Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1139/0 Urząd Gminy w Koniecpolu 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Koniecpolu stanowią akta takie jak: realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu, konferencje i narady, organizacja Urzędu Gminy, akty normatywne własne, sprawy statystyki państwowej, likwidacja Urzędu Gminy w Koniecpolu, kontrole i inspekcje zewnętrzne, zasady pracy i płacy, ewidencja odznak i pieczęci, budżet gminy i plan funduszu gminnego, sprawozdawczość budżetowa, plany społeczno-gospodarcze, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, ochrona i opieka nad miejscami walki i straceń oraz nad izbami pamięci narodowej, sprawy testamentów, uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol. Number of units in the group: 33
8/1140/0 Miejska Rada Narodowa w Koniecpolu 1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejska Rada Narodowa w Koniecpolu stanowią akta z 1973 roku takie jak: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koniecpolu, Biuletyn Informacyjny dla radnego na sesję Miejskiej Rady Narodowej, posiedzenia i plany pracy Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, protokół kontroli Biura Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koniecpolu. Number of units in the group: 7
8/1141/0 Urząd Miejski w Koniecpolu 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miejski w Koniecpolu stanowią akta takie jak: zarządzenia Naczelnika Miasta Koniecpol, sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji, budżet miasta i plan funduszu miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetu, plan gospodarczy miasta, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Koniecpola. Number of units in the group: 8
8/1142/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Łaźcu 1928-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 11
8/1143/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Kocinie Nowym 1927 - 1948 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: metryka szkolna, katalogi klasowe oraz księgi ocen. Number of units in the group: 15
8/1144/0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocinie Starym 1926-1948 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: dziennik korespondencyjny, dzienniki lekcyjne, katalogi klasowe oraz księgi ocen. Number of units in the group: 11
8/1145/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kochanowicach 1955-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 101
8/1146/0 Gminna Rada Narodowa w Psarach z siedzibą w Lubszy [1972]1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Psarach z siedzibą w Lubszy stanowią akta takie jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Psarach z siedzibą w Lubszy, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Psarach z siedzibą w Lubszy, wykazy radnych, dane statystyczne o ich działalności, protokoły posiedzeń i plany pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Planu, Budżetów i Finansów oraz Zaopatrzenia i Komunikacji, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, zebrania wiejskie, sołtysi. Number of units in the group: 14
8/1147/0 Komitet Miasta i Gminy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woźnikach [1975]1976 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1148/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Woźnikach 1961-1968 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejski Komitet Front Jedności Narodu w Woźnikach obejmują takie akta jak: protokół posiedzenia organizacyjnego, protokoły posiedzeń plenarnych, protokoły posiedzeń prezydium, dokumentacja dotycząca udziału w posiedzeniach organów kolegialnych, programy, dokumentacja spotkań z kandydatami na posłów i radnych oraz z posłami i radnymi. Number of units in the group: 6
8/1149/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Woźnikach 1976-1982 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejsko – Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Woźnikach obejmują dokumentację spotkań posłów z wyborcami oraz szkoleń kandydatów na radnych. Number of units in the group: 2
8/1150/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Woźnikach 1945-1950[1954] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Woźnikach obejmują takie akta jak: przepisy, zarządzenia, instrukcje, wytyczne jednostek nadrzędnych, przepisy organizacyjne, organizacja Miejskiej Rady Narodowej, sprawy osobowe, udział w konferencjach, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej jej Prezydium oraz Zarządu Miejskiego, realizacja uchwał Miejskiej rady Narodowej, dokumentacja komisji, dokumentacja kontroli zewnętrznych, sprawozdania z działalności, budżet i jego realizacja, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość gospodarcza, dokumentacja dotycząca podatku gruntowego, opłat administracyjnych, dokumentacja dotycząca majątków poniemieckich, dokumentacja pomocy społecznej, sprawy rehabilitacyjne i narodowościowe, spadki i darowizny, inwentaryzacja zniszczeń wojennych, dokumentacja czynów społecznych, rozliczenie pożyczki zaciągniętej przez Zarząd Miejski. Number of units in the group: 48
8/1151/0 Miejska Rada Narodowa w Woźnikach 1973-1975 [1977] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejska Rada Narodowa w Woźnikach stanowią akta takie jak: sesje Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał i realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej, komisje Miejskiej Rady Narodowej, realizacja postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Number of units in the group: 10
8/1152/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Woźnikach [1975]1976-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Woźnikach stanowią akta takie jak: ustawy, uchwały, rozporządzenia Rady Państwa, Rady Ministrów i organów nadrzędnych, wybory do Sejmu PRL, wybory do rad narodowych, struktura organizacyjna i zakres działania Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, regulaminy, protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, rejestr uchwał, uchwały, publikacja aktów prawa miejscowego, struktura osobowa i ewidencja zmian, ewidencja osobowa radnych, szkolenia radnych, interpelacje, wnioski i postulaty radnych, rejestr interpelacji radnych, sprawozdania statystyczne, plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, sprawy ogólne komisji, protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli, rejestry wniosków i opinii, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji ds. Samorządowych, Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia, Handlu i Usług, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, sprawozdania z działalności samorządu, wybory do samorządu mieszkańców, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i podsołtysów, podział gminy na sołectwa, akta dotyczące działalności Komitetu Kontroli Społecznej, Komisji Czynów Społecznych, Społecznej Komisji Odznaczeń Państwowych, rejestr odznaczeń państwowych, wybory ławników i członków Kolegium. Number of units in the group: 93
8/1153/0 Urząd Gminy w Psarach z siedzibą w Lubszy 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Psarach z siedzibą w Lubszy stanowią akta takie jak: spotkania posłów i radnych z wyborcami, konferencje i narady, organizacja urzędu gminy, regulaminy organizacyjne i podział pracy, postępowanie kancelaryjne, ewidencja odznak i pieczęci, sprawy archiwum zakładowego, dane statystyczne dotyczące sołtysów i podsołtysów, planowanie i sprawozdawczość, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, programy i plany rozwoju gminy, programy i plany rozwoju podległych jednostek organizacyjnych, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, rozpatrywanie skarg i wniosków, rejestr skarg i wniosków, wydawnictwa, informacje, ogłoszenia własne, akty normatywne własne, kontrole i inspekcje zewnętrzne, spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum państwowego, zasady pracy i płac, budżet gminy i sprawozdawczość finansowa, sprawy wywłaszczeniowe i odszkodowawcze, ruch budowlany, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów. Number of units in the group: 32
8/1154/0 Urząd Miejski w Woźnikach [1971]1973-1975 [1976] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miejski w Woźnikach stanowią: interpelacje radnych, zebrania wiejskie, samorząd mieszkańców, wewnętrzne przepisy organizacyjne jednostki, postępowanie kancelaryjne, ewidencja odznak i pieczęci, sprawy archiwum zakładowego, sprawy dotyczące podziału administracyjnego, programy i plany rozwoju miasta, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, sprawy radiowęzła, akty normatywne własne, kontrole i inspekcje, planowanie i realizacja budżetu, aktywizacja miasta (czyny społeczne, udział w konkursach, akcja sanitarno-porządkowa), ewidencja ruchu budowlanego. Number of units in the group: 28
8/1155/0 Urząd Miasta i Gminy w Woźnikach [1975]1976-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Woźnikach stanowią: posiedzenia komisji i kolegiów działających przy terenowym organie administracji państwowej, organizacja narad i konferencji, przepisy organizacyjne własnej jednostki, akty normatywne władz nadrzędnych i własne, postępowe metody pracy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy (długofalowe i roczne) oraz sprawozdania z ich realizacji, opracowania statystyczne, ustalanie nazw miejscowości obiektów fizjograficznych, sprawy dotyczące skarg i wniosków, ogłoszenia i obwieszczenia własne, wycinki prasowe, sprawy archiwum zakładowego (przepisy, ewidencja, brakowanie akt), ewidencja zasobów bibliotecznych, informacje i analizy dotyczące pracy biurowe, godła, herby pieczęcie, dokumentacja kontroli, statystyka dotycząca pracowników jednostki, sprawy kadrowe (przepisy prawne dotyczące zatrudniania, rozmieszczanie pracowników, awansowanie, nagradzanie, odznaki), ewidencja pracowników, szkolenia pracowników, analiza przestrzegania tajemnicy służbowej, kary dyscyplinarne i porządkowe, zarządzanie nieruchomościami, zaopatrzenie w ruchomości i środki nietrwałe, maszyny biurowe, budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja, finansowanie remontów, plany rozwoju Miasta i Gminy Woźniki, sprawozdania z ich realizacji, badania i analizy ekonomiczne, rezerwy w gospodarce narodowej, sprawy dotyczące realizacji czynów społecznych, nadzór nad oświatą (realizacja obowiązku szkolnego, utrzymanie placówek oświatowych), nadzór nad kulturą, turystyką i wychowaniem fizycznym (biblioteki publiczne, koordynacja imprez kulturalnych, ewidencja zabytków, pomniki walk i męczeństwa, kierunki i programy rozwoju kultury, spawy wychowania fizycznego, sportu masowego i wyczynowego, ewidencja bazy turystycznej i wypoczynkowej), analizy i sprawozdania z działalności kolegiów, plany obrony cywilnej, sprawy komunikacji, drogownictwa i transportu, organizacja produkcji roślinnej, rejonizacja upraw, nadzór nad zwalczaniem chorób roślin i szkodników, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne (opinie i decyzje lokalizacyjne) sprawy budownictwa (wyjaśnienia, ewidencja decyzji, programy budownictwa mieszkaniowego, ewidencja ruchu budowlanego) podziały gospodarstw rolnych, podziały nieruchomości, nadzór nad pracami geodezyjnymi, pomoc lecznicza, zasady udzielania pomocy społecznej, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, pośrednictwo pracy (sprawozdania), projekty techniczne, rejestracja złóż surowców. Number of units in the group: 276
8/1156/0 Gminna Rada Narodowa w Kochanowicach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Kochanowicach obejmują takie akta jak: wybory do Sejmu PRL oraz rad narodowych, organizacja i regulaminy GRN, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń zespołów radnych, protokoły Prezydium GRN oraz komisji stałych GRN, materiały informacyjne z jednostek podległych i nadzorowanych na posiedzenia Prezydium GRN, tworzenie i znoszenie sołectw, wybory organów samorządu wsi, ewidencja i skład osobowy rad sołeckich gminy, protokoły zebrań wiejskich, plany pracy GRN, Prezydium oraz komisji, uchwały GRN oraz ich rejestr, realizacja wniosków GRN, sprawozdawczość statystyczna Number of units in the group: 111
8/1157/0 Urząd Gminy w Kochanowicach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: dokumentacja dotycząca wyborów na terenie gminy (organizacja, programy wyborcze), realizacja wniosków komisji stałych Gminnej Rady Narodowej w Kochanowicach, narady pracowników, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, własne regulacje, dokumentacja dotycząca pracowników, plany pracy jednostek własnych, dokumentację spisów rolnych, sprawozdawczość statystyczną, załatwianie skarg i wniosków, dokumentację kontroli, budżet gminy i sprawozdawczość budżetową, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz sprawozdania i analizy dotyczące ich realizacji, plany czynów społecznych oraz ich realizacja, nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja gruntów rolnych, przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, dokumentacja Społecznego Komitetu budowy szpitala rejonowego w Lublińcu. Number of units in the group: 169
8/1158/0 Komitet Wojewódzki Stronnictwa Demokratycznego w Częstochowie 1946-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 133
8/1159/0 Nadleśnictwo Olesno 1945-1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olesno stanowią: protokoły zdawczo-odbiorcze majątku nadleśnictwa, dokumentacja kontroli i rewizji zewnętrznych, księgi ewidencyjne gruntów, spis powierzchni i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich, mapy przeglądowe i gospodarcze, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, dokumentacja dotycząca stanu posiadania nadleśnictwa, plan finansowo-gospodarczy, plan techniczno-ekonomiczny, sprawozdania finansowe, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, uproszczone plany urządzenia lasów należących do indywidualnych właścicieli, wnioski cięć, oceny cięć pielęgnacyjnych i upraw, cenniki drewna i surowców drzewnych, ewidencja pomników przyrody Number of units in the group: 68
8/1160/0 Nadleśnictwo Olesno [1972]1973-1999 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olesno stanowią: protokoły posiedzeń komisji i zespołu, protokoły narad, podstawy prawne działania, zarządzenia wewnętrzne Nadleśniczego, plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość statystyczna i resortowa, analizy gospodarcze, karta informacyjna nadleśnictwa, historia i charakterystyka nadleśnictwa, współpraca ze związkami zawodowymi, wzory druków i pieczęci, dokumentacja składnicy akt, dokumentacja kontroli nadleśnictwa i leśnictw, regulamin pracy, katalogi, tabele i taryfikatory dotyczące wynagradzania pracowników, dokumentacja wypadków przy pracy, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, plan inwestycji i remontów, rejestry gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, wykazy odcinków granic rozgraniczonych i niezgodności szczegółów sytuacyjnych, ewidencja użytkowników gruntów, aktualizacja powierzchni leśnej, regulacje stanu posiadania, mapy przeglądowe, przejmowanie i przekazywanie nieruchomości, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęć zlikwidowanych nadleśnictw, zmian użytkowania gruntów, sprzedaż gruntów, wnioski i plany ochrony przeciwpożarowej, plany kont, kalkulacje kosztów własnych, cenniki drewna i surowców drzewnych, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, operaty pomiarowe nadleśnictwa, programy zagospodarowania lasów nadzorowanych, wnioski turystycznego zagospodarowania lasu, wnioski ochrony przyrody, ewidencja oczek wodnych, ewidencja obiektów powierzchniowych ochrony przyrody, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody, plan zagospodarowania rezerwatu krajobrazowego, wnioski cięć, programy porządkowania sanitarnego lasu, plany pozyskania drewna, plany gospodarcze dla lasów nadzorowanych, plany zadrzewień, wnioski hodowli lasu, wnioski zadrzewień, wykonanie odnowień naturalnych, zalesienia gruntów, ekspertyzy glebowe, program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew, oceny upraw, program produkcji szkółkarskiej, plany zbioru szyszek i nasion, wykazy drzewostanów nasiennych, baza nasienna, świadectwa pochodzenia materiału nasiennego, wnioski ochrony lasu, monitoring biologiczny, ewidencja mrowisk, program funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny, pozyskanie zwierzyny, powierzchnie obwodów łowieckich, wnioski gospodarki wodnej i rybackiej, plan sprzedaży drewna. Number of units in the group: 576
8/1161/0 Nadleśnictwo Zębowice 1901-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1162/0 Nadleśnictwo Zębowice 1945-1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zębowice stanowią: plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, mapy przeglądowe, szkice graniczne, zmiany stanu posiadania, księga ewidencji gruntów, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, przekazywanie gruntów, wykaz użytkowników gruntów, program gospodarczy, plan urządzenia gospodarstwa leśnego, plany zagospodarowania lasów niepaństwowych, wnioski cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski żywicowania, wnioski ochrony lasu, wniosek ochrony przyrody, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wniosek zadrzewień, wniosek konserwacji dróg i mostów, wniosek remontów bieżących i konserwacji, ewidencja urządzeń i rowów melioracyjnych, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskiwania zwierzyny, wniosek zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, oceny upraw i szkółek Number of units in the group: 108
8/1163/0 Nadleśnictwo Szumirad 1952-1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Szumirad stanowią: plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, ewidencja stanu posiadania, mapy zagrożenia pożarowego, inwentaryzacja lasów chłopskich, protokoły przekazania i przejęcia gruntów, rejestry pomiarowe, plany urządzenia lasu, ocena upraw, plan zagospodarowania rezerwatu krajobrazowego Number of units in the group: 55
8/1164/0 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym 1929-2012 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: uchwały rady pedagogicznej, regulaminy pedagogicznej, akta dotyczące działalności rady rodziców, akta dotyczące działalności samorządu uczniowskiego, organizację własnej jednostki, statuty, pełnomocnictwa, upoważnienia, dziennik korespondencyjny, zarządzenia dyrektora, plany i programy rozwoju szkoły, plany działalności, plany pracy, plany doskonalenia nauczycieli, plany nauczania, programy wychowawcze, szkolne programy profilaktyki, sprawozdania statystyczne GUS, ankiety tematyczne, współpraca z jednostkami administracji publicznej, realizacja rządowego programu wspierania "Radosna szkoła", dyplomy, podziękowania, certyfikaty uczestnictwa w programach, rozpatrywanie skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i wynagradzania, kontakty i wymiana informacji ze związkami zawodowymi, konkursy na stanowiska, rejestr wypadków w szkole, stan prawny nieruchomości, zaopatrzenie w sprzęt, materiały i pomoce biurowe, inwentarze księgozbioru biblioteki, księgi inwentarzowe, księgi materiałowe ilościowo-wartościowe, sprawozdawczość finansowa, organizacja pracy w szkole, katalogi klasowe wraz z wykazem klasyfikacyjnym, księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy szkołę ukończyli lub opuścili ją z innych przyczyn, losy absolwentów, szkolne zestawy programów, kroniki szkolne Number of units in the group: 95
8/1165/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Aleksandrii 1922-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 20
8/1166/0 Szkoła Podstawowa w Pludrach 1864-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1167/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Lublińcu 1873-1935[1935-1958] 733 Unroll
Number of units in the group: 19
8/1168/0 Akta Parafii Ewangelickiej w Dobrodzieniu 1837-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1169/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Częstochowie [1985] 1992-1998 [2016] 0 Unroll
Number of units in the group: 888
8/1170/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach 1942-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 39
8/1171/0 Stronnictwo Ludowe Koło Grodzkie w Częstochowie 1947-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1172/0 Szkoła Podstawowa w Rzędowicach 1948-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1173/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Klekotnie 1946-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1174/0 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu 1944-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 40
8/1175/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Ligocie Dobrodzieńskiej 1946-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1176/0 Szkoła Podstawowa w Szemrowicach 1945-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/1177/0 Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Szemrowicach 1958-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/1178/0 Akta gminy Miedźno 1897-1929 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/1179/0 Nadleśnictwo Kłobuck [1957]1972-1995 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kłobuck stanowią: narady leśniczych, regulaminy organizacyjne, konferencja ekonomiczna nadleśnictwa, protokoły przekazania – przejęcia agend nadleśnictw, zarządzenia nadleśniczego, program poprawy działalności, programy perspektywiczne, program usprawnienia gospodarki rolnej, podstawowe kierunki stabilizacji zagospodarowania lasu, program wykorzystania rezerw, branżowe programy działania, plany poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, plany techniczno-ekonomiczne, plany remontów, plany zbioru szyszek i nasion, wywozu drewna, sprawozdania z działalności, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna, analizy, spisy zdawczo-odbiorcze, dokumentacja kontroli, rewizji i lustracji, układ zbiorowy pracy, zasady wynagradzania i premiowania, dokumentacja wypadków przy pracy, charakterystyka stanowisk pracy, szkolenia pracowników, katalog norm zakładowych, zasady gospodarki materiałowej, aktualizacja wizur triangulacyjnych, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, aktualizacja powierzchni nadleśnictwa, ewidencja gruntów, zmiany stanu posiadania, rejestry powierzchniowe, przejmowanie i przekazywanie gruntów, wykazy gruntów i ich użytkowników, analizy, informacje i sprawozdania z działalności straży leśnej, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, mapy sytuacyjne, gospodarcze i przeglądowe, programy zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli i Państwowego Funduszu Ziemi, plany, wykazy i sprawozdania z cięć, plany, wnioski i sprawozdania z hodowli lasu, plany i sprawozdania z zadrzewień, żywicowania i ochrony lasu, oceny upraw, plany i sprawozdania z ochrony przeciwpożarowej, gospodarka łowiecka, plany i sprawozdania z gospodarki rolnej i rybackiej, plany i sprawozdania z turystycznego zagospodarowania lasu, polityka cen, kalkulacje kosztów, zestawienia drzewa liściastego i iglastego Number of units in the group: 476
8/1180/0 Nadleśnictwo Parzymiechy 1952-1971[1972] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Parzymiechy stanowią: organizacja własnej jednostki, stan posiadania, plany i sprawozdania z działalności, mapy przeglądowe, rejestr powierzchniowy, dokumentacja kontroli zewnętrznych, plany urządzeniowe nadleśnictwa, wnioski cięć i ich wykonanie, wnioski ochrony lasu i ich wykonanie, przejęcie składników majątkowych w związku z likwidacją jednostki Number of units in the group: 62
8/1181/0 Nadleśnictwo Ostrowy 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1182/0 Sąd Obywatelski w Krzepicach 1948-1951 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Sąd Obywatelski w Krzepicach stanowią akta w sprawach cywilnych o przywrócenie zakłóconego posiadania z lat 1948-1951 oraz akta sprawy o zapłatę z lat 1950-1951 Number of units in the group: 9
8/1183/0 Nadleśnictwo Kłobuck 1946-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kłobuck stanowią: karta ewidencyjna nadleśnictwa, protokoły sesji leśniczych, zmiany stanu posiadania, plany gruntów, rejestry powierzchniowe, przekazanie znaków geodezyjnych pod ochronę, plany i sprawozdania z działalności, cenniki, katalogi norm, mapy przeglądowe i gospodarcze, plany urządzeniowe nadleśnictwa, plany, wnioski i sprawozdania z cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski i sprawozdania z zadrzewień, zalesienia gruntów ornych, wnioski ochrony lasu i ich wykonanie, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny i ich wykonanie, wnioski rybackiego zagospodarowania i użytkowania wód, plan hodowli lasu i zadrzewień, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski i sprawozdania z żywicowania, wnioski remontowe dróg leśnych i urządzeń wodno-melioracyjnych i ich wykonanie Number of units in the group: 199
Showing 1,126 to 1,170 of 1,176 entries.