Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/791/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyłogach 1964-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN Number of units in the group: 16
21/792/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smykowie 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN, zebrania wiejskie, sołtysi Number of units in the group: 37
21/793/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaborowicach 1956-1966 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń PGRN Number of units in the group: 9
21/794/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grzymałkowie 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium Number of units in the group: 32
21/795/0 Wojewódzka Komisja do spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Kielcach 1946-1948 0 Unroll
1.Sprawy ogólno – administracyjne 2.Akta Delegatów 3.Instrukcje, okólniki, zarządzenia 4.Akta Nadzorców 5.Sprawy różne 6.Informacje o trybie załatwienia spraw 7.Akta spraw upaństwowionych przedsiębiorstw branża budowlana branża chemiczna branża drzewna branża komunikacyjna branża skórzana branża spożywcza branża włókiennicza Utworzenie komisji, zasady wynagradzania członków komisji, wykazy przedsiębiorstw, wykazy rzeczoznawców, protokóły z kontroli zewnętrznych, ogłoszenia o upaństwowieniu przedsiębiorstw Wykazy delegatów komisji, nominacje Instrukcja kancelaryjna, przepisy jednostki nadrzędnej, interpretacja przepisów Zarządzenia o ustanowieniu nadzorców nad przedsiębiorstwami Kwestionariusze zakładów, wnioski o upaństwowienie, korespondencja z właścicielami, wyjaśnienia, informacje Cegielnie, kaflarnie, cementownie Fabryki świec, zakłady tapet i papy Zakłady obróbki drzewna PKS w Kielcach i Ostrowcu garbarnie Kaszarnie, młyny, spółdzielnie mleczarskie, piekarnie, cukiernie Fabryki kapeluszy, przędzalnie Number of units in the group: 61
21/796/0 Komisja Szacunkowo - Miejscowa w Kielcach 1916-1920 0 Unroll
akta poszkodowanych Number of units in the group: 46
21/797/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kielcach [1955] 1962-1975 0 Unroll
Grudniowy spis zwierząt, czerwcowy spis rolniczy, sprawozdania z wykonania Narodowego Plany Gospodarczego, informacje statystyczne, sprawozdania: ze stanu ludności, z czynów społecznych, metryki statystyczne, opracowania z oświaty, sprawozdania z uboju gospodarskiego, badania składu rad narodowych, wykaz miejscowości, wykaz rolniczych obwodów spisowych. Number of units in the group: 60
21/798/0 Miejski Urząd Statystyczny w Kielcach 1962-1975 0 Unroll
Sprawozdania statystyczne z zakresu: administracji terenowej, zakładów przemysłowych, gospodarki komunalnej, handlu i usług, stanu ludności, rolnictwa, kultury fizycznej, Narodowy Spis Powszechny, metryki statystyczne, czyny społeczne, oświata, spisy rolnicze, spis „Magister”, mikrospis, informacje statystyczne, plany pracy i sprawozdania MUS, zarządzenia i wytyczne GUS, mapy miasta Kielc i powiatu kieleckiego, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy obwodów spisowych. Number of units in the group: 214
21/799/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielinach 1955-1972 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, komisje, protokoły z zebrań wiejskich, plany gospodarcze, protokoły z kontroli, budżety gromady, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe gromady Number of units in the group: 57
21/800/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Belnie 1960-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Komisje4. Zebrania wiejskie5. Plany gospodarcze6. Kontrole7. Budżety8. Bilanse9. Plany założenia i zagospodarowania Number of units in the group: 33
21/801/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie Nowej 1958-1971 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, komisje, plany pracy, plany gospodarcze, protokoły z kontroli, budżety gromady, sprawozdania z wykonania budżetów Number of units in the group: 16
21/802/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makoszynie 1955-1959 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, komisje, plany pracy, plany gospodarcze, budżety gromady, protokoły z zebrań wiejskich Number of units in the group: 7
21/803/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Napękowie 1955-1961 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, komisje, komisje, budżety gromady Number of units in the group: 5
21/804/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Końskich 1960-1974 0 Unroll
Wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych, zarządzenia i wytyczne GUS i WUS w zakresie organizacji, regulaminy i zakresy czynności, plany pracy PIS i sprawozdania z ich realizacji, inspekcje GUS, WUS i oceny działalności inspektoratów, zbiorcze sprawozdania statystyczne, organizacja źródeł informacji statystycznej, program badań i plan opracowań statystycznych. Number of units in the group: 565
21/805/0 vacat - Sędziowie Śledczy Guberni Kieleckiej - przeniesiono do zespołów 1592-1594 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/806/0 Akta miasta Opoczna 1912-1915 0 Unroll
Rozporządzenia i akta ogólne dotyczące przygotowań do wojny, pobór do wojska, sprawozdania , spis mieszkańców pochodzenia niemieckiego, cenniki na żywność sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/807/0 Księgi metrykalne chrztów Parafii Rzymskokatolickiej Szewna 1695-1797 0 Unroll
księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szewnej Number of units in the group: 2
21/808/0 Zbiór afiszów i plakatów 1917-1950 [1989] 629 Unroll
afisze z okresu międzywojennego, okupacji hitlerowskiej i PRL - zagadniena społeczno polityczne - odzyskanie nepodległości zagadnienia gospodarcze ogłoszenia o odczytach literackich, społeczno politycznych i koncertach sprawy dotyczące działań wojennych , sprawy gospodarcze finansowe porządkowe - wyjazdy na roboty przymusowe gazety propagandowe "Nowiny" i "Aktualne ilustracje" tworzenie nowych organów władzy, wybory do Sejmu Ustawodawczego zagospodarowanie ziem odzyskanych obchody rocznic organizacja pracy szkół, przedstawienia. Plakaty i druki ulotne ilustrujące uroczystości żałobne mjra Jana "Ponurego" Piwnika zorganizowane w 1988 r., wybory do Sejmu i Senatu z 1989 roku oraz wybory Pezydenta Rzeczypospolitej z 1990 r. Number of units in the group: 560
21/809/0 Akta Komisji do spraw Referendum Ogólnokrajowego z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonego z w dniu 29 listopada 1987 r. 1987 0 Unroll
Protokoły głosowania i wyników głosowania w Referendum Ogólnokrajowym z terenów gmin, miast i gmin: Miechów, Włoszczowa, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Pałecznica, Słaboszów, Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Kielce, Końskie, Bieliny, Bliżyn, Chęciny, Koszyce, Łopuszno, Masłów, Mniów, Piekoszów, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Łagów, Nowa Słupia, Bodzentyn, Krasocin Number of units in the group: 48
21/810/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Łopusznie 1874-1912 [1919] 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 67
21/811/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suchedniowie 1954-1972[1975] 0 Unroll
.Sesje GRN 1954 - 1955, sygn. 1; 2. Sesje RN Osiedla 1956 - 1962, sygn. 2 - 8; 3. Sesje MRN, sprawy organizacyjne 1963 - 1972, sygn. 9 - 17, 115; 4.Komisje, informacje i sprawozdania z wykonanych wniosków 1955-1972; sygn. 18 - 74; 5.Posiedzenia PGRN 1954 - 1955, sygn. 75 - 76; 6. Posiedzenia RN Osiedla 1954 - 1961, sygn. 77 - 82; 7. Posiedzenia PMRN, narady 1967 - 1972, sygn. 83 – 88, 114; 8. Uchwały Prezydium RN Osiedla 1956, 1959, 1972, sygn. 90 - 92; 9. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1964 - 1970, sygn. 93 - 94; 10. Kontrole zewnętrzne [protokoły, zalecenia] 1960 - 1972 [1975], sygn. 95, 116, 117; 11. Budżet i jego wykonanie 1955 - 1972, sygn. 96 - 113; Number of units in the group: 117
21/812/0 Spółdzielnia Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym "Oświata" w Kielcach 1983-1987 0 Unroll
akta członków założycieli, protokoły z zebrania założycielskiego, protokoły posiedzeń rady narodowej i zarządu spółdzielni, statut, dokumenty dotyczące rejestracji i likwidacji spółdzielni Number of units in the group: 6
21/813/0 Akta dóbr ziemskich hipoteki powiatu koneckiego 1819-1939 [1941] 0 Unroll
Dokumenty własnościowe do dóbr rządowych i prywatnych : Antoniów, Bedlenko, Bedlno, Białków, Gowarczów, Jachimowice, Końskie Wielkie, Korytków, Lipa, Machory, Mnin, Niekłań, Pianów, Radoszyce, Rączka, Skąpe, Stąporków, Sworzyce, Łapczyna Wola, Dobromierz, Bobrowniki, Jakuszyce, Przybyszowy. W aktach tych występują tabele wsi powiatu koneckiego gminy Pianów, Miedzierza, Radoszyce, Gowarczów, miasta Końskie oraz wsi powiatu opoczyńskiego gminy Machory. Ponadto znajdują się tu wykazy właścicieli i wierzycieli, numery hipotek,, plany osad, dóbr , gruntów dworskich, lasów, plan zakładów górniczo hutniczych Staporków z 1909 roku , statut Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Górniczo Hutniczych i fabryk w Stąporkowie z 1912 roku jak również legaty dla szpitala w Bedlnie i kościoła w Niekłaniu Wielkim, rejestry pomiarów majątków Nieświń, Pianów Końskie Wielkie sygn.1-50 Number of units in the group: 50
21/814/0 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. dr Buszkowskiego w Kielcach 1920-2015 0 Unroll
Statuty i regulaminy Szpitalika, sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe protokoły z posiedzeń Towarzystwa Przyjaciól Szpitalika księgi główne chorych i skorowidze do ksiąg, sprawy budowlane Szpitalika, ksiega rewizji kotła 1920-1947-1962 sygn 1-16 regulaminy wewnętrzne i zarządzenia lokalizacja szpitala statystyka i sprawozdawczość sprawy dotyczące opieki zdrowotnej budżety bilanse sprawozdania kadrowe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontrole sprawozdawczośc gospodarstwa rolnego przy szpitalu Polskie Towarzystwo Pediatryczne Rada Zakładowa księgi główne chorych i skorowidze do ksiąg 1945-1970 sygn.17-92 Protokoły z narad kolektywu,regulaminy pracy, schemat organizacyjny, statut, przepisy kancelaryjne i archiwalne, rejestr wzorów odciskowych pieczęci, zarządzenia wewnętrzne, kierunki i plany rozbudowy nowego szpitala dziecięcego na Osiedlu Czarnów, plany pracy i sprawozdania finansowe, sprawozdania z opieki zdrowotnej i lekarsko-felczerskiej, statystyka umieralności niemowląt, analizy wykonania opieki lekarsko-higienicznej i pracy oddziałów szpitalnych,wytyczne do pracy oświatowo-zdrowotnej, ocena działalności domów małych dzieci, skargi i odpowiedzi, plany szkoleń uczestników ochotniczych hufców pracy, protokoły z kontroli organów nadrzędnych,działalność komisji społecznej, pisma i zarządzenia dotyczące wypadków śmiertelnych w szp;italu, konkurs "Złoty czepek", karty ewidencyjne budynków szpitala. Akta dotyczące Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - statuty,dokumenty dot. działalności oddziału w Kielcach, protokoły z działalności oddziału w Kielcach - sygn. 93-156 Number of units in the group: 275
21/815/0 Kielecki Dozór Kościelny 1866-1914 [1927] 0 Unroll
zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, wybór członków kieleckich dozorów kościelnych, akta dotyczące nieruchomości kościelnych, budowa i remonty obiektów sakralnych, sprawy pogrzebów i cmentarzy, księga protokołów komitetu ds. budowy r.k.. Kościoła Św. Krzyża w Kielcach Number of units in the group: 16
21/816/0 Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" w Kielcach 1952-1988 0 Unroll
Dział Organizacji - Przepisy władz przedsiębiorstwa, zarządzenia Dyrektora, przepisy, schematy organizacyjne zakładu, organizacji pracy wydziałów, uchwały KRS, protokoły plenum, prezydium Rady Robotniczej, zjazdy i konferencje, skargi i zażalenia na artykuły prasowe, kontrola zewnętrzna, regulaminy pracy, Dział Planowania - plany okresowe i wieloletnie, plany kosztów produkcji, plany techniczne, przemysłowe, dyrektywy do planu, analizy problemowe działania wprowadzonych usprawnień organizacyjno technicznych Dział Księgowości - bilanse, plany finansowe, bilanse Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, protokoły z posiedzeń Zarządu Kasy, Dział Analizy Ekonomiczej - analiza kompleksowa techniczno ekonmiczna i gospodarcza, Dział Zatrudnienia i Płac - regulaminy premiowania, plan zatrudnienia i płac, sprawozdania z wykonania norm, sprawy wynagrodzeń, Dział Zbytu - sprawozdania GUS ze zbytu produkcji przemysłowej, sprawozdania z wykonania produkcji eksportowej, sprawozdania z wykorzystania taboru samochodowego, kolejowego, planu przewozu, ładunku i załadunku i wyładunku wagonów kolejowych, operatywny plan przewozu ładunków Dział Kontroli Technicznej - sprawozdania z klasyfikacji braków produkcyjnych Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - kontrola zewnętrzna zakładu, sprawozdania z wypadków przy pracy, ochrona radiologiczna - prace szkodliwe dla zdrowia Dział Kadr - wyjazdy zagraniczne pracowników, korespondencja w sprawie odznaczeń państwowych Sekretariat Naczelnego Dyrektora - referaty Dyrektora Naczelnego "Postęp techniczny w zakresie konstrukcji armatury przemysłowej i technologii wytwarzania" , "Projektowany tok usprawnienia przygotowania produkcji" Płyty DVD z nagraniami różnych wydarzeń z życia zakładu Akta organizacyjne zakładu, plany pracy, sprawozdania i analizy, zjazdy, konferencje, dokumentacja kontroli i rewizji. Dokumentacja fotograficzna (zdjęcia, negatywy, klisze) dokumentująca działalność zakładu. Number of units in the group: 542
21/817/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezinach 1955-1965 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Posiedzenia Komisji4. Plany gospodarcze5. Kontrole6. Budżety Number of units in the group: 20
21/818/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brudzowie Dużym 1954-1961 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Uchwały GRN4. Plany gospodarcze5. Plan Zakładu Wodnego6. Spis powszechny7. Kontrole8. Budżety Number of units in the group: 43
21/819/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębskiej Woli 1968-1972 0 Unroll
1. Sesje 2. Posiedzenia Prezydium 3. Plany gospodarcze 4. Plany GRN 5. Plany założenia i zagospodarowania zadrzewień 6. Sprawozdania 7. Kontrole 8. Ewidencja godeł i pieczęci. 9.Budżety gromady 10.Zadrzewienia wsi Chałupki, Obice i Zbrza Number of units in the group: 30
21/820/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawicy 1954-1973 0 Unroll
Sesje, Komisje, Prezydium, uchwały GRN, zebrania wiejskie, działalność sołtysów, plany gospodarcze, plany założeń zadrzewień, plany zakładu wodnego, spis powszechny, kontrole, zarządzenia, działalność organów kolegialnych, analizy rezerw, programy rezerw, budżety. Number of units in the group: 128
21/821/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łopusznie [1949] 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Aktywizacji Małych Miast i Osiedli; Budżetu i Planu; Drogowa i Mienia Gromadzkiego; Mandatowa; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolna; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Plany gospodarcze6. Sprawozdania7. Kontrole8. Budżety9. Spisy rolne10. Delegat Powiatowego Pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji11. Agronom i Zootechnik12. Punkty geodezyjne13. Klasyfikacja gruntów14. Skargi i wnioski Number of units in the group: 108
21/822/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słupi 1957-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Komisje: Planu, Finansów i Budżetu; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego; Oświaty, Kultury i spraw Socjalnych; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności4. Sprawy organizacyjne5. Kontrole6. Budżety Number of units in the group: 34
21/823/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Snochowicach 1961-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Plany gospodarcze4. Kontrole5. Umorzenia zobowiązań pieniężnych6. Zebrania wiejskie. Sołtysi7. Regulamin obrad GRN8. Komisje: Plany i Budżetu; Mienia Gromadzkiego; Mandatowa; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Leśnictwa; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności9. Działalność organów kolegialnych10. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa11. Sprawozdanie budżetowe12. Spisy: powszechny, rolne13. Budżety Number of units in the group: 52
21/824/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilczycy 1972 0 Unroll
budzet gromady i plan funduszu gromadzkiego Number of units in the group: 1
21/825/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mninie 1969-1972 0 Unroll
1. Posiedzenia Prezydium2. Komisje: Mandatowa; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Program wyborczy gromady4. Plany gospodarcze5. Budżet i plan funduszu gromadzkiego6. Oświata rolnicza i upowszechnianie wiedzy rolniczej Number of units in the group: 9
21/826/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego - Oddział Zarządu Głównego w Kielcach 1947-1972 0 Unroll
Bilanse zarządu, preliminarze budżetowe, materiały z konferencji sprawozdawczo – wyborczych, informacje o Konferencjach Samorządu Robotniczego, protokóły z wyborów rad zakładowych, uchwały Plenum ZO, protokóły z posiedzeń Prezydium, bilanse Number of units in the group: 534
21/827/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego - Zarząd Okręgowy w Radomiu 1958-1973 0 Unroll
1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze 2. Plenum 3. Prezydium 4. Narady 5. Komisje stałe (układ alfabetyczny) 6. Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 7. Statystyka 8. Statystyka rad zakładowych 9. Inspekcja pracy 10. Rady Zakładowe 11. Fotografie Number of units in the group: 104
21/828/0 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy - Zarząd Okręgu w Kielcach 1968-1973 [1981] 0 Unroll
1. Konferencja sprawozdawczo - wyborcza - protokóły z konferencji, sprawozdania z dzialalnosci, oceny kampanii 2. Statut 3. Plenum - protokoły, referaty, oceny, informacje, uchwały 4. Prezydium - protokoly, inform.,oceny 5. Kampania sprawozdawczo-wyborcza - sprawozdania, informacje, oceny 6. Komisje stałe - Komisja Rewizyjna, Komisja Ekonomiczna i Aktywizacji Gospodarczej 7. Narady wewnętrzne - protokoly, wnioski 8. Plany pracy - roczne i kwartalne 9. Informacje - o dzialnosci i ekonomiczne 10. Sprawozdania rad zakładowych - opisowe i statystyczne 11. Skargi i wnioski - pozostawione przykładowo 12. Kontrole związkowe - w spoldzielni pracy 13. Wykazy zatrudnienia - wykazy, inform. 14. Zobowiązania i czyny produkcyjne - plany, inform., meldunki 15. Wspołzawodnictwo pracy - inform.,oceny 16. Dzialalnosc kulturalno-oświatowa - regulaminy, sprawozdania, wykazy klubowi świetlic, rejestr zespołów artystycznych 17. Sekce i kluby sportowe - akty erekcyjne, sprawozdania, analizy opisowe z dzialalnosci Number of units in the group: 71
21/829/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL - Zarząd Okręgu w Kielcach 1950-1987 0 Unroll
1. Materiały z konferencji i posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium 2. Akta komisji i sekcji zawodowych 3. Zakładowe Organizacje Związkowe 4. Akta Zarządu Oddziału ZZPSZ w Końskich 5. Plany i sprawozdania 6. Akta finansowe Zarządu i rad zakładowych 7. Informacje o działalności Zarządu Okręgu (biuletyny, wycinki prasowe), materiały z obchodu Dnia Pracownika Służby Zdrowia 8. Protokóły z kontroli Zarządu Okręgu ZZPSZ 9. Sprawy dokształcania 10. Materiały technicznego inspektora pracy 11. Konkursy i czyny społeczne 12. Akta personalne 1. Działalność kulturalno – oświatowa 2. Delegat związkowy 3. Kina związkowe 4. Skargi i wnioski 5. Kontrole 6. Protokoły z posiedzeń Walnych Zgromadzeń ZZPR Rada Oddziałowa w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Kielcach 6. Warunki socjalno – bytowe 7. Zobowiązania produkcyjne i czyny społeczne 8. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 9. Rady Zakładowe 10. Grupa partyjna 11. Wybory w zakładowej organizacji związkowej 12. Działalność Zakładowych Organizacji Związkowych 13. Statut 14. Socjalistyczne Współzawodnictwo Pracy Protokóły, sprawozdania z działalności zarządu okręgu, referaty programowe Protokóły z posiedzeń, programy działania, sprawozdania z działalności, referaty, oceny Protokóły, plany pracy, informacje, oceny, analizy Protokóły z posiedzeń, referaty, oceny produkcyjno – ekonomiczne, bhp, informacje o współzawodnictwie pracy Instrukcje i zarządzenia Relacja uchwały IX Plenum KC PZPR, oceny pracy, zarządzenia Preliminarze budżetowe, bilanse, zestawienia zbiorcze z wykonania budżetu Sprawozdania opisowe i statystyczne, kontrole, analizy Sprawozdania statystyczne z wypadków, analizy wypadkowości Plany pracy, sprawozdania, analizy, informacje, oceny, programy działania Sprawozdania z działalności Preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe Analizy, oceny Protokóły, zalecenia Analizy, informacje, oceny, plany pracy, sprawozdania Informacje, oceny, zestawienia Informacje, sprawozdania finansowo – statystyczne Kółka rolnicze, stacje ochrony roślin, ośrodki szkolenia, PGR-y, POM-y, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa melioracyjne, przedsiębiorstwa rybne, stadniny koni, zakłady weterynarii, wydziały PPRN – sprawozdania z działalności Protokóły, sprawozdania, informacje Sprawozdania zbiorcze Sprawozdania zbiorcze Number of units in the group: 219
21/830/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej - Zarząd Okręgu w Kielcach 1959-1979 0 Unroll
Budżety rad zakładowych, preliminarze budżetowe okręgu, protokóły z kontroli rad zakładowych, bilanse okręgu Number of units in the group: 13
21/831/0 vacat - Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia - Zarząd Okręgu w Kielcach - zobacz nr zespołu 464 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/832/0 Związek Zawodowy Metalowców - Zarząd Okręgowy w Skarżysku-Kamiennej 1956-1973 0 Unroll
1. Konferencje sprawozdawczo – wyborcze 2. Plenum 3. Posiedzenia Prezydium 4. Komisje 5. Konferencje, narady 6. Plany pracy Zarządu Okręgowego 7. Informacje i analizy 8. Budżety i ich wykonanie 9. Statystyka 10. Kontrole 11. Biuletyny informacyjne 12. Rady zakładowe (układ alfabetyczny) Number of units in the group: 148
21/833/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego - Zarząd Okręgowy w Radomiu [1941] 1945-1971 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń plenarnych, protokóły z posiedzeń prezydium zarządu, protokóły z narad, materiały z działalności komisji, materiały z konferencji sprawozdawczo – wyborczych, analizy, sprawozdania tematyczne, protokóły z kontroli działalności PKZP i RZ, regulaminy pracy, bilanse. Number of units in the group: 436
21/834/0 vacat - Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarzad Okręgu w Kielcach - zobacz nr 463 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/835/0 Powiatowe i Miejskie Rady Związków Zawodowych woj. Kieleckiego 1946-1975 0 Unroll
PRZZ w: Białobrzegach, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Końskich, Kozienicach, Lipsku, Opatowie, Opocznie, Pińczowie, Przysusze, Radomiu, Sandomierzu, Starachowicach, Staszowie, Szydłowcu, Włoszczowie, Zwoleniu oraz MRZZ w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomiu, Skarżysku - Kamiennej - konferencje sprawozdawczo – wyborcze, materiały z plenum i prezydium, plany pracy, materiały komisji i zespołów, informacje i sprawozdania z zakresu spraw socjalnych. Number of units in the group: 263
Showing 856 to 900 of 3,508 entries.