Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/520/0 Akta miasta Przedborza 1822-1943 [1946] 0 Unroll
Akat Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1822-1866 dot. kasy miasta, rachunków, przychodów i rozchodów, księga meldunkowa sygn 1- 44, akta Magistratu z lat 1870-1914 dot. przychodów i rozchodów miasta, handlu, ruchu ludności, sygn 45-80, okres 1917-1939 to akta dot. rozbudowy miasta, posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu, wyborów samorządowych do Sejmu i Senatu, przemysłu, kultury, szkolnictwa, bezrobocia, opieki społecznej, spraw wojskowch sygn 81-577. Z lat 1939-1943 zachowały się akta Kasy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, wykaz osób posiadających nieruchomości sygn 578-597. Number of units in the group: 598
21/521/0 Akta gminy Borkowice 1864-1944 [1945] 0 Unroll
Akta dot tabel i tabele likwidacyjne sygn 1-5, akta dot świadczeń, kwater dla wojska sygn 6, 25, akta dot przestępstw i wezwań sądowych, poszukiwanych osób sygn 7, 15, 20- 21, 30- 31, 42, 49, 52, 59, 59 nadzór nad fabrykami i pracującymi w nich ludźmi sygn 9, akta dot. chorych i chorób sygn 10, 24, 26, 41, 55, 61, akta dot. pozwoleń na polowania sygn 11, akta dot wydawania paszportów sygn 12, 19, szkolnictwo sygn 13-14, kary za produkcję alkoholu i pozwolenia na wyrób trunków sygn 16, akta dot wojskowych sygn 18, 27, 38, 72 -74, 58, akta dot budownictwa sygn 17, akta dot cudzoziemców sygn 22, 36, 46, ubezpieczenia od ognia sygn 23, 44, wybory do władz gminy sygn 28, statystyka sygn 29, 48, akta dot handlu i przemysłu w gminie sygn 34, akta dot dróg i mostów sygn 35, darowizny sygn 37, 94, akta dot transportu sygn 39, akta dot pożaru we wsi Długa Brzezina sygn 40, akta dot członków wspólnoty kościoła w Borkowicach sygn 43, akta dot pozyskiwania osób, majątków i kapitałów sygn 49, akta dot spraw rolnych sygn 45, 50, 56, akta dot zwierząt domowych sygn 57, manifesty władz sygn 54, akta dot stanu cywilnego sygn 62-63, akta dot funkcjonowania urzędu gminy sygn 8, 32, 51, 47, 60, 64-65, księgi protokołów sygn 66-68, organizacja gminnej kasy pożyczkowo oszczędnościowej sygn 69, roczne sprawozdanie rachunkowe sygn 88, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 89-90, rejestry podatków i świadczeń oraz kar sygn 53, 70, 97-102, 127-128, księga biercza sygn 103, dzienniki główna sygn 104-106, klasyfikacja gruntów i rejestry pomiarowe majątków sygn 71, 91 - 92, 96, budżet sygn 75-79, 81, 83-87, 95, 107, rejestry i rozkłady podatków sygn 79-80, 108 -114, książki meldunkowe sygn 93, 115-122, listy płac sygn 82. Number of units in the group: 128
21/522/0 Akta gminy Chlewiska 1934-1945 [1950] 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Rady Gminnej sygn 1, budżety sygn 2-3, 5-6, roczne sprawozdanie rachunkowe sygn 4, listy rozkładu podatku gruntowego sygn 7-8, klasyfikacja gruntów we wsi Ostałów sygn 9, akta sprawy sekretarza Zarządu Gminnego w Chlewiskach sygn 10, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 11, rejestr poborowych sygn 12. Number of units in the group: 12
21/523/0 Gminna Rada Narodowa w Czermnie [1944] 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - (1943) 1945-1954 sygn 1-195 Number of units in the group: 195
21/524/0 Akta gminy Duraczów 1864-1944 [1951] 0 Unroll
księgi ludności stałej, tabele likwidacyjne wsi, uchwały zebrań wiejskich, sołtysów, budżet, sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe oraz akta dotyczace oświaty, lecznictwa i bezrobocia sygn 1-354 Number of units in the group: 354
21/525/0 Akta gminy Gowarczów [1845] 1864-1944 [1948] 0 Unroll
księga zapisu uczniów zgromadzenia kołodziejskiego i stolarskiego w mieście Gowarczowie sygn 1, księgi ludności sygn 2-5, 12-26, 93, 113, 115-118, 120, księgi do zapisywania wyroków sądowych sygn 6, 8, fragment tabeli likwidacyjnej sygn 7, księgi uchwał sygn 9-11, 60-63, akta stanu cywilnego sygn 27-28, 119, ubezpieczenia od ognia sygn 29-42, 68-69, budżety sygn 70- 75, korespondencja z CK Komendą Obwodową w Końskich sygn 43-44, akta urzędu gminy sygn 45, rekwizycja sygn 46, utrzymanie dróg sygn 47, 79, szkolnictwo sygn 48, 80-82, straż ogniowa sygn 49, statystyka sygn 50 -51, 55-56, akta dotyczące pracowników urzędu gminy sygn 52-54, spisy majątków sygn 57, akta dot stowarzyszeń sygn 58, akta dot rolnictwa sygn 59, przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe sygn 64, pożyczka państwowa sygn 66, akta dot podatków i darowizn 65, 67, rejestry podatkowe sygn 76-78, lecznictwo, epidemie sygn 83-85, akta dot zwierząt, chorób zwierzęcych i rzeźni sygn 86, akta o jeńcach, rekrutach, weteranach, zapomogach dla rodzin rezerwistów sygn 87-90, aprowizacja sygn 91, ceny sygn 92, akta dot wydawania zaświadczeń sygn 94 klasyfikacja i mobilizacja koni sygn 95, 97, wydawanie paszportów sygn 96, prenumarata pism sygn 98, akta dot ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych, bezrobocia, zapomóg sygn 99-100, budżety sygn 101-102 sprawozdania rachunkowe sygn 103, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 104, 107, podatki sygn 105,-106, 108-112, 121-125, wykazy wysiedlonych z Warszawy sygn 114. Number of units in the group: 125
21/526/0 Gminna Rada Narodowa w Górach Mokrych 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólnogospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 Number of units in the group: 153
21/527/0 Akta gminy Grodzisko 1885-1943 [1951] 0 Unroll
księgi uchwał Rady Gminnej, wybory radnych gromadzkich i gminnych, budżet gminy, podatki, księgi ludności stałej, akta dotyczą spraw rolnych, ochrony pracy, opieki społecznej. Number of units in the group: 366
21/528/0 Akta gminy Końskie 1864-1944 [1947] 0 Unroll
Dziennik korespondencyjny sygn 1, akta dotyczące administracji gminnej sygn 2-6, akta dotyczące wójta i pracowników gminnych sygn 7-15, wybory radnych gromadzkich sygn 16-26, wybory delegatów do kolegium wyborczego sygn 27-30, wybory radnych gminnych sygn 31-33, książki uchwał sygn 34-54, 310-312, akta dotyczące lustracji i rewizji urzędu gminnego sygn 55, księga protokołów gminnej komisji rewizyjnej sygn 56, spisy majątkowe sygn 57, protokół zdawczo odbiorczy z przekazania akt gminy sygn 58, sprawozdania rachunkowe, budżety i preliminarze sygn 59-90, 240-247, 289, akta dotyczące podatków (rejestry i rozkłady podatków) sygn 91-114, 248-263, 286-288, ubezpieczenia sygn 115-116, sprawy budżetowo gospodarcze sygn 117, 239, sprawy kasowo rachunkowe sygn 118, akta dotyczące kwestii włościańskich sygn 119-120, świadczenia i kontyngenty sygn 121-125, komunikacja sygn 126, rolnictwo sygn 127-129, 270, statystyka sygn 130 -132, akta dotyczące lecznictwa, ubezpieczeń, bezrobocia, ochrony pracy sygn 133-156, 271, księga spraw cywilnych i policyjnych sygn 157, wybory do Sejmu i Senatu sygn 158-162, zmiany terytorialne sygn 163, 275, księga opisowa gminy sygn 164, księgi ludności stałej poszczególnych wsi 165-171, 280- 283, akta dotyczące prowadzenia ksiąg ludności sygn 175-176, księga ludności przebywającej czasowo sygn 173, księga ludności niestałej sygn 174, akta dotyczące zameldowań policyjnych i poszukiwań osób sygn 177, 179, kontrola osób przesiedlonych sygn 178, rejestr osób opuszczających gminę sygn 180, ewidencja i kontrola ruchu ludności sygn 181-182, akta dot. ogłoszeń, obwieszczeń i publikacji sygn 183-187, 305-306, akta dot. obchodów uroczystości sygn 188, akta dot. poszukiwań rzeczy, majątków, materiałów sygn 189-193, akta dot. spraw wojskowych, pobór, rezerwiści, zasiłki dla rodzin sygn 194-202, akta dot ewidencji zwierząt pociągowych i środków przewozowych dla wojska sygn 203-210, sprawy budowlane sygn 211-218, akta dotyczące osób aresztowanych , wykonania orzeczeń karnych, administracyjnych sygn 219-231, 234, 272-273, akta dot spraw "różnych"sygn 233, 284-285, 293 , 313, akta poufne sygn 235, sprawozdania o stanie i położeniu gminy Końskie, jej sytuacji politycznej i ekonomicznej sygn 236- 237, książka protokółów konferencji sołtysów sygn 238, księgi biercze sygn 264-268, roboty wojskowe sygn 269, protokóły z zebrań sygn 274, akta stanu cywilnego, informacje o zmarłych , dowody tożsamości sygn 276-279 , 290-292, szkolnictwo sygn 294-303, kultura sygn 304, sprwy weterynaryjne, hodowla sygn 307-308, gospodarka gminna sygn 309. Number of units in the group: 313
21/529/0 Akta gminy Miedzierza 1932-1944 [1950] 0 Unroll
Akta dotyczące rozkładu podatków gruntowych i rejestrów 1934-1942 sygn 1-6 Księgi biercze podatku gruntowego wyrównawczego 1942-1944 sygn 7-9 Księgi meldunkowe wsi Baran, Chyby, Kontrowers, Straszów 1939 (1950) sygn 10-14 Wykazy osób posiadających nieruchomości budynków 1941-1943 sygn 15 Rejestry mieszkańców wsi Miedzierza, Barak, Wólka, Smolana, Królewiec, Zastawie, Matynia, Kawęczyn, Rozgół, Swinków, Przyłogi, Adamów, Cisownik, Strażnica, Kłucko, Salata, Lisie Jamy, Borki, Muszczarz, Smyków, Ostre Górki, Straszów, Sośnina Gliniany Las, Wyrębów, oraz Kolonia Kłucko 1932-1944 (1950) sygn 16-23 Number of units in the group: 23
21/530/0 Akta gminy Odrowąż 1910-1944 0 Unroll
akta dot lustracji i rewizji urzędu sygn 1, akta dot organizacji urzędu sygn 2, wybory do rad gromadzkich sygn 3, projekt planu obsługi długów sygn 4, budżety sygn 5-7, księga biercza sygn 8, listy rozkładu podatków, rejestr podatków sygn 9, 20-21, akta stanu cywilnego, wykazy zmarłych sygn 10-11, akta dot ubezpieczeń sygn 12, statystyka sygn 13, wykazy nieruchomości budynkowych sygn 14, rejestr mieszkańców sygn 15-19. Number of units in the group: 21
21/531/0 Akta gminy Przedbórz 1864-1944 [1947] 0 Unroll
Tabele nadawcze sygn 1-2, księgi ludności sygn 3-6, 41, 91-93, zasiłki dla rodzin żołnierzy sygn 7, 53, 97, akta dot cudzoziemców sygn 8, akta dot urodzeń, małżeństw i zgonów sygn 10-11, 15-16, 98-99, 102, akta dot ubezpieczeń sygn 13, 36, 47, 51, akta dot. zapomóg 14, akta dot poborowych sygn 17, 22, 25, 37, akta dot spraw sądowych i karnych, aresztanci sygn 9, 18-19, 21, 26, 46, 59, 61, 68, leśnictwo sygn 23, 103, podatki i daniny sygn 27, 30, 64-67, 69-76, 78-87, 89, 96, statystyka sygn 29, akta urzędu gminy sygn 28, 42, akta dot. pożaru we wsi Zuzowy i Nosalewice sygn 31, 105, akta dot. dróg sygn 32, 49, lecznictwo sygn 12, 24, 33, 45, 104, wykroczenia sygn 34, szkolnictwo sygn 35, rolnictwo i handel sygn 38, 40, 48, 55, podatki sygn 39, 43, akta dot wyborów sygn 50, 58, 60, akta dot poszukiwań różnych osób i rzeczy sygn 52, kontyngenty sygn 54, ewidencja zwierząt i wozów sygn 56, 106, rejestry mieszkańców sygn 57, sprawozdania rachunkowe sygn 62-63, wykazy osób posiadających nieruchomości budowlane sygn 77, 90, akta dot. werbunku do Baudienstu sygn 94, księgi biercze sygn 95. Number of units in the group: 106
21/532/0 Akta gminy Radoszyce 1864-1944 0 Unroll
Tabele nadawcze sygn 1-19, księga poborowych sygn 20-21, akta USC dokumenty dot urodzin, małżeństw i zgonów sygn 22-23, listy podatku gruntowego sygn 24, 29, 38, budżety sygn 25-27, daniny mieszkańców sygn 278, wykaz osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 30, księgi meldunkowe sygn 31-35, ewidencja i kontrola ruchu ludności sygn 36-37, dziennik główna sygn 39, listy płac członków zarządu gminy sygn 40, księgi ludności i rejestry mieszkańców sygn 41-57. Number of units in the group: 59
21/533/0 Akta gminy Skotniki 1881-1944 [1950] 0 Unroll
tabela likwidacyjna, księgi protokółów Rady Gminnej, wybory sołtysów, akta dotyczące budowy dróg, opieki społecznej, ruchu ludności, książki meldunkowe, budżety, zarządzenia władz niemieckich Number of units in the group: 223
21/534/0 Akta gminy Pianów z siedzibą w Słupi Koneckiej 1873-1944 [1951] 0 Unroll
W zespole zachowały się księgi ludności stałej z lat 1873-1932 oraz z lat 1933-1945 z lat 1918-1939 zachowały się akta dotyczące pracowników gminy, księgi uchwał, protokoły Rady Gminnej i wsi, budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe z lat 1922-1944, akta dotyczące rolnictwa, przemysłu, klęsk żywiołowych, oświaty, szkolnictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa, spisy wyborców. Number of units in the group: 271
21/535/0 Akta gminy Sworzyce 1889-1945 [1950] 0 Unroll
Dział Ogólno Organizacyjny1899-1939(1940, 1950) sygn 1-37 Uchwały protokoly sprawy organizacyjne statystyka sprawy osobowe zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych majątek gmin i gromad Dzial Finansowo Budżetowy 1921-1922,1924-1925,1927-1939 sygn 38-166 budżety sprawozdania rachunkowe dzienniki główna i kasowe sumy przechodnie podatki książka kasowa swiadczenia drogowe Bank Rolny ubezpieczenia rzeczowe listy płac księgi dłużników i dochodów rozkład podatków dochody gminy kontrola podatków rejestr podatkowy księga biercza dochody obce Dzial Gospodarki Gminnej 1932-1938 sygn 167-184 drogi i mosty rolnictwo weterynaria i hodwola przemysł handel i rzemiosło Dzial Administracji Spolecznej 1932-1939 sygn 185-205 szkolnictwo Dozór szkolny zdrowotność opieka spoleczna powodzianie bezrobocie oświata Dzial Administarcyjny 1915-1939,(1940-1943,1949) sygn 206-253 właściciele akta stanu cywilnego kontrola meldunkowa dowody osobiste ewidencja ludności kontrola urzedników administracji gminnej bezpieczeństwo publiczne mobilizacja wojsko komunikacja pozwolenia budowlane rejestr budowlany akta sądowe służba listonoszy wytyczne obchodu świąt narodowych pożycznki pisma w sprawie urzędów rozjemczych Dzial Finansowo Budżetowy 1940-1945 sygn 254-293 budżety roczne sprawozdania rachunkowe księga kontowa dla sum pozabudżetowych książki kasowe dziennik główna księga biercza rejestry podatków i świadczeń w naturze ewidencja skladek ubezpieczeniowych od budynków Dzial Gospodarki Gminnej 1940-11943 sygn 294-297 drogi i place rejestr danin od mieszkańców ksiązki wytwórczości rolniczej Dzial Administracji Społecznej 1940-1944 sygn 298-303 opieka społeczna akta stanu cywilnego ewidencja i kontrola ruchu ludności Number of units in the group: 305
21/536/0 Akta gminy Białaczów 1903, 1914-1944 [1950] 0 Unroll
Ksiągi uchwał wsi Ossa, Węglany, Zakrzów, budżet gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi podatkowe, sprawozdania Delegatury Rady Głównej Opiekuńczej, księgi meldunkowe, wykaz osób ewakuowaych z Warszawy. Sygn 1-26 Number of units in the group: 26
21/537/0 Akta gminy Ossa z siedzibą w Odrzywole 1900-1944 [1945] 0 Unroll
Rejestry wsi Kamienna Wola, protokoły i uchwały, zebrań gminnych, sprawy osobowe, majątek gminy, budżety, podatki, księgi ludności stałej i niestałej, sprawy oświaty, kultury, wyznań niechrześcijańskich. Number of units in the group: 139
21/538/0 Akta gminy Topolice z siedzibą w Żarnowie 1920-1944 0 Unroll
Księgi protokołów Komisji Rewizyjnej, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, rozkład podatków gminy, wykazy zmarłych urodzonych i zaślubionych. Number of units in the group: 54
21/539/0 Akta Notariusza Aleksandra Grochowskiego w Końskich 1862-1873 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-13, repretoria sygn 14, skorowidz sygn 15 Number of units in the group: 15
21/540/0 Akta Notariusza Józefa Rasińskiego w Końskich 1874-1883 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-24, repertoria sygn 25-32, skorowidzesygn 33-37 Number of units in the group: 37
21/541/0 Akta Notariusza Michała Krassowskiego w Końskich 1828-1844 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-22, repertorium sygn 23 Number of units in the group: 23
21/542/0 Akta Notariusza Antoniego Nałęcz-Kraszkowskiego w Opocznie 1820-1828 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/543/0 Akta Notariusza Adama Makarowskiego w Końskich 1845-1859 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-15, repretoria sygn. 16-17 Number of units in the group: 17
21/544/0 Akta Notariusza Stanisława Pawłowskiego w Końskich [1903] 1906-1914 0 Unroll
akty notarialne 1907-1914 sygn 1-30 akty kupna i sprzedazy nieruchomości w mieście i powiecie koneckim skorowidz z lat 1903 -1910 dla akt notariusza Wąsowicza sygn 92-95 repertoria 1907-1914 sygn 31-40 skorowidze 1903-1914 sygn 41-43 Number of units in the group: 43
21/545/0 Akta Notariusza Jana Wąsowicza w Końskich 1884-1906 [1910] 0 Unroll
akty notarialne 1884-1906 sygn -1-72 akty kupna sprzedaży nieruchomości repertoria 1885-1906 sygn 73-95 skorowidze 1884-1906 (1910) sygn 96-100 Number of units in the group: 101
21/546/0 Akta Notariusza Jana Zakrzowskiego w Opocznie 1818-1820 0 Unroll
akta notarialne sygn 1 Number of units in the group: 1
21/547/0 Akta Notariusza Franciszka Żochowskiego w Końskich 1814-1818 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/548/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bedlnie 1810-1919 3243 Unroll
Księgi UMZ, alegata Number of units in the group: 158
21/549/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borkowicach 1810-1873 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 119
21/550/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czermnie 1810-1869 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 113
21/551/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Fałkowie 1810-1868 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 113
21/552/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gowarczowie 1810-1873 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 123
21/553/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Gowarczowie 1826-1875 734 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 99
21/554/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Końskich 1810-1919 0 Unroll
Księgi UMZ, alegata Number of units in the group: 156
21/555/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Końskich 1826-1919 0 Unroll
Księgi UMZ, alegata Number of units in the group: 115
21/556/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lipie 1810-1916 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 185
21/557/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedzierzy 1810-1917 0 Unroll
Księgi UMZ, alegata Number of units in the group: 196
21/558/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mninie 1810-1913 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 203
21/559/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niekłaniu 1836-1915 0 Unroll
Księgi UMZ, allegata Number of units in the group: 125
21/560/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążu 1810-1915 0 Unroll
Księgi UMZ, allegata Number of units in the group: 174
21/561/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pilczycy 1810-1913 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 189
21/562/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przedborzu 1810-1871 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 123
21/563/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Przedborzu 1826-1871 2500 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 92
21/564/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radoszycach 1810-1917 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 157
Showing 586 to 630 of 3,508 entries.