Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1620/0 Akta Bolesława Sosnowskiego, inżyniera z Kielc 1919-1980 0 Unroll
Przebieg pracy zawodowej, praca powojenna, legitymacje służbowe Number of units in the group: 3
21/1621/0 Zbiór Marii Chodnikiewicz z Kielc 1940-2002 0 Unroll
Opracowania dotyczące związku byłych więźniów więzień hitlerowskich, działalności wywiadu AK w obrębie kielecko radomsko częstochowskim w latach 1939-1945, dokumenty osobiste Marii Chodnikiewicz z domu Sowiar Number of units in the group: 4
21/1622/0 Zbiór Jana Kruczka z Kielc 1922-1931 0 Unroll
Zaproszenia na różne uroczystości w Kielcach od osób fizycznych i prawnych Number of units in the group: 1
21/1623/0 Spuścizna po Bolesławie Markowskim z Kielc 1871-1931 0 Unroll
Korespondencja prywatna z różnymi osobami oraz instytucjami, list pochwalny dla ucznia Gimnazjum Męskiego w Kielcach z 1880 roku, zaproszenie na nabożeństwo żałobne z duszę Henryka Sienkiewicza z 1916 roku Number of units in the group: 1
21/1624/0 Zbiór Mieczysława Grudnia z Kielc 1946-1990 0 Unroll
Listy prywatne od Józefa i Janiny Podmazurskich, Janiny Rogalskiej z Krzeszowic, od Barbary i Stefana Pawlickich, od rodziny Eichholtz z Niemiec, Nowaków z Obic Number of units in the group: 6
21/1625/0 Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc 1940-1948 0 Unroll
Fotografie, plakaty, prasa z okresu pobytu na Syberii, w Teheranie i Kościerzynie oraz akta osobiste Czesława Kurzewskiego i W. Pobiegi Number of units in the group: 5
21/1626/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich. Spółka z o.o. w Kielcach [1935] 1962-2007 0 Unroll
Narady i odprawy [1955-1960], sygn. 1; wykaz biur powiatowych i zatrudnionych pracowników 1967-1969, sygn. 2; plan 5-letni (planowanie i realizacja) 1962-1965, sygn. 3; plany rzeczowo-finansowe oraz analizy i sprawozdania z ich wykonania (WBGiUR) 1962-1974, 1992-2004, sygn. 4-36, 151-154, 207-221; plany inwestycyjne 1966, 1968-1970, sygn. 37-38; plany rzeczowo-finansowe Powiatowych Biur Geodezji i Urządzeń Rolnych 1964-1974, sygn. 39-54; sprawozdawczość rzeczowa i finansowa oraz sprawozdania statystyczne 1962, 1977-1978, sygn. 55-56; plany pracy i sprawozdania z zadań Państwowego Funduszu Ziemi 1963-1966, sygn. 57-59; sprawozdanie Działu Kartografii Gleb i Klasyfikacji Gruntów 1976, sygn. 60; sprawozdawczość i statystyka GUS 1960-1968, 1976, sygn. 61-73; analizy rzeczowego wykonania planów 1966-1972, sygn. 74-76; skargi i zażalenia w zakresie uwłaszczeń i wyznaczania działek budowlanych 1966-1972, sygn. 77-83, 179-180; wzory pieczęci 1971-1975, sygn. 84; kontrola zewnętrzna NIK 1964, 1979-1991, 2003, sygn. 85, 197-198, 222; kontrole jednostek podległych [1958] 1962-1975, sygn. 86-105; kontrole Zespołu ds. Ochrony Użytków Rolnych 1968-1970, sygn. 106; nadzór nad prowadzeniem archiwów powiatowych [1959] 1962-1972, sygn. 107; kontrole techniczne (robót scaleniowych) 1969-1973, sygn. 108-114, 181-184; ochrona i lokalizacja użytków rolnych, rekultywacja terenów po górniczych i gruntów, Zespół ds. Ochrony Użytków Rolnych 1967-1970, sygn. 115-125; plany robót geodezyjno-urządzeniowych 1963, 1966, sygn. 126-127; decyzje w sprawie podziału gospodarstw rolnych 1964-1971, sygn. 129-140; sprzedaż gruntów państwowych 1966-1970, sygn. 141-145; sprawozdania z przeniesienia własności nieruchomości rolnych 1966, sygn. 146; scalanie gruntów 1970, sygn. 147; Komisja Rozjemcza 1974-1979, sygn. 148; księga protokółów WBGiUR 1972-1976, sygn. 149; zbiór przepisów własnej jednostki 1968-1975, 1982-1999, sygn. 150, 185-196; wykazy gruntów 1964-1975, sygn. 155-169; decyzje w sprawie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów 1970-1974, sygn. 170-176; obrót nieruchomościami-decyzje 1966-1967, sygn. 177; informacje o ograniczeniu podziału gospodarstw 1966, sygn. 178; planowanie i sprawozdawczość 2001, sygn. 199; organy kolegialne 2001-2004, sygn. 200-206; organizacja własnej jednostki 1999-2007, sygn. 223-224; ewidencja zasobu składnicy akt 1974-1994, sygn. 225; zwrot gospodarstw przekazanych na rzecz Skarbu Państwa 1964, sygn. 226; uregulowanie własności gruntów przydzielonych z reformy rolnej 1964, sygn. 227; przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 1968-1969, sygn. 228; zaopatrzenie byłych właścicieli ziemskich 1965-1966, sygn. 229-230; przejęcie na własność Skarbu Państwa majątków: Grocholice i Ulbinek, pow. Sandomierski; Wieniawa, pow. Przysuski, Raków, pow. Opatowski; Spała, pow. Opoczyński, Odonów, pow. Kazimierski; Mikułowice, Koniecpol Stary, pow. Radomszczański; Rutka (Osada Młynarska), pow. Włoszczowski [1935] 1962-1970, sygn. 231-241; przejmowanie nieruchomości kościelnych 1969-1970, sygn. 242; rejestr spraw z zakresu dystrybucji nieruchomości rolnych 1966-1970, sygn. 243., gleboznawcza klasyfikacja gruntów dla miejscowości: Grzybowa Góra, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Skarżysko Kościelne i Świerczek - obliczenie powierzchni, rejestr pomiarowy, mapy glebowo-rolnicze, sygn. 244-248. Number of units in the group: 248
21/1627/0 Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kielcach na powiat stopnicki 1891-1929 0 Unroll
repertoria i skorowidze, rejestry Sądu Okręgowego i Sądu Pokoju Number of units in the group: 11
21/1628/0 Dekanat Kielecki w Kielcach 1868-1894 0 Unroll
dziennik dziekański, akta dekanatu Number of units in the group: 10
21/1629/0 Zgromadzenie Księży Wikariuszy Kolegiaty Kieleckiej w Kielcach [1817]1832-1866 0 Unroll
spis funduszów z prowizji i folwarków, rejestr dziesięcin Number of units in the group: 2
21/1630/0 Trybunał Cywilny I Instancji w Kielcach 1874-1876 0 Unroll
przepisy dot organizacji Sądu Pokoju w Stopnicy, korespondencja Number of units in the group: 1
21/1631/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Kielcach 1921-1928 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 2
21/1632/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Końskich 1921-1929 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 2
21/1633/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Miechowie 1920-1929 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 17
21/1634/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Pińczowie 1923-1925 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 1
21/1635/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Radomiu 1923-1929 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 1
21/1636/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Sosnowcu 1921-1928 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 1
21/1637/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wierzbniku 1924-1928 0 Unroll
rozkazy, przepisy ogólne, rozporządzenia Number of units in the group: 1
21/1638/0 Zbiór Jana Stępnia z Kielc 1943-1951 0 Unroll
akta osobiste ojca Ewy Kałuskiej - Jana Stępnia, legitymacje, 2 zdjęcia Number of units in the group: 1
21/1639/0 Zbiór Tadeusza Borowca z Kielc 1896-1947 0 Unroll
fotografia gen. Kurnatowskiego dla Aleksandra Lednickiego, kopie Kuriera Kieleckiego dot. Katynia, akta gminy Gnojno - szczątki Number of units in the group: 1
21/1640/0 Zbiór Marianny Domin z Wrocławia 1909-1911 0 Unroll
akta własnościowe majątku Wójcza gm. Pacanów Number of units in the group: 1
21/1641/0 Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach 1970-1999 0 Unroll
1.Protokóły Walnych Zgromadzeń z 1970, 1972, 1973, 1976, 1979, 1983, 1988, 1992, / sygn. 1 – 8/, 2. Rada Naukowa 1970 – 1983 / sygn. 9 – 11/ 3. Zarząd 1970 – 1993 / sygn. 12 – 31 /, 4. Materiały z sesji naukowych i referaty naukowe / sygn. 32 – 37, 71/, 5. Medale okolicznościowe 1972 – 1977 / sygn. 38/, 6. Materiały do „Kieleckiego Słownika Biograficznego” 1989 – 1990 / sygn. 39 – 40/, 7. Wycinki prasowe, 1968 – 1985, 1996 / sygn. 41 – 50/ 8. Dokumenty związane z organizacją imprez i konkursów, 1971-1996 / sygn. 51 – 58/ 9. Albumy pamiątkowe, 1983 – 1984 / sygn. 59-60 /, 10. Koperty okolicznościowe, 1975 – 1984 / sygn. 61/, 11. Deklaracje członkowskie, ewidencja członków 1970 – 1989 / sygn. 62 – 68, 70/ 12. Dokumenty likwidacyjne 1999 r. / sygn. 69/ Number of units in the group: 71
21/1642/0 Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów "Polifarb" w Bliżynie 1951-2014 0 Unroll
posiedzenia Rady Nadzorczej, sygn. 1 - 3; posiedzenia Zarządu, sygn. 4; działalność komisji, sygn. 5 - 9; narady produkcyjne 1962 - 1969, sygn. 10; Konferencje Samorządu Robotniczego 1976 - 1980,sygn 11; zebrania ogólne załogi 1983 - 1987, 1994 - 1995, sygn. 12 - 13; rada pracownicza 1983 - 1995, sygn. 14 - 17; działalność NSZZ Chemików 1982 - 200, sygn. 18 - 21; działalność NSZZ Soldarność 1989 - 2000, sygn. 22 - 23; zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, decyzje i polecenia służbowe Dyrektora 1953 - 2000, sygn 24 - 44; akta organizacyjne 1951 - 1999, sygn. 45 - 46; księga służb 1965 - 1967, sygn. 47; statut i regulamin organizacyjny 1982 - 1983, sygn. 48 - 49; akta dotyczące połączenia i podziału przedsiąbiorstwa 1975, 1982, sygn. 50 - 51; ustalanie kategorii przedsiębiorstwa 1985, sygn. 52; kwestionariusz kandydata do przekształcenia własnościowego 1994, sygn. 53; udziały w spółkach w Gliwicach i Włocławku 1989 - 2000, sygn. 54 - 56; komercjalizacja 1999, sygn. 57; plany i programy wieloletnie 1961 - 1986, sygn. 58 - 71; plany techniczno - ekonomiczne 1957 - 1973, 1980 - 1995, sygn. 72 - 90, 97 - 112; plany społeczno - gospodarcze 1974 - 1979, sygn. 91 - 96; plan prac rzeczowych bhp 1954 - 1957, sygn. 113; plany wprowadzenia nowej techniki 1979 - 1981, sygn. 114; programy działań restrukturyzacyjno - oszczędnościowych 1994 - 1995, sygn. 115; program naprawczy 1995 - 2000, sygn. 116 - 117; preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe rady zakładowej i związków zawodowych 1962 - 1982, sygn. 118 - 120; bilanse 1952 - 2000, sygn. 121 - 170; podział funduszu zakładowego 1958 - 1964, sygn.171 - 172; sprawozdania statystyczne 1957 - 2000, sygn. 173 - 202; analizy działalności gospodarczej 1957 - 2000, sygn. 203 - 237; sprawozdania z wykonania planu prac rzeczowych bhp 1955 - 1956, sygn. 238; analizy działalności socjalno -bytowej 1976 - 1978, sygn. 239; skargi, wnioski, postulaty i odwołania - rejestr 1982 - 1987, sygn. 240; żądania i postulaty załogi 1980 - 1981, sygn. 241; współpraca naukowo - techniczna z zagranicą, wyjazdy służbowe do NRD 1973 - 1980, sygn. 242 - 243; wzory i likwidacja pieczątek 1971 - 1974, sygn. 244; inwentarz kisięgozbioru biblioteki zakładowej 1665 - 1988, sygn. 254; kontrole wewnentrzne i zewnetrzne 1964 - 2000, sygn. 246 - 256; zakładowe układy zbiorowe i porozumienia płacowe 1976 - 2000, sygn. 257 - 259; regulaminy ZFŚS 1688 - 1996, SYGN. 260; regulaminy pracy 1982, 1999, sygn. 261 - 262; wykazy etatów oraz rozliczenia zatrudnienia 1978 - 1980, sygn. 263; konkurs na dyrektora 1992, sygn. 264; sprawy bhp i p.poż 1963 - 2000, sygn. 265 - 268, 381 - 385; zakładowy regulamin postępowania z projektami wynalazczymi 1996, sygn. 269; rejestry projektów wynalazczych 1965 - 1988, sygn. 270 - 272; projekty wynalazcze 1958 - 1993, sygn. 273 -375; lokalizacja budowy w zakładach pilotowej instalacji do produkcji czerwieni żelazowej strącanej 1974, sygn. 376; sprawy wywłaszczeniowe 1957 - 1979, sygn. 377; wyceny nieruchomości 1992, 1994, sygn. 378 - 379; baza normatywna zużycia surowców, materiałów, paliwa i energii 1984, sygn. 380; instrukcja prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont 1991 - 2000, sygn. 386 - 387; ceny zbytu wyrobów własnych 1991 - 2000, sygn. 388; receptury normatywne wyrobów własnych 1999 - 2000, sygn. 389 - 390; sprawdzanie jakości dostaw, świadectwa jakości "1" 1983 - 1995, sygn. 391 - 392; znak towarowy "B" 1969, sygn. 393. Number of units in the group: 1120
21/1643/0 Fabryka Samochodów Specjalizowanych " Polmo SHL" im. Stanisława Staszica w Kielcach [1960] 1975-1995 0 Unroll
Działalność instytucji konferencji samorządu robotniczego (sygn. 1 - 12); Posiedzenia Rady Robotniczej i Rady Zakładowej - często wspólne posiedzenia (sygn. 13 - 39); materiały archiwalne sfery organizacji Fabryki, wszczętego programu restrukturyzacji i przekształceń własnościowych , przekazania agend dyrektorom nowego podmiotu, przekazania jednostek organizacyjnych innym podmiotom (sygn. 40 - 104); plany i programy produkcji, plany techniczno - ekonomiczne, plany asortymentowe produkcji, plany finansowe, roczne sprawozdania finansowe, orzeczenia biegłych i badań bilansów (sygn. 105 - 171); sprawozdania statystyczne z inwestycji oraz analizy i wskaźniki ekonomiczne planowania (sygn. 172 - 180); informacje wewnątrzzakładowe w tym z zakresu stanu dyscypliny, absencji i fluktuacji pracowników (sygn. 181 - 188); obchody rocznic zakładowych, w tym również teksty wystąpień dyrektora (sygn. 189 - 193); zarządzenia, polecenia i pisma okólne dyrektora Fabryki (sygn. 194 - 220); materiały archiwalne sfery współpracy z zagranicą, współpracy z konkretnymi firmami, sprawozdania z wyjazdów zagranicznych (sygn. 221 - 234); materiały archiwalne strefy kancelaryjnej i archiwalnej, w tym przepisy kancelaryjne i archiwalne, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, informacje o działalności archiwum zakłądowego (sygn. 235 - 240); dokumentacja kontroli zewnętrznej (sygn. 241 - 257); dokumentacja z zakresu spraw pracowniczych, w tym regulaminy pracy, zasady wynagradzania pracowników, informacje i sprawozdania z realizacji współzawodnictwa pracy, zobowiązań pracowniczych, czynów społecznych oraz realizacji konkursu Do = RO (sygn. 258 - 275); materiały archiwalne dotyczące procesów pracowników z lat 1980 - 1981, 1989 (sygn. 276 - 279); materiały archiwalne sfery bezpieczeństwa i higieny pracy w tym: regulaminy i instrukcje oraz dokumentacja wypadków zbiorowych, śmiertelnych i inwalidzkich (sygn. 280 - 316); akta sfery produkcyjnej, w tym koncepcja zaniechania produkcji pralek oraz projekty racjonalizatorskie wdrożone do produkcji (sygn. 317 - 324). Number of units in the group: 320
21/1644/0 Urząd Rejonowy w Końskich 1990-1998 0 Unroll
powoływanie kolegiów, komisji i zespołów 1990 - 1994, sygn. 1; statut 1990 - 1995, sygn. 2; regulamin UR 1990 - 1995, sygn. 3; akty normatywne własne 1990 - 1998, sygn. 4; opracowania własne. Plany pracy 1994 - 1998, sygn. 5; sprawozdania własne 1990 - 1997, sygn. 6-7; tworzenie, łączenie i znoszenie gmin, ustalanie ich nazwy i siedzib 1992 - 1993, sygn. 8; rejestr skarg i wniosków 1992 - 1998, sygn. 9; analizy i oceny skarg i wniosków 1996 - 1998, sygn. 10; wywiady oraz informacje dla prasy, radia i telewizji 1994, sygn. 11; współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 1990 - 1998, sygn. 12-18; współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 1993 - 1996, sygn. 19; instrukcje, regulaminy, rejestry, sygn. 20; kontrole zewnętrzne 1990 - 1998, sygn. 21-22; analizy, oceny, informacje, sprawozdawczość 1991-1995, sygn. 23; statystyka osobowa 1990-1998, sygn. 24; budżet województwa, jego zmiana i realizacja 1991-1993, sygn. 25; sprawozdawczość finansowa (bilans) 1994-1998, sygn. 26; plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja 1993, sygn. 27. Number of units in the group: 27
21/1645/0 Zespół Szkół Rolniczych w Podzamczu Chęcińskim [1924] 1946-1998 [1999] 0 Unroll
posiedzenia rad pedagogicznych książki protokołów z lat 1949-1998 [1999] sygn 1-18 posiedznia rady pedagogicznej internatu książki protokołów z lat 1974-1998[ 1999] sygn 19-21 posiedzenia Rady Gospodarczej przy PTH protokóły z lat 1952-1963, 1969-1972 sygn 22-24 posiedzenia Zespołu Wychowawczego protokóły z lat 1979-1996 sygn 155-156 zebrania rodzicielskie protokół z 1950 roku sygn 25 posiedzenia Komitetu Rodzicielskiego książka protokołów z lat 1961-1973 sygn 26 zebrania zespołu kierowniczego książki protokołów z lat 1978-1986,1990-1998 sygn 27-28 powoołanie Rady Gospodarczej z 1981 roku sygn 29 informacje własne na obce konferencje z 1954 roku sygn 30 utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych w 1976 roku sygn 31 starania o utworzenie Rolniczego Centrum Ustawicznego w 1998 roku sygn 159 regulamin Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego [1946] sygn 32 statuty ZSR z lat 1981, 1992-1993 sygn 33, 157 protokoły zdawczo odbiorcze przekazywania szkoły z lat 1947-1968 sygn 34 uchwały Rady Pedagogicznej z lat 1995-1998 sygn 35 zarzadzenia dyrektora szkoły z lat 1954-1987, 1994-1997 sygn 36-41, 160-161 wniosek o nadanie szkole imienia Jana III Sobieskiego z 1998 roku sygn 42 program rozwoju ZSR do 2000 roku z 1995 roku sygn 43 program organizacji praktycznej nauki zawodu w ZSR w latach 1996-200 z 1996 sygn 162 plany finansowe szkoły i sprawozdania z wykonania z lat 1969-1998 sygn 44-73 sprawzdania statystyczne o stanie zatrudnienia, wynagrodzeniach, z zakresu BHP, organizacji szkoły i nauczania, działaności internatu, o stypendiach itp. z lat 1964-1976 i 1993-1998 sygn 74-86 plan urządzeniow y gospodarstwa Technikum wraz z historią Gospodarstwa Pomocniczego z ok. 1961 roku sygn 87 materiały dot historii szkoły z lat 1968-1998 sygn 163 kronika szkoły z lat 1974-1984 sygn 88 kronika internatu z lat 1989-1997 sygn 89-91 kontrole finansowo gospodarcze szkoły z lat 1947-1998 sygn 92-94 wizytacje i kontrole szkoły z lat 1961-1975, 1983-1998 sygn 95, 164, 165 regulamin pracy z 1972 roku sygn 166 własne zasady premiowania pracowników obsługi z lat 1983-1986 sygn 96 własne ustalenia gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych z lat 1992-1998 sygn 97 instrukcje bezpieczeństwa ppoż dla internatów z 1992 roku sygn 98 wieloletnie programy doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej z lat 1972, 1975, 1986 sygn 99-101 plany wychowawcze szkoły i organizacja roku szkolnego na rok szkolny 1949/1050 i 1950/1951 sygn 102, 103 sprawozdania z działalności szkoły za I półrocze 1952/1953 i 1953/1954 sygn 104 roczne plany dydaktyczno wychowawcze wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania z lat 1962-1969 sygn 105-112 roczne plany dydaktyczno wychowawcze z lat 1970-1998 sygn 113-118 roczne plany organizacji roku szkolnego z lat 1958-1991 sygn 119-124 książki hospitacji z lat 1961-1971sygn 125-126 tworzenie nowych jednostek programowych oraz kierunków nauczania z lat 1976-1998 sygn 127 158 książka ewidencji nauczycieli i uczniów Szkoły Rolniczej z lat 1924-1928 sygn 128 katalogi ocen z lat 1945/1946-1956/1957 sygn 129-139 dzienniki lekcyjne z lat 1953/1954 i 1967/1968 sygn 140-148 protokóły egzaminów dojrzałości z lat 1954-1957 sygn 149-152 wyniki egzaminów dojrzałości z lat 1995-1998 sygn 153 rejestr przychodu i rozchodu produktów rolnych i inwentarza żywego gospodarstwa Szkoły Rolniczej z roku szkolnym 1937/19328 wraz z dziennikiem lekcyjnym I klasy Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego z roku 1947/1948 sygn 154 akta dot ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych z lat 1970-1993 sygn 167 Number of units in the group: 167
21/1646/0 Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa w Kielcach 1990-2002 0 Unroll
Kolegia, komisje zespoły działające przy organach administracji rządowej , zarządzenie wojewody kieleckiego powołujące Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci, informacje i materiały z posiedzeń Komitetu, opiniowanie społecznych inicjatyw dotyczących upamiętnień, uchwały rad gmin i powiatów, zdjecia upamietnień , korespondencja z Ministrem Szefem Urzędu Rady Ministrów, inicjatywy upamiętnień miejsc pamięci narodowej, materiały z posiedzeń poświęconych opiniowaniu wniosków o ustanowieniu pomników i tablic, uchwały rad gmin i powiatów w przedmiocie upamiętnień, wnioski o nadanie medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej", sprawozdanie z działaności Wojewódzkiego Komitetu dotyczących opiniowania wniosków, inicjatywy społeczne w przedmiocie wznoszenia pomników i ustanawiania tablic, projekty techniczne dotyczące pomników i tablic, zdjęcia upamiętnień , uchwały Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w przedmiocie nieprawidłowości upamiętnień ukraińskich, informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych, wytyczne Rady Ochrony Pamięci dot. ewidencji komputerowej miejsc pamięci narodowej, inicjatywy upamiętnień, opiniowanie wniosków przez Wojewódzki Komitet O. P. W. i M., uchwały samorządów gminnych i powiatowych, zdjęcia upamiętnień, korespondencja z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dot. żydów, informacja dot. cmentarnictwa wojennego, wytyczne dot. trybu ustanawiania upamiętnień, projekty techniczne pomników i tablic, społeczne inicjatywy dot. upamiętnień, informacje z posiedzeń Komitetu O. P. W. i M., uchwały rad gminnych i powiatowych , zarządenie Wojewody Kieleckiego oraz regulamin Wojewódzkiego Komitetu O. P. W. i M. , informacja z działalności komitetu za 1966 rok oraz zamierzeń na 1997 rok, społeczne inicjatywy dot. upamiętnień, projekty techniczne pomników i tablic, materiały z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu O. P. W. i M., uchwały rad gminnych i powiatowych w zakresie upamiętnień, zdjęcia , wytyczne Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zarządzenie Wojewody w przedmiocie powołania Komitetu, współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie upamiętnień, materiały z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu O. P. W. i M. opiniujące społeczne inicjatywy upamiętnień, projekty techniczne pomników i tablic, kosztorysy budowy, pisma dot. współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa materiały z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu, inicjatywy społeczne dot. upamietnień, opiniowanie projektów ustaw o miejscach pamięci narodowej, wnioski o nadanie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej" , pisma dot. współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, materiały z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu, inicjatywy społeczne dot. upamiętnień, wnioski o nadanie medalu "Opiekun miejsc pamięci narodowej", projekty techniczne pomników i tablic oraz kosztorysy ich wzniesienia, współpraca z radami gmin i powiatów, uchwały o ustanowieniu pomników, pisma dot. ochrony współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, materiały z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu, inicjatywy społeczne dot. upamiętnień, materiały w przedmiocie uhonorowania działaczy medalami "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", wspołdziałanie z organizacjami kombatanckimi w zakresie upamiętnień, materiały z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu O. P. W. i M. opiniujących społeczne inicjatywy w zakresie upamiętnień, zarządzenia wojewody kieleckiego w przdmiocie powołania Wojewódzkiego Komitetu, zarządenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczenstwa w Kielcach, wytyczne dot. trybu ustanawiania upamietnień, mapa miejsc pamięci narodowej województwa kieleckiego, ewidencja miejsc pamięci narodowej - gmina Morawica, księga upamiętnonych miejsc pamięci narodowej w latach 1939-1945 oraz ofiar okresu utrwalania władzy ludowej lata 1945 -1947 sygn. 1-16 Number of units in the group: 16
21/1647/0 Urząd Rejonowy w Kielcach 1990-1998 0 Unroll
narady pracowników własnej jednostki sygn. 1-4, statuty organizacyjne urzędu własnego sygn. 5, akty normatywne własne sygn. 6-8, analizy i oceny skarg i wniosków sygn. 9, współdziałanie z organami samorządu terytorialnegosygn. 10 - 15, kontrole zewnętrzne urzędu własnego sygn. 16 - 17., kontrole jednostek podległych i podporządkowanych sygn. 18 - 25 , budżet województwa jego zmiana i realizacja sygn. 26- 31. Number of units in the group: 31
21/1648/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Kielcach 1925-1957 [1994] 0 Unroll
akta osobowe pracowników służby zdrowia, sprawozdania finansowe Number of units in the group: 376
21/1649/0 Telekomunikacja Polska S.A. Centrum Usług Satelitarnych "TP SAT" w Psarach koło Kielc [1973] 1974-2000 [2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 114
21/1650/0 Kieleckie Przedsiebiorstwo Produkcji Kruszywa w Kielcach 1972-1986 0 Unroll
Protokoły z narad Zarządu, Kolektywu Dyrekcyjnego oraz narad produkcyjnych (sygn. 1-7); konferencje i protokoły z posiedzeń Samorządu Robotniczego (sygn. 8-15); schemat organizacyjny (sygn. 16), rejestracja przedsiębiorstwa „Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego” (sygn. 17); zakres działania komórek organizacyjnych (sygn. 18); zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe Dyrektora (sygn. 20-32); system zarządzania i zachęt materialnych oraz regulaminy płac (sygn. 33); plany (perspektywiczne, techniczno-ekonomiczne, produkcji, pracy i poprawy pracy) (sygn. 34-44); sprawozdania finansowe (sygn. 45-58); program rozwoju produkcji kruszywa (sygn. 59); program realizacji inwestycji (sygn. 60); program poprawy efektywności gospodarowania (sygn. 61); sprawozdania z kontroli wewnętrznej (sygn. 62); sprawozdania z wykonania dostaw i produkcji materiałów oraz sprawozdania inwestycyjne i GUS (sygn. 63-72); Analizy ekonomiczne (sygn. 73-78); skargi i wnioski - opracowania statystyczne (sygn. 79); obieg i kontrola dokumentów (sygn. 80); analiza wypadków i stanu BHP (sygn. 81); protokoły społecznych przeglądów Komisji Ochrony Pracy dot. BHP (sygn. 82); wycinek prasowy dot. wypadku powstałego w Zakładzie Kamienia Łamanego Jaźwica (sygn. 83); bilans potrzeb i zdolności przewozowej taboru samochodowego (sygn. 84); protokoły-zarządzenia-polecenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KPPK w sprawie wykonania Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego (sygn. 85-88); informacja o realizacji inwestycji i eksploatacja złoża piasku w Górkach Szczukowskich (sygn. 89); informacja i aktualny stan rozpoznania i zagospodarowania złóż kopalń-gospodarka złożami-bilans potrzeb kruszyw (sygn. 90); opinie odnośnie eksploatacji złóż kruszyw budowlanych (sygn. 91); ocena dotychczasowego postępu w produkcji kruszyw i kamienia budowlanego w województwie kieleckim oraz dalszych kierunków rozwoju w l. 1976-1980 (sygn. 92); materiały, program, informacje dotyczące zagospodarowania złóż kopalin oraz wydobycia bloków marmurowych (sygn. 93); decyzje nabycia gruntu (sygn. 94); protokoły z eksploatacji piasku, zabezpieczenie dostawy mączki odpadowej (sygn. 95); wnioski dotyczące eksploatacji złóż: Morawica, Jaźwica, Krzemucha (sygn. 96); plany ruchu piaskowni Bolmin (sygn. 97-98); plany ruchu Kielce (sygn. 99-121); plany i sprawozdania z wykonania odkrywki, rekultywacji i poboru złoża (sygn. 122-129); protokoły Komisji ds. Wynalazczości (sygn. 130); protokoły z narad wytwórczych (sygn. 131-132); decyzje zatwierdzenia inwestycji Morawica III (sygn. 133); statut Zakładu Kruszyw Łamanych Morawica III – rejestracja przedsiębiorstwa (sygn. 134); regulamin wynagrodzeń Zakładowego Funduszu Nagród (sygn. 135); bilanse likwidacyjne Morawica III (sygn. 136-137); preliminarz Zakładu Kruszyw Łamanych Morawica III w budowie (sygn. 138-139); plan techniczno-ekonomiczny zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 140); sprawozdania finansowe (sygn. 141-154); orzeczenia badania bilansu (sygn. 155-166); sprawozdania GUS (z działalności inwestycyjnej, z działalności transportu, z działalności Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, z wypadków przy pracy) (sygn. 167-171); analiza stanu BHP Morawica III (sygn. 172); kontrole problemowe i finansowe (sygn. 173-175); zakładowy plan kont i zarządzenie wprowadzające (sygn. 176); plan ruchu kopalń i Zakładów (sygn. 177). Number of units in the group: 177
21/1651/0 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w Kielcach 1983-2003 0 Unroll
Protokoły z narad produkcyjnych kierownictwa (sygn. 1); sprawozdanie zakładowej komisji rozjemczej (sygn.2); zarządzenia wewnętrzne Dyrektora KKSM (sygn. 3-6); regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego (sygn. 7); regulaminy wynagradzania i kontroli wewnętrznej (sygn. 8-9); program rozwoju na lata 1985-2000 (sygn. 10); plan remontów i plan inwestycyjny na 1989 r. (sygn. 11-12); plany techniczno-ekonomiczne (sygn. 13-16); plany finansowe (sygn. 17-18); plan ratownictwa dla zakładu górniczego (sygn. 19); preliminarz wydatków ZFS i jego wykonanie (sygn. 20); sprawozdania finansowe (sygn. 21-31,33-40); denominacja kont i bilans przekształceń (sygn. 32,41); orzeczenia, opinie i raporty z badania bilansu (sygn. 42-58); Sprawozdania z działalności KKSM (sygn. 59); sprawozdanie z kontroli wewnętrznej za rok 1983 (sygn. 60); programy przedsięwzięć organizacyjno-technicznych i ekonomicznych (sygn. 61-68); sprawozdania GUS (sygn. 69-73); analizy ekonomiczne (sygn. 74-76); kontrole NIK, urzędu skarbowego oraz kontrola problemowa wewnętrzna – protokoły (sygn. 77-86); zakładowy plan kont (sygn. 87). Number of units in the group: 87
21/1652/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego Rada Zakładowa przy Kieleckim Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa w Kielcach 1972 - 1981 0 Unroll
protokoły posiedzeń Prezydium Rady Zakładowej (sygn. 1-8); protokoły posiedzeń Plenum Rady Zakładowej (sygn. 9-15); uchwały Plenum Rady Zakładowej (sygn. 16); plany pracy oraz protokoły i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (sygn. 17-18); protokoły z narad mężów zaufania i sprawozdania grup związkowych (sygn. 19); informacja z kampanii sprawozdawczo-wyborczej organizacji związkowej (sygn. 20); plan pracy Zarządu Koła TPPR (sygn. 21); sprawozdania, protokoły, plany pracy, regulamin, informacja Klubu Mistrzów (sygn. 22); sprawozdania Klubu Przedsiębiorstw „Dobrej Roboty” (sygn. 23); meldunki i sprawozdania z czynów społecznych (sygn. 24); protokoły komisji dot. oceny wyników współzawodnictwa oraz regulamin współzawodnictwa „najaktywniejszej grupy związkowej” (sygn. 25-26); protokoły, oceny, regulaminy, sprawozdania z realizacji współzawodnictwa (sygn. 27); protokoły kontroli finansowo-majątkowej Rady Zakładowej (sygn. 28); sprawozdanie z działalności Rady i realizacji uchwał (sygn. 29); preliminarze budżetowe (sygn. 30-31); dyplomy i odznaki za zasługi (sygn. 32). Number of units in the group: 32
21/1653/0 Starostwo Powiatowe Jędrzejowskie 1945-1950 0 Unroll
REFERAT OGÓLNO-ORGANOZACYJNY; sygn. 1-107 Sprawy organizacyjne starostwa, zarządzenia i przepisy władz nadrzednych, protokoły z posiedzeń zarządów gmin i prezydiów gmin, sprawozdania z działalności gminnych rad narodowych, inspekcje i kontrole, wykazy pracowników Starostwa, REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY; sygn. 108-211 Sprawozdania sutuacyjne starosty, statuty, rejestry, korespondencja dot. Partii politycznych, stronnictw, stowarzyszeń, organizacjI społecznych i politycznych, młodzieżowych i związków zawodowych , REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, sygn. 212-258 Rejestry USC, protokoły z lustracji USC, zmiany imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa, nadania obywatelstwa, sprawy wywłaszczeniowe REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU, sygn. 259-283 Rejestracja przedsiębiorstw prywatnych, likwidacje, sprawozdania, kontrole sanitarne sklepów REFERAT BUDZETOWO GOSPODARCZY, sygn. 284-294 Protokoły z kontroli, budżety, korespondencja dot. Spraw finansowych REFERAT KULTURY I SZTUKI, sygn. 295-312 Sprawozdania, ochrona zabytków, katalogi biblioteczne, wykazy świetliC,REFERAT ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH,sygn. 313-330Sprawozdania dot. rejestracji szkół wojennych, wykazy mogił żołnierzy i partyzantów, ewidencja cmentarzy wojennych, ekshumacja zwłok, REFERAT OGÓLNO-SAMORZĄDOWY ,sygn. 331-351Zarządzenia, sprawozdania, protokoły z wyborów do władz gminnych, ewidencja członków gminnych rad narodowychREFERAT BUDOWLANY (OBUDOWY), sygn. 352-386 Protokoły z narad, sprawozdania, kredyty, budowa i odbudowa budynków państrwowych i samorządowych, ewidencja nieruchomości państwowych. REFERAT ZDROWIA, sygn. 387 Formularze statystyczne wypadków przy pracy w zakładach pracy REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ,sygn. 388-419 Zarządzenia i korespondencja ogólna, sprawozdania zakłady opiekuńcze - fundacje, dotacje, zapomogi, REFERAT DROGOWY, sygn. 420-422 Korespondencja dotycząca rozminowania mostów REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, sygn. 423-465Struktura i organizacja oświaty rolniczej, sprawozdania i protokoły z kontroli ośrodków szkolnych, wykazy szkół rolniczych, dzienniki lekcyjne Number of units in the group: 465
21/1654/0 Wydział Powiatowy w Jędrzejowie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Referat ogólno-samorządowy 1945-1949, 11j.a. 0,08 m.b. Sprawozdania sytuacyjne, protokoły z posiedzeń, sesje, wykazy pracowników, korespondencja 2. Referat finansowo-budżetowy 1946-1948 1 j.a. 0,01 m.b. Budżet 3. Referat nadzoru nad gminami 1945-1950 67 j.a. 0,14 m.b. Protokoły z posiedzeń, sesje, akta wyborcze sołtysów, działalność samorządów gmin, budżety gmin i gromad 4. Referat sprawozdania z inspekcji 1945-1950 12 j.a. 0,01 m.b. Kontrole Number of units in the group: 92
21/1656/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jędrzejowie 1950-1972 0 Unroll
REFERAT ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNY(1950-1972) plany pracy Rady i Prezydium, protokoły z posiedzeń prezydium i sesji, sprawozdania z działalności rady, wykazy pracowników, komisje, kontrole i zarządzenia pokontrolne, komitety blokowe, protokoły ze spotkań radnych z wyborcami, z zebrań wiejskich i narad pracowniczych, Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności dal Armii Czerwonej, analiza skarg i zażaleń; REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (1952-1969) sprawozdanie z działalności referatu, plany gospodarcze, finansowo-rzeczowe i analizy z ich wykonania, akta przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych REFERAT WOJSKOWY (1952-1954) sprawozdanie z działalności referatu, plany pracy, REFERAT PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (1950-1972) plany pracy i sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania z wymiaru poboru podatku gruntowego, plany finansowo-gospodarcze, plany gospodarcze miasta Jędrzejowa i sprawozdania z ich wykonania, budżety i ich wykonanie Number of units in the group: 316
21/1657/0 Akta miasta Jędrzejowa 1875-1950 0 Unroll
MAGISTRAT MIASTA JĘDRZEJOWA (1875-1909[1943]) księga uchwał straży ziemskiej, księga przychodów i rozchodów, sprawy Sądu Gminnego, księgi uchwał, księgi ludności stałej Jędrzejowa, MAGISTRAT MIASTA JĘDRZEJOWA (1922-1939) protokoły rady miejskiej, magistratu i zarządu miejskiego, wybory do rady miejskiej, wykaz pracowników zarządu miasta, dzienniki korespondencyjne, budżet i sprawozdania z jego wykonania, korespondencja dot.kultury, spraw socjalnych zasiłkówbudownictwo i remonty, inwestycje, wykazy cen, statystyka i sprawozdawczość, rejestry mieszkańców m.Jędrzejowa, księgi kontroli ruchu ludności, projekty budynków, mniejszości narodowe, zakłady pracy, organizacje ZARZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE (1940-1945) zarządzenia władz okupacyjnych, dzienniki podawcze, rozchody i plany budżetowe, sprawozdania rachunkowe, sprawy ludności żydowskiej, ewidencja lokatorów w domach żydowskichplan sytuacyjny fabryki Standard Gips, księga dowodów osobistych, karty meldunkowe ZARZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE (1945-1950), protokoły z posiedzeń, zebrań, uchwały, wykazy pracowników, sprawozdania z działalności referatów, ankieta dot.działań wojennych na terenie miasta, budżety, remonty, stowarzyszenia, ks. Kontroli ruchu ludności, zdrowie, grobownictwo Number of units in the group: 546
21/1658/0 Gminna Rada Narodowa w Brzegach [1939] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, kontrole i zarządzenia pokontrolne, protokoły z wyborów sołtysów, protokoły z zebrań gromadzkich, wykazy pracowników GRN, protokoły komisji, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej, zestawienia powierzchni użytków rolnych, sprawozdania z wykonania świadczeń w naturze, spis rolny Number of units in the group: 91
21/1659/0 Gminna Rada Narodowa w Małogoszczu [1938] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, protokoły z zebrań gromadzkich, protokoły z wyborów sołtysów, sprawy osobowe pracowników prezydium, sprawozdania z działalności GRN, protokoły komisji, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plany techniczno-eksploatacyjne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi kasowe sum przechodnich i pozabudżetowych, spisy powierzchni użytków Number of units in the group: 107
21/1660/0 Gminna Rada Narodowa w Mierzwinie [1937] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z plenarnych posiedzeń GRN, protokoły z sesji, sprawozdania z działalności GRN, wykazy pracowników prezydium, protokoły komisji,protokoły kontroli, skargi i zażalenia, budżety, księgi dochodów i wydatków, księgi kasowe, dzienniki główna, sprawy dotyczące zdrowia i opieki społecznej, orzeczenia dotyczące scalania gruntów, testamenty Number of units in the group: 84
21/1661/0 Akta gminy Mstyczów 1925-1939 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy i Rady Gminnej, protokoły z posiedzeń Komisji Number of units in the group: 7
21/1662/0 Gminna Rada Narodowa w Nagłowicach [1939] 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z posiedzeń zarządu gminnego, protokoły z sesji, wybory do rad narodowych uchwały i obwieszczenia, protokoły kontroli, protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania z działalności GRN, protokoły komisji, sprawy osobowe pracowników prezydium, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plany i wnioski inwestycyjne, księgi dochodów i wydatków, księgi sum przechodnich, dzienniki główna, rejestracja nauczycieli, dzienniki lekcyjne, sprawy dotyczące oświaty, kultury Number of units in the group: 131
21/1663/0 Gminna Rada Narodowa w Nawarzycach 1950-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji,sprawozdania z działalności GRN, protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania z odbytych szkoleń sołtysów, umowy dotyczące wynajmu lokali Number of units in the group: 14
21/1664/0 Akta gminy Prząsław 1867-1901, 1919-1945 [1946] 0 Unroll
Księgi uchwał zgromadzeń gminnych, protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Zarządu, protokoły z wyborów sołtysów, budżety, sprawy dotyczące rolnictwa, przemysłu i handlu, księgi szarwarkowe, księgi protokołów i uchwał zebrań gromadzkich wsi Cierno, Deszno, Wojciechowice, Lasków, oraz protokoły z konferencji sołtysów 1946-1948,księga spraw sądowo-policyjnych i sądowo-cywilnych oraz korespondencja wójta gminy Prząsław z lat 1872-1890 Number of units in the group: 52
21/1665/0 Akta gminy Raków 1910-1939 0 Unroll
księgi uchwał zebrań wiejskich, gminnych, protokoły z posiedzeń Rady Gminy, dzienniki główna, Księga Uchwał wiejskich wsi Węgleniec, gmina Raków z lat 1921-1933, Number of units in the group: 12
Showing 1,711 to 1,755 of 3,508 entries.