Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/679/0 Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Poraju 1964-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/680/0 Gminna Rada Narodowa w Poczesnej [1932]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 4, w tym: protokoły posiedzeń GRN i jej Prezydium, protokoły konferencji z sołtysami; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 5 - 30, w tym: budżety, roczne sprawozdania finansowe, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, księgi sum pozabudżetowych i przechodnich, rozkład podatku gruntowego, księga biercza podatku na elektryfikację wsi; Dział Administracyjny z lat 1932-1949, sygn. 31 - 46, w tym: rejestry mieszkańców wsi: Bargły, Kolonia Borek, Dębowiec, Kolonia Michałów, Kolonia Młynek, Kolonia Poczesna, Poczesna, Zawodzie, Komorniki, Wypalanki, Zawisna, skorowidz do rejestru mieszkańców. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 47 - 65, w tym: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń, plany pracy komisji GRN, w tym: Komisji: Finansowo - Budżetowej, Gospodarki Drogowej, Oświaty i Kultury, Rolnej, Urządzenia Osiedli, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, protokoły zebrań Aktywu Gminnego, protokoły zdawczo - odbiorcze przekazania urzędów sołeckich, protokoły kontroli wewnętrznych, obchody świąt i rocznic; Referat Finansowy z lat 1951 - 1954, sygn. 66 - 69, w tym: budżety, rejestr poborowy składek na ubezpieczenia społeczne; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1952 - 1954, sygn. 70, w tym: protokoły kontroli, protokoły zdawczo - odbiorcze Biblioteki Gminnej w Poczesnej; Referat Rolny z lat 1951 - 1953, sygn. 71, w tym: sprawozdania dotyczące stanu i struktury zatrudnienia w rolnictwie, spis zwierząt gospodarskich, struktura gospodarstw rolnych. Number of units in the group: 75
8/681/0 Gminna Rada Narodowa w Kamienicy Polskiej [1930]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 14, w tym: akta organizacyjne, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły posiedzeń komisji gminnych, protokoły zebrań gromadzkich, dokumentacja kontroli i rewizji; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 15 - 24, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi główne, księgi dochodów budżetowych, akta dotyczące podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 25 - 29, w tym: akta dotyczące rolnictwa, przemysłu i handlu; Dział Administracji Społecznej z lat 1930 - 1935, 1945 - 1948, sygn. 35 - 42, w tym: akta dotyczące ludności, bezpieczeństwa, spraw wojskowych, środków transportu, właścicieli nieruchomości. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 43 - 60, w tym: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium i komisji GRN, protokoły zebrań gromadzkich, dokumentacja kontroli, księgi kontroli ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1949 - 1954, sygn. 61 - 76, w tym: budżety, sprawozdania finansowe, dzienniki główna, księgi biercze, akta dotyczące podatku gruntowego; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1953, sygn. 77 - 79, w tym: akta dotyczące szkół, odchodów rocznic i świąt, ruchu budowlanego, elektryfikacji; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 80 - 82, w tym: statystyka rolna dotycząca produkcji rolnej i hodowli, wykazy gospodarstw indywidualnych. Gminna Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" z lat 1950 - 1951, sygn. 83, w tym: materiały dotyczące przysposobienia rolniczego. Number of units in the group: 83
8/682/0 Akta gminy Bargły [1828]1867-1876 0 Unroll
Protokoły zebrań gminnych; Akta spraw sądowo-policyjnych; akta Sądu Gminnego; Sprawy dotyczące statystyki; Spisy akt urzędu Wójta Gminy Bargły; akta Dozoru Kościelnego Parafii Poczesna, sprawy dotyczące duchowieństwa rzymskokatolickiego, sprawa budowy nowego kościoła parafialnego; Sprawy Majoratu Poczesna; Akta dotyczące przemysłu, targów i rzemiosła; Sprawy podatkowe; kwatery dla wojska, spisy poborowych; Akata Sądu Gminnego oraz Gminnego Komisarza Spraw Włościańskich; Dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej. Ponadto materiały z okresu powstania styczniowego: spisy poborowych oraz korespondencja w sprawach poboru; rozkazy, instrukcje Naczelnika Sztabu Wojsk w Królestwie Polskim, Naczelnika Wojennego Okręgu Częstochowskiego; rozporządzenia i ogłoszenia: Naczelnika Powiatu Wieluńskiego, Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Komitetu Urządzającego. Number of units in the group: 24
8/683/0 Gminna Rada Narodowa w Kruszynie 1973-1990 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Kruszynie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 - 165, w tym: protokoły sesji GRN, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty radnych, sprawozdania z działalności Rady, protokoły posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisje: Rolnictwa, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Samorządu, rejestry wniosków komisji GRN, realizacja wniosków komisji GRN, rejestry postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, regulaminy plany pracy, protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej, wybory ławników i członków Kolegium do spraw Wykroczeń, podział gminy na sołectwa, wybory sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, uchwały Gminnej Rady Narodowej, roczne i długofalowe plany pracy Prezydium i Komisji GRN, sprawozdania zbiorcze i informacje opisowe Gminnej Rady Narodowej, wnioski o ordery i odznaczenia, realizacja uchwał Komitetu Centralnego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Number of units in the group: 171
8/684/0 Urząd Gminy w Kruszynie 1973-1990[2005] 0 Unroll
Urząd Gminy w Kruszynie z lat 1973 - 1990[2005], sygn. 1 - 298. Akta w układzie rzeczowo - chronologicznym, w tym: narady pracowników jednostki własnej, statut organizacyjny Urzędu, zarządzenia jednostki własnej, długofalowe i roczne plany pracy, analizy ekonomiczne, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, akta dotyczące opieki nad miejscami walki i męczeństwa, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów i zespołów orzekających, obrót nieruchomościami, ewidencja gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, akta wywłaszczeniowe, wykazy wywłaszczeniowe, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacyjne, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, analizy i oceny ruchu budowlanego, ewidencja gruntów i budynków, nazewnictwo ulic, placów i parków, osnowy geodezyjne, , scalanie i klasyfikacja gruntów, ewidencja placówek służby zdrowia, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy zatrudnienia, skierowania do pracy, bilanse siły roboczej, Komitet ds. Młodzieży przy Naczelniku Gminy. Number of units in the group: 298
8/685/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie 1951-1985 0 Unroll
Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie z lat 1951 - 1985, sygn. 1 - 39. Akta w układzie rzeczowo - chronologicznym, w tym: regulamin organizacyjny, plany i sprawozdania z działalności jednostki własnej, rewizje i kontrole, bilanse. Number of units in the group: 39
8/686/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach 1954-1961 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowo-Budżetowej, 2) Oświaty, Kultury i Zdrowia, 3) Rolnej, 4) Dróg i Urządzeń Gromadzkich, 5) Rozdzielczej Materiałów Budowlanych, 6) Przeciwpożarowej; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Plany gospodarcze, Sprawozdania z działalności GRN; Narodowy spis powszechny; Kontrole i inspekcje; Budżet Gromady. Number of units in the group: 42
8/687/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościeliskach 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowo-Budżetowej, 2) Oświaty, Kultury i Zdrowia, 3) Rolnej, 4) Dróg, Mienia i Urządzeń; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Rejestr uchwał Prezydium GRN; Zebrania wiejskie; Wiejski program rozwoju rolnictwa; Plany gospodarcze; Sprawozdawczość gospodarcza; Spis rolny; Planowanie budżetu; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 123
8/688/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radłowie 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Plany Pracy GRN; Rejestr uchwał Prezydium GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowej, 2) Rolnictwa, 3) Dróg, Mienia i Urządzeń, 4) Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, 5) Planowania Gospodarczego i Budżetu, 6) Mandatowej; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Brakowanie dokumentacji niearchiwalnje; Gromadzki Plan Nasienny; Plany gospodarcze; Program rozwoju gromady; Program rozwoju rolnictwa; Wiejski program rozwoju rolnictwa; Sprawozdawczość gospodarcza; Narodowy spis powszechny; Spis rolny; Kontrole i inspekcje; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 172
8/689/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sternalicach 1955-1962 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Plan pracy GRN; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansów, 2) Mienia Gromadzkiego, 3) Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, 4) Kultury i Spraw Socjalnych; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Narodowy spis powszechny; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetow Number of units in the group: 70
8/691/0 Gminna Rada Narodowa w Niegowie [1969]1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN; Posiedzenia Komisji; Posiedzenia Prezydium GRN; Wybory sołtysów i podsołtysów; Wybory rad sołeckich; Protokoły z zebrań wiejskich; Uchwały GRN, Rejestry uchwał GRN Number of units in the group: 113
8/692/0 Urząd Gminy w Niegowie 1973-1990[1993] 0 Unroll
Statut i Regulaminy organizacyjne; Plany pracy; Programy realizacyjne; Sprawozdania statystyczne; Analizy i oceny skarg i wniosków; Ewidencja pieczęci urzędowych; Kontroole zewnętrzne; Budżet Gminy; Plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z ich wykonania; Analizy ekonomiczne gminy; Organizacja szkół na terenie Gminy; Ewidencja stowarzyszeń użyteczności publicznej; Działalność TPD, ZHP, TPPR, ZBoWiD, PZN, Ludowego Zespołu Sportowego; Informacje o działalności Kolegium do spraw Wykroczeń; Przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę; Plany budownictwa indywidualnego; Pomoc społeczna. Number of units in the group: 190
8/693/0 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie 1980-1991 0 Unroll
Roczne sprawozdania i analiza wykonania budżetu Number of units in the group: 63
8/694/0 Powiatowy Dom Kultury w Częstochowie 1960-1975 0 Unroll
Informacje z działalności Powiatowego Domu Kultury; Bilans Powiatowego Domu Kultury. Number of units in the group: 2
8/695/0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Częstochowie 1975-1993 0 Unroll
Zarządzenia Dyrektora; sprawozdania z działalności; plany pracy; Informator kulturalny województwa częstochowskiego; informacje do prasy; wycinki prasowe; scenariusze imprez kulturalnych; wydawnictwa własne; informacje o działalności Gminnych Ośrodków Kultury wraz z kartami pracowników kulturalno-oświatowych; budżety i bilanse; 884 fotografie imprez i konkursów oraz fotografie ośrodków kultury wojewóztwa częstochowskiego. Number of units in the group: 411
8/696/0 Gminna Rada Narodowa w Radkowie 1982-1990 0 Unroll
Sesje Gminnej Rady Narodowej; Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej; Działalność Komisji; Zespół radnych członków PZPR i bezpartyjnych; Protokoły z zebrań wiejskich i plany pracy rad sołeckich; Uchwały Gminnej Rady Narodowej; Ramowy program działania GRN; Sprawozdania statystyczne o działalności GRN. Akta GRN w Radkowie zachowały się bardzo fragmentarycznie. Ustalono, że do 1989 r. przechowywane były w biurze Komitetu Gminnego PZPR i zaginęły lub uległy zniszczeniu w czasi elikwidacji biura. Number of units in the group: 14
8/697/0 Urząd Gminy w Radkowie [1976]1982-1990 0 Unroll
Protokoły z narad pracowniczych; Statut Urzędu Gminy; Regulaminy Urzędu Gminy; Zarządzenia Naczelnika; Programy działania; Roczne sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji; Sprawozdania finansowe; Budżet; Rejestr OSP; Przekazanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emryturę; Wykaz powierzchni i klas gruntów. Number of units in the group: 90
8/698/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii 1954-1960 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-6), Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-12). Number of units in the group: 12
8/699/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/700/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Broniszewie Nowym 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/701/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzyszowie 1954-1960 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-6), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-12). Number of units in the group: 12
8/702/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasicach 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/703/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łojkach 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/704/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nieradzie 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/705/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasku 1954-1959 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-5), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6-10). Number of units in the group: 10
8/706/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A. Oddział w Częstochowie [1989]1996-1998[1999] 0 Unroll
Wzory odciskowe pieczęci i stempli (sygn. 1); Ewidencja zasobu archiwum zakładowego (sygn. 2); Plany [ekonomiczno-finansowe] (sygn. 3-7); [Roczne i okresowe] sprawozdania z działalności (sygn. 8-16); Bilanse, protokoły badania bilansu (sygn. 17-19); Popularyzacja usług Banku [darowizny dla instytucji i organizacji] (sygn. 20); Analiza skarg i wniosków (sygn. 21); Kontrole zewnętrzne Oddziału (sygn. 22-23). Number of units in the group: 23
8/707/0 Robotniczy Klub Sportowy "Raków" w Częstochowie przy Hucie im. B. Bieruta 1962-2002 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: Zebrania i konferencje sprawozdawczo-wyborcze; Protokoły i Uchwały zarządu Klubu; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Klubu; Lista członków; Komisja Rewizyjna; Podstawy prawne działania jednostki; Statuty i regulaminy; Sprawozdania z działalności Klubu; Plany i programy pracy; Wycinki prasowe i zewnętrzne materiały informacyjne; Kroniki i monografie; Wydawnictwa własne; Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi; Protokoły z kontroli; Sprawozdania finansowe; Bilane; Dokumentacja finansowo-księgowa; Organizacja imprez sportowych; Projkety strojów i symboli Klubu; Obozy szkoleniowe, zgrupowania; Plany zajęć; Klub Kibica; Listy i umowy transferowe; Kadra Klubu; Dyplomy, nagrody i wyróżnienia; Plany rozbudowy Klubu; Zakład Remontowo-budowlany przy RKS "Raków" (organizacja, działalność, bilans); Plakaty Dokumentacja fotograficzna: Sekcja Piłki Nożnej; Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza (album); Treningi i zawody; 50-lecie RKS; Fotografie drużyn; Imprezy organizowane przy RKS "Raków" 2 albumy: działacze i reprezentanci (łącznie 618 zdjęć i 84 kopie). Dokumentacja techniczna: Wiata nad wejściem głownym; Budynek socjalny; Pawilon RKS ul. Obraniaka; Odwodnienie boisk; Stadion RKS - zagospodarowanie terenu ul. Limanowskiego; Budynek RKS - Kucelin; Hala Sportowa ul. Obraniaka Number of units in the group: 239
8/708/0 Akta gminy Koziegłówki [1895]1915-1939 0 Unroll
Księga ludności stałej wsi Koziegłówki, sygn. 1 Księga ludności stałej wsi Postęp i Lgota, sygn. 2 Księga ludności stałej wsi Mysłów, sygn. 3-4 Księga ludności stałej wsi Rzeniszów, sygn. 5-6 Księga ludności stałej wsi Winowno, sygn. 7-9 Księga ludności stałej wsi Wojsławice, sygn. 10 Księga ludności stałej gminy Koziegłówki, sygn. 11 Skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Koziegłowki,m sygn. 12 Rejestr mieszkańców miejscowości Lgota, sygn. 13 Number of units in the group: 13
8/709/0 Urząd Stanu Cywilnego w Koziegłowach 1944 0 Unroll
Kwestionariusze dla księgi urodzeń z 1944 r. Number of units in the group: 3
8/710/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Cielętnikach 1966-1968 0 Unroll
Dziełalność Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Cielętnikach Number of units in the group: 1
8/711/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cielętnikach 1954-1968 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Sprawy osobowe; Powoływanie i zmiany składów komisji stałych; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Finansów, 2) Finansów, Budżetu i Planów Gospodarczych, 3) Urządzeń Dróg i Osiedli, 4) Gospodarki Drogowej i Urządzeń Gromadzkich, 5) Koordynacyjnej, 6) Kultury i Spraw Socjalnych i Zdrowia, 7) Oświaty i Spraw Socjalnych, 8) Mandatowej, 9) Mienia Gromadzkiego, 10) Rolnej, 11) Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Regulamin GRN; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN; Protokoły z narad sołtysów; Wybory sołtysów; Protokoły zebrań wiejskich; Plany pracy; Budżety; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji; Analizy ekonomiczne; Realizacja czynów społecznych; Urządzenia komunalne; Instrukcje kancelaryjne, Rzeczowe wykazy akt; Ewidencja pieczęci urzędowych; Przydziały etatów Number of units in the group: 125
8/712/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Zielonej 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Dróg i Urządzeń Osiedli, 2) Mienia Gromadzkiego, 3) Gospodarki Drogowej i Urządzeń Gromadzkich, 4) Dróg i Mienia Gromadzkiego, 5) Finansowo-Budżetowej, 6) Finansowej, 7) Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego, 8) Kultury i Spraw Socjalnych, 9) Mandatowej, 10) Rolnictwa i Leśnictwa, 11) Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Protokoły z zebrań sołtysów; Protokoły zebrań wiejskich; Wybory sołtysów; Skargi i wnioski; Ewidencja pieczęci urzędowych; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Budżety; Plany finansowe; Plany społeczno-gospodarcze; Analizy ekonomiczne; Realizacja czynów społecznych; Rejonizacja upraw; Ewidencja gruntów rolnych Number of units in the group: 107
8/713/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Soborzycach 1955-1968 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Sprawy osobowe; Powoływanie i zmiany składów komisji stałych; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Drogowej i Komunalnej, 2) Finansowo-Budżetowej, 3) Kulturalno-Oświatowej, 4) Mienia Gromadzkiego, 5) Rolnictwa i Zaopatrzenia; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Narodowy spis powszechny; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Budżety; Plany społeczno-gospodarcze; Analizy ekonomiczne; Szkoły zawodowe - Szkoła Przysposobienia Rolniczego Number of units in the group: 42
8/714/0 Urząd Gminy w Irządzach 1973-1990[1999] 0 Unroll
Wykaz sołectw; Wybory sołtysów i podsołtysów; Protokoły narad pracowników; Zarządzenie i decyzje Naczelnika Gminy; Plany pracy; Zestawienia danych ze spisu rolnego z 1983 r.; sprawozdawczość statystyczna; Reaktywowowanie gminy; Skargi i wnioski; Wycinki prasowe; Maszynopis "Dzieje ziemi irządzkiej w zarysie"; Kontrole zewnętrzne; Budżety; Sprawozdania finansowe; Plany społeczno-gospodarcze i nalaizy z wykonania; Plan czynów społecznych w zakresie oświaty; Realizacja czynów społecznych; Aktuallizacja map klasyfikacyjnych gruntów; Przejmowanie na własność Państwa gospodarstw rolnych za rentę; Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych pod budowę dróg; Plany budownictwa indywidualnego; Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej Number of units in the group: 88
8/715/0 Gminna Rada Narodowa w Irządzach 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN (protokoły, uchwały, materiały na sesje); Posiedzenia Komisji GRN; Posiedzenia Prezydium GRN (protokoły, uchwały, materiały na posiedzenia); Protokoły z zebrań wiejskich; działalność samorządu mieszkańców wsi, wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie; Rejestr Uchwał GRN; Sprawozdania statystyczne o społęcznej działalności GRN i jej organów oraz o zmianach w skłądach osobowych Number of units in the group: 51
8/716/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Irządzach 1983-1987 0 Unroll
Gminne Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze PRON (protokoły, sprawozdania z działalności, wybory Rady Gminnej); Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej PRON Number of units in the group: 2
8/717/0 Rejonowy Urząd Pracy w Lublińcu [1990]1993-1998[1999] 0 Unroll
Rejonowa Rada Zatrudnienia (protokoły posiedzeń, materiały na posiedzenia, uchwały); Przepisy kancelaryjne i archiwalne; Pieczęcie urzędowe; Akty normatywne własne; Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji; Statystyczne opracowania finalne; Skargi i wnioski; Kontrole kompleksowe i problemowe; Roczne sprawozdania finansowe i bilans roczny Number of units in the group: 51
8/718/0 Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Częstochowie z siedzibą w Potoku Złotym [1982]1983-1999[2000] 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Rady Społeczno-Naukowej oraz Rady Społeczno-Naukowej przy Dyrektorze ZJPK; Posiedzenia Prezydium Rady Społeczno-Naukowej do spraw Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych; Plany pracy i sprawozdania z działalności; Sprawozdania statystyczne; Plany i sprawozdania finansowe; Akty normatywne Dyrektora; Udział w naradach i Konferencjach własnych i obcych; Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi; Akty organizacyjne; Wycinki prasowe, popularyzacja ochrony środowiska; Skargi i wnioski; Opracowania studialne związane z planem zagospodarowania przestrzennego ZJPK Number of units in the group: 79
8/719/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/720/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/721/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/722/0 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie 1939-1945 [1949] 0 Unroll
Sygnatury spraw C i Co. Number of units in the group: 542
8/724/0 Gminna Rada Narodowa we Wrzosowej [1927]1945-1954 0 Unroll
W zespole zachowały się akta: - Zarządu Gminy i Gminnej Rady Narodowej z lat [1927-1939]1945-1950, obejmujące działy: Ogólno-Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Gospodarki Gminnej, Administracji Społecznej, Administracyjny - Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1954, obejmujące referaty: Ogólno- Organizacyjny, Finansowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolny. Ponadto zachowane w zespole – jako anteriora – materiały dot. przedwojennych członków Zarządu Gminy oraz pracowników gm. Wrzosowa z lat 1927-1939 stanowią cenne źródło do badań nad dziejami gminy Wrzosowa . Dokumentacja w zespole zachowana fragmentarycznie; brak m.in. protokołów posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1945-1946. Natomiast zachowane akta zawierają informacje dotyczące działalności terenowych organów jednolitej władzy państwowej w jej najniższym stopniu. Akta te są cennym materiałem źródłowym do badań m. in. nad stosunkami gospodarczymi, ludnościowymi w tak specyficznym okresie historii Polski. Number of units in the group: 104
8/725/0 Gminna Rada Narodowa w Boronowie 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet gminy Number of units in the group: 4
Showing 676 to 720 of 1,176 entries.