 Radomiu sygn 75-76 Skarżysku sygn 77-80 uroczystości masowe, akcje przedwyborcze, komunikaty prasowe, sprawozdania sytuacyjne, działalność świetlicowa, kolportaż prasy, kina, teatry Number of units in the group: 82
21/320/1 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Busku - Zdroju 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/320/2 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Częstochowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/320/3 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Jędrzejowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 5
21/320/4 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Kielcach 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 12
21/320/5 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Opatowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/320/6 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Pińczowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/320/7 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Radomiu 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/320/8 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Sandomierzu 1944 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/320/9 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Starachowicach 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/320/10 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy we Włoszczowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/320/11 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Częstochowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 5
21/320/12 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Kielcach 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 7
21/320/13 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Ostrowcu 1944 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 2
21/320/14 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Radomiu 1944 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 2
21/320/15 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Skarżysku-Kamiennej 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/321/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach 1945-1950 [1953] 0 Unroll
Akta organizacyjne, sprawy budżetowo-gospodarcze szkolnictwa, protokóły z narad i konferencji inspektoratów, plany pracy inspektoratów szkolnych, sprawy przebudowy sieci szkolnej, materiały ze zjazdów inspektoratów i nauczycieli, wypracowania uczniów o tematyce okupacyjnej, akta dotyczące poszczególnych szkół państwowych i prywatnych, sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych dla dorosłych, akta dotyczące bibliotek, weryfikacji nauczycieli tajnego nauczania i walki z analfabetyzmem, sprawozdania z działalności, budżety, zestawienia powiatowe. Posiedzenia Komisji Porozumiewaczej Dyrektorów i Kierowników Szkół w Kielcach z l. 1945-1950. Number of units in the group: 286
21/322/0 Inspektorat Szkolny w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, rozwój sieci szkolnych, preliminarze budżetowe , odbudowa i rozbudowa szkół, zaoptrzenie szkół, konferencje szkolne kursy, programy nauczania, sprawozdania z walki analfabetyzmem, wykazy strat wojennych, ankiety o stanie szkolnictwa jawnego i tajnego podczas okupacji, wypracowania uczniów o tematyce okupacyjnej, sprawozdawczość statystyczna o stanie szkolnictwa, informacje o pochodzeniu społecznym uczniów, kolonie młodzieży szkolnej, wykazy świetlic i bibliotek szkolnych, obchody rocznic i akcje społeczne, wykazy nauczycieli i ich sprawy socjalno-bytowe. Number of units in the group: 177
21/323/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1945-1951 0 Unroll
dział ogólny 1945-1950 sygn 1-56, 544 sprawozdania opisowe z działalności PUR dział finansowy 1945-1950 sygn 57-110 preliminarze i sprawozdania finansowe dział prawny 1945-1948 sygn 111-143 orzeczenia odszkodowawcze dział planowania i statystyki 1945-1950 sygn 144-188 sprawozdania z akcji przesiedleńczej, charakterystyki powiatów pod względem gospodarczym i zatrudnienia dział osadnictwa 1945-1949 sygn 189-297 sprawozdania z akcji osiedleńczej, wykazy majątków poniemieckich dział etapowy 1946-1950 sygn 298-324 zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, dane o pomocy materialnej udzielonej repatriantom dział transportowy 1945-1949 sygn 325-491 wykazy przesiedleńców, sprawozdania z akcji przesiedleńczej dział zdrowia 1945-1947 sygn 492-493 sprawozdania z działalności akta dotyczące likwidacji PUR w Kielcach 1946-1951 sygn 494-531 protokoły remontowe, sprawozdania opałowe, wykazy inwentarza ruchomego w likwidaturze akta dotyczące orzeczeń odszkodowawczych wydanych przez PUR 1945-1948 sygn 532-543, 545 Number of units in the group: 545
21/324/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Busku 1945-1950 0 Unroll
1. Akta dotyczące organizacji i zarządzania1945-1948 sygn 1-5, 27 Organizacja Oddziału, sprawozdania z działalności, przekazanie gospodarstw poniemieckich, orzeczenia Powiatowej Komisji Ziemskiej, informacje 2. Akcja przesiedleńcza na Ziemie Zachodnie1945-1950 sygn 6-17Instrukcje, podania o przydział gospodarstw poniemieckich, korespondencja, delegacje służbowe, sprawozdania, wykazy rodzin przesiedlonych 3. Repatrianci zza Buga sygn 18-19 Wykazy 4. Książki meldunkowe repatriantów sygn 20-25 5. Rejestr poszukiwanych malwersantówsygn 26 Number of units in the group: 27
21/325/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Jędrzejowie 1945-1950 0 Unroll
1. Akta organizacyjne 1945-1946 sygn 1-3 okólniki i zarządzenia 2. Referat ogólny 1945-1949 sygn 4-8 korespondencja 3. Repatrianci 1945-1950 sygn 9-26 kwestionariusze książki meldunkowe zapomogi doraźne Number of units in the group: 26
21/326/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
akta organizacyjne 1945,1949 sygn 1 akcja przesiedleńcza na ziemie zachodnie 1945,1949 wykazy imienne sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 9-56 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidze alfabetyczne Number of units in the group: 56
21/327/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Końskich 1946-1949 0 Unroll
Akcja przesiedleńcza 1947, 1949 sygn 1-5 statystyka konferencje sprawozdania Osadnictwo spółdzielczo parcelacyjne 1946-1948 sygn 6-11 okólniki zarządzenia korespondencja Werbunek robotników 1947-1948 sygn 12-14 Kwestionariusze ewidencja osób Repatrianci 1946-1949 sygn 15-17 Kwestionariusze księgi rejestracyjne Obiekty rolne dla reemigrantów na Ziemach Zachodnich 1949 sygn 18 wykazy Number of units in the group: 18
21/328/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Opocznie 1946-1948 0 Unroll
akta organizacyjne 1946-1948 sygn 1,6-7 kontrole odprawy sprawozdania zapomogi doraźne 1946-1948 sygn 2-5 księgi Number of units in the group: 7
21/329/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Radomiu 1945-1950 0 Unroll
akta organizacyjne 1947-1950 sygn 1-2 korespondencja akcja przesiedleńcza 1945-1950 sygn 3-9 sprawozdania osadnictwo miejskie i spóldzielczo parcelacyjne 1945-1948 sygn 10-11 okólniki zarządzenia korespondencja repatrianci 1945-1948 sygn 12-34 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidz alfabetyczny kontrola wydatków budżetowych 1947 sygn 35 grunty poniemieckie 1945-1948 sygn 36 księga zapomogi doraźne 1946 sygn 37 Number of units in the group: 37
21/330/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Sandomierzu 1945-1950 0 Unroll
akta ogólne 1945-1946 sygn 1-6 zarządzenia okólniki korespondencja akcja przesiedleńcza 1946-1950 sygn 7-12 sprawozdania chlonnośc przesiedleńców korespondencja osadnictwo spóldzielczo parcelacyjne 1945-1948 sygn 13-19 korespondencja delegacje zwiadowcze sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 20-24 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidz zapomogi doraźne 1946 sygn 25 Number of units in the group: 25
21/331/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej 1945-1950 0 Unroll
akcja osadnicza 1946 sygn 1-2 protokoly narady możliwości punkt odżywczy 1945-1950 sygn 3-9 sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 10-58 kwestionariusze ksiazki meldunkowe zapomogi doraźne 1946 sygn 59 Number of units in the group: 59
21/332/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Starachowicach 1945-1950 0 Unroll
akcja przesiedleńcza 1949-1950 sygn 1-2,5 sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 3-4 6-36 wykazy imienne kwestionariusze książki meldunkowe zapomogi doraźne 1946 37-38 Number of units in the group: 38
21/333/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy we Włoszczowie 1945-1950 0 Unroll
repatrianci 1947sygn 1 kwestionariusze akcja przesiedleńcza 1945-1950 1945-1950 sygn 2-4 działalność informacyjno propagandowa sprawozdania sprawozdania z działalności oddziału1949 sygn 5 Number of units in the group: 5
21/334/0 Wojewódzki Komitet Przesiedleńczy w Kielcach 1945-1946 0 Unroll
Korespondencja i zarządzenia dot akcji przesiedleńczej 1945 sygn 1 Zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Komitetu Przesiedleńczego Protokoły z posiedzeń Komitetu Przesiedleńczego 1945 sygn 2 protokoły w sprawie utworzenia Komitetu Przesiedleńczego i przesiedlania ludności na zachód Raporty Powiatowych Komitetów Przesiedleńczych 1945 sygn 3-4 raporty dotyczące transportu przesiedlanej ludności i inwentarza żywego Materiały sprawozdawcze Powiatowych Komitetów Przesiedleńczych 1945 sygn 5-7 sprawozdania opisowe statystyka oraz wykazy Number of units in the group: 7
21/335/0 Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo - Parcelaryjnego w Kielcach 1946-1948 0 Unroll
Sprawozdania z działalności inspektorów OSP korespondencja dotycząca akcji osadniczej sprawozdania opisowe z akcji przesiedleńczej dane statystyczne z terenów powiatów Number of units in the group: 33
21/336/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
1. Wydział Ogólny 1946-1949 sygn 1-9 Zarządzenia i okólniki GUL w sprawach organizacyjnych, zarządzenia dotyczące nowelizacji dekretu z 1946 r., sprawozdania wydziałów z realizacji zarządzeń GUL z zakresu mienia opuszczonego, zestawienia tabelaryczne z działalności poszczególnych wydziałów w przedmiocie przywrócenia posiadania majątków opuszczonych 2. Wydział Ewidencyjno – Szacunkowy1945-1949 sygn 10-39 Ewidencja nieruchomości opuszczonych, wykazy nieruchomości opuszczonych przydzielonych repatriantom, ewidencja konfiskaty mienia po zdrajcach narodu, skorowidze i repertoria mienia opuszczonego, wykazy nieruchomości 3. Wydział Powierniczy 1945-1949 sygn 40-51 (41a) Wydzierżawianie i najem nieruchomości w poszczególnych powiatach, przekazanie zarządom gmin opuszczonych nieruchomości 4. Wydział Prawny1947-1949 sygn 52-316 Decyzje imienne o wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości opuszczonych, opisy nieruchomości opuszczonych w poszczególnych miejscowościach 5. Spisy akt byłego OUL w Kielcach przekazane do OUL w Lublinie 1950 sygn 317 6. Nieruchomości pożydowskie i opuszczone1945-1950 sygn 318-353 Chęciny, Ostrów, Tokarnia, Wolica B 1. Nieruchomości pożydowskie i opuszczone 1946 sygn 1-4 Bodzentyn 2. Zarząd nieruchomościami w powiecie koneckim 1945-1950 sygn 5-26 Borkowice, Chlewiska, Czermno, Duraczów, Gowarczów, Góry Mokre, Końskie, Miedzierza, Odrowąż, Pianów, Przedbórz, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Skotniki, Sworzyce 3. Opisy nieruchomości w powiecie opatowskim 1945-1949 sygn 27 Ewidencja 4. Mienie opuszczone i państwowe w powiecie koneckim 1945-1949 sygn 28-30 Tymczasowy Zarząd Państwowy Number of units in the group: 384
21/337/0 Izba Skarbowa w Kielcach [1920] 1944-1953 [1955] 0 Unroll
Wydział Ogólny: organizacja Izby, zarządzenia. Wydział Budżetowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, budżety związków samorządowych, biuletyny statystyczne. Wydział Podatków i Opłat: wymiar podatku obrotowego, gruntowego, dochodowego, wykazy zobowiązań podatkowych. Wydział Dochodów Państwowych: lustracje przedsiębiorstw, plany i sprawozdania, protokóły z zebrań i konferencji, wykazy przedsiębiorstw. Wydział Karno- Skarbowy: zażalenia, Komisja Dyscyplinarna, ulgi podatkowe. Akta osobowe pracowników Number of units in the group: 1018
21/338/0 Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej w Kielcach 1949-1950 0 Unroll
Akta kontroli powiatowych i miejskich rad narodowych, komitetów opieki społecznej, domów kultury, domów dziecka, materiały dotyczące kontroli teatrów, spółdzielni samopomoc chłopska, wydziałów powiatowych, szkół, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Izby Skarbowej, kontrola Państwowej Centrali Handlowej, przedsiębiorstw piekarniczych, budżetów poszczególnych resortów, Hufców Budowlanych Świt, Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, plany kontroli rad narodowych, sprawozdania miesięczne rad narodowych, dane o współpracy z Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach oraz kontroli różnych organizacji i związków. Number of units in the group: 229
21/339/0 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach [1947] 1948-1991 0 Unroll
Akta dotyczące odpraw narad i konferencji w delegaturze NIK w Kielcach 1949-1956 sygn 1-4 Materiały ewidencyjne składnicy akt 1949-1957 sygn 5 Plany kontroli 1948-1953 sygn 6-13 Sprawozdania z działalności Delegatury NIK w Kielcach 1949-1953 sygn 14-22 Akta kontroli działalności Delegatury NIK w Kielcach 1949-1953 sygn 23 Notatki slużbowe Delegatury NIK w Kielcach 1955 sygn 24 Akta dotyczące wspólzawodnictwa pracy w Delegaturze NIK w Kielcach 1949-1950 sygn 25 Akta kontroli poszczególnych jednostek [1947]1948-1960 sygn 26-748 Uwagi do sprawozdań z wykonania budżetów terenowych planów gospodarczych 1948-1953sygn 749-163 Kolegium Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 764-769 protokóly z posiedzeń Odprawy narady i konferencje w Delegaturze NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 770-776 Wycinki prasowe dotyczące dzialalnosci Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 777-782 Plany kontroli 1958-sygn 783 Sprawozdania z dzialalnosci Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 784-790 Wykaz akt i spisy spraw 1962-1963 sygn 791-792 Ewidencja kontroli 1962-1963 sygn 793-794 Akta kontroli poszczególnych jednostek 1958-1963 sygn 795-1400 Uwagi do sprawozdań z wykonania budżetów terenowych planów gospodarczych 1960-1963 sygn 1401-1405 Preliminarz budzetowy Delegatury NIK w Kielcach 1962 sygn 1406 Sprawozdania finansowe Delegatury NIK w Kielcach 1963 sygn 1407 Sprawozdania dotyczące stanu zatrudnienia i funduszu płac 1962-1963 sygn 1408-1410 Ewidencja skarg i wniosków 1962-1963 sygn 1411-1412 Akta kontroli poszczególnych jednostek, opracowania zbiorcze informacje i sprawozdania 1964-1967 sygn 1413-2112 Plany pracy Delegatury NIK w Kielcach akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze sprawozdania statystyczne informacje o wynikach kontroli ewidencja skarg i wniosków 1971-1977 sygn 2113-3476 Akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze informacje i sprawozdania 1968-1975 sygn 3477-3955 Akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze informacje i sprawozdania 1976-1982 sygn. 3956-6618 Number of units in the group: 7902
Showing 316 to 360 of 3,509 entries.