Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/802/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makoszynie 1955-1959 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, komisje, plany pracy, plany gospodarcze, budżety gromady, protokoły z zebrań wiejskich Number of units in the group: 7
21/803/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Napękowie 1955-1961 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, komisje, komisje, budżety gromady Number of units in the group: 5
21/804/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Końskich 1960-1974 0 Unroll
Wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych, zarządzenia i wytyczne GUS i WUS w zakresie organizacji, regulaminy i zakresy czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji, inspekcje GUS, WUS i oceny działalności inspektoratów, zbiorcze sprawozdania statystyczne, organizacja źródeł informacji statystycznej, program badań i plan opracowań statystycznych. Number of units in the group: 565
21/805/0 vacat - Sędziowie Śledczy Guberni Kieleckiej - przeniesiono do zespołów 1592-1594 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/806/0 Akta miasta Opoczna 1912-1915 0 Unroll
Rozporządzenia i akta ogólne dotyczące przygotowań do wojny, pobór do wojska, sprawozdania , spis mieszkańców pochodzenia niemieckiego, cenniki na żywność sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/807/0 Księgi metrykalne chrztów Parafii Rzymskokatolickiej Szewna 1695-1797 0 Unroll
księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szewnej Number of units in the group: 2
21/809/0 Akta Komisji do spraw Referendum Ogólnokrajowego z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonego z w dniu 29 listopada 1987 r. 1987 0 Unroll
Protokoły głosowania i wyników głosowania w Referendum Ogólnokrajowym z terenów gmin, miast i gmin: Miechów, Włoszczowa, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Pałecznica, Słaboszów, Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Kielce, Końskie, Bieliny, Bliżyn, Chęciny, Koszyce, Łopuszno, Masłów, Mniów, Piekoszów, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Łagów, Nowa Słupia, Bodzentyn, Krasocin Number of units in the group: 48
21/810/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Łopusznie 1874-1912 [1919] 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 67
21/811/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suchedniowie 1954-1972[1975] 0 Unroll
.Sesje GRN 1954 - 1955, sygn. 1; 2. Sesje RN Osiedla 1956 - 1962, sygn. 2 - 8; 3. Sesje MRN, sprawy organizacyjne 1963 - 1972, sygn. 9 - 17, 115; 4.Komisje, informacje i sprawozdania z wykonanych wniosków 1955-1972; sygn. 18 - 74; 5.Posiedzenia PGRN 1954 - 1955, sygn. 75 - 76; 6. Posiedzenia RN Osiedla 1954 - 1961, sygn. 77 - 82; 7. Posiedzenia PMRN, narady 1967 - 1972, sygn. 83 – 88, 114; 8. Uchwały Prezydium RN Osiedla 1956, 1959, 1972, sygn. 90 - 92; 9. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1964 - 1970, sygn. 93 - 94; 10. Kontrole zewnętrzne [protokoły, zalecenia] 1960 - 1972 [1975], sygn. 95, 116, 117; 11. Budżet i jego wykonanie 1955 - 1972, sygn. 96 - 113; Number of units in the group: 117
21/812/0 Spółdzielnia Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym "Oświata" w Kielcach 1983-1987 0 Unroll
akta członków założycieli, protokoły z zebrania założycielskiego, protokoły posiedzeń rady narodowej i zarządu spółdzielni, statut, dokumenty dotyczące rejestracji i likwidacji spółdzielni Number of units in the group: 6
21/813/0 Akta dóbr ziemskich hipoteki powiatu koneckiego 1819-1939 [1941] 0 Unroll
Dokumenty własnościowe do dóbr rządowych i prywatnych : Antoniów, Bedlenko, Bedlno, Białków, Gowarczów, Jachimowice, Końskie Wielkie, Korytków, Lipa, Machory, Mnin, Niekłań, Pianów, Radoszyce, Rączka, Skąpe, Stąporków, Sworzyce, Łapczyna Wola, Dobromierz, Bobrowniki, Jakuszyce, Przybyszowy. W aktach tych występują tabele wsi powiatu koneckiego gminy Pianów, Miedzierza, Radoszyce, Gowarczów, miasta Końskie oraz wsi powiatu opoczyńskiego gminy Machory. Ponadto znajdują się tu wykazy właścicieli i wierzycieli, numery hipotek,, plany osad, dóbr , gruntów dworskich, lasów, plan zakładów górniczo hutniczych Staporków z 1909 roku , statut Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Górniczo Hutniczych i fabryk w Stąporkowie z 1912 roku jak również legaty dla szpitala w Bedlnie i kościoła w Niekłaniu Wielkim, rejestry pomiarów majątków Nieświń, Pianów Końskie Wielkie sygn.1-50 Number of units in the group: 50
21/814/0 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. dr Buszkowskiego w Kielcach 1920-2015 0 Unroll
Statuty i regulaminy Szpitalika, sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe protokoły z posiedzeń Towarzystwa Przyjaciól Szpitalika księgi główne chorych i skorowidze do ksiąg, sprawy budowlane Szpitalika, ksiega rewizji kotła 1920-1947-1962 sygn 1-16 regulaminy wewnętrzne i zarządzenia lokalizacja szpitala statystyka i sprawozdawczość sprawy dotyczące opieki zdrowotnej budżety bilanse sprawozdania kadrowe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontrole sprawozdawczośc gospodarstwa rolnego przy szpitalu Polskie Towarzystwo Pediatryczne Rada Zakładowa księgi główne chorych i skorowidze do ksiąg 1945-1970 sygn.17-92 Protokoły z narad kolektywu,regulaminy pracy, schemat organizacyjny, statut, przepisy kancelaryjne i archiwalne, rejestr wzorów odciskowych pieczęci, zarządzenia wewnętrzne, kierunki i plany rozbudowy nowego szpitala dziecięcego na Osiedlu Czarnów, plany pracy i sprawozdania finansowe, sprawozdania z opieki zdrowotnej i lekarsko-felczerskiej, statystyka umieralności niemowląt, analizy wykonania opieki lekarsko-higienicznej i pracy oddziałów szpitalnych,wytyczne do pracy oświatowo-zdrowotnej, ocena działalności domów małych dzieci, skargi i odpowiedzi, plany szkoleń uczestników ochotniczych hufców pracy, protokoły z kontroli organów nadrzędnych,działalność komisji społecznej, pisma i zarządzenia dotyczące wypadków śmiertelnych w szp;italu, konkurs "Złoty czepek", karty ewidencyjne budynków szpitala. Akta dotyczące Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - statuty,dokumenty dot. działalności oddziału w Kielcach, protokoły z działalności oddziału w Kielcach - sygn. 93-156 Number of units in the group: 275
21/815/0 Kielecki Dozór Kościelny 1866-1914 [1927] 0 Unroll
zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, wybór członków kieleckich dozorów kościelnych, akta dotyczące nieruchomości kościelnych, budowa i remonty obiektów sakralnych, sprawy pogrzebów i cmentarzy, księga protokołów komitetu ds. budowy r.k.. Kościoła Św. Krzyża w Kielcach Number of units in the group: 16
21/816/0 Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" w Kielcach 1952-1988 0 Unroll
Dział Organizacji - Przepisy władz przedsiębiorstwa, zarządzenia Dyrektora, przepisy, schematy organizacyjne zakładu, organizacji pracy wydziałów, uchwały KRS, protokoły plenum, prezydium Rady Robotniczej, zjazdy i konferencje, skargi i zażalenia na artykuły prasowe, kontrola zewnętrzna, regulaminy pracy, Dział Planowania - plany okresowe i wieloletnie, plany kosztów produkcji, plany techniczne, przemysłowe, dyrektywy do planu, analizy problemowe działania wprowadzonych usprawnień organizacyjno technicznych Dział Księgowości - bilanse, plany finansowe, bilanse Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, protokoły z posiedzeń Zarządu Kasy, Dział Analizy Ekonomiczej - analiza kompleksowa techniczno ekonmiczna i gospodarcza, Dział Zatrudnienia i Płac - regulaminy premiowania, plan zatrudnienia i płac, sprawozdania z wykonania norm, sprawy wynagrodzeń, Dział Zbytu - sprawozdania GUS ze zbytu produkcji przemysłowej, sprawozdania z wykonania produkcji eksportowej, sprawozdania z wykorzystania taboru samochodowego, kolejowego, planu przewozu, ładunku i załadunku i wyładunku wagonów kolejowych, operatywny plan przewozu ładunków Dział Kontroli Technicznej - sprawozdania z klasyfikacji braków produkcyjnych Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - kontrola zewnętrzna zakładu, sprawozdania z wypadków przy pracy, ochrona radiologiczna - prace szkodliwe dla zdrowia Dział Kadr - wyjazdy zagraniczne pracowników, korespondencja w sprawie odznaczeń państwowych Sekretariat Naczelnego Dyrektora - referaty Dyrektora Naczelnego "Postęp techniczny w zakresie konstrukcji armatury przemysłowej i technologii wytwarzania" , "Projektowany tok usprawnienia przygotowania produkcji" Płyty DVD z nagraniami różnych wydarzeń z życia zakładu Akta organizacyjne zakładu, plany pracy, sprawozdania i analizy, zjazdy, konferencje, dokumentacja kontroli i rewizji. Dokumentacja fotograficzna (zdjęcia, negatywy, klisze) dokumentująca działalność zakładu. Number of units in the group: 542
21/817/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezinach 1955-1965 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Posiedzenia Komisji4. Plany gospodarcze5. Kontrole6. Budżety Number of units in the group: 20
21/818/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brudzowie Dużym 1954-1961 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Uchwały GRN4. Plany gospodarcze5. Plan Zakładu Wodnego6. Spis powszechny7. Kontrole8. Budżety Number of units in the group: 43
21/819/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębskiej Woli 1968-1972 0 Unroll
1. Sesje 2. Posiedzenia Prezydium 3. Plany gospodarcze 4. Plany GRN 5. Plany założenia i zagospodarowania zadrzewień 6. Sprawozdania 7. Kontrole 8. Ewidencja godeł i pieczęci. 9.Budżety gromady 10.Zadrzewienia wsi Chałupki, Obice i Zbrza Number of units in the group: 30
21/820/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawicy 1954-1973 0 Unroll
Sesje, Komisje, Prezydium, uchwały GRN, zebrania wiejskie, działalność sołtysów, plany gospodarcze, plany założeń zadrzewień, plany zakładu wodnego, spis powszechny, kontrole, zarządzenia, działalność organów kolegialnych, analizy rezerw, programy rezerw, budżety. Number of units in the group: 128
21/821/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łopusznie [1949] 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Aktywizacji Małych Miast i Osiedli; Budżetu i Planu; Drogowa i Mienia Gromadzkiego; Mandatowa; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolna; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Plany gospodarcze6. Sprawozdania7. Kontrole8. Budżety9. Spisy rolne10. Delegat Powiatowego Pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji11. Agronom i Zootechnik12. Punkty geodezyjne13. Klasyfikacja gruntów14. Skargi i wnioski Number of units in the group: 108
21/822/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słupi 1957-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Komisje: Planu, Finansów i Budżetu; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego; Oświaty, Kultury i spraw Socjalnych; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności4. Sprawy organizacyjne5. Kontrole6. Budżety Number of units in the group: 34
21/823/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Snochowicach 1961-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Plany gospodarcze4. Kontrole5. Umorzenia zobowiązań pieniężnych6. Zebrania wiejskie. Sołtysi7. Regulamin obrad GRN8. Komisje: Plany i Budżetu; Mienia Gromadzkiego; Mandatowa; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Leśnictwa; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności9. Działalność organów kolegialnych10. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa11. Sprawozdanie budżetowe12. Spisy: powszechny, rolne13. Budżety Number of units in the group: 52
21/824/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilczycy 1972 0 Unroll
budzet gromady i plan funduszu gromadzkiego Number of units in the group: 1
21/825/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mninie 1969-1972 0 Unroll
1. Posiedzenia Prezydium2. Komisje: Mandatowa; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Program wyborczy gromady4. Plany gospodarcze5. Budżet i plan funduszu gromadzkiego6. Oświata rolnicza i upowszechnianie wiedzy rolniczej Number of units in the group: 9
21/826/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego - Oddział Zarządu Głównego w Kielcach 1947-1972 0 Unroll
Bilanse zarządu, preliminarze budżetowe, materiały z konferencji sprawozdawczo – wyborczych, informacje o Konferencjach Samorządu Robotniczego, protokóły z wyborów rad zakładowych, uchwały Plenum ZO, protokóły z posiedzeń Prezydium, bilanse Number of units in the group: 534
21/827/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego - Zarząd Okręgowy w Radomiu 1958-1973 0 Unroll
1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze 2. Plenum 3. Prezydium 4. Narady 5. Komisje stałe (układ alfabetyczny) 6. Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 7. Statystyka 8. Statystyka rad zakładowych 9. Inspekcja pracy 10. Rady Zakładowe 11. Fotografie Number of units in the group: 104
21/828/0 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy - Zarząd Okręgu w Kielcach 1968-1973 [1981] 0 Unroll
1. Konferencja sprawozdawczo - wyborcza - protokóły z konferencji, sprawozdania z dzialalnosci, oceny kampanii 2. Statut 3. Plenum - protokoły, referaty, oceny, informacje, uchwały 4. Prezydium - protokoly, inform.,oceny 5. Kampania sprawozdawczo-wyborcza - sprawozdania, informacje, oceny 6. Komisje stałe - Komisja Rewizyjna, Komisja Ekonomiczna i Aktywizacji Gospodarczej 7. Narady wewnętrzne - protokoly, wnioski 8. Plany pracy - roczne i kwartalne 9. Informacje - o dzialnosci i ekonomiczne 10. Sprawozdania rad zakładowych - opisowe i statystyczne 11. Skargi i wnioski - pozostawione przykładowo 12. Kontrole związkowe - w spoldzielni pracy 13. Wykazy zatrudnienia - wykazy, inform. 14. Zobowiązania i czyny produkcyjne - plany, inform., meldunki 15. Wspołzawodnictwo pracy - inform.,oceny 16. Dzialalnosc kulturalno-oświatowa - regulaminy, sprawozdania, wykazy klubowi świetlic, rejestr zespołów artystycznych 17. Sekce i kluby sportowe - akty erekcyjne, sprawozdania, analizy opisowe z dzialalnosci Number of units in the group: 71
21/829/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL - Zarząd Okręgu w Kielcach 1950-1987 0 Unroll
1. Materiały z konferencji i posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium 2. Akta komisji i sekcji zawodowych 3. Zakładowe Organizacje Związkowe 4. Akta Zarządu Oddziału ZZPSZ w Końskich 5. Plany i sprawozdania 6. Akta finansowe Zarządu i rad zakładowych 7. Informacje o działalności Zarządu Okręgu (biuletyny, wycinki prasowe), materiały z obchodu Dnia Pracownika Służby Zdrowia 8. Protokóły z kontroli Zarządu Okręgu ZZPSZ 9. Sprawy dokształcania 10. Materiały technicznego inspektora pracy 11. Konkursy i czyny społeczne 12. Akta personalne 1. Działalność kulturalno – oświatowa 2. Delegat związkowy 3. Kina związkowe 4. Skargi i wnioski 5. Kontrole 6. Protokoły z posiedzeń Walnych Zgromadzeń ZZPR Rada Oddziałowa w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Kielcach 6. Warunki socjalno – bytowe 7. Zobowiązania produkcyjne i czyny społeczne 8. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 9. Rady Zakładowe 10. Grupa partyjna 11. Wybory w zakładowej organizacji związkowej 12. Działalność Zakładowych Organizacji Związkowych 13. Statut 14. Socjalistyczne Współzawodnictwo Pracy Protokóły, sprawozdania z działalności zarządu okręgu, referaty programowe Protokóły z posiedzeń, programy działania, sprawozdania z działalności, referaty, oceny Protokóły, plany pracy, informacje, oceny, analizy Protokóły z posiedzeń, referaty, oceny produkcyjno – ekonomiczne, bhp, informacje o współzawodnictwie pracy Instrukcje i zarządzenia Relacja uchwały IX Plenum KC PZPR, oceny pracy, zarządzenia Preliminarze budżetowe, bilanse, zestawienia zbiorcze z wykonania budżetu Sprawozdania opisowe i statystyczne, kontrole, analizy Sprawozdania statystyczne z wypadków, analizy wypadkowości Plany pracy, sprawozdania, analizy, informacje, oceny, programy działania Sprawozdania z działalności Preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe Analizy, oceny Protokóły, zalecenia Analizy, informacje, oceny, plany pracy, sprawozdania Informacje, oceny, zestawienia Informacje, sprawozdania finansowo – statystyczne Kółka rolnicze, stacje ochrony roślin, ośrodki szkolenia, PGR-y, POM-y, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa melioracyjne, przedsiębiorstwa rybne, stadniny koni, zakłady weterynarii, wydziały PPRN – sprawozdania z działalności Protokóły, sprawozdania, informacje Sprawozdania zbiorcze Sprawozdania zbiorcze Number of units in the group: 219
21/830/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej - Zarząd Okręgu w Kielcach 1959-1979 0 Unroll
Budżety rad zakładowych, preliminarze budżetowe okręgu, protokóły z kontroli rad zakładowych, bilanse okręgu Number of units in the group: 13
21/831/0 vacat - Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia - Zarząd Okręgu w Kielcach - zobacz nr zespołu 464 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/832/0 Związek Zawodowy Metalowców - Zarząd Okręgowy w Skarżysku-Kamiennej 1956-1973 0 Unroll
1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze 2. Plenum 3. Posiedzenia Prezydium 4. Komisje 5. Konferencje, narady 6. Plany pracy Zarządu Okręgowego 7. Informacje i analizy 8. Budżety i ich wykonanie 9. Statystyka 10. Kontrole 11. Biuletyny informacyjne 12. Rady zakładowe (układ alfabetyczny) Number of units in the group: 148
21/833/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego - Zarząd Okręgowy w Radomiu [1941] 1945-1971 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń plenarnych, protokóły z posiedzeń prezydium zarządu, protokóły z narad, materiały z działalności komisji, materiały z konferencji sprawozdawczo – wyborczych, analizy, sprawozdania tematyczne, protokóły z kontroli działalności PKZP i RZ, regulaminy pracy, bilanse. Number of units in the group: 436
21/834/0 vacat - Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarzad Okręgu w Kielcach - zobacz nr 463 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/835/15 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Starachowicach 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 14
21/835/18 Powiatowa Rada Związków Zawodowych we Włoszczowie 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 12
21/836/0 Gazeta Kielecka 1886-1889 0 Unroll
prenumerata gazety - korespondencja, artykuły, ogłoszenia i rekamy oraz rękopisy utworów literackich nadesłaych do publikacji Number of units in the group: 4
21/837/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radoszycach [1953] 1954 -1972 [1973] 0 Unroll
1. Sesje2. Działalność organów kolegialnych3. Regulamin GRN, plan pracy, ewidencja4. Komisje: Finansowa; Kultury i Spraw Socjalnych; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego; Oświaty i Kultury; Planu i Budżetu; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności5. Posiedzenia Prezydium6. Zebrania wiejskie. Sołtysi7. Sprawy organizacyjne8. Normatywy kancelaryjne9. Program rozwoju gromady10. Plany gospodarcze11. Spis powszechny12. Spisy rolne13. Wykaz powierzchniowy Gromady Kapałów14. Sprawozdawczość statystyczna15. Środki na roboty interwencyjne16. Kontrole zewnętrzne17. Mienie gromadzkie18. Urządzenia komunalne19. Gospodarka gromadzka20. Budżety i bilans21. Sprawy wojskowe22. Wybory do Sejmu23. Postulaty i wnioski wyborców24. Gromadzki Komitet FJN Number of units in the group: 78
21/838/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kapałowie 1955-1969 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Budżetu i Podatku; Finansów; Kultury i Spraw Socjalnych; Mienia Gromadzkiego; Rolnictwa3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Plany gospodarcze i sprawozdania6. Plany i sprawozdania roczne7. Sprawozdawczość i statystyka8. Kontrole9. Mienie gromadzkie10. Budżety Number of units in the group: 48
21/839/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczkowicach 1955-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Budżetu i Planu; Finansów; Kultury i Spraw Socjalnych; Mienia Gromadzkiego; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Plany pracy GRN i komisji4. Działalność organów kolegialnych5. Spotkania posłów z radnymi6. Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu7. Posiedzenia Prezydium8. Zebrania wiejskie. Sołtysi9. Sprawy organizacyjne10. Plany gospodarcze i programy rozwoju11. Sprawozdawczość i statystyka12. Zasady pracy i płacy13. Spisy: rolne, powszechne14. Kontrole zewnętrzne15. Budżety16. Sprawy wojskowe Number of units in the group: 74
21/840/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Malenieckiej [1949] 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie5. Plany gospodarcze6. Budżety gromady. Plan funduszu gromadzkiego.7. Sprawozdania8. Urząd Stanu Cywilnego9. Kontrole i inspekcje zewnętrzne Number of units in the group: 94
21/841/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipie 1955-1968 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Budżetu, Finansów i Podatków; Kultury i Spraw Socjalnych; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego, Budownictwa Dróg; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Posiedzenia Prezydium4. Skład osobowy GRN5. Spis powszechny6. Kontrole zewnętrzne7. Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów USC Lipa Number of units in the group: 33
21/842/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jacentowie 1955-1959 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium, rejestr uchwał, budżety Number of units in the group: 7
21/843/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębie 1955-1959 0 Unroll
Sesje, akta zbiorowe do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów Number of units in the group: 6
21/844/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnikach 1957-1959 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Budżety Number of units in the group: 4
21/845/0 Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
1. Ruch ewidencyjny poszukujących pracy i nauki zawodu oraz wolnych miejsc pracy2. Ruch ewidencyjny poszukujących pracy i nauki zawodu oraz wolnych miejsc pracy3. Ruch ewidencyjny poszukujących pracy4. Sprawozdania opisowe z działalności Number of units in the group: 35
21/846/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego - Rada Wojewódzka w Kielcach [1978] 1982-1989 0 Unroll
II Wojewódzki Zjazd posiedzenia Plenum i Prezydium organizacja RW PRON 1982-1989 sygn 1-5dwie taśmy z nagraniami Plenum, zespół partyjny, sprawy organizacyjne, zjazdy sprawozdawczo wyborcze rad gminnych, konferencja wojewódzka, skład osobowy, informacje dotyczace dzialności oraz założenia programowe WK FJN, struktura i zadania Biura RK PRON i RW PRON Wojewódzka Tymczasowa Rada PRON, przedkongresowa kampania programowo wyborcza, odznaczenia, posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności i Usług, materiały na Kolegium Ministra Handlu Wewnętrznaego i Usług ( 1978) 1982-1989 sygn 1-14 protokóły z posiedzeń Rada Gminna PRON w Strawczynie 1982-1988 sygn 1-2 Protokóły z zebrań,, programy działania skład osobowy, informacje Rady Gminnej PRON w Nowej Słupi 1983-1989 sygn 1 Zjazdy gminne, posiedzenia Rady Gminnej, posiedzenia prezydium, udział PRON w wyborach do Sejmu i rad narodowych, informacje dotyczące dzialanlości RG PRON w Gnojnie 1984-1989 sygn 1-3 Działalność RG PRON w Bodzentynie posiedzenia, informancje 1984-1988 sygn 1 Number of units in the group: 34
Showing 856 to 900 of 3,447 entries.