Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/570/0 Centralny Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie Wydział Lustracji w Katowicach 1970-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 431
12/571/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Katowicach 1969-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
12/572/0 Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Zespół Lustracji w Katowicach 1984-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
12/573/0 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Okręgowy Oddział Lustracji w Katowicach 1983-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 185
12/574/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Katowicach 1977-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
12/575/0 Centralny Związek Spółdzielni Pracy "Elektromet" w Katowicach 1945-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
12/576/0 Centralny Zarząd Budowy Maszyn Górniczych w Bytomiu [1949] 1951-1958 [1959] 0 rozwiń
1. Wydział Organizacji: dokumentacja organizacyjna, zarządzenia, pisma okólne Dyrektora Naczelnego, protokoły narad CZBMG, dokumentacja przekazania lub przejęcia przedsiębiorstw, dokumentacja organizacyjna podległych przedsiębiorstw, z lat 1950-1958, sygn. 1-50 2. Wydział Kadr: inspekcje komórek kadrowych w podległych przedsiębiorstwach, przeciętny stan zatrudnienia w 1955 roku, normy pracy i obsady dla przedsiębiorstw CZBMG w Bytomiu, z lat 1952, 1955, sygn. 51-53 3. Wydział Zatrudnienia i Płac: sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w CZBMG, materiały dotyczące zatrudnienia emigrantów greckich i Niemców w podległych przedsiębiorstwach, materiały do układu zbiorowego pracy w 1957 roku, z lat 1951-1958, sygn. 54-69 4. Wydział Techniki: normy resortowe i zakładowe, sprawozdania z akcji wynalazczości, materiały dotyczące aktywu racjonalizatorskiego oraz kierunku rozwoju przemysłu maszyn górniczych, specjalizacja zakładów w ramach CZBMG, z lat 1949-1958, sygn. 70-168 5. Wydział Finansowo - Księgowy: sprawozdania finansowe CZBMG, tabele płac i premiowania, bilanse i sprawozdania Dyrekcji Budów, bilans likwidacyjny Biura Sortowni Płuczek, sprawozdania finansowe i bilanse podległych przedsiębiorstw, z lat 1951-1959, sygn. 169-246 6. Wydział Planowania: plany i sprawozdania dotyczące CZBMG i przedsiębiorstw podległych, materiały dotyczące planów eksportowych branży maszyn górniczych, z lat 1950-1958, sygn. 247-323 7. Wydział Kontroli: kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w Centrali CZBMG przeprowadzone przez organy resortowe i spoza resortu, kontrole w przedsiębiorstwach podległych przeprowadzone przez CZBMG i kontrolerów spoza resortu, z lat 1951-1958, sygn. 324-408 8. Wydział Głównego Mechanika: paszportyzacja przedsiębiorstw podległych, z lat 1951, 1953-1956, sygn. 409-430 9. Wydział Technologiczno-Produkcyjny: sprawozdania z działalności komórki BHP w CZBMG, protokoły posiedzeń komórek BHP w przedsiębiorstwach podległych CZBMG, sprawozdania dotyczące BHP w poszczególnych przedsiębiorstwach, statystyka wypadków, z lat 1951-1954, sygn. 431-447 10. Wydział Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne wieloletnie i roczne CZBMG i podległych przedsiębiorstw, założenia do projektów rozbudowy poszczególnych przedsiębiorstw, protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, z lat 1949-1959, sygn. 448-472 Liczba jednostek w zespole: 473
12/577/0 vacat - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku Białej - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/1926-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/578/0 vacat - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Częstochowie - zespół nr 8/423 - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/579/0 vacat - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/1718-1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/580/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: opinie Prezydium MRN o lojalności obywateli z lat 1947-1950, sygn. 1-7 Zarząd Miejski: Wydział Ogólny: okólniki, obwieszczenia, dzienniki urzędowe ZM, statut, regulamin, sprawozdania z działalności, listy osób narodowości niemieckiej przeznaczonych do wysiedlenia z lat 1945-1950, sygn. 8-25 Wydział Administracyjny: kontrole mieszkań, sprawy straży pożarnej z lat 1945-1946, sygn. 26-28 Wydział Finansowy: budżety miasta Katowic z lat 1945-1949, sygn. 29-34 Wydział Oświaty i Kultury: sprawozdania, wykazy pracowników, sprawy Teatru Śląskiego, Filharmonii; budżety, dzierżawa gmachów, sprawozdania z działalności z lat 1945-1949, sygn. 35-57 Liczba jednostek w zespole: 61
12/581/0 Urząd Miejski w Katowicach [1961] 1974-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 252
12/582/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu PRL w województwie katowickim 1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
12/583/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w województwie katowickim 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
12/584/0 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1947-1950 [2001] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
12/585/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach [1981] 1982-1990 [1991] 0 rozwiń
Podstawy prawne działania, z lat 1981-1991, sygn. 1-2 Zjazdy Delegatów, z lat 1983-1988, sygn. 3-18 Grupa Członkowska: zebrania, z lat 1986, 1988, sygn. 19-20 Rada Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych: protokoły posiedzeń i uchwały rady oraz prezydium, z lat 1982-1990 sygn. 21-78 Zarząd: protokoły posiedzeń i uchwały, z lat 1982-1990, sygn. 79-131 Struktura, organizacja, z lat 1981-1988, sygn. 132-136 Liczba jednostek w zespole: 136
12/586/0 Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Katowicach z siedzibą w Chorzowie Batorym 1964-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 148
12/587/0 Katowicka Spółdzielnia Handlowo - Usługowa "Samopomoc Chłopska" w Katowicach 1944-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 131
12/588/0 Miejski Urząd Statystyczny w Rudzie Śląskiej [1955] 1962-1975 0 rozwiń
Organizacja i metodologia badań statystycznych: Spisy rolne: zestawienia zbiorcze, wyniki z lat 1962-1974, sygn. 1-4 Inne badania masowe: wytyczne, instrukcje, spisy, zestawienia, sprawozdania z lat 1966-1973, sygn. 5-8 Sprawozdawczość statystyczna: statystyka gospodarcza, statystyka społeczna, tabulogramy i metryki statystyczne; sprawozdania zbiorcze i jednostkowe, tabulogramy, metryki statystyczne z lat [1955] 1962-1975, sygn. 9-83 Publikacje statystyczne: miesięczna informacja statystyczna, sprawozdania z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta z lat 1963-1975, sygn. 84-89 Liczba jednostek w zespole: 89
12/589/0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach [1948] 1957-1993 0 rozwiń
Sekretariat Dyrektora z lat [1948] 1957-1993, sygn. 1-38 Dział Informacji i Wydawnictw z lat 1959-1993, sygn. 39-83 Dział Teatralny z lat 1975-1992, sygn. 84-94 Pracownia Tańca i Folkloru z lat 1975-1992, sygn. 95-120 Dział Plastyczny z lat 1976-1978, sygn. 121-122 Dział Muzyczny z lat 1958-1992, sygn. 123-152 Dział Filmowo-Fotograficzny z lat 1973-1978, sygn. 153-155 Dział Domów Kultury z lat 1962-1992, sygn. 156-171 Dział Kształcenia z lat 1962-1992, sygn. 172-513 Dział Finansowo-Księgowy z lat 1952-1993, sygn. 514-556 Materiały różnych działów inne niż akta z lat 1975-1984, sygn. 557-569 Liczba jednostek w zespole: 569
Wyświetlanie 561 do 580 z 2 938 wpisów.