Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/665/0 C.K. Sąd Powiatowy w Zatorze [1836...-1890] 1891-1918 [1919-1939] 0 Unroll
1. Akta prezydialne z roku 1909, /sygn. 1/ Akta dotyczące spraw pracowniczych. 2. Akta spraw spadkowych i opiekuńczych (IV) z lat [1840, 1858-1859, 1969-1972, 1975-1890] 1891-1908, 1911, 1913, 1918 [1919-1922], /sygn. 2-36/ Akta spraw spadkowych oraz opiekuńczych dzieci pozostałych po zmarłych osobach. 3. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat [1874, 1883, 1886-1887] 1893-1918 [1919-1936] /sygn. 37-921/ Rejestry, akta spraw spadkowych. 4. Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych (P) z lat [1972-1877, 1882-1890] 1891-1918 [1919-1939] /sygn. 921-1766/ Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych dotyczących głównie dzieci po zmarłych lub nieobecnych osobach. 5. Akta spraw nie należących do innych rejestrów (Nc I) z lat [1836, 1849-1850, 1862-1865, 1869-1890] 1891, 1902-1907, 1910-1913 [1921] /sygn. 1767-1816/ Akta spraw spadkowych prowadzonych przed inne sądy przed powołaniem do życia C.K. Sądu Powiatowego w Zatorze i kontynuowanych przez tenże Sąd. 6. Akta spraw cywilnych spornych (C) z lat 1900-1918 [1919] /sygn. 1817-1883/ Akta spraw dotyczących m.in. naruszenia posiadania, uznania prawa własności, zniesienia współwłasności, spraw służebności gruntowej, uznania ojcostwa i o alimenty. 7. Akta spraw o przekroczenia (U) z roku 1913 /sygn. 1884/ Akta sprawy o przekroczenia ustawy karnej. Number of units in the group: 1884
13/666/0 Sąd Grodzki w Zatorze [1881-1928] 1929-1939 [1940-1954] 0 Unroll
1. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat [1881-1886, 1892-1896, 1907, 1915, 1919-1920, 1926-1928] 1929-1939, /sygn. 1-427/ Akta z rozpraw spadkowych. 2. Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych (P) z lat [1889-1892, 1901-1905, 1908, 1910-1911] 1929-1939 [1940, 1945, 1954], /sygn. 428-729/ Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych dotyczących głównie dzieci po zmarłych lub nieobecnych osobach. 3. Akta spraw cywilnych spornych (C) z lat 1930-1939 [1940, 1946], /sygn. 730-930/ Repertorium, skorowidz, akta spraw dotyczących m.in. uznania prawa własności, naruszenia prawa posiadania, spłaty długów, ojcostwa i alimentów. 4. Akta spraw nie należących do innych rejestrów (Nc) z lat 1929, 1938-1939, /sygn. 931-937/ Akta spraw cywilnych dotyczących m.in. dobrowolnej separacji, podziału nieruchomości, przeliczenia wierzytelności hipotecznej, alimentów. 5. Akta spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego (N) z lat 1935-1937, /sygn. 938/ Repertorium. 6. Akta egzekucyjne (E) z lat 1933-1939, /sygn. 939/ Repertorium. 7. Akta Komornika przy Sądzie Grodzkim w Zatorze (Km) z lat 1932-1935, /sygn. 940-942/ Repertorium, akta komornicze. Number of units in the group: 946
13/667/0 C.k. Sąd Powiatowy w Wadowicach [1823-1855] 1866, 1867, 1880-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 71
13/668/0 Sąd Grodzki w Wadowicach [1923-1928] 1929-1939 [1940] 0 Unroll
Number of units in the group: 25
13/669/0 Zbiór map katastralnych 1843-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 139
13/670/0 Urząd Gminy w Wieprzu, powiat wadowicki 1973-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 47
13/671/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wadowicach 1977-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 103
13/672/0 Prokuratura Powiatowa w Oświęcimiu [1949] 1950-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 132
13/673/0 Zakłady Metali Lekkich "Kęty" w Kętach 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 658
13/674/0 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu 1907, 1919-1999, 2005 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Rady pedagogicznej, arkusze ocen, katalogi klasowe, wtórniki świadectw dojrzałości, protokoły z egzaminów dojrzałości, plany i sprawozdania z pracy dydaktycznej, sprawozdania statystyczne, protokoły zdawczo - odbiorcze szkoły. Number of units in the group: 233
13/675/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starej Wsi 1954-1961 0 Unroll
1.Gromadzka Rada Narodowa z lat 1954 – 1961 /sygn.1 - 6/ Protokoły sesji GRN w Starej Wsi, rejestr uchwał GRN. 2.Komisje GRN z lat 1955 – 1961 /sygn.7 - 12/ Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Komisja Finansowo – Budżetowa, Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia, Komisja Rolna: protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli, regulaminy pracy, sprawozdania z prac komisji; protokoły z posiedzeń Komitetu do akcji sanitarno – porządkowej, protokoły posiedzeń komisji rozstrzygającej sprawy sporne. 3. Prezydium GRN z lat1955 – 1961 /sygn.13 - 19/ Protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Starej Wsi, rejestr uchwał Prezydium GRN. 4. Zebrania wiejskie z lat 1956 – 1961 /sygn.20/ Protokoły z zebrań gromadzkich w gromadzie Stara Wieś. 5. Kontrole z lat 1955 – 1961 /sygn.21/ Problemowe kontrole zewnętrzne, protokoły z kontroli, zalecenia pokontrolne, wykonanie zaleceń. 6. Finanse i księgowość z lat 1955 – 1961 /sygn.22 - 36/ Budżety gromady, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księga kontowa, księgi kas i rachunku bieżącego, księga inwentarzowa majątku gromady, księga inwentarzowa świetlicy, miesięczne i kwartalne sprawozdania finansowe. 7. Administracja spraw wewnętrznych z lat 1954 – 1961 /sygn.37 - 45/ Sprawy referatu wojskowego m.in. rejestracja poborowych, powoływanie do służby wojskowej, przegląd koni pociągowych, zarządzenia, instrukcje, rejestry spraw karno – administracyjnych, protokoły rozpraw karno – administracyjnych głównie o obrazę oraz niestawienie się do zbierania stonki ziemniaczanej, teczka spraw poufnych, protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania dokumentacji oraz inwentarza z likwidującej GRN w Starej Wsi do GRN w Dankowicach. II. Komitety i organizacje społeczne z 1961 r. /sygn.46, 47/ Prośby o dotacje, protokoły z posiedzeń i lista członków Komitetu przebudowy drogi ze Starej Wsi do Bestwiny, protokoły z zebrań, akcja wyborcza do Sejmu i listy członków Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Starej Wsi. Dopływy 2006 z lat 1954 - 1955 /sygn.48 - 49/ Budżety gromady. Dopływ 2009 z roku 1960 /sygn.50/ Spis powszechny 1960 r. Number of units in the group: 50
13/676/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Miejsko - Gminna w Chełmku 1984-1987 0 Unroll
1.Referendum - Plany pracy, składy i obwody komisji, protokoły głosowania z roku 1987 /sygn.1/ 2. Współdziałanie z radą PRON w sprawie wyborów do Rad Narodowych, protokoły zebrań przedwyborczych, zebrania kandydatów z wyborcami z roku 1984 /sygn.2/. Number of units in the group: 2
13/677/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Chełmku 1973-1990 [1991-1992] 0 Unroll
I. Wybory do sejmu i Rad Narodowych z lat 1973-1985 / sygn.1-6/ składy komisji wyborczych, protokoły posiedzeń komisji, wykazy kandydatów na radnych, spotkania z wyborcami. II. Regulamin RNMiG z 1973 r. /sygn.7/ III. Protokoły Sesji RNMiG z lat 1973-1990 /sygn.8-25/ IV. Ewidencja radnych z lat 1973-1990 /sygn.26-29/ protokoły posiedzeń zespołów radnych; karty osobowe radnych, kwestionariusze radnych; wykazy członków prezydium. V. Wnioski i postulaty radnych i wyborców z lat1973-1990 /sygn.30-38/ rejestry wniosków i interpelacji radnych, wnioski i postulaty wyborców, sprawozdania z realizacji. VI. Komisje RNMiG z lat 1973-1990 /sygn.39-87 Komisja Ładu i Porządku Publicznego; Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury; Komisja Planu, Budżetu i Finansów oraz Zaopatrzenia; Komisja Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska; Komisja Rolnictwa; Komisja Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług; Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia; Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska; Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej; Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej; Komisja Prawa i Porządku Publicznego; Komisja do spraw Samorządu; Komisja Samorządu Mieszkańców do spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - protokoły posiedzeń powyższych komisji, wnioski i ich realizacja, kontrole komisji stałych. VII. Protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG z lat 1973-1990 /sygn.88-105/ VIII. Komitety Osiedlowe z lat 1973-1989 /sygn.106-111/ wybory samorządu mieszkańców, kwestionariusze osobowe działaczy samorządów Gorzów i Bobrek, protokoły posiedzeń komitetów blokowych i ich komisji, rejestr wniosków mieszkańców, informacje o ich realizacji. IX. Rady Sołeckie i inne organy kolegialne z lat 1973-1990 /sygn.112-130/ wybory sołtysów i podsołtysów Bobrku i Gorzowa, sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, protokoły posiedzeń rad sołeckich, realizacja uchwał RNMiG. X. Sprawozdania z lat 1977-1978./sygn.131,132/ Sprawozdania statystyczne GUS dotyczące biura RNMiG oraz członków rady XI. Odznaczenia z roku 1978 /sygn.133/ wnioski na odznaczenia państwowe i regionalne z roku 1978.protokoły posiedzeń rad sołeckich, realizacja uchwał RNMiG. XII. Dopływ z 2014 r. z lat 1980-1992 /sygn.134-141/ rejestry interpelacji, postulatów i wniosków radnych, rejestry uchwał, odznaczenia państwowe (wnioski, limity). Number of units in the group: 141
13/678/0 Gminna Rada Narodowa w Chełmku 1945-1954 0 Unroll
. Protokoły zebrań gromadzkich i posiedzeń komisji gospodarczej z lat 1945-1954 / sygn. 1/ 2. Ankiety personalne i arkusze osobowe członków komisji GRN z roku 1950 /sygn.2/ 3. Kwestionariusze osobowe, arkusze osobowe sołtysów i podsołtysów z lat 1950-1952 /sygn.3/ 4. Ewidencja i kwestionariusze osobowe członków GRN z roku 1953 /sygn.4/ 5. Księgi ewidencyjne nieruchomości gromad: Dąb i Chełmek, arkusze posiadłości gruntowej z roku 1946 /sygn.5-6/ 6. Dopływ z 2014 r. - Certyfikaty przynależności z lat 1951-1953 /sygn.7/ Number of units in the group: 7
13/679/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Oświęcimiu 1956-1989 0 Unroll
Narodowy Bank Polski Oddział w Oświęcimiu z lat 1956 - 1989 /sygn.1- 196/ Bilanse roczne z lat 1980 - 1897 /sygn. 1 - 8/ Sprawozdanie roczne 1988 /sygn. 9/ Instrukcje i zarządzenia GUS z lat 1967 – 1988 / sygn. 10 - 19/ Akta kredytowe instytucji i firm z terenu powiatu oświęcimskiego z lat 1956 - 1898 /sygn. 20 - 196/ Number of units in the group: 196
13/680/0 Urząd Miasta i Gminy w Andrychowie [1964] 1977-1990 [1991] 0 Unroll
Zarządzenia i decyzje naczelnika miasta i gminy, sprawozdania z ich realizacji, pisma okólne naczelnika, materiały dotyczące współdziałania z innymi organizacjami, plany pracy urzędu, protokoły z posiedzeń kolektywu kierowniczego urzędu, wykazy stowarzyszeń działających na terenie gminy, sprawy ludności cugańskiej, sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych, analiza i ocena skarg i wniosków, budżet gminy i jego zmiany, organizacja poboru, podziały nieruchomości, wykup mieszkań i lokali z lat 1964 - 1991 /sygn.1-137/. Number of units in the group: 137
13/681/0 Miejsko - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Andrychowie 1977-1978 0 Unroll
Sprawy dotyczące Społecznej Komisji Pojednawczej przy MG Komitetcie FJN w Andrychowie z lat 1977 - 1978, /sygn. 1 - 4/ Number of units in the group: 4
13/682/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie oświęcimskim 2004 0 Unroll
Protokoły z głosowania w obwodach drugie egzemplarze z 2004 r. /sygn.1 - 11/ Number of units in the group: 11
13/683/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie wadowickim 2004 0 Unroll
1. Protokoły z głosowania w obwodach , drugie egzemplarze z 2004 r. /sygn. 1 - 10/ Number of units in the group: 10
13/684/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej XVII w.-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 1421
Showing 661 to 680 of 1,375 entries.