Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/746/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sandomierzu [1918] 1920-1933 [1938] 0 Unroll
akta scaleniowe wsi powiatu sandomierskiego, dotyczą likwidacji serwitutów, podziału wspólnot, parcelacji majątków państwowych min. Doły Michałowskie, Gałkowice, Gniewaszowice, Gałkowice, Góry Wysokie, Grabowice, Mikołajów, Makoszyn, Osiek, Połaniec, Samborzec, Strzegom, Wiązownica, Złota sygn. 1-203 Number of units in the group: 203
21/747/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Busku [1919] 1920–1933 [1937] 0 Unroll
Akta likwidacji serwitutów z lat 1920 – 1933, sygn. 1- 46 Akta podziału wspólnot z lat 1920 – 1933, sygn.47 – 53 Akta parcelacji majątków państwowych, folwarków 1920 – 1933, sygn. 54 – 118 Akta scalenia gruntów wsi powiatu stopnickiego z lat 1920 – 1933, sygn. 119 – 126 Number of units in the group: 126
21/748/0 Powiatowy Urząd Ziemski we Włoszczowie [1920] 1926-1933 [1938] 0 Unroll
akta dotyczące scalenia gruntów sygn. 1-21, parcelacji majątków sygn. 22-27, likwidacji serwitutów, przymusowego zniesienia służebności sygn. 28-85, podział wspólnych pastwisk, parcelacja majątków państwowych, dzierżawa i zamiana gruntów w powiecie włoszczowskim sygn. 86-132. Number of units in the group: 132
21/749/0 Vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Zawierciu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/750/0 vacat - Zbiór Acta Lachoviana - odpisy z zasobu AP w Krakowie - współczesne odpisy włączone do zbioru kopii w AP w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/751/0 Delegat Ministra Budownictwa na województwo kieleckie 1949-1951 0 Unroll
Protokóły z konferencji w sprawie planu inwestycyjnego z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych, protokóły z narad technicznych, narady inspektorów nadzoruProtokóły z kontroli zewnętrznych, kontroli hoteli robotniczychWykazy prac budowlanych realizowanych w ramach państwowego planu inwestycyjnego, wykazy inwestycji, sprawozdania z wykonania robót inwestycyjnych, plany inwestycyjne w układzie regionalnym, zestawienia zbiorcze inwestycji, sprawozdania z realizacji planu, sprawozdania przedsiębiorstw budowlanych, kontrola realizacji planówInstrukcja dotycząca zakresu działania Delegatów, instrukcje do opracowania planów inwestycyjnych 1. Narady, Konferencje2. Inspekcje3. Państwowy Plan Inwestycyjny4. Instrukcje Number of units in the group: 65
21/752/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach 1962-1970 0 Unroll
1. Budowa obiektów Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Kielcach2. Rozbudowa Państwowego Domu Specjalnego dla Dorosłych w Białaczowie3. Ośrodek Dydaktyczno – Rekreacyjny Ślichowice – rekultywacja terenów pogórniczych w Kielcach Number of units in the group: 229
21/753/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim 1861-1915 332 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 69
21/754/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym 1810, 1861-1914 234 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 56
21/755/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1378-1729 582 Unroll
1. Dokumenty pergaminoweDokument Kazimierza, króla Polski o sprzedaży ziemi, dokumenty przyjęcia do cechu mieczników, dokumenty nadań ziemskich, odpustów papieskich, dokument nadani tytułu hrabiowskiego przez Wilhelma Fryderyka III . Dokumenty papieroweDokument nadania szlachectwa przez Jana III Sobieskiego, zezwolenie króla Augusta II na eksploatację lasów, dokumenty dóbr ziemskich, akty erekcyjne parafii, akty prawne, dokumentu podatkowe, przywileje, akta misjonarzy bodzentyńskich Number of units in the group: 27
21/756/0 vacat - Zbiory i kolekcje osób i rodzin - przeniesiono do zespołów 462, 1575, 1613-1617, 1619-1625, 1125 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/757/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Końskich 1950-1975 0 Unroll
1. Zarządzanie2. Środki rzeczowe – lokal archiwum3. Narastający zasób archiwalny4. Opracowanie zasobu archiwalnego5. Udostępnianie materiałów archiwalnych6. Wydawnictwa7. Wykaz przekazanych akt Ogólne przepisy archiwalne, materiały dotyczące organizacji własnej jednostki, plany – perspektywiczne, roczne i operatywne, wykazy akt, protokóły z kontroli zewnętrznychKorespondencja dotycząca podziału lokalu, umowy najmuProtokóły z wizytacji archiwów zakładowych, wnioski i zezwolenia na brakowanie aktKartoteki zasobu, wnioski na brakowanie zespołów archiwalnych, spisy zdawczo – odbiorcze akt, spisy zespołówInformacje o zasobie, kwerendy zagraniczne, akcje popularyzacyjne zasobu (Tydzień Archiwów)Wykazy tematów opracowywanych na podstawie materiałów archiwalnychProtokóły zdawczo – odbiorcze Number of units in the group: 240
21/758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chęcinach [1945] 1955-1972 [1975] 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje3. Posiedzenia Prezydium4. Uchwały5. Zebrania wiejskie. Sołtysi6. Plany pracy7. Działalność PGRN8. Programy rozwoju gromady9. Plany gospodarcze gromady10. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa11. Sprawozdawczość i statystyka12. Sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw13. Kontrole i inspekcje zewnętrzne14. Budżet gromady15. Sprawozdania budżetowe16. Skargi i wnioski 17. Decyzje nadania na własność nieruchomości rolnych z majątku państwowego18. Zmiany we władaniu gruntami – decyzje19. Przejmowanie na własność Państwa gospodarstw opuszczonych20. Grunty po Józefie Górnickim21. Ankiety klasyfikacyjne gruntów22. Mapy23. Pomnik Zwycięstwa partyzantów nad hitlerowcami w Szewcach24. Gromadzki Komitet FJN Number of units in the group: 55
21/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wolicy [1945] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1. Sesje GRN2. Uchwały GRN3. Komisje GRN4. Reorganizacja GRN5. Posiedzenia Prezydium6. Uchwały PGRN7. Zebrania wiejskie. Sołtysi8. Plany pracy GRN i PGRN9. Programy i plany gospodarcze10. Sprawozdawczość i statystyka11. Kontrole i inspekcje zewnętrzne12. Budżety gromady13. Sprawozdania budżetowe14. Inne sprawy związane z działalnością PGRN i skierowane do załatwienia przez PGRN (realizacja uchwał WRN i PZPR, spotkania sekretarzy, inwentaryzacja lasów, wykazy gospodarstw rolnych, orzeczenia o nabyciu własności nieruchomości, decyzje zmian we władaniu gruntami, zagospodarowanie działek budowlanych, mapy ewidencyjne gruntów, przejęcie gospodarstw opuszczonych i pożydowskich, klasyfikacja gruntów. Number of units in the group: 92
21/760/0 Cech Rzemiosł Różnych w Kielcach 1784-1942 0 Unroll
Akta cechu krawieckiego, stolarskiego, ciesielskiego, murarskiego, tokarskiego, mydlarskiego, malarzy, powroźników, akta stowarzyszeń rzemieślników chrześcijan Number of units in the group: 58
21/761/0 Cech Rzemiosł Metalowych w Kielcach 1820-1939 0 Unroll
Protokoły wyzwolin na mistrza czeladnika zapisy na uczniów, finanse cechów ślusarzy i kowali Number of units in the group: 14
21/762/0 Cech Rzemiosł Skórzanych w Kielcach 1832-1927 0 Unroll
protokoły posiedzeń cechu, wyzwolin na czeladników, zapisy na uczniów Number of units in the group: 12
21/763/0 Cech Rzemiosł Spożywczych w Kielcach 1822-1941 0 Unroll
Akta cechów masarzy, piekarzy, rzeźników, protokoły posiedzeń cechów, wyzwolin na mistrzów, czeladników zapisy na uczniów Number of units in the group: 31
21/764/0 Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców - Zarząd Okręgowy w Kielcach 1948-1973 [1978] 0 Unroll
1.Okręgowe konferencje sprawozdawczo – wyborcze 2.Wybory do zakładowych organizacji związkowych 3.Konferencje sprawozdawczo – wyborcze rad zakładowych 4.Plenum Zarządu Okręgu ZZTiD 5.Prezydium ZO ZZTiD 6.Akta rad zakładowych 7.Komisje 8.Narady 9.Konferencje Samorządu Robotniczego 10.Sprawy organizacyjne 11.Sprawozdania statystyczne 12.Budżety 13.Akta finansowe rad zakładowych 14.Skargi i zażalenia 15.Kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych 16.Rocznice i uroczystości 17.Kontrole ZZTiD oraz rad zakładowych 18.Wypadki przy pracy 19.Szkolenie pracowników 20.Współzawodnictwo i racjonalizacja pracy 21.Sprawy socjalne 22.Kultura i oświata 23.Sprawy płac i premiowania 24.Akta PKZP 25.Dokumentacja budowy ośrodka wypoczynkowego w Golejowie Number of units in the group: 274
21/765/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Słupi 1954-1972 [1974-1976] 0 Unroll
sesje GRN, uchwały GRN, komisje GRN, prezydium GRN, zebrania wiejskie, sołtysi, programy i plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, kontrole i inspekjce zewnętrzne, budżety gromady, sprawozdania budżetowe, rejestry pomiarowo klasyfikacyjne wsi gromady Nowa Słupia, protokoły przekazania znaków geodezyjnych, inwentaryzacja zieleni w rynku Nowej Słupii Number of units in the group: 70
21/766/0 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Kielcach 1975-1988 [1992] 0 Unroll
Akta Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Kielcach, Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich w Kielcach oraz Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Kielcach Number of units in the group: 108
21/767/0 Inspektorat Kontrolno - Rewizyjny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 1955 -1976 0 Unroll
1. Regulamin pracy2. Organizacja własnej jednostki3. Podział czynności4. Narady robocze5. Plany kontroli i dochodzeń6. Program działania7. Sprawozdania z działalności8. Plany finansowe dochodów i wydatków9. Sprawozdania budżetowe10. Sprawozdania GUS11. Preliminarze budżetowe12. Sprawozdania finansowe13. Informacje o działalności14. Skargi i wnioski15. Wycinki prasowe16. Akty normatywne17. Wzory odciskowe pieczęci urzędowych18. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego19. Normatywy kancelaryjne20. Kontrole zewnętrzne, inspekcje, rewizje finansowo - księgowe21. Wykaz pracowników22. Szkolenia23. Kontrole instytucji nadzorowanych24. Akta spraw karnych skarbowych25. Akta doniesień Number of units in the group: 255
21/768/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daleszycach 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Uchwały GRN3. Komisje4. Posiedzenia Prezydium5. Uchwały Prezydium6. Zebrania wiejskie. Sołtysi7. Plany pracy8. Plany gospodarcze9. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa10. Narodowy Spis Powszechny11. Kontrole i inspekcje zewnętrzne12. Budżety13. Sprawozdania budżetowe14. Testamenty. Umowa kupna – sprzedaży15. Akta organizacji politycznych i społecznych16. Pomnik ofiar hitleryzmu. Informacje o gromadzie 1. Zebrania wiejskie2. Synteza PWTB w granicach administracyjnych gromady Daleszyce Number of units in the group: 69
21/769/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borkowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, Uchwały GRN, komisje GRN, protokoły z posiedzeń PGRN, sprawozdania statystycze, zebrania wiejskie, sołtysi, program rozwoju gromady Narodowy Spis Powszechny, ssprawozdnai z obowiązkowych dostaw kontrole i inspekjce zewnętrzne, budżet gromady, sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 55
21/770/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Kielcach 1958-1982 0 Unroll
Kolegium, narady, Rada Zakładowa, Rada Techniczno – Ekonomiczna, komisje, konferencje samorządu robotniczego, statuty, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne zjednoczenia i jednostek podległych, akty prawne, rejestracja, zarządzenia wewnętrzne, plany, programy i sprawozdania z wykonania planów (5 – letnie), plany finansowe, plany techniczno – ekonomiczne, bilanse, plany inwestycyjne, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, normatywy kancelaryjne, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, regulaminy premiowania, bhp, szkolenia, sprawy socjalne, typizacja i normalizacja procesów produkcji, strajki i realizacja porozumień gdańskich. Number of units in the group: 1094
21/771/0 Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków "Wozak" w Kielcach 1953-1959 0 Unroll
akta organizacyjne, dokumenty rejestracyjne, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, protokoły z walnych zgromadzeń, z narad roboczych, protokoły z kontroli, plany pracy, bilanse, akta likwidacyjne, akta personalne pracowników Number of units in the group: 15
21/772/0 Policja Państwowa w Opocznie 1940-1943 0 Unroll
książki stacyjne Number of units in the group: 7
21/773/0 Odlewnia Metali i Warsztaty Mechaniczne "Nieborów" w Niekłaniu 1934-1948 0 Unroll
Odlewnia Metali i Warsztaty Mechaniczne Nieborów w Niekałaniu, inwentarz Huty Stąporków, spisy majątku, pełnomocnictwo dla udziałowca, protokoły walnego zgromadzenia wspólników, bilanse, księgi inwentarzowe Number of units in the group: 11
21/774/0 vacat - Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach - przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/775/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zajączkowie 1955-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Komisji: Dróg i Mienia Gromadzkiego; Finansowo – Budżetowej; Mandatowej; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Zaopatrzenia3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie5. Narady z sołtysami6. Budżety7. Kontrole8. Mapy ewidencyjne gruntów9. Decyzje zmian we władaniu gruntami10. Przejęcie na własność Państwa nieruchomości 11. Plany zadrzewień (Bolmin, Wesoła, Zajączków), 12. Ewidencja gruntów wsi Gałęzice, 13. zestawienie jednostek rejestrowych wg grup rejestrowycvh wsi Lesica i Wesoła. Number of units in the group: 53
21/776/0 Związek Zawodowy Chemików - Zarząd Okręgu w Kielcach 1956-1977 0 Unroll
1.Rada Zakładowa Związku Zawodowego Chemików w ZWK „Marywil” w Suchedniowie Number of units in the group: 252
21/777/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - Zarząd Okręgu w Kielcach 1951-1975 0 Unroll
1.Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze 2.Konferencje Samorządu Robotniczego 3.Zebrania sprawozdawczo – wyborcze Rad Zakładowych 4.Posiedzenia Plenarne 5.Posiedzenia Prezydium 6.Okręgowa Komisja Rewizyjna 7.Komisje 8.Narady przewodniczących rad zakładowych 9.Akta organizacyjne Zarządu Okręgu 10.Plany pracy zarządu Okręgu 11.Plany pracy rad zakładowych 12.Informacje Zarządu Okręgu 13.Preliminarze budżetowe Zarządu Okręgu 14.Sprawozdania finansowe Zarządu Okręgu 15.Preliminarze budżetowe Rad Zakładowych 16.Sprawozdania finansowe rad zakładowych 17.Sprawozdania statystyczne rad zakładowych 18.Sprawozdania finansowo – statystyczne PKZP przy radach zakładowych 19.Skargi 20.Akta dotyczące działalności socjalnej 21.Akta Inspektora Pracy Number of units in the group: 241
21/778/0 Zarząd Miejski w Końskich 1945-1950 0 Unroll
Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej, posiedzenia Prezydium, posiedzenia Zarządu Miejskiego, posiedzenia Komisji, lustracje Zarządu Miejskiego, budżet, sprawozdania rachunkowe, wymiar i pobór podatku gruntowego, opieka społeczna, statystyka rolna, obowiązkowe dostawy, sprawy przemysłowo - handlowe, wybory do Sejmu Ustawodawczego, ewidencja ludności sygn 1-97 Number of units in the group: 97
21/779/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cisowie 1955-1973 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Plany gospodarcze gromady6. Program rozwoju gromady7. Sprawozdawczość i statystyka8. Kontrole i inspekcje zewnętrzne9. Budżet gromady10. Teczka znaków geodezyjnych11. Plany pracy GRN i PGRN Number of units in the group: 93
21/780/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bilczy 1958-1962 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Plany pracy GRN i PGRN4. Budżet gromady Number of units in the group: 11
21/781/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębnie 1955-1970 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Uchwały4. Programy rozwoju gromady5. Kontrole i inspekcje zewnętrzne6. Budżety gromady i sprawozdania7. Dobrowolna sprzedaż i kupno gospodarstw rolnych, kwitancje8. Podatek gruntowy i opłaty leśne Number of units in the group: 23
21/782/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dyminach 1954-1971 0 Unroll
1. Sesje2. Uchwały GRN3. Komisje4. Posiedzenia Prezydium5. Uchwały PGRN6. Zebrania wiejskie. Sołtysi7. Plany pracy GRN i PGRN8. Plany gospodarcze gromady9. Spis powszechny i rolny10. Kontrole i inspekcje zewnętrzne11. Budżety gromady12. Sprawozdania budżetowe 13. Plan urządzania lasów wspólnoty rolników wsi Bilcza oraz zadrzewienia wsi Bilcza i Dyminy Number of units in the group: 69
21/783/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ociesękach 1955-1962 0 Unroll
sesje GRN, posiedznia prezydium, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Number of units in the group: 19
21/784/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radlinie 1965-1968 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN, zebrania wiejskie, sołtysi Number of units in the group: 8
21/785/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzelczycach [1954] 1955-1959 0 Unroll
Sesje GRN, komisje, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, budżet i jego wykonanie Number of units in the group: 19
21/786/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sukowie 1954-1970 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Programy rozwoju gromady4. Plan gospodarczy gromady5. Sprawozdania budżetowe6. Uchwały7. Walne zgromadzenia gromadzkie8. Plany pracy9. Książka kontroli Number of units in the group: 29
21/787/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczecnie 1954-1972 0 Unroll
sesje GRN, komisje, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, programy i plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, kontrole i inspekcje, budżet i jego wykonanie, dowody komisji likwidacyjnej Spółdzielni Produkcyjnej JEDNOŚĆ w Szczecnie, plany zadrzewień wsi, ochrona znaków geodezyjnych, gospodarstwa podupadłe przejęte przez skarb panstwa Number of units in the group: 74
21/788/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórzu 1954-1972 0 Unroll
sesje GRN, komisje, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, programy i plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, kontrole i inspekcje, budżet i jego wykonanie, wykonanie zaleceń wydanych przez rady narodowe, protokoły przekazania znaków geodezyjnych Number of units in the group: 54
21/789/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłucku 1955-1961 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN Number of units in the group: 5
21/790/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedzierzy 1955-1967 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN Number of units in the group: 18
Showing 811 to 855 of 3,508 entries.