Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/726/0 Gminna Rada Narodowa w Kochcicach 1946-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 26
8/727/0 Gminna Rada Narodowa w Lisowie 1945-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 8
8/728/0 Gminna Rada Narodowa w Lubszy Śląskiej 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 6
8/729/0 Gminna Rada Narodowa w Sadowie 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 7
8/730/0 Gminna Rada Narodowa w Sierakowie 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 8
8/731/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaletach 1951-1973 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium MRN; Budżet Miasta; Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu Number of units in the group: 197
8/732/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrodzieniu 1950 -1972 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium MRN; Budżet Miasta Number of units in the group: 209
8/733/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Woźnikach [1948]1951-1973[1975] 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium MRN; Budżet Miasta Number of units in the group: 361
8/734/0 Gminna Rada Narodowa w Rędzinach [1931]1945-1954 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole zachowała się fragmentarycznie. W zespole zachowały się akta Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej: - Działu ogólno - administracyjnego z lat 1945 - 1950: spraw osobowych, protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu, Komisji, dokumenty kontroli, majątek gmin i gromad (sygn. 1 -33 - Działu finansowo -Budżetowego z lat 1945 - 1950; budżety, dzienniki głowne, księgi dochodów budżetowych gminy Rędziny, księgi sum przechodnich, księgi sum pozabudżetowych, księgi biercze, dochody gminy Rędziny, sprawozdania i statystyka (sygn. 34 - 78) - Działu Gospodarki Gminnej z lat 1945 -1954: drogi i place publiczne, sprawy rolne, popieranie przemysłu i handlu (sygn.79 - 92) - Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950: wykazay analfabetów, opieka społeczna, zdrowie publiczne, zezwolenia na budowę (sygn. 93 - 105) - Działu Administracyjnego z lat 1945 - 1950: rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności przybywającej do gminy Rędziny i wyjeżdżającej z gminy Rędziny (sygn. 106 - 117) oraz Prezydium Gminnej Rady Narodowej: - Referatu Ogóno - Administracyjnego z lat 1950 - 1954: plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Rędzinach, sprawy osobowe członków organów gminnych, wykazy sołtysów, protokoły sesji GRN w Rędzinach, protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Rędzinach, protokoły posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, wykazy mieszkańców, księgi kontroli i ruchu ludności przyjeżdżających do gminy Rędziny i wyjeżdżającyc z gminu Rędziny (sygn. 118 - 187) - Referatu Finansowego z lat 1950 -1954: statystyka, księgi dochodów budżetowych, księgi wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich, ewidencja podatków, księgi wymiaru świadczeń ( sygn.175 - 187) - Referatu Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1950 -1954: zwalczanie analfabetyzmu, ewidencja Domów Opieka dla Dorosłych, sprawy kwaterunkowe (sygn. 187 - 189) Pomimo swej fragmentaryczności akta te informują użytkowników o zmianach organizacyjnych i kompetencjach swoich twórców. Na ich podstawie można też odtworzyć przemiany społeczne, polityczne i własnościowe zachodzące w gminie, w tak ważnym okresie historii Polski Number of units in the group: 189
8/735/0 Teki Leszka Krupskiego (zbiór relacji, zdjęć i innych materiałów dotyczących historii miasta Kłobucka oraz harcerstwa i szkolnictwa powiatu częstochowskiego) 1909-2002 0 Unroll
Materiały dotyczące historii Kłobucka (sygn. 1-13); Fotografie dotyczące historii Kłobucka (sygn. 14-20); Zasłużeni mieszkańcy Kłobucka (sygn. 21-23); Wydarzenia (sygn. 24-28); Budowle i pomniki (sygn. 29-31); Materiały dotyczące harcerstwa powiatu częstochowskiego (sygn. 32-39); Fotografie dotyczące harcerstwa powiatu częstochowskiego (sygn. 40-47); Fotografie dotyczące szkolnictwa powiatu częstochowskiego (sygn. 48-50). Kronika Drużyny Harcerskiej druha Tedeusza Sobisia Number of units in the group: 89
8/736/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Kłomnicach 1922-1945 0 Unroll
Księgi protokołów Rady Pedagogicznej; Księgi Główne ocen postępów w nauce; Dokumentacja przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne, rozkłady przebiegu nauczania, rejestry uczniów, wykazy uczęszczania); Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów Number of units in the group: 22
8/737/0 PZPR Przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mykanowie 1987-1988 0 Unroll
Działalność Egzekutywy Komietu Gminnego PZPR Number of units in the group: 1
8/738/0 Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Rudniki" w Rudnikach k/Częstochowy [1945-1976]1977-1991 0 Unroll
1. Zjednoczone Zakłady Wapienne WAPNORUD do 1952 r. 2. Związki Zawodowe pry ZZW WAPNORUD 3. Rudnickie Zakłady Przemysłu Wapienniczego Rudniki k/Częstochowy 4. Związki Zawodowe przy Zakładach Wapienniczych WAPNORUD 5. Częstochowskie Zakłądy Terenowe Przemysłu Materiałów Budowlanych w Częstochowie 6. Koło NOT przy CzZTPMB 7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Wapienniczego 8. Związki Zawodowe przy WPPW 9. Koła i Kluby NOT przy Częstochowskich Zakładach przemysłu Wapienniczego Częstochowa 10. Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego Częstochowa 11. Cementownia Rudniki 12. Związki Zawodowe przy Cementowni "Rudniki" 13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy Cementowni "Rudniki" 14. Koło NOT przy Cementowni "Rudniki" 15. Działalność Koła TPPR przy Cementowni "Rudniki" 16. Związek Młodzieży Socjalistycznej przy Cementowni "Rudniki" 17. Śląski Kombinat Cementowo-Wapienniczy 18. Zakłady Cemntowo-Wapiennicze "Rudniki" 19. Związki Zawodowe NSZZ Pracownikó przy Zakładach Cementowo-Wapienniczych "Rudniki" 20. Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ZCW "Rudniki" 21. Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych przy ZCW "Rudniki" 22. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Kluby Sportowe przy ZCW "Rudniki" Number of units in the group: 1252
8/739/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boronowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 122
8/740/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciasnej 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 185
8/741/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gwoździanach 1955-1971 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 158
8/742/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hadrze 1955-1969 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 26
8/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kochcicach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 98
8/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kochanowicach 1954-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 89
8/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamienicy Śląskiej 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 16
8/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kośmidrach 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 33
8/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 166
8/748/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubszy Śląskiej 1954-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 42
8/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisowicach 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady; Zbiorcze zestawienia gromadzkie Spisu Rolnego; rejestr ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej, Number of units in the group: 26
8/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubecku 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 14
8/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Woźnickiej 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 30
8/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łagiewnikach Małych 1954-1972 0 Unroll
sesje Gromadzkiej Rady Narodowej (protokoły, uchwały, materiały na sesje) z lat 1965-1972; działalność Komisji stałych GRN (protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, plany pracy, sprawozdania z działalności) z lat 1965-1972; posiedzenia Prezydium GRN z lat 1965-1972; protokoły zebrań wiejskich z lat 1966-1971; komitet ds.. Higienizacji Wsi z lat 1962-1965; zbiorcze zestawienia gromadzkie spisu rolnego z lat 1966-1968, 1970, 1972; Number of units in the group: 84
8/753/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miotku 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 103
8/754/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Myślinie 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 31
8/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawonkowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 75
8/756/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pludrach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 79
8/757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sierakowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 62
8/758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sadowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 59
8/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzebiniu 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 43
8/760/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szemrowicach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 136
8/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wędzinie 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 9
8/762/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zborowskim 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 37
8/763/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Psarach 1955-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 77
8/764/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzędowicach 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 9
8/765/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Herbach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Protokoły z posiedzenia prezydium Rady Narodowej Osiedla; Budżet Osiedla Number of units in the group: 151
8/766/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Koszęcinie 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Protokoły z posiedzenia prezydium Rady Narodowej Osiedla; Budżet Osiedla Number of units in the group: 109
8/767/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu 1950-1973 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły i materiały z Komisji: Finansowo-Budżetowej, Kulturalno-Oświatowej, Ochrony, Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku, Rolnej, Zaopatrzenia Ludności, Urządzeń Osiedli i Drogowej, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN; Plany gospodarcze; Program rozwoju gospodarczego dla miasta Lubliniec ; Sprawozdania z działalności MRN; Budżet miasta; Sprawozdania z wykonania budżetu MRN; Ankieteryzacja zbrodni hitlerowskich; Materiały dot. obchodó 700-lecia miasta Number of units in the group: 121
8/768/0 Miejska Rada Narodowa w Lublińcu 1974-1990 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzeń Komisji: Finansów, Rozwoju Społęczno-Gospodarczego i Finansów, Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia, Rzemiosła, Handlu i Usług, Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Rozowoju Gospodarki, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunikacji i Łączności, do spraw Samorządu, do spraw Samorządu i Czynów Społecznych; Protokoły z posiedzeń Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej; Materiały podkomisji do spraw Czynów Społecznych; Protokoły z posiedzeń podkomisji do spraw Zaopatrzenia i Handlu, Rozwoju Gospodarczego; Sprawozdania i Opinie dot. komisji stałych i ich działalności; Materiały Komisji do spraw Weryfikacji Ulic; Protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium MRN; Obwodowe Komitety Samorządu Mieszkańców; Współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi i administracyjnymi; Wystąpienia do organów wyższego stopnia; Miejska Komisja Odznaczeń; Zespół Opiniodawczy do spraw Odznaczeń Państwowych; Odznaczenia wojewódzkie Number of units in the group: 99
8/769/0 Spółdzielnia Rzemieślnicza "Rzemieślnik" w Częstochowie [1911]1912-2008 0 Unroll
Spis nr 1: Dokumenty rejestrowe; Statuty; Protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej; Protokoły posiedzeń Rady Spółdzielni; Księgi udziałowców i udziałów; Protokoły posiedzeń Zarządu Pomocniczej Spółdzielni Wytwórców Galanterii i Instrumentów Musycznych w Częstochowie; Rejestry członków Spółdzielni; Ewidencja członkó Pomocniczej Spółdzielni Wytwórców Galanterii i Instrumentów Musycznych w Częstochow; Wydawnictwa własne; Książka kontroli Spółdzielni; Książka dochodów Izby Rzemieślniczej w Kielcach - Chrześcijański Cech Ślusarzy, Tokarzy i Pokrewnych Zawodów w Częstochowie; Jubileuszowy dyplom uznania dla upamiętnienia 50-lecia działalności. Spis nr 2: Wzór odznaki "Rzemiosło - za zasługi"; Wzór odznaki "Województwo częstochowskie - za zasługi"; Tablo - jublileusz 60-lecia Spółdzielni (1973 r., 27 fotografii); Tablo - zasłużeni 75 lat (1968 r., 32 fotografie); Zdjęcie władz Spółdzielni Number of units in the group: 81
8/770/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Brzeźnicy 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN (protokoły, uchwały, materiały na sesje); Składy osobowe GRN i jej organów oraz imienne kwestionariusze radnych; Posiedzenia Komisji: Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Ładu i Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Wychowawczej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i handlu, do spraw Samorządu; Posiedzenia Prezydium GRN; Uchwały GRN; ; Postanowienia Prezydium GRN; Sprawozdania ststystyczne o zmianach w składach osobowych GRN i jej Prezydium, sprawozdania o społecznej działalności Rady i jej organów; Działalność samorządu mieszkańców wsi [wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie]. Number of units in the group: 70
Showing 721 to 765 of 1,176 entries.