Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1666/0 Gminna Rada Narodowa w Sędziszowie [1902] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z zebrań zarządu, protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, księgi uchwał komisji gmiannych, sprawozdania z działalności GRN, protokoły kontroli, wykazy pracowników Zarządu, budżety, preliminarze budżetowe, protokoły komisji, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi inwentarzowe, walka z analfabetyzmem, ewidencja urządzeń komunalnych, tabela nadawcza wsi Krzcięcice, pomoc sąsiedzka w rolnictwie Number of units in the group: 131
21/1667/0 Gminna Rada Narodowa w Słupi [1919] 1945-1953 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z posiedzeń Rady Gminy, protokoły z sesji, kontrole i zarządzenia pokontrolne, protokoły z wyborów sołtysów, sprawy osobowe członków prezydium, majątej gminy, protokoły komisji, sprawozdania z działalności GRN, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, księgi sum przechodnich, sprawy dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej, dróg, placów publicznych, rejestr kar wymierzonych przez władze administracyjne Number of units in the group: 62
21/1668/0 Akta gminy Sobków 1920-1944 [1945] 0 Unroll
księgi uchwał Zarządu Gminy i Rady Gminnej, księgi uchwał zebrań gromadzkich, protokoły z zebrań sołtysów, sprawy opieki społecznej, sprawozdania statystyczne, dotyczące gospodarki gminnej Number of units in the group: 27
21/1669/0 Akta gminy Węgleszyn 1901-1944 [1945] 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i Rady Gminnej, protokoły z zebrań sołtysów, księgi uchwał zebrań wiejskich, budżety, księga kasowa, księga sum przechodnich, dziennik główna Number of units in the group: 13
21/1670/0 Gminna Rada Narodowa w Wodzisławiu [1940] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z kontroli, konferencji sołtysów, sprawozdania z działalnoiści GRN, protokoły z pomiarów lokali, roczne sprawozdania rachunkowe, zezwolenia na sprzedaż działek Number of units in the group: 29
21/1671/0 Gminna Rada Narodowa w Złotnikach [1938] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu, protokoły z sesji, sprawozdania z działalności GRN, protokoły kontroli, budżety, księgi dochodów i wydatków, dzienniki główna, księga kontroli ruchu ludności, akta Gminnej Komisji Oświatowej z lat 1948-1954 Number of units in the group: 35
21/1672/0 Ekspozytura Tymczasowego Zarządu Państwowego w Jędrzejowie 1945-1946 0 Unroll
sprawy dotyczące posiadłości pożydowskich, remonty budynków, budżety, sprawozdania Number of units in the group: 18
21/1673/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Jędrzejowie 1945-1947 [1950] 0 Unroll
sprawy organizacyjne, personalne i administracyjne, protokoły z lustracji, akta osobowe pracowników majątków państwowych, protokoły komisji folwarcznych do spraw podziału ziemi, wykonanie reformy rolnej i prac parcelacyjnych, akta majątków państwowych i majątków opuszczonych, rejestry uchodźców zza Buga, akta gorzelni i młynów, akta dot. Parcelacji majątku Chmielowice gm. Sobków Number of units in the group: 143
21/1674/0 Akta gminy Mierzwin 1908-1914, 1938-1945 0 Unroll
księga zebrań wiejskich w Mierzwinie z lat 1908-1914, protokoły z zebrań sołtysów, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 12
21/1675/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Jędrzejowie 1943-1950 0 Unroll
Listy i wykazy pracowników sprawozdawczość z budowy mostów i dróg Number of units in the group: 17
21/1676/0 Urząd Skarbowy w Jędrzejowie 1939-1948 0 Unroll
DZIAŁ WYMIAROWY (1939-1948) zarządzenia, korespondencja, deklaracja w sprawie nabycia kart przemysłowo-podatkowych, DZIAŁ EGZEKUCYJNY (1944-1948) wyciągi aktów darowizn, wykazy nieruchomości, listy rozkładu państwowego podatku gruntowego, rejestry odpisów i przypisów podatku obrotowego, dochodowego i spadkowego, od wynagrodzenia i wzbogacenia wojennego Number of units in the group: 52
21/1677/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Jędrzejowie 1932-1939 0 Unroll
akta dłużników i wierzycieli zawierające sprawy dotyczące rozłożenia długu na raty, umorzenia, skrócenia spłaty długu, obniżenia ceny kupna, uznanie długu za rolniczy Number of units in the group: 3341
21/1678/0 Inspektorat Szkolny w Jędrzejowie 1945-1950 [1952] 0 Unroll
REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY (1945-1947)preliminarze budżetowe, REFERAT KADR I SZKOLENIA (1945-1950), instrukcje i zarządzenia, wykazy nauczycieli szkół podstawowych, wykazy wychowawczyń przedszkoli, REFERAT PRZEDSZKOLI (1945-1950),plany pracy z zakresu wychowania przedszkolnego, wykazy przedszkoli, konferencje i narady, sprawozdania z działalności przedszkoli, księga kontroli etatów wychowawczyń, inspekcje i kontrole, REFERAT SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO I SPECJALNEGO (1945-1951) okólniki, plany i sprawozdania z działalności inspektoratuprotokoły z kontroli własnej jednostki, wykazy szkół podstawowych w powiecie, organizacja szkolnictwa, karty inwentaryzacyjne budynków szkolnych, księgi kontroli etatów nauczycieli, konferencje rejonowe nauczycieli, organizacje młodzieżowe, komisje działające przy inspektoracieREFERAT OŚWIATY DOROSŁYCH (1945-1951) plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, meldunki i sprawozdania z likwidacji analfabetyzmu, wykazy kursów dela dorosłych, formularze sprawozdawczo statystyczne, protokoły i sprawozdania z egzaminów sprawdzających na kursach dla analfabetów, REFERAT KULTURY (1946-1951) wykazy bibliotek publicznych, wykazy kierowników punktów bibliotecznych, kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne bibliotek, kontrole, REFERAT OPIEKI NAD DZIECKIEM (1948-1952) protokoły, sprawozdania, wykazy dotycząceakcji letniej, listy pracowników i wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Nagłowicach oraz sprawozdania z wizytacji PDD w Nagłowicach Number of units in the group: 115
21/1679/0 Nadleśnictwo Państwowe w Jędrzejowie 1944-1956 0 Unroll
Opisy lasów z mapami i wykazami właścicieli parceli leśnych, księgi wpływów, rozchodów i kosztów, księgi kasowo-memoriałowe, wykazy pracowników, wnioski odnowienia i pielęgnacji lasu, wnioski ochrony lasu, plany finansowe, sprawozdania z gospodarki leśnej, sprawy stanu posiadania nadleśnictwa Number of units in the group: 93
21/1680/0 Nadleśnictwo Państwowe w Oksie 1945-1956 0 Unroll
dzienniki kasowe, sprawozdania, akta personalne, wykazy personelu i robotników, plany finansowo-gospodarcze, korespondencja, sprawy majątkowe, inwentaryzacje, protokoły kontroli, wnioski cięć, wnioski odnowienia i pielęgnacji lasu, wnioski ochrony lasu Number of units in the group: 82
21/1681/0 Nadleśnictwo Państwowe w Wodzisławiu 1944-1962 0 Unroll
zarządzenia, gospodarka finansowa, korespondencja, sprawozdania z zagospodarowania terenów leśnych, sprawy majątkowe inwentaryzacje, gospodarka surowcami leśnymi, listy płac pracowników, kontrole i rewizje, wnioski cięć, odnowienia i pielęgnacji lasu Number of units in the group: 79
21/1682/0 Akta Notariusza Mieczysława Zembrzuskiego w Jędrzejowie 1876-1914 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 192
21/1683/0 Akta Notariusza Antoniego Winnickiego w Jędrzejowie 1915-1928 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 60
21/1684/0 Akta Notariusza Jana Olgierda Czarnowskiego w Jędrzejowie 1928-1933 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 27
21/1685/0 Akta Notariusza Władysława Szczeniowskiego w Jędrzejowie 1932-1935 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 13
21/1686/0 Akta Notariusza Franciszka Dobrowolskiego w Jędrzejowie 1934-1949 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 46
21/1687/0 Zbiór hipoteczny ksiąg majątkowych powiatu jędrzejowskiego 1804-1922 0 Unroll
opisy nieruchomości i ich granice, ustalenia własności, zabezpieczenia spłat spadkowych, uchwały rad familijnych, wyroki sądowe, kontrakty dzierżawne, kontrakty kupna-sprzedaży, zabezpieczanie pożyczek Number of units in the group: 36
21/1688/0 Hipoteczne zbiory dokumentów dotyczących majątków ziemskich 1805-1943 0 Unroll
zbiory dokumentów poszczególnych majątków (akta notarialne kupna-sprzedaży, zabezpieczanie pożyczek, spłat spadkowych i innych długów, akta procesów sądowych właścicieli dóbr, ogłoszenia o przymusowej publicznej sprzedaży zadłużonych majątków Number of units in the group: 96
21/1689/0 Sąd Gminny 1-go Okręgu powiatu jędrzejowskiego 1876-1914 0 Unroll
Sąd Gminny I Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gminy Jędrzejów, Mierzwin, Sobków i Raków. Zespół zawiera akta spraw działowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze - Number of units in the group: 1093
21/1690/0 Sąd Gminny 2-go Okręgu powiatu jędrzejowskiego 1876-1914 0 Unroll
Sąd Gminny II Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gminy Wodzisław, Mstyczów. Nawarzyce i Sędziszów . Zespół zawiera akta spraw działowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze Number of units in the group: 960
21/1691/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu jędrzejowskiego 1876-1914 0 Unroll
Sąd Gminny 3-go Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gminy Oksa, Węgleszyn, Nagłowice i Małogoszcz . Zespół zawiera akta spraw działowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze Number of units in the group: 1030
21/1692/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu jędrzejowskiego 1911 0 Unroll
Sąd Gminny 4-go Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gminy Sobków, Brzegi i Złotniki Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców) Number of units in the group: 3
21/1693/0 Sąd Pokoju 1-go Okręgu w Jędrzejowie 1916-1928 0 Unroll
Sąd Pokoju 1-go Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gmin Jędrzejów, Mierzwin, Sobków i Raków Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze oraz cesje praw Number of units in the group: 478
21/1694/0 Sąd Pokoju 2-go Okręgu w Jędrzejowie 1922-1928 0 Unroll
Sąd Pokoju 2-go Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gmin Mstyczów, Nawarzyce, Nagłowice, Sędziszów i Wodzisław. Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze oraz cesje praw Number of units in the group: 263
21/1695/0 Sąd Pokoju 3-go Okręgu w Jędrzejowie 1922-1927 0 Unroll
Sąd Pokoju 3-go Okręgu w Jędrzejowie obejmował tereny gmin Brzegi, Małogoszcz, Prząsław, Węgleszyn i Złotniki Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze oraz cesje praw Number of units in the group: 183
21/1696/0 Sąd Pokoju w Miąsowej 1916-1922 0 Unroll
Sąd Pokoju w Miąśowej obejmował tereny gmin Brzegi, Mierzwin, Sobków, Złotniki. Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze oraz cesje praw Number of units in the group: 201
21/1697/0 Sąd Pokoju w Oksie 1915-1922 0 Unroll
Sąd Pokoju w Oksie obejmował tereny gmin Nagłowice, Małogoszcz, Węgleszyn. Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze oraz cesje praw Number of units in the group: 330
21/1698/0 Sąd Pokoju w Wodzisławiu 1915-1921 0 Unroll
Sąd Pokoju w Wodzisławiu obejmował tereny gmin Mstyczów, Nawarzyce, Sędziszów i Wodzisław. Zespół zawiera akta spraw spadkowych (w zasadzie materiały dotyczące spraw własności występują w nich przeważnie działy nieruchomości i ruchomości chłopskich prowadzone przez spadkobierców), repertoria, skorowidze oraz cesje praw Number of units in the group: 257
21/1699/0 Sąd Grodzki w Jędrzejowie 1929-1950 0 Unroll
Akta o dział spadku, eksmisje, sprawy o alimenty, o rozgraniczenie, o stwierdzenie zasiedzenia, o odtworzenie i sprostowanie akt stanu cywilnego, o wyjście z niepodzielności, o przysposobienie, o otwarcie i ogłoszenie testamentu, o stwierdzenie praw do spadku, o sporządzenie spisu inwentarza, o stwierdzenie zgonu, uznanie za zaginionego, pokwitowania i cesje praw, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 2861
21/1700/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzegach 1810-1917 5658 Unroll
Spis z lat 1690-1830, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 198
21/1701/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chomentowie 1810-1941 5834 Unroll
Spis z lat 1767-1810, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 217
21/1702/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ciernie 1810-1916 5712 Unroll
Spis z lat 1755-1805, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 191
21/1703/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Imielnie 1810-1936 9687 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 203
21/1704/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy w Jędrzejowie 1812-1917 18180 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1813 Number of units in the group: 223
21/1705/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korytnicy 1810-1917 0 Unroll
Spis z lat 1769-1810, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 208
21/1706/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie 1811-1915 5809 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1811 Number of units in the group: 180
21/1707/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzcięcicach 1810-1913 9585 Unroll
Spisy z lat 1671-1810, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 do 1900 (urodzenia) do 1903 (małżeństwa), do 1912 (zgony) Number of units in the group: 161
21/1708/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowej [1683]1811-1917 4704 Unroll
Spisy z lat 1638-1810, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1811 Number of units in the group: 187
21/1709/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Małogoszczu 1810-1924 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 157
21/1710/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Małogoszczu 1826-1931 636 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1826 Number of units in the group: 90
Showing 1,756 to 1,800 of 3,508 entries.