Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/91/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mniowie 1810-1915 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 177
21/92/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ociesękach 1810-1916 [1920] 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata - zespół otwarty Number of units in the group: 195
21/93/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piekoszowie 1810-1917 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 194
21/94/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słupi Nowej 1810-1916 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 199
21/95/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Strawczynie 1810-1915 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 195
21/96/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suchedniowie 1816-1918, 1936 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 139
21/98/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Wzdole 1810-1918 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 190
21/100/0 Urząd Wojewódzki Kielecki I 1919-1939 [1949] 0 Unroll
Wydział Prezydialny sygn. 1-715 zarządzenia władz centralnych i wojewody kieleckiego, współpraca z władzanmi samorządowymi, opieka nad uchodźcami, nadzór nad widowiskami, uroczystości narodowe, wykazy urzędników UWK i starostw, ogólny stan bezpieczeństwa, sprawozdania sytuacyjne wojewody kieleckiego i starostw, sprawy stowarzyszeń związków, organizacji politycznych, sprawy organizacji wydziału Wydział Budżetowo Gospodarczy sygn. 716-1229 wykazy strat wojennych, zapomogi, sprawy emerytalne, organizacja lecznictwa, dochody i wydatki Wydział Administracyjny sygn. 1230-2028 sprawy stanu cywilnego i ruchu ludności, utraty obywatelstwa, zmiany nazwisk, nominacje proboszczów, podział terytorialny, sprawy dotyczące cmentarzy, dozorów kościelnych, statystyka wyznań, sprawy aprowizacyjne, ewidencja sklepów, magazynów, statystyka przewozów, sprawy uzdrowisk, kultury, sztuki, melioracje, spółki wodne, sprawy łowieckie, Wydział Ogólny sygn. 2029-2534 (2182 - 37 fotografii) materialy dotyczące sytuacji gospodarczej, sprawozdania wojewody o sytuacji związanej z bezrobociem, materiały ze zjazdów starostów, ochrona zabytków, odznaczenia państwowe, nadawanie obywatelstwa polskiego Wydział Bezpieczeństwa sygn. 2535-3247 materiały dot. stronnictw, związków zawodowych, repatriacja i emigracja, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa, stan organizacji komunistycznych, klęski żywiołowe, przestępstwa, szpiegostwa, ewidencja cudzoziemców, nielegalna emigracja, polityka prasowa, nadzór nad widowiskami Wydział Społeczno Policyjny sygn 3248-3933 legalne stronnictwa polityczne, mniejszość narodowa, sprawozdania sytuacyjne działalnośc organizacji młodzieżowych, strajki, statystyka bezrobotnych Wydział Samorządowy sygn. 3934-7680 organizacja samorządu miejskiego, wybory do ciał ustawodawczych, zmiany i kształtowanie granic miast, gmin powiatów, budzety miast, wydatki na cele bezpieczeństwa Wydział Wojskowy sygn. 7681-8098 udział Polski w wojnach 1914-1918 i 19181-1920 statystyka, sprawy inwalidów wojennych, zaciąg do wojska i junaków, ochrona przeciwlotnicza, fundusz obrony narodowej Wydział Zdrowia sygn. 8099-8548 sprawy dotyczące nadzoru lekarzy, felczerów sprawozdania z działalności szpitali, zwalczanie chorób zakaźnych, społecznych i zawodowych Wydzial Pracy i Opieki Społecznej sygn 8549-9384 sprawy nadzoru nad organizacjami, opieka nad dziećmi, państwowe i społeczne pośrednictwo pracy, wykazy zakładów pracy, raporty o stanie bezrobocia i rynku pracy, zapomogi dla bezrobotnych, emigracja zarobkowa Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych sygn. 9385-11730, 12055-12068, 19362-19998 sprawy organizacji rolnych, szkolnictwa rolnego statystyka zbiorów, ochrona lasów melioracje statystyka zasiewów, przetwórstwo roślin Wydział Weterynarii sygn. 11731-12054 zwalcznie chorób zwierzat, hodowla zwierząt i higiena weterynaryjna, sprawy nadzoru nad obrotem zwierzętami, nad ubojem Wydział Przemysłowy sygn. 12069-11262 sprawozdania o stanie przemysłu i sytuacji gospodarczej, kontraty handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze, stan zatrudnienia, poszukiwania geologiczne statystyka kamienoiołomów Dyrekcja Robót Publicznych sygn. 14263-16384 sprawy utrzymania dróg, mostów państwowych, sprawozdania z gospodarki drogowej mapy i wykazy mostów, budowa i przebudowa dróg Wydział Komunikacyjno Budowlany sygn. 16385-19361 sprawy budowy dróg państwowych, sprawozdania rachunkowe z wydatków plany budynków Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków sygn 1-501 dokumentacja obiektów zabytkowych w układzie alfabetycznym akta osobowe pracowników UWK sygn. 1-2379 (374 z lit a, 151 braków, 101 pominięte numery) 100/2 plany Dyrekcji Robót Publicznych sygn 1-789 100/3 mapy sygn. 1-189 100/4 wykresy sygn. 1-70 Number of units in the group: 23302
21/101/0 Starostwo Powiatowe Kieleckie I 1919 - 1939 0 Unroll
referat ogólny sprawy reprezentacyjne oraz osobowe, wnioski o odznaczenia i ordery sygn 1-56 referat organizacyjny sprawy organizacyjne starostwa, sprawy podziału administracyjnego, wybory do sejmu i senatu, interpelacje poselskie sygn 57-189 referat bezpieczeństwa sprawozdania sytuacyjne wojewody i starosty, akta o działalności partii i stronnictw politycznych, różnych stowarzyszeń i organizacji, akta dotyczące zgromadzeń, wieców i zjazdów, ewidencja osób podejrzanych, sprawy bezrobocia, strajki sygn 190-1013 referat porządku publicznego zezwolenia na kupno i posiadanie broni, nadzór i zajęcia czasopism, sprawy cudzoziemców, internowani , reemigranci, wysiedlanie osób, sprawy łowieckie, rejestracja pojazdów mechanicznych, poszukiwanie osób sygn 1014-1457 referat administracyjny akta nadania i utraty obywatelstwa, zmiany i nadania nazwisk, ruch i statystyka ludności, paszporty konsularne, sprawy metrykalne, akta odbudowy i daniny lasowej sygn 1458-1708 referat wyznaniowy ewidencja parafii, duchownych, świątyń, cmentarzy i majątku kościelnego, statystyka wyznaniowa, sprawy gmin wyznaniowych żydowskich sygn 1709-2056 referat karny akta karno administracyjne, grzywny i orzeczenia sygn 2057-2065 referat wojskowy sprawy poborowe, mobilizacyjne, wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, ewidencja koni i pojazdów mechanicznych, obrona przeciwlotnicza i przeciwpożarowa, wykazy weteranów, spis lekarzy, sygn 2066-2252 referat przemysłowy wykazy przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i rzemieślników, wykazy cen, cechy rzemieślnicze, zwalczanie nielegalnego handlu, ruch spółdzielczy, spisy hoteli, pensjonatów i restauracji, miary i wagi sygn.2253-2472 referat wodny sprawy wodno prawne, ewidencja młynów i tartaków, mosty, zanieczyszczenie rzek sygn. 2473-2521 referat aprowizacyjny sprawy aprowizacyjne i rolne, statystyka produkcji rolnej, walka z lichwą i spekulacją, ceny rynkowe, nadzór nad piekarniami i przemiałem zboża, aprowizacja robotników, kontyngenty sygn 2522-2716 referat samorządowy sprawy samorządu terytorialnego, akta wyborcze, spisy wyborców, wybory sołtysów, ewidencja wójtów sołtysów i sekretarzy gmin, protokóły z posiedzeń rady powiatowej i miejskiej sygn 2717-3087 referat opieki społecznej dochodzenia w sprawach opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych, walka z żebractwem i włóczęgostwem wykazy instytucji dobroczynnych i opiekuńczych, pomoc dla bezrobotnych i poszkodowanych przez klęski żywiołowe, wypadki przy pracy sygn 3088-3205 referat budżetowo gospodarczy akta budżetowo gospodarcze sprawy lokalowe sygn 3206-3234 referat sanitarny nadzór nad wykonywaniem praktyki lekarskiej, wykazy lekarzy, dentystów, felczerów, aptek itp.Walka z epidemiami szczepienia ochronne, spisy sanatoriów i szpitali, stan sanitarny, walka z chorobami zakażnymi, sprawy sanitarne sygn. 3235-3332 referat weterynaryjny, walka z chorobami zaraźliwymi zwierząt, sprawy weterynaryjne, spisy zwierząt, dozór nad rzeźniami sygn 3333-3440 referat ochrony lasów zagospodarowanie i ochrona lasów, wykazy leśników sygn 3441-3446 referat budowlany administracja, budowa i remonty gmachów państwowych, kościelnych i prywatnych, cmentarze wojenne, inne sprawy budowlane sygn 3447-3505 referat inwalidów wojennych weterani powstań sygn 3506-3511 referat rolnictwa akta organizacyjne wydatki z funduszu obrotowego reformy rolnej sygn 3521-3514, 3538-3598 sprawozdania sytuacyjne miesięczne sygn 3517-3537 akta dotyczące scalenia aprowizacji, wyborów wójtów, spraw wyznaniowych i bezpieczeństwa sygn. 3599-3625 akta osobowe pracowników sygn 3626- 3710 karty rzemieślnicze sygn 3711-3778 Number of units in the group: 3792
21/102/0 Komisarz Ludowy w Kielcach [1915] 1918-1919 [1920] 0 Unroll
dekrety, zarządzenia i okólniki, sygn 1-3, 68-70, plakaty, odezwy, obwieszczenia sygn 4, nielegalny handel sygn 5, pożyczka państwowa sygn 6, kupno inwentarza żywego sygn 7, jeńcy internowani sygn 8, statystyka ludności sygn 9, spis ludności sygn 10, order Białego Krzyża sygn 11, ugoda Związku Ziemian z robotnikami rolnymi sygn 12, spisy urzędników sygn 13, księga uchwał rady dobroczynności publicznej sygn 14, emerytury i zasiłki sygn 15-16, zezwolenia na odczyty, posiedzenia i zebrania sygn 17, sprawy członków dozorów bożniczych sygn 18, nieszcześliwe wypadki sygn 19, koncesje sygn 20, podania i prośby w sprawach różnych sygn 21, koszta leczenia chorych sygn 22-37, korespondencja w sprawach różnych sygn 38-41, 4 , 55-56, stan bezpieczeństwa sygn 42, dane o kopalniach i kamienoiołomach sygn 43, wybory do sejmu ustawodawczego sygn 44, raporty policyjne z zebrań sygn 45, sprawozdania sytuacyjne sygn 46-47, paszporty sygn 48, stowarzyszenia i statuty sygn 50-52, konfiskaty sygn 53, podania, prośby sygn 54, sądy doraźne sygn 57, Rady delegatów robotniczych sygn 58, akta milicji ludowej i policji komunalnej sygn 59, pobór do wojska sygn 60-61, spis żolnieży rosyjskich sygn 62, zasiłki dla rodzin żolnierzy sygn 63-65, zasiłki i pobór do wojska sygn 66, organizacja urzędu aprowizacyjnego sygn 67, komisja nadzorcza krajowa rady gospodarczej na powiat kielecki sygn 71-72, działalność komitetu ds. walki z lichwą sygn 73- 75, sprawy szkód elementarnych sygn 75, sprawozdania Referenta Aprowizacyjnego sygn 76, sprawozdania ze sprzedaży i zapotrzebowania sygn 77, kontyngenty sygn 78, spisy uprawnionych do korzystania z aprowizacji sygn 79, korespondencja w sprawach koncesji sygn 80-82, Korespondencja Urzędu Aprowizacyjnego sygn 83-86, sprawy urzędu aprowizacyjnego sygn 87, Number of units in the group: 87
21/103/0 Komisje Wyborcze Województwa Kieleckiego 1918-1938 0 Unroll
akta Komisji Wyborczych Województwa Kieleckiego dotyczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1918 roku, oraz wyborów do Sejmu i Senatu w latach 1928, 1930, 1935, 1938. Zawierają przede wszystkim materiały dotyczące składu osobowego komisji, wyposażenia lokali wyborczych, rozprowadzania afiszy wyborczych, załatwienia reklamacji oraz ustalania wyników głosowania. Do ciekawszych należą listy kandydatów na posłów i senatorów sygn 1-132, 72a Number of units in the group: 133
21/103/1 Główna Komisja Wyborcza nr 29 w Sosnowcu 1918 - 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/103/2 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20 w Kielcach 1927 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 31
21/103/3 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Będzinie 1927 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 36
21/103/4 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20 w Kielcach 1930 0 Unroll
Number of units in the group: 19
21/103/5 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Będzinie 1930 - 1931 0 Unroll
Number of units in the group: 14
21/103/6 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Kielcach 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 7
21/103/7 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 28 w Jędrzejowie 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 14
21/103/8 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Kielcach 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/104/0 Okręgowa Dyrekcja Odbudowy w Kielcach 1919-1923 0 Unroll
okólnik, protokół ze zjazdu, sprawozdania z ochrony lasów, projekty chat sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/105/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach [1851] 1918-1933 [1947] 0 Unroll
Wydział Administracyjny - wykazy pracowników podziały czynności, okólniki i zarządzenia, rejestr miejscowości objętych pracami w związku z przebudową rolnictwa, statystyka prac parcelacyjnych, sprawozdania opisowe z działalności, budżety i bilanse, opłaty parcelacyjne, rozrachunki z dzierżawcami, inspekcje i kontrola, opłaty scaleniowe. Sekretariat Okręgowej Komisji Ziemskiej z lat 1919-1933 - posiedzenia Komisji, działalność Wojewódzkiej Komisji Rolnej, skład osobowy powiatowych komisji ziemskich, sprawozdania z konferencji okręgowych, repertoria prac regulacyjnych. Wydział Urządzeń Rolnych - zarządzenia i okólniki, akta scaleniowe poszczególnych wsi, służebności i drobne regulacje, wytyczne i zarządzenia w sprawach parcelacji, akta parcelacyjne majątków w poszczególnych powiatach, zarządzenia i okólniki w sprawach parcelacji prywatnych, rejestry osób uprawnionych do parcelacji prywatnej, wykazy stanu prac parcelacji, parcelacja gruntów w poszczegónych miejscowościach, wykazy majątków prywatnych o obszarze ponad 100 ha, sprawy wyłączeń z art. 4 i 5, wykup ziemi z majątków w poszczegolnych powiatach, sprzedaż ziemi na pokrycie daniny państwowej, przeniesienie praw własności nieruchomości. Ponadto zespół zawiera akta osobowe pracowników Okręgowego Urzędu Ziemskiego oraz mapy i plany. Number of units in the group: 7950
21/106/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kielcach [1919] 1920-1933 [1938] 0 Unroll
Na zawartość składają się akta dotyczące: scalenia gruntów sygn. 1-15, parcelacji majątków państwowych sygn. 16-107, likwidacji serwitutów, przymusowego zniesienia służebności ,statystyki sygn. 108-135 operatów technicznych, szkiców gruntów, podziału wspólnych pastwisk, dzierżawy i zamiany gruntów w powiecie kieleckim sygn 136-158. Number of units in the group: 158
21/107/0 Wojewódzkie Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Kielcach [1927] 1932-1939 0 Unroll
Akta organizacyjno sprawozdawcze Centralnego Biura ds. Finansowo Rolnych sygn 1-8, 323 Akta organizacyjne i finansowe Wojewódzkiego Biura do spraw finansowo rolnych sygn 9-21 Akta ogólne dotyczące stanu rolnictwa w woj. kieleckim sygn 22-30 Akta dotyczące sprawowowania nadzoru nad PUR i powiatowymi biurami ds. finansowo rolnych sygn 31-64 Zadłużenia spółdzielni rolniczych sygn 65-74 Akta dotyczące akcji odłączeniowej majątków pow. 100 ha ogólna statystka majątków objętych akcją oddłużenia sygn 75-314, 321, 324 Akta personalne funkcjonariuszy wojewódzkiego i jednostek podrzędnych sygn 315-320, 322 Number of units in the group: 326
21/108/0 Powiatowe Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Kielcach 1932-1939 0 Unroll
podania oddłużeniowe właścicieli mniejszej własnosci sygn 1-29 korespondencja sygn 30 Number of units in the group: 30
21/109/0 Inspektorat Szkolny Kielecki 1922-1939 [1945] 0 Unroll
Zarządzenia władz zwierzchnich sygn 1 Zarządzenia i Okólniki Inspektoratu Szkolnego sygn 2 Księga protokółów z posiedzeń Inspektora Szkolnego z pracownikami pedagogicznymi od miesiaca września 1935 r. sygn 3 [Mapy i plany rejonów szkolnych w obwodzie kieleckim] sygn 4 [Obwody szkolne w gminie Dyminy] sygn 5 [Podania o otwarcie nowych szkół] sygn 6 [Kurs wakacyjny dla nauczycieli robót ręcznych szkół powszechnych w Kielcach] sygn 7 [Egzamin dla czynnych niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych powiatu kieleckiego] sygn 8 [Egzamin z PKWN] sygn 9 Księga protokółów Zarządu Komitetu Obwodowego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych sygn 10 [Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych - zbiórka uliczna na cele budowy szkół] sygn 11 [Sprawozdania Zarzadów Gmin ze stanu budowy szkół z terenu powiatu włoszczowskiego] sygn 12 [Sprawozdania Zarządu Gmin ze stanu budowy szkół z terenu powiatu kieleckiego] sygn 13 [Sprawozdania Zarzadów Gmin ze stanu Budowy szkół z terenu powiatu jędrzejowskiego] sygn 14 [Budowy szkół - akta ogólne, sprawozdania, plany, wykazy itp..] sygn 15 [Budowa szkół w Dzierzgowi, Mieczynie, Olesznie, Kielcach przy ul. Niewachlowskiej, Skarżysku-Kamiennej, Zagnańsku, Bielinach, Niestachowie, Józefinie i Łopusznie, Wzdole Rządowym, Chęcinach, Wólce Kłuckiej, Piekoszowie, Bolminie, Białogonie, Sierakowie, Wolicy - Tokarni, Św. Katarzynie, Krajnie, Chełmcach, Kielcach, Sarbicach, Leszczynach, Skorzeszycach, Mniowie, Kostomłotach, Kielcach przy ul. Kościuszki, Oblęgorku, Dyminach, Suchedniowie (Berezów) i Łącznej, w Rogowicach i Grzymałkowie, Śniadce, Klonowie, Leśnej i Skorzeszycach] sygn 16-47 [Stan sanitarny szkół obwodu szkolnego kieleckiego] sygn. 48 [Korespondencja w sprawie uzupełnienia ewidencji nauczycieli] sygn. 49 [Nauczycielska Kasa Emerytalna] sygn.50 [Kurs OPL dla nauczycieli] sygn. 51 [Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli] sygn. 52 [Dożywianie uczniów] sygn. 53 [Organizacja i budowa szkół, kursy wakacyjne - zgłoszenia] sygn. 54 Ewidencja nauczycieli 20-lecia międzywojennego sygn.55 Zestawienie danych liczbowych z projektów organizacji publicznych szkół powszechnych na rok 1933/34 56 akta personalne sygn 57-282 Szczątki akt osobowych sygn. 283 Protokoły komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. B-C sygn. 284 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. D-F sygn. 285 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. G sygn. 286 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. H-I sygn. 287 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. K sygn. 288 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. K sygn. 289 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. K sygn. 290 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. L-Ł sygn. 291 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; sygn. 292 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit M sygn. 293 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit N sygn. 294 Protokoły komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit.O sygn. 295 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. P sygn. 296 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. R sygn. 297 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. S sygn. 298 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. S sygn. 299 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. Sz-Ś sygn. 300 Protokoły Komisji egzaminacyjnek nauczycieli szkół powszechnych; lit.T sygn. 301 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkoł powszechnych; lit. T-W sygn. 302 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. W sygn.303 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. Ż sygn. 304 Listy płac sygn. 305 -309 wykazy Gmina Chęciny, Gmina Cisów, Gmina Dąbrowa, Gmina Dyminy Gmina Górno, Gmina Korzecko, Gmina Łopuszno, Gmina Mniów, Gmina Morawica, Gmina Niewachlów, Gmina Piekoszów, Gmina Samsonów, Skarżysko - Kamienna, Gmina Słupia Nowa, Snochowice Suchedniów, Gmina Szczecno, Gmina Zajączków sygn 310-327 Number of units in the group: 330
21/110/0 Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach 1920-1939 0 Unroll
Normatywy sygn 1-4 Protokóły posiedzeń OIK sygn 5-7 Plany kontroli i sprawozdania sygn 8-11 Akta kontroli sygn 12-19 Akta finansowe sygn 20 Projekt gmachu OIK sygn 21 Korespondencja sygn 22 Akta personalne sygn 27-28 Protokóły posiedzeń, plany kontroli, sprawozdania roczne i okresowe, kontrole dochodów i wydatków, budżety, przepisy rachunkowo kasowe, księga ewidencyjna pracowników, akta personalne Number of units in the group: 30
21/111/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach 1919-1924 0 Unroll
Rozkazy i zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Kielcach, wykazy przestępczości, opinie, informacje, doniesienia, instrukcje policyjne, fotografie przestępców z rejestru Policji Państwowej, komendanci Głównych Organizacji Bezpieczeństwa w Polsce, wykazy personalne P.P. w Kielcach i podległych komisariatów, kwestionariusze osobowe, sprawy personalne funkcjonariuszy P.P., raporty i doniesienia w sprawie konfidentów policyjnych, materiały dotyczące wybuchu w wytwórni prochu w Zagoździe, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z działalności stronnictw i partii politycznych, materiały dotyczące działalności szpiegowskiej przeciwko R.P., informacje, raporty, meldunki, sprawozdania dla wojewody i starosty, raporty i meldunki w sprawie fabryki prochu i amunicji (wypadki), protokoły z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej. sygn 1-93 Number of units in the group: 93
21/112/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kielcach 1919-1939 0 Unroll
Zarządzenia, okólniki, instrukcje, rozkazy komendanta , raporty, doniesienia, sprawozdania i meldunki, wykazy przestępczości, spisy organizacji politycznych, społecznych i sportowych, akta dotyczące strajków i działalności związków zawodowych, akta dotyczące ćwiczeń mobilizacyjnych, spisy policjantów i akta osobowe sygn 1- 208 , Number of units in the group: 208
21/113/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Kielcach 1933-1939 [1948] 0 Unroll
sprawozdania z działalaności i inspekcji Urzędu, okólniki Centralnego Biura ds. Finansowo Rolnych korespondencja z Wojewódzkim Biurem ds. Finansowo Rolnych sygn 1-12, akta spraw rozjemczych sygn 13-693 Number of units in the group: 696
21/114/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątków Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Kielcach 1932-1939 [1943] 0 Unroll
dzienniki spraw sygn 1-4 preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności sygn 5-7, akta personalne sygn 8, akta spraw procesowych sygn 9-2177, sygn 509a, 632a, 1150a, 1593a brak nr 1,2,3, pominięto numery 435-443 Number of units in the group: 2177
21/115/0 Urząd Rozjemczy do spraw Najmu Lokali Miasta Kielc 1921-1935 0 Unroll
akta spraw sygn 1-1787, 1790-1792, sprawy załatwiane przez zespoły orzekajace sygn 1787-1788, podania i wnioski sygn 1789 Number of units in the group: 1792
21/116/0 Urząd Szkolny Kielecki 1939-1945 0 Unroll
rozporządzenia i pisma Urzędu Wiedzy i Nauki Rządu GG sygn 1-4, pisma i rozporządzenia Urzędu Szkolnego sygn 5-10, 104-106, sprawozdanie ze stanu szkolnictwa sygn 11, projekt budżetu sygn 12-13, szkoły, organizacja i sieć szkolna sygn 14-17, organizacja przedszkoli sygn 18, dokształcanie sygn 19, nadzwyczajny egzamin w zakresie 7 klas szkoły powszechnej sygn 20 podania o zezwolenie na uczęszczanie do szkoły po ukończeniu wieku szkolnego sygn 21-26, 28, przyjęcia do szkoly sygn 27, niemieckie szkoly powszechne sygn 29, kary dla rodziców sygn 30, szkoly handlowe, techniczne, krawieckie, rolnicze, rzemieślnicze w pow kieleckim sygn 31-39, 101, 103, zamknięcie biblioteki publicznrj sygn 40, wykazy zebranych książek sygn 41, ankiety dot bibliotek sygn 42- 43, likwidacja książek i podreczników sygn 44-47, ankieta personalna radcy szkolnego Ottokara Strofa sygn 48, prenumerata Steru sygn 49-64, statystyka zestawieniasygn 65- 75, 98, szkolenie nauczycieli Niemców sygn 76, płace sygn 77, zezwolenia na prowadzenie prywatnych lekcji sygn 78, podania o pracę sygn 79-88, uposażenie zwolnionych nauczycieli sygn 89, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, płace sygn 90, 99, praca przymusowa nauczycieli, zaopatrzenie szkół, pomoce sygn 91-95, 100, zburzenie zamku chęcińskiego sygn 96, sprawy osobowe sygn 97-102 Number of units in the group: 106
21/117/0 Zbiór ankiet reichs i volksdeutsch'ów dystryktu Radom 1939-1944 0 Unroll
ankiety Number of units in the group: 2893
21/118/0 Starostwo Powiatowe w Kielcach 1940-1944 0 Unroll
gromadzkie księgi wytwórczości rolniczej sygn 1- 286, korespondencja sygn 287-288 Number of units in the group: 288
21/119/0 Biuro Techniczne w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
Plan propozycji zagospodarowania terenu oraz obiektu używanego przez mleczarnie w Busku i Bodzentynie sygn. 1, plan części miasta Radomia sygn 2, akta osobowe sygn 3-49 Number of units in the group: 49
21/120/0 Wydział Powiatowy w Kielcach 1918-1939 0 Unroll
księgi protokółów z obrad Sejmiku Pow. akta referatów Ogólno Organizacyjnego - księgi protokołów Sejmiku Powiatowego, protokóły Wydziału Powiatowego, Sekretariat - okólniki, rozporządzenia i uchwały, Nadzoru nad Samorzadem Gminnym - sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, księgi opisowe gmin , Kasowo Rachunkowego- dzienniki główna , Budowlanego - akta dot. rozbudowy szkół w pow. kieleckim a także projekty zagród wiejskich. Number of units in the group: 142
21/121/0 Akta miasta Chęcin 1787-1950 [1951] 0 Unroll
Księga wójtowska z lat 1787-1791 zawierająca dane o życiu mieszczan (brak lat 1792-1811) akta urzędu municypalnego i magistratu z lat 1818- 1866 dotyczą urzędników ubezpieczeń, zabudowań, podatków, szpitala, opieki nad nieletnimi, spadków. Akta Magistratu z lat 1867-1915 zawierają księgi kontroli ruchu ludności, dotyczą straży ziemskiej i innych urzędników, akta z lat 1916-1935 zawierają protokoły Rady Miejskiej dotyczą kontroli władz miejskich, rozbudowy miasta, przemysłu, oświaty, handlu, zdrowia (brak lat 1936-1939), z okresu 1941-1943 zachowały się budżety, sprawozdania rachunkowe, akta z lat 1945-1950 dotyczą głównie kontroli ruchu ludności, strat wojennych, składek emerytalnych, szpitali, elektryfiakcji sygn 1-175 Number of units in the group: 175
21/122/0 Akta miasta Kielc 1795-1796, 1803-1950 [1952] 0 Unroll
Akta z lat 1803-1867 to rachunki miasta , 3 ja dotyczą powstania listopadowego, z lat 1861-1862 zachowały się akta Rady Miejskiej, w aktach magistratu z lat 1867-1915 występują dane o dochodach i rozchodach miejskich, dzierżawach, stanie sanitarnym, ogrodach szkołach, rzemiosłach i przemyśle. W aktach z lat 1916-1939 występują protokoły i stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej, spisy wyborców do Sejmu, Senatu oraz Rady Miejskiej, są też akta dotyczące obchodów rocznic, aprowizacji miasta, gospodarki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W aktach z lat 1939-1944 znajdują się rozporządzenia władz niemieckich, rozkazy policji, wykaz zakładników żydowskich, akta schronisk dla dzieci, rejestry wydanych kart rozpoznawczych. Z lat 1945-1950 zachowały się protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Miejskiego, akta dotyczące Komisji Opieki Spolecznej, aprowizacji i handlu, plany finansowe i sprawozdni a oraz projekty budynków w miejskich. Sygn 1-6370 Number of units in the group: 6450
21/123/0 vacat - Akta urzędów wójtowskich miast powiatu sandomierskiego - przeniesiony do zespołów 1482 - 1483 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/124/0 Akta gminy Bieliny 1886, 1907, 1915-1916, 1944-1954 0 Unroll
Sprawozdania z działalności, kontrole, protokóły z sesji GRN, akta komisji, budżety, dzienniki główna, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, księgi podatkowe, akta dotyczące elektryfikacji, budownictwa, rolnictwa, handlu i przemysłu sygn. 1-98, księgi urodzonych i zmarłych parafii Bieliny Number of units in the group: 103
21/125/0 Akta gminy Bliżyn 1899-1945 0 Unroll
Księgi uchwał sygn. 1-6, 9-10, księgi protokółów sygn. 7-8, 11-12, akta organizacyjne urzędu sygn. 13-18, 21, 23-27, 247, (w tym statystyka) akta dotyczące rolnictwa, statystyki rolnicze sygn.19-20, 22, sprawozadania rachunkowe sygn. 28-31, budżet sygn. 32-43, 45, dziennki główna sygn. 46, 29 0, 332, księgi biercze danin i podatków, gromadzkie księgi podatkowe sygn. 47-56, 291-331, rejestry, rozkłady podatkowe sygn. 57-101, 34, kontrole podatkowe sygn. 135-139, akta dotyczace rolnictwa sygn. 140-153, akta dotyczące szkolnictwa sygn. 154-162, 224, pomoc społeczna, zasiłki, bezrobocie, Fundusz Bezrobocia sygn. 163-179, księgi ludności stałej i niestałej, rejestry mieszkańców sygn 180-185, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych sygn. 186- 220, wykazy mieszkańców sygn. 221-223, budownictwo, odbudowa zniszczeń wojennych sygn. 225-231, plany budynków sygn. 232 - 246, nadzwyczajna danina państwowa sygn. 44, akta wyborcze, spisy wyborców, sygn. 248-287, księgi meldunkowe oficerów i rezerwistów sygn. 288-289 Number of units in the group: 332
21/126/0 Akta gminy Bodzentyn 1810-1945 [1950] 0 Unroll
Akta miasta Bodzentyna z lat 1810-1868, akta gminy Bodzentyn z lat 1868-1945, - akta generalia i akta specjalia zawierające akta urzędów gminnych i miejskich, akta personalne wójtów, kramarzy, akta dotyczące rolnictwa, akta poborowe, akta dotyczące ludności żydowskiej i katolickiej, akta dotyczące szkół gminnych, akta procesowe, akta instytucji gminnych i miejskich, akta dotyczące spraw różnych, akta grup wyznaniowych, księgi ludności, księgi przesiedlonych i wysiedlonych, rejestry mieszkańców, akta dotyczące odbudowy Bodzentyna, skorowidze, akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z okresu 1939-1945 brak akt spraw. Number of units in the group: 2589
21/127/0 Akta gminy Cisów 1882-1903, 1916, 1945-1950 0 Unroll
Akta dotyczące spisu mobilizacyjnego koni z lat 1882-1903, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, dokumentacja pomiarowo-scaleniowa,księga zmarłych wsi Makoszyn. Number of units in the group: 64
21/128/0 Akta gminy Dąbrowa 1892-1902, 1924, 1934-1954 0 Unroll
Księgi uchwał wiejskich wsi Dąbrowa, Szydłówek z lat 1892-1918, księgi uchwał gromad Brzezinki i Mąchocice, rozkład podatków oraz opis gminy z lat 1938-1939, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, spisy wyborców, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę Number of units in the group: 179
21/129/0 Akta gminy Daleszyce 1890-1954 0 Unroll
Akta z lat 1890-1918 dot. ubezpieczenia budynków, spraw szkolnictwa, handlu, lecznictwa, spraw wyznaniowych, wojskowych, podatkowych, akta z lat 1918-1939 dotyczą wyborów wójtów, sołtysów, handlu, lecznictwa, szkód wojennych. Brak akt z lat 1939-1945, Z lat 1945 1954 pochodzą protokóły posiedzeń Prezydium GRN, sesji, rejestry mieszkańców, plany i sprawozdania, rachunkowe, spisy wyborców, rolnictwo, księgi kontroli zaślubionych i zmarłych wsi Belno, Napęków i Sieraków Number of units in the group: 273
Showing 91 to 135 of 3,508 entries.