Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/911/0 Urząd Gminy w Popowie [1957]1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Popowie obejmują takie akta jak: spotkania posłów z wyborcami, powołanie Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, powołanie zespołu doradczego do prac nad sporządzeniem regionalnego planu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, plany i programy działania Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi, plany i programy działania Zespołu ds. Koordynacji Pomocy Społecznej, posiedzenia Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, koszty utrzymania kolegiów, komisji, zespołów, narady pracowników własnej jednostki, narady gminnej służby rolnej, narady koordynacyjne, narady z sołtysami i radami soleckimi, przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania, regulaminy organizacyjne, organizacja pracy w jednostce własnej, podziały czynności między pracowników Urzędu Gminy Popów, porozumienie pomiędzy Naczelnikiem Gminy w Popowie a Naczelnikiem Miasta i Gminy w Pajęcznie w sprawie powierzenia spraw z zakresu zatrudnienia, rejestr zarządzeń Naczelnika Gminy Popów, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, spisy ludności, spisy rolne, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, współdziałanie ze związkami zawodowymi i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, kontrole w jednostkach podległych, spisy kadrowe, dane statystyczne o pracownikach, szkolenia pracownicze, budżet gminy, jego zmiany i realizacja, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich wykonanie, realizacja czynów społecznych, organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, rozmieszczenie placówek upowszechniania kultury, ewidencja zabytków nieruchomych, ewidencja oraz opieka nad miejscami walk i męczeństwa, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń, utrzymanie i naprawa dróg i mostów, obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych, nadzór nad rolniczym zagospodarowaniem gruntów, rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków, produkcja zwierzęca, nadzór nad zwalczaniem chorób i szkodników roślin, nadzór nad gospodarką zadrzewieniową, ewidencja cmentarzy, plany budownictwa mieszkaniowego, zagospodarowanie terenów nierolniczych, uzbrojenie terenów, zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych, ewidencja ruchu budowlanego, analizy i oceny ruchu budowlanego, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy. Number of units in the group: 293
8/912/0 Urząd Stanu Cywilnego w Budzowie [1948 - 1954] 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią akta zbiorowe do aktów urodzeń i małżeństw z lat 1880 – 1911 obejmujące lata 1948 - 1953, na które składa się korespondencja dotycząca zmiany brzmienia nazwisk. Na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Śląskim ustalono, że nie zachowały się księgi urodzeń małżeństw i zgonów poza księgami spisanymi w 1945 roku. Number of units in the group: 11
8/913/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starczy 1911-1916 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starczy stanowi księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1911-1914. Number of units in the group: 6
8/914/0 Akta gminy Kamyk 1929-1929 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/916/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Myszkowie 1911-1917 440 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Myszkowie stanowią księgi duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1911-1917 Number of units in the group: 9
8/917/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie [1939] 1940 - 1945 [1961] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie [1939] 1940-1945 [1961] obejmują takie akta jak: dziennik prezydialny, repertoria, dokumentacja szczątkowa do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach, skorowidze. Anteriora wynikają z prowadzonych w roku 1939, 1941 i 1945 repertoriach „Ds.” III rejonu (poz. 8, 12), a posteriora z datacji dokumentacji szczątkowej do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach. Number of units in the group: 23
8/918/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie [1937] 1945 - 1950 [1970] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie [1937] 1945-1950 [1970] obejmują takie akta jak: dziennik prezydialny, repertoria, dokumentacja szczątkowa do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach, kontrolka aresztowanych, księgi należności, skorowidze, wykazy. Anteriora wynikają z prowadzonego od roku 1937 repertorium spraw cywilnych „Cp” i od roku 1939 repertorium „W” (poz. 34, 37), a posteriora z datacji dokumentacji szczątkowej do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach. Number of units in the group: 83
8/919/0 Prokuratura Miasta i Powiatu Częstochowskiego 1950 -1954 [1969] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Miasta i Powiatu Częstochowskiego 1950-1954 [1969] obejmują takie akta jak: księga należności budżetowych, repertoria, dokumentacja szczątkowa do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach, skorowidze, wykazy. Posteriora wynikają z datacji dokumentacji szczątkowej do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach. Number of units in the group: 58
8/920/0 Prokuratura Miasta Częstochowy [1950] 1954-1957 [1970] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Miasta Częstochowy obejmują takie akta jak: dziennik prezydialny, repertoria, dokumentacja szczątkowa do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach, skorowidze, wykazy. Anteriora wynikają z prowadzonego od roku 1950 repertorium „Kpp” (poz. 28), od roku 1952 repertorium „Pw” (poz. 31), od roku 1953 repertorium „R” (poz. 33) i „Ro” (poz. 34), od roku 1951 repertorium „Sk” (poz. 46), od roku 1950 skorowidza „Sp” (poz. 65), od roku 1951 skorowidza „Ro” (poz. 67), od roku 1953 wykazu „A” – „Sb” (poz. 73) i od roku 1952 Wykazu „A” – 4 Sm” (poz. 76). Posteriora wynikają z datacji dokumentacji szczątkowej do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach oraz dat zamknięcia repertoriów prowadzonych w roku 1957. Number of units in the group: 76
8/921/0 Prokuratura Powiatowa w Częstochowie [1953] 1954 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Częstochowie obejmują takie akta jak: dziennik prezydialny, księga inwentarzowa, repertoria, dokumentacja szczątkowa do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach, skorowidze, wykazy. Anteriora wynikają z prowadzonego od roku 1953 repertorium „Ko” (poz. 34). Number of units in the group: 77
8/922/0 Prokuratura Powiatowa w Kłobucku [1952] 1954 - 1957 [1962] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Kłobucku obejmują takie akta jak: dziennik prezydialny, repertoria, dokumentacja szczątkowa do akt spraw prokuratorskich ujętych w poszczególnych repertoriach. Anteriora wynikają z prowadzonego od roku 1952 repertorium „Sb” – „Sm” (poz. 22). Number of units in the group: 26
8/923/0 Urząd Miasta i Gminy w Kłobucku 1974 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Kłobucku obejmują takie akta jak: Narady pracowników i narady koordynujące, Zarządzenia i Decyzje Naczelnika Miasta Kłobucka, plany pracy, budżet Miasta i Gminy Kłobuck, plany funduszu miejskiego i gminnego, realizację budżetu miasta i gminy, sprawozdania i analizy z realizacji planów, sprawozdania i analizy z działalności kolegiów. Number of units in the group: 80
8/924/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kłobucku 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kłobucku obejmują takie akta jak: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, posiedzenia zespołu radnych PZPR i Bezpartyjnych, posiedzenia zespołu radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Rady Narodowe, plany pracy Prezydium Rady Narodowej oraz komisji. Number of units in the group: 120
8/925/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kruszynie 1984 - 1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kruszynie stanowią protokół posiedzenia Prezydium Rady Gminnej PRON w Kruszynie z 1988 roku oraz informacje z zebrań przedwyborczych kandydatów na radnych z 1884 i 1888 roku. Number of units in the group: 3
8/926/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kruszynie 1973 - 1978 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Kruszynie stanowią protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kruszynie z lat 1973-1978 roku, protokoły posiedzeń Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, skład osobowy Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu z lat 1874 –1877, plany pracy, spotkania z wyborcami w gminie Kruszyna, wytyczne jednostek nadrzędnych. Number of units in the group: 12
8/927/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kruszynie 1963 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kruszynie obejmują: posiedzenia Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kruszynie, posiedzenia plenarne Gromadzkiego i Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu w Kruszynie, protokoły wspólnych sesji i posiedzeń, Gromadzkiej Rady Narodowej i Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kruszynie, protokoły spotkań z wyborcami, dokumentację współpracy z Powiatowym Komitetem Frontu Jedności Narodu w Radomsku. Number of units in the group: 9
8/928/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Teklinowie 1965 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Teklinowie obejmują: protokół posiedzenia Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Teklinowie, wykazy członków, dokumentację współpracy z Powiatowym Komitetem Frontu Jedności Narodu w Radomsku. Number of units in the group: 3
8/929/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łagiewnikach Małych 1962 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gromadzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łagiewniki Wielkie obejmują takie akta jak: spis członków i kandydatów, dziennik szkolenia partyjnego, lista składek członkowskich współdziałanie z Komitetem Powiatowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublińcu. Number of units in the group: 4
8/930/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pawonkowie 1982 - 1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pawonkowie obejmują takie akta jak: zebrania sprawozdawczo – wyborcze I Sekretarza, książki pracy, narady partyjno – służbowe, sprawozdania i informacje z działalności, wykazy wysokości składek członkowskich, współdziałanie z organizacjami partyjnymi wyższego stopnia, sprawozdanie z działalności Komitetu Gminnego. Number of units in the group: 10
8/931/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dobrodzieniu 1945- 1950 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dobrodzieniu obejmują takie akta jak: okólniki, zarządzenia, wytyczne władz nadrzędnych, organizacja pracy w Zarządzie Miejskim, regulamin Biura Zarządu Miejskiego, przepisy organizacyjne Biura Zarządu Miejskiego, instrukcja kancelaryjna, terminarze czynności Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń oraz kontroli komisji, księga uchwał Zarządu Miejskiego, sprawozdania z działalności Miejskiej rady Narodowej oraz Zarządu Miejskiego, współpraca z Komendanturą Wojenną w Dobrodzieniu, sprawozdanie z posiedzenia sołtysów, sprawozdawczość sytuacyjna, skargi i wnioski, budżety i sprawozdania z ich wykonania, organizacja kina w Dobrodzieniu, sprawy wyznaniowe, cmentarze i grobownictwo wojenne, spis obywateli zabranych na roboty przymusowe, spis osób wracających na teren gminy Dobrodzień, repatriacja obywateli niemieckich, sprawy obywatelstwa polskiego, ewidencja gospodarstw oszacowanych, przewłaszczonych i zahipotekowanych, regulacja własności majątku niemieckiego samorządu terytorialnego, zarząd nieruchomościami poniemieckimi, wnioski o przyznanie prawa własności, badania w sprawie klasyfikacji gruntów, sprawy pomocy społecznej. Number of units in the group: 52
8/932/0 Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie [1967]1975 - 1999 [2000] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie obejmują takie akta jak: posiedzenia komisji, narady pracownicze, organizacja własnej jednostki, regulaminy organizacyjne, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcja kancelaryjna, ewidencja pieczęci, ewidencja składnicy akt, wzory druków, polecenia służbowe, zarządzenia dyrektora, plany pracy, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdania z działalności, analizy techniczno – ekonomiczne, analizy stanu zatrudnienia, rejestr skarg i wniosków, współpraca z innymi jednostkami, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, kontrole jednostek podległych, wypadki przy pracy, regulamin pracy, premiowania, nabywanie i zbywanie nieruchomości, zakładowe normy zużycia paliw, instrukcje, regulamin magazynowy, plan kont, cenniki usług, budżet, sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 185
8/933/0 Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie [1972] 1973 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie obejmują takie akta jak: narady pracownicze, zarządzenia dyrektora, sprawozdawczość statystyczna, współpraca z innymi jednostkami, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, analiza działalności, plany i sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 10
8/934/0 Powiatowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie 1961 -1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Powiatowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie obejmują takie akta jak: narady pracownicze, jednolity rzeczowy wykaz akt, sprawozdawczość statystyczna, współpraca z innymi jednostkami, regulamin pracy, regulamin premiowania, plany i sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 12
8/935/0 Urząd Gminy w Koszęcinie 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Koszęcinie obejmują takie akta jak: protokoły z narad koordynujących, narad szkoleniowych pracowników Urzędu Gminy, narad partyjno –służbowych, regulamin organizacyjny urzędu, decyzje i zarządzenia Naczelnika, plany społeczno – gospodarcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne, plany pracy i plany zadań urzędu gminy, protokoły kontroli i lustracji własnej jednostki, budżety gminy, bilanse, dokumentację nadzoru nad stowarzyszeniami, dokumentację dot. pomników przyrody na terenie gminy. Number of units in the group: 63
8/936/0 Gminna Rada Narodowa w Koszęcinie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Koszęcinie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia zespołów radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, uchwały Gminnej Rady Narodowej rejestry uchwał i wniosków Prezydium i Komisji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, rejestry wniosków komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr wniosków i interpelacji Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory organów samorządu wsi, informacje z działalności samorządu mieszkańców wsi, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i komisji, spotkania posłów na sejm z wyborcami, wybory ławników do sądów powszechnych. Number of units in the group: 93
8/937/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Strzebiniu 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Strzebiniu obejmują protokół z zebrania Komitetu Frontu Jedności Narodu i Społeczeństwa Strzebinia z 1969 roku Number of units in the group: 1
8/938/0 Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Koszęcinie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Osiedlowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Koszęcinie plan realizacji programu Osiedlowego Komitetu FJN w Koszęcinie przy Prezydium Rady Narodowej Osiedla Koszęcin na lata 1969 -1973 Number of units in the group: 1
8/939/0 Prokuratura Rejonowa w Myszkowie 1975 - 1981 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Rejonowa w Myszkowie obejmują takie akta jak: zarządzenia i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), zarządzenia Prokuratora Powiatowego, planowanie pracy, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw, nadzór służbowy. Number of units in the group: 17
8/940/0 Prokuratura Powiatowa w Myszkowie 1956 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Myszkowie obejmują takie akta jak: zarządzenia i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), zarządzenia Prokuratora Generalnego, Wojewódzkiego i Powiatowego, pisma okólne i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), pisma okólne Generalnej Prokuratury i Prokuratora Wojewódzkiego, instrukcje i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), wyjaśnienia dotyczące prawa materialnego i formalnego, zarządzenia, pisma okólne i instrukcje innych władz, obsada i sprawy etatowe, struktura organizacyjna i podziały czynności, organizacja Prokuratury, wewnętrzna kontrola, zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, wizytacje i inspekcje przeprowadzone przez wizytatorów, inspekcje prokuratur i sekretariatów oraz kontrole wewnętrzne, narady wewnętrzne, konferencje, narady i odprawy, nadzór służbowy, planowanie pracy, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw, repertoria, skorowidze. Number of units in the group: 141
8/941/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Rolnik" we Włynicach 1976 - 1995 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rolnik” we Włynicach obejmują takie akta jak: protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, protokoły z zebrań, protokół ze spotkania Przedstawicieli Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ROLNIK” we Włynicach i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Borowa, zebrania komisji Spółdzielni Produkcyjnej „ROLNIK” we Włynicach w likwidacji, protokół z przekazania obowiązków głównego księgowego, protokoły z kontroli gotówki w kasie, lista należnych udziałów dla członków, dokumenty dotyczące zmiany statutu, sprawozdawczość statystyczna, plany inwestycji i kapitalnych remontów, plan gospodarczo-finansowe, sprawozdania ze stanu gospodarczo-finansowego, protokoły z przebiegu badań rocznych sprawozdań gospodarczo-finansowych, sprawozdawczość finansową. Number of units in the group: 60
8/942/0 Prokuratura Powiatowa w Oleśnie 1974 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Oleśnie obejmują takie akta jak: zarządzenia Prokuratora Powiatowego, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw. Number of units in the group: 6
8/943/0 Prokuratura Rejonowa w Oleśnie 1975 - 1987 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Rejonowa w Oleśnie obejmują takie akta jak: zarządzenia Prokuratora Powiatowego, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw. Number of units in the group: 19
8/944/0 Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie 1952- 1975 0 Unroll
narady, plany pracy sprawozdania z działalności jednostki,sprawozdania statystyczne, programy poprawy stanu sanitarnego miasta, analizy pracy służb, budżety, sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 56
8/945/0 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Częstochowie z siedzibą w Złotym Potoku [1971] 1978 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 163
8/946/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie [1988] 1991 - 2001 [2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 89
8/947/0 Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie [2001] 2002 - 2004 [2005] 0 Unroll
Number of units in the group: 46
8/948/0 Gnaszyńskie Zakłady Wyrobów Papierowych w Częstochowie 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/949/0 Urząd Gminy w Janowie [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: narady koordynacyjne, narady z sołtysami, narady pracowników własnej jednostki, zarządzenia Naczelnika Gminy, długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych i sprawozdania z ich realizacji, plany i programy badań i opracowań statystycznych, spisy rolne, sprawozdawczość statystyczna, rejestr skarg i wniosków, analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania, ewidencja pieczęci, protokoły inwentaryzacyjne pieczęci, protokoły zniszczeń nieaktualnych pieczęci, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji oraz kontrole wtórne dotyczące działalności Urzędu Gminy, dane statystyczne o pracownikach, wnioski odznaczeniowe pracowników własnej jednostki, odznaka „Zasłużony Pracownik Państwowy”, budżet Gminy, analizy i oceny dotyczące podatków, ostateczne wersje planów zbiorczych, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych, koordynacja organizowanych imprez kulturalnych, plany zagospodarowania turystycznego, akta stowarzyszeń działających na terenie gminy, analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, rejestry wydanych i utraconych dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości, dokumentacja dotycząca utraty dowodów osobistych lub tymczasowych zaświadczeń tożsamości, dokumentacja o odnalezieniu dowodów osobistych lub tymczasowych zaświadczeń tożsamości wraz z dokumentacją, analizy stanu zatrudnienia, bilans siły roboczej, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej. Number of units in the group: 226
8/950/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Częstochowie [1990]1993 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 277
8/952/0 IV Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1918-1985 159 Unroll
Number of units in the group: 230
8/953/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie 1911-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 194
8/954/0 Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie [1977]1994-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 369
8/955/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie 1975 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 230
8/956/0 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górkach 1943 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 29
8/957/0 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Kostrzynie 1936 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 33
Showing 901 to 945 of 1,176 entries.