Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/942/0 Cech zbiorowy (zbieracki) rzemieślników w Żywcu 1829-1953 0 rozwiń
Organizacja i działalność cechu: statut, księga protokołów, księga uchwał, protokoły Walnych Zgromadzeń, zawiadomienia i protokoły z posiedzeń zarządu, karty statystyczne z lat 1908-1948, sygn. 1-3, 8-12, Zamknięcia rachunkowe i preliminarze budżetowe z lat 1906-1930, sygn. 13-25, Członkowie cechu, uczniowie, czeladnicy: księgi wpisu i wypisu uczni, rozporządzenie magistratu miasta Żywca dotyczące zgody na wpis do księgi cechowej, umowy o naukę i świadectwa nauki zawodu, korespondencja dotycząca wydania kart przemysłowych, nieprawne wykonywanie zawodu, wykaz zarejestrowanych warsztatów, korespondencja dotycząca czasu trwania nauki, egzaminów na czeladników, kursów przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego dla członków cechu, korespondencja ze Szkołą Przemysłową w Żywcu z lat 1833-1953, sygn. 4-5, 26-39, Kancelaria cechu: korespondencja z C.K. Starostwem w Żywcu, Instruktorem C.K. Ministerstwa Handlu dla Stowarzyszeń przemysłowych w Krakowie, Urzędem Skarbowym, Izbą Rzemieślniczą w Krakowie, w sprawie organizacji wycieczki do Dębiny z lat 1889-1934, sygn. 40-44, Buchalteria cechu: książka kasowa, księga i listy członków i składek, cennik usług, zaległości w płaceniu składek, korespondencja dotycząca pożyczek, działalność Komisji Rewizyjnej, dowody księgowe i kasowe z lat 1829-1946, sygn. 6-7, 45-62, Subwencje, zaproszenia: prośby o subwencje, zaproszenia, zawiadomienia z lat 1916-1934, sygn. 63-64 Liczba jednostek w zespole: 64
13/943/0 Cech płócienników i barchanniczników w Żywcu 1779-1883 0 rozwiń
Księga wyzwoleń i wykupna majstrów i uczniów , korespondencja ogólna z lat 1779-1883, syg. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
13/944/0 Cech piekarzy, cukierników, młynarzy i piernikarzy w Żywcu 1880-1950 0 rozwiń
Księga protokołów i uchwał, rejestry członków cechu, pomocników i uczniów, księgi finansowe z lat 1880-1950, sygn. 1-18. Liczba jednostek w zespole: 18
13/945/0 Cech garbarzy w Żywcu 1875-1950 0 rozwiń
Inwentarz majątku, korespondencja ogólna z lat 1875-1950, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
13/946/0 Cech murarzy w Żywcu 1866-1949 0 rozwiń
Księgi uchwał i protokołów, kwestionariusze rzemieślnicze, księgi finansowe z lat 1866-1949, sygn. 1-7. Liczba jednostek w zespole: 7
13/947/0 Cech kupców i handlarzy w Żywcu 1881-1950 0 rozwiń
Spisy członków, pomocników i uczniów, korespondencja ogólna, księgi finansowe z lat 1881-1950, sygn. 1-18. Liczba jednostek w zespole: 18
13/948/0 Cech szynkarzy i restauratorów w Żywcu 1908-1939 0 rozwiń
Statut, księga protokołów Walnych Zebrań i księga Zarządu, rejestr uczniów, korespondencja ogólna z lat 1908-1939, sygn. 1-9. Liczba jednostek w zespole: 9
13/949/0 Cech stolarzy w Żywcu 1921-1950 0 rozwiń
Księga protokołów, rejestry majstrów, czeladników i uczniów, książka pamiątkowa, kwestionariusze rzemieślnicze, księgi finansowe z lat 1921-1950, sygn. 1-9. Liczba jednostek w zespole: 9
13/950/0 Cech zbiorowy rzemieślników w Milówce 1884-1939 0 rozwiń
Księga protokołów, spisy członków cechu z lat 1884-1939, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
13/951/0 Cech piekarzy w Milówce 1887-1934 0 rozwiń
Księga uczniów z lat 1887-1934, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
13/952/0 Cech rzeźników i restauratorów w Suchej 1906-1940 0 rozwiń
Rejestr uczniów, księga dochodów i rozchodów z lat 1906-1940, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
13/953/0 Cech rzemieślniczy zbiorowy w Suchej 1908-1946 0 rozwiń
Księga uchwał z lat 1908-1946, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
13/954/0 Kongregacja kupiecka w Suchej 1945-1949 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zebrań, książka członków, książki kasowe z lat 1945-1949, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
13/955/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Żywcu 1950-1972 0 rozwiń
Organizacja Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Żywcu z lat 1950-1971, sygn. 1-15, Korespondencja związana z organizacją banku, sprawy przejęcia agend Banku Rolnego i Banku Inwestycyjnego, sprawy pracownicze, skargi zażalenia i reklamacje. Planowanie i sprawozdawczość z lat 1959-1971, sygn. 16-20, Plany pracy, sprawozdania GUS Bilanse Oddziału Narodowego Banku Polskiego wraz z załącznikami z lat 1952-1968, sygn. 21-33, Kontrole Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Żywcu z lat 1955-1970, sygn. 34-39, Protokoły kontroli i rewizji banku, sprawozdania z rewizji. Dokumentacja Wydziału Kredytów z lat 1951-1972, sygn. 40-269. Dokumentacja kredytów podmiotów gospodarki nieuspołecznionej, plany finansowe i techniczno-przemysłowo-finansowe podmiotów gospodarki uspołecznionej ubiegających się o kredyt. Liczba jednostek w zespole: 269
13/956/0 Inspektorat Szkolny w Żywcu [1911-1940] 1945-1950 0 rozwiń
Okólniki Inspektora Szkolnego w Żywcu z lat 1945-1950, sygn. 1-6, Nadzór nad działalnością komisji oświatowych z lat 1945-1950, sygn. 7-8, Konferencje Inspektora Szkolnego w Żywcu 1945, sygn. 9, Plany pracy Inspektora Szkolnego w Żywcu z lat 1946-1949, sygn. 10, Sprawozdania Inspektora Szkolnego w Żywcu z lat 1945-1950, sygn. 11-14, Wizytacje Inspektora Szkolnego w Żywcu z lat 1947-1950, sygn. 15-16, Pracownicy Inspektoratu Szkolnego w Żywcu z lat 1945-1948, sygn. 17-18, Straty wojenne z lat 1945-1946, sygn. 19-21, Mienie Inspektoratu Szkolnego w Żywcu 1946, sygn. 22, Budżet Inspektoratu Szkolnego w Żywcu z lat 1945-1950, sygn. 23-27, Oświata i kultura dorosłych z lat 1945-1950, sygn. 28-52, Opieka nad dziećmi i młodzieżą z lat 1945-1950, sygn. 53-63, Powiatowy instruktor wychowania fizycznego z lat 1945-1950, sygn. 64-67, Placówki wychowania przedszkolnego z lat 1945-1950, sygn. 68-78, Nadzór nad bibliotekami z lat 1945-1949, sygn. 79-83, Nadzór nad szkolnictwem z lat 1945-1950, sygn. 84-114, Akta szkół powszechnych powiatu żywieckiego z lat [1911-1940] 1945-1950, sygn. 115-364 Liczba jednostek w zespole: 364
13/957/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Żywca 1901-1951 0 rozwiń
Kasa Oszczędności miasta Żywca : sprawozdania roczne i zamknięcia rachunków z lat 1901-1915, sygn. 1-3. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Żywca : korespondencja dot. nabycia nieruchomości i likwidacji Komunalnej Kasy Oszczędności, korespondencja w sprawie udzielania pożyczek hipotecznych, wekslowych, konwersyjnych z lat 1927-1951, sygn. 4-194. Stadtsparkasse Saybusch in Abwicklung : korespondencja dot. poszukiwania ewakuowanych i zaginionych akt Komunalnej Kasy Oszczeędności z lat 1940-1944, sygn. 195-196. Liczba jednostek w zespole: 196
13/958/0 Zjednoczenie Przemysłu Odlewniczego w Krakowie 1945-1950 0 rozwiń
Dyrektor Naczelny : zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności Zjednoczenia, okólniki i zarządzenia władz, biuletyny informacyjne CZPM z lat 1945-1950, sygn. 1-24, 806-808,826,828,829,831,832,873-878,889,939-943. Samodzielny Oddział Personalny : plany pracy i sprawozdania, protokoły odpraw. sprawozdania z inspekcji, korespondencja ogólna w sprawach osobowych, wykazy personelu technicznego, wykazy statystyczno - osobowe z lat 1946-1949, sygn. 25-72,866-871, Komisarz Oszczędnościowy : sprawozdania z kontroli podległych zakładów z lat 1945-1949, sygn. 73-78,830,858-865,938. Inspektor Organizacji : korespondencja w sprawach organizacyjnych, schematy organizacyjne, protokoły przejmowania zakładów z lat 1945-1950. sygn. 79-105,809-810,827. Dyrektor Techniczny : protokoły narad wytwórczych, protokoły klubu wynalazców z lat 1946-1949, sygn. 106-110,835-838,840-844. Dzial Produkcji : wykresy produkcyjne, plany produkcyjne podległych zakładów z lat 1946-1950, sygn. 111-148,872,879,944-964. Sekcja Statystyki : sprawozdania statystyczne z wykonania planu produkcji i zatrudnienia z lat 1945-1950, sygn. 149-226,834,839,890-937. Samodzielna Sekcja Kontroli Obciążeń Obrabiarek : inwentaryzacja maszyn w podległych zakładach, raporty zatrudnienia i bezczynności maszyn, modele wyrobów z lat 1946-1950, sygn. 227-237. Oddział Techniki Produkcji : protokoły z konferencji technicznych, korespondencja z Instytutem Badawczym Odlewnictwa z lat 1947-1950, sygn. 238-247,845-857. Samodzielna Sekcja Planów Technicznych : plany techniczne podległych zakładów z lat 1948-1949, sygn. 248-260,833. Oddział Norm Technicznych : ustalanie norm produkcyjnych z lat 1946-1950, sygn. 261-269. Dział Inwestycji i Techniki Ruchu : korespondencja dot. inwestycji i gospodarki wodnej w podleglych zakładach, wnioski, plany inwestycyjne i ich analizy, sprawozdania i raporty z wykonania inwestycji, dokumentacja techniczna z lat 1949-1950, sygn. 273-338,880. Samodzielna Sekcja Gospodarki Obrabiarkami i Urządzeniami : korespondencja w sprawie importu maszyn, wykazy maszyn z lat 1947-1950, sygn. 339-347. Inspektor Energetyki : dane o gospodarce gazem w przemyśle z lat 1946, sygn. 348. Inspektor Bezpieczeństwa Pracy : korespondencja w sprawach BHP, sprawozdania z działalności BHP i organizacja kół BHP, sprawozdania z zebrań BHP, wykazy wypadków przy pracy, analiza strat materialnych spowodowanych wypadkami z lat 1945-1950, sygn. 349-380. Samodzielny Oddział Inspekcji Jakości Produkcji : korespondencja w sprawie stanu organizacji wydziałów, inspekcji technicznej w podległych zakładach, sprawozdania z jakości wykonania produkcji eksportowej i kontroli produkcji w podległych zakładach, badania i próby żeliwa, zestawienia reklamacji i sprawozdania braków z lat 1947-1950, sygn. 381-395. Dyrektor Finansowo-Admionistracyjny : protokoły Zjazdu dyrektorów Zjednoczenia i podległych zakładów, protokoły kontroli Zjednoczenia i kontroli finansowo-gospodarczej podległych zakładów z lat 1945-1950, sygn. 396-438. Sekcja prawna : korespondencja dot. upaństwowienia podległych zakładów -kupno i dzierżawy gruntów z lat 1945-1950, sygn. 439-472. Dział finansowy : protokoły narad głównych księgowych, plany kont, plany finansowo-gospodarcze, bilanse zbiorcze Zjednoczenia i podległych zakładów, zbiorcze zestawienia arkuszy rozliczeniowych z lat 1945-1950, sygn. 473-683,811-823,881-888,919. Oddział Księgowości Własnej : budżety administracyjne i bilanse zamknięcia Zjednoczenia z lat 1945-1950, sygn. 684-699. Oddział Kosztów Własnych : kalkulacje cen wyrobów, plany kosztów własnych, ceny rozliczeniowe fabryczne z lat 1945-1949, sygn. 700-720. Oddział Szkolnictwa Zawodowego : sprawozdania z działalności Oddziału, sprawozdania z inspekcji szkolnictwa zawodowego, plany finansowe i inwestycyjne oraz sprawozdania z działalności własnych szkół zawodowych z lat 1945-1950, sygn. 721-730. Samodzielny Oddział Administracyjny : korespondencja w sprawach administracyjnych, handlowych , instrukcje w sprawie obiegu korespondencji, spisy zdawczo - odbiorcze akt, kopiały korespondencji wychodzącej z lat 1945-1950, sygn. 731-779,824-825. Sekcja Socjalna : sprawozdania z działalności socjalnej Zjednoczenia i podległych zakładów, inwestycje socjalne z lat 1946-1950, sygn. 780-805. Kat.B.-B50 : akta osobowe z lat 1945-1950 Liczba jednostek w zespole: 964
13/959/0 Odlewnia Żeliwa "Węgierska Górka" w Węgierskiej Górce 1945-1995 0 rozwiń
Dział Kadr i Szkolenia : sprawozdania kierownika personalnego, szkolenie zawodowe, współzawodnictwo, statystyka, protokoły kontroli ZUS, z lat 1945-1956, sygn. 1-15. Dział Głównego Księgowego : oszacowanie strat po II wojnie światowej, plany finansowe, bilanse, protokoły kontroli finansowej z lat 1945-1970, sygn. 16-62. Szkoła Zawodowa : korespondencja organizacyjna szkoły, kursy, szkolenia z lat 1945-1951, sygn. 63-68. Dział Planowania i Analiz : analizy ekonomiczne, plany techniczno-przemysłowo-ekonomiczne, plany operatywne, sprawozdania z lat 1946-1971, sygn. 69-166, 455-458. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Płac : zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne, plany zatrudnienia i funduszu płac, statystyka zatrudnienia, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, Umowy zbiorowe, protokoły narad produkcyjnych, konferencji Rady Zakładowej, Samorządu Robotniczego, ZMP i ZZM oraz protokoły kontroli z lat 1945-1973, sygn. 167-275,410-447. Dział Inwestycji : plany nakładów inwestycyjnych, sprawozdania, dokumentacja techniczna pomieszczeń Odlewni, projekty techniczne modernizacji przedsiębiorstwa z lat 1947-1967, sygn. 276-339. Dział Rozwoju Technicznego : plany usprawnień organizacyjno-technicznych, wystaw, konkursów racjonalizatorskich, sprawozdania z działalności Klubu Racjonalizatorstwa z lat 1949-1965, sygn. 340-355. Dział BHP : plany pracy BHP, protokoły narad, protokoły kontroli, sprawozdania z lat 1946-1962, sygn. 356-365. Dział Szefa Produkcji : schematy organizacyjne przygotowania produkcji, sprawozdania produkcyjne z lat 1948-1971, sygn. 366-369,448-454. Dział Zbytu : plany i sprawozdania zbytu z lat 1951-1969, sygn. 370-382. Dział Zaopatrzenia : plany zaopatrzenia materiałowo-technicznego i sprawozdania z lat 1948-1959, sygn. 383-388. Dział Administracyjno - Socjalny: sprawozdania, protokoły posiedzeń Komisji Bytowo-Mieszkaniowej z lat 1948-1967, sygn. 389-404. Radca Prawny : dokumentacja prawna dot. nieruchomości Odlewni, kupna parcel, sporów, pretensji restytucyjnych z lat 1948-1952, sygn. 405-409 Liczba jednostek w zespole: 657
13/960/0 Cech szewców w Jordanowie 1573-1755 0 rozwiń
Dokument zatwierdzający statut cechu szewców w Jordanowie, jego kopie i tłumaczenie z lat 1573-1755, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
13/961/0 Dom Harcerza im. Janka Krasickiego w Żywcu 1951-1957 0 rozwiń
Dział organizacyjny : korespondencja w sprawach organizacyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1951-1957, sygn. 1-17. Pracownia plastyczna:dzienniki zajęć z lat 1955-1957, sygn. 18-21. Pracownia muzyczna : dzienniki zajęć z lat 1954-1957, sygn. 22-30. Gry i zabawy taneczne oraz kółko dramatyczne : dzienniki zajęć kółka dramatycznego oraz zespołów tańców ludowych i zagranicznych z lat 1952-1957, sygn. 31-35. Pracownia tkacko - zabawkarska : dzienniki zajęć kółka kukiełkarskiego, trykotarsko - zabawkarskiego, tkackiego i haftu na tiulu z lat 1952-1957, sygn. 36-40. Pracownia przyrodnicza : dzienniki zajęć kółka ogrodniczego, przyrodniczego, hodowców królików z lat 1953-1956, sygn .41-43. Pracownia wychowania fizycznego : dzienniki zajęć kółka krajoznawczo - turystycznego, gier sportowych i piłki nożnej z lat 1953-1956, sygn. 44-47. Pracownia techniczna : dzienniki zajęć kółka lotniczego, fotograficznego, elektrycznego, elektrotechnicznego, budowy obrabiarek, młodego konstruktora, szkutniczego, dokumentacja zajęć i imprez z lat 1952-1957, sygn. 48-64 Liczba jednostek w zespole: 64
Wyświetlanie 941 do 960 z 1 416 wpisów.