Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/958/0 Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Nowej 1950 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/959/0 Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej 1959 -1998 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/960/0 Szkoła Podstawowa w Podłężu Szlacheckim 1918 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 33
8/961/0 Sąd Obywatelski w Dobrodzieniu 1948-1951 0 Unroll
Dokumentacja Sądu Obywatelskiego w Dobrodzieniu uporządkowana została przez jednostkę przekazującą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Aktom nadano układ rzeczowo-chronologiczny. Na podstawie wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych zespół został zaliczony do grupy A3. Number of units in the group: 1
8/962/0 Rada Gminy i Urząd Gminy w Janowie 1990-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 77
8/963/0 Stowarzyszenie Mieszkańców "Nasza Gmina" w Starczy 2008-2013 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły zebrań założycielskich, protokoły walnych zebrań członków, uchwały Zarządu, organizacja własnej jednostki, statuty, ewidencja członków stowarzyszenia, deklaracje członkowskie, najmowanie lokali na potrzeby własne, zeznania podatkowe (CIT – 8), sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 15
8/964/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie 1912 - 1915 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie to księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1912 - 1913oraz alegata do aktów małżeństw z lat 1912-1913 Number of units in the group: 8
8/965/0 Akta stanu cywilnego Poczeszyńskiej Parafii Mariawitów w Starczy 1912-1916 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Poczeszyńskiej Parafii Mariawitów w Starczy stanowi księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1912 - 1914 Number of units in the group: 5
8/966/0 Rejonowy Urząd Pracy w Pajęcznie [1990]1993-1998 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Pajęcznie obejmują akta takie jak: protokoły posiedzeń Rejonowej Rady Zatrudnienia , regulaminy organizacyjne, zarządzenia Kierownika, plany pracy, sprawozdania, rejestr skarg i wniosków, współpraca z organami samorządu terytorialnego, współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Częstochowie, kontrole zewnętrzne, współdziałanie między jednostkami sieci urzędów pracy, roczne sprawozdania finansowe i bilanse, współdziałanie z partnerami rynku pracy w sprawach pozyskiwania i aktualizacji danych o rynku pracy, analizy lokalnego rynku pracy, współdziałanie między urzędami w/s organizacji pośrednictwa pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu, programy działalności i sprawozdania z działalności Klubu Pracy, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, wychowawczo-zawodowymi i medycyny pracy, analizy i sprawozdania dotyczące poradnictwa zawodowego, wizyty w zakładach pracy. Number of units in the group: 69
8/967/0 Akta miasta Żarki 1853 - 1860 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowi korespondencja miasta Żarki z Naczelnikiem Powiatu Olkuskiego oraz z gminą Żarki w sprawach zaległych opłat, rachunków, podatków itp. Number of units in the group: 1
8/968/0 Spuścizna rodziny Szmulków 1923 - 1993 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią zdjęcia, korespondencja, życiorysy, duplikaty dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności i wiedzę, deklaracje członkowskie ZBoWiD. Number of units in the group: 30
8/969/0 Urząd Gminy w Przyrowie [1972]1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: narady koordynacyjne, nadzór nad działalnością sołtysów i podsołtysów, narady z sołtysami, plany i programy zjazdów, narad i konferencji własnych, narady pracowników własnej jednostki, narady sołtysów, statuty, regulaminy organizacyjne, podział pracy, protokoły przekazania dokumentacji i mienia Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych, zarządzenia Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy Naczelnika i Urzędu Gminy, spis powszechny, powszechny przegląd gmin, wydawnictwa statystyczne GUS, ewidencja przyjęć interesantów przez Naczelnika, skargi i wnioski, analizy i oceny skarg i wniosków, wykonania poligraficzne, obwieszczenia i ogłoszenia własne, wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej i jednostek podległych, porozumienia z innymi gminami, instrukcje kancelaryjne, rzeczowe wykazy akt, spisy zdawczo – odbiorcze akt, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, budżet gminy, analizy i oceny dotyczące podatków, zobowiązania pieniężne rolników, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, analizy i badania ekonomiczne, dokumentacja konkursu „Mistrz Gospodarności”, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych, odnowa gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacja, uwłaszczenie gruntów, ochrona gruntów rolnych i leśnych, sprzedaż i dzierżawa budynków Skarbu Państwa, program rozwoju kultury, posiedzenia Gminnego Społecznego Komitetu ds. kultury, dokumentacja miejsc walki i męczeństwa, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej, plany zagospodarowania turystycznego, rejestr kółek rolniczych, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy regulowania własności gospodarstw rolnych, analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, nadzór nad Kościołem Rzymskokatolickim, rekultywacja i ochrona terenów rolnych, wspólnoty gruntowe, sprzedaż i dzierżawa gruntów, programy rozwoju rolnictwa, rejonizacja upraw, struktura zasiewów użytków, przebieg kontraktacji roślinnej, komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników, wykaz gruntów, cmentarze i grobownictwo wojenne, wywłaszczenia, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, opinie lokalizacyjne, informacje o terenie, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, rejestr wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, ewidencja ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej, analizy i oceny ruchu budowlanego, ewidencja gruntów i budynków, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic, parków, placów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, wydzielanie działek siedliskowych, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy. Number of units in the group: 288
8/970/0 Gminna Rada Narodowa w Przyrowie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, sprawy osobowe radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestr wniosków i interpelacji radnych, posiedzenia i kontrole komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, wybory sołtysów, przekazywanie dokumentacji w związku ze zmianą na stanowisku sołtysa, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Gminnej Rady Narodowej ich realizacja i ewidencja. Number of units in the group: 111
8/971/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Przyrowie 1984 - 1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowi dokumentacja spotkań kandydatów na radnych z wyborcami. Number of units in the group: 2
8/972/0 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie [1946]1981 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 125
8/973/0 Szkoła Powszechna w Jackowie 1927 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/974/0 Zespół Szkół Specjalnych nr 43 w Częstochowie 1966-2013 0 Unroll
Number of units in the group: 113
8/975/0 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Kulach 1975 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 602
8/976/0 Urząd Miasta i Gminy w Żarkach [1972]1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Żarkach obejmują takie akta jak: realizacja wniosków i postulatów wyborców, realizacja wniosków i postanowień komisji oraz prezydium rady narodowej, narady z sołtysami, powoływanie kolegiów, komisji i zespołów działających przy terenowych organach administracji państwowej, narady naczelnika, organizacja Urzędu Miasta i Gminy, ostrzeżenia przeciwpożarowe, regulamin pracy, regulaminy organizacyjne, statuty, zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, zmiany podziału administracyjnego, protokoły przekazania akt, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, postępowanie arbitrażowe, opinie prawne, analizy i oceny skarg i wniosków, współpraca z organizacjami państwowymi i organizacjami społeczno – gospodarczymi, współdziałanie z innymi jednostkami, prenumerata dzienników i czasopism (zestawienia zamawianych tytułów), postępowanie kancelaryjne, rzeczowy wykaz akt, sprawy archiwum zakładowego (ewidencja zasobu, wypożyczanie i brakowanie akt, nadzór), odznaki i pieczęcie, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, przegląd kadrowy, sprawy osobowe pracowników, powielacze – rejestracja, udostępnianie, budżet Miasta i Gminy, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz analizy i sprawozdania z ich wykonania, czyny społeczne, sieć szkół i przedszkoli, obchody Święta Pracy, konkurs „Gmina – Mistrz Gospodarności”, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium, przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, kontrola ruchu ludności, zapobieganie pożarom w lasach – komunikaty, gospodarowanie gruntami Państwowego Funduszu Ziemi, rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków, kontraktacja roślinna, zwalczanie chorób i szkodników roślin, zagadnienia techniczne dotyczące gospodarki wodnej, plany i programy rozwoju usług, organizacja przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, polityka lokalowa, nadzór nad nabywaniem nieruchomości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, plany budownictwa nieuspołecznionego, użytkowanie budynków mieszkalnych, zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, numeracja domów i nieruchomości, znaki geodezyjne i ich ochrona. Number of units in the group: 159
8/977/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żarkach 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żarkach obejmują takie akta jak: protokoły sesji Rady Narodowej, posiedzenia zespołu radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, posiedzenia komisji, posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie, uchwały Rady Narodowej, odznaczenia państwowe i resortowe, informacje prasowe. Number of units in the group: 46
8/978/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żarkach 1983-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/979/0 Urząd Gminy w Przybynowie [1972]1973 - 1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Przybynowie obejmują takie akta jak: narady z sołtysami, regulaminy organizacyjne i podział pracy, spisy zdawczo – odbiorcze akt, programy i plany rozwoju gminy i jednostek podległych, spis rolny, sprawozdawczość gospodarcza, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, majątek gminy, budżet i jego wykonanie, projekty zadrzewień wsi. Number of units in the group: 18
8/980/0 Gminna Rada Narodowa w Przybynowie 1973-1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołów radnych, uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej rady Narodowej, zebrania wiejskie. Number of units in the group: 14
8/981/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przybynowie 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/982/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Przybynowie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Przybynowie stanowi program wyborczy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Przybynowie na lata 1969 – 1973. Number of units in the group: 1
8/983/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Przybynowie 1973-1974 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Przybynowie obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń GK FJN w Przybynowie, spotkania posłów i radnych z wyborcami, dokumentacja pieczęci i stempli Number of units in the group: 3
8/984/0 Specjalistyczny Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Częstochowie [1974]1976 - 1998[2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 245
8/985/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kroczycach 1958-1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kroczycach stanowią: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, posiedzenia komisji, ewidencja wniosków komisji, posiedzenia, sprawy organizacyjne oraz regulaminy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, ewidencja uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Prezydium, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, narodowy spis powszechny, spisy rolne, wykaz urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, kontrole zewnętrzne, budżet gromady i jego wykonanie, programy rozwoju gromady, program rozwoju rolnictwa, plany gospodarcze gromady, organizacja i działalność kółek rolniczych, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych. Number of units in the group: 82
8/986/0 Gminna Rada Narodowa w Rędzinach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Rędzinach obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, posiedzenia i kontrole komisji, rejestry wniosków komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, realizacja postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej Number of units in the group: 56
8/987/0 Urząd Gminy w Rędzinach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły narad koordynacyjnych, protokoły narad z sołtysami, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, plany pracy urzędu, skargi i wnioski, protokoły kontroli i inspekcji zewnętrznych, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w jednostce, budżet gminy i jego wykonanie, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich realizacja, analizy ekonomiczne, czyny społeczne (plany, realizacja), nadzór nad stowarzyszeniami, przydziały, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, ochrona roślin, plany szczegółowe dla terenów pod budownictwo indywidualne i zagrodowe, opinie i decyzje lokalizacji, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, ewidencja ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej, analizy i oceny ruchu budowlanego. Number of units in the group: 101
8/988/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rędzinach 1961 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rędzinach obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rędzinach, protokoły zebrań wyborczych Frontu Jedności Narodu, dokumentacja Społecznej Komisji Pojednawczej oraz Komitetu obchodów święta 1 Maja, protokoły zebrań aktywu gromadzkiego, protokoły zebrań wiejskich, spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokół ze spotkania mieszkańców z przedstawicielami Wojska Polskiego, realizacja wniosków mieszkańców, listy kandydatów na radnych Gromadzkiej Rady Narodowej w Rędzinach, programy wyborcze Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rędzinach, ocena pracy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rędzinach, realizacja programu FJN w gromadzie Rędziny, wnioski odznaczeniowe, informacje i wytyczne jednostek nadrzędnych. Number of units in the group: 21
8/989/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Rędzinach 1977 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Rędzinach obejmują takie akta jak: protokół posiedzenia plenarnego GK FJN w Rędzinach, informacja z działalności GK FJN w Rędzinach. Number of units in the group: 2
8/990/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rędzinach 1964-1966 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rędzinach stanowią: plan pracy KG PZPR w Rędzinach oraz program obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego w gromadzie Rędziny. Number of units in the group: 2
8/991/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rudnikach 1968 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rudnikach obejmują protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rudnikach. Number of units in the group: 1
8/992/0 Rejon Lasów Państwowych w Częstochowie 1953-1959 [1966] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejon Lasów Państwowych w Częstochowie: bilanse i sprawozdania opisowe, dokumentacja postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości, cennik za wywóz i zrywkę drewna, zbiór map dotyczący obiektów wymagających robót wodno-melioracyjnych, dokumentacja Kółka Łowieckiego przy Rejonie Lasów Państwowych w Częstochowie (preliminarz budżetowy, wniosek pozyskania zwierzyny). Number of units in the group: 19
8/993/0 Nadleśnictwo Julianka 1953 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Julianka stanowią: okólniki, zarządzenia, wytyczne władz nadrzędnych, narady, informacje, meldunki i sprawozdania jednostkowe dla jednostek nadrzędnych, sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne, środki trwałe, przekazywanie nieruchomości leśnych, sieć pasów przeciwpożarowych, księgi stanu posiadania, plany i sprawozdania finansowe, prowadzenie rachunku bankowego, zagospodarowanie lasu, plany urządzeń gospodarstw leśnych, wnioski cięć, wnioski ochrony lasu, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski ochrony przyrody, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski pozyskania żywicy, wniosek pozyskania choinek, plany i wnioski remontów, konserwacji, budowy, wnioski melioracji, wnioski rybackie, wnioski zadrzewień, wnioski zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny, mapy przeglądowe wg stanu na 1 X 1970 r. Number of units in the group: 218
8/994/0 Nadleśnictwo Olsztyn 1947- 1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olsztyn stanowią: informacje, meldunki i sprawozdania jednostkowe dla jednostek nadrzędnych, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, analizy skarg i wniosków, współdziałanie z innymi jednostkami, kontrole zewnętrzne, rejestr pomiarowy Nadleśnictwa Olsztyn, operat techniczny nadleśnictwa Olsztyn, księga ewidencji gruntów, gospodarka gruntami, wykazy powierzchni leśnej zalesione i zwolnione od podatku, powszechna inwentaryzacja środków trwałych, środki trwałe, elaborat w sprawie wprowadzenia stref zagrożenia lasów oraz szacowania rozmiaru szkód i kosztów przebudowy drzewostanów, opracowanie taksacyjne powierzchni leśnej we wprowadzonych strefach zagrożenia, przekazanie znaków punktów geodezyjnych pod ochronę, plany i sprawozdania finansowe, plany urządzeń gospodarstw leśnych, wytyczne do opracowań wniosków gospodarczych, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski ochrony lasu, wnioski cięć, wnioski zadrzewień, wnioski zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski ochrony przyrody, wnioski remontów dróg leśnych, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny Number of units in the group: 152
8/995/0 Nadleśnictwo Rzeniszów 1963 - 1973[1974] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Rzeniszów stanowią: uproszczone plany urządzeń gospodarstw leśnych na terenie wsi: Będusz, Hucisko, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Lgota Murowana, Lgotka, Łutowiec, Piaseczno, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Rzędkowice, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemierzyce i Szypowice z lat 1963-1970, operat pomiaru uzupełniającego – wydzielenie z Lasów Państwowych parkingu samochodowego w Romanowie z 1969 roku, wniosek ochrony lasu na rok 1974, wniosek ochrony przeciwpożarowej na rok 1974, wniosek zadrzewień na rok 1974, mapy przeglądowe – stan na 1.X.1966 r. Posteriora – rok 1974 dotyczy wniosku zadrzewień na rok 1974 dotyczącego Nadleśnictwa Rzeniszów, który był opracowany w 1974 roku. Number of units in the group: 23
8/996/0 Nadleśnictwo Złoty Potok 1945 - 1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Złoty Potok stanowią: plany finansowe i bilanse, sprawozdawczość statystyczna, analizy działalności gospodarczej, dokumentacja kontroli terenowych, ewidencje budynków, opisy taksacyjne lasów, rejestr powierzchniowy, dokumentacja gospodarowania nieruchomościami, inwentaryzacja powszechna środków trwałych, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, plany i wnioski cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski zadrzewienia, wnioski ochrony przyrody, wnioski ochrony lasu, wnioski łowieckie i wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny, wnioski zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, wnioski pozyskania żywicy, wnioski żywicowania, wnioski remontów bieżących i konserwacji dróg leśnych, wnioski remontowe na środki transportu, maszyny i urządzenia i pozostałe środki trwałe, wnioski ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienia dostaw, mapy przeglądowe Nadleśnictwa Złoty Potok. Number of units in the group: 183
8/997/0 Nadleśnictwo Złoty Potok [1971]1972 - 1998 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Złoty Potok stanowią: protokoły narad, organizacja jednostki nadrzędnej, organizacja własnej jednostki, ramowe postanowienia regulaminu organizacyjnego, zarządzenia wewnętrzne, współzawodnictwo między leśnictwami, plany i sprawozdania z działalności, analizy działalności gospodarczej, programy w zakresie poprawy ładu, porządku i dyscypliny, ochrony mienia, zwalczania nadużyć oraz zapobiegania zjawiskom niegospodarności i marnotrawstwa, plany oraz sprawozdania z remontów i inwestycji, przepisy własne i ich interpretacja w sprawach załatwiania skarg i wniosków, rozpatrywanie skarg i wniosków, analizy skarg i wniosków, ewidencja skarg i wniosków, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, analiza struktury zatrudnienia, akta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przekazywanie powierzchni leśnej, nieruchomości leśnych, przekazywanie w zarząd i użytkowanie gruntów leśnych, zmiany upraw leśnych na inny rodzaj użytkowania, czasowe zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w związku z planami inwestycyjnymi – w tym także innych jednostek, przejmowanie powierzchni zrekultywowanej po wyrobiskach, przekazywanie lasów Państwowego Funduszu Ziemi w administrację lasów państwowych, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, rejestry powierzchniowe, protokoły zmian powierzchniowych w obrocie wewnętrznym, operaty pomiarowe, księgi ewidencji gruntów, wykazy gruntów, wykazy działek deputatowych i dzierżawionych przez pracowników poszczególnych leśnictw, wykazy użytkowników gruntów rolnych, plany urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Złoty Potok obręb Rzeniszów, programy zagospodarowania lasów położonych na terenie poszczególnych wsi w gminach Janów, Kamienica Polska, Kroczyce, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny należących do indywidualnych właścicieli, Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Państwowego Funduszu Ziemi, wnioski cięć, wnioski hodowli lasu, wnioski zadrzewień, sprawozdania o postępie zalesień, sprawozdania o postępie prac hodowlanych, informacje i sprawozdania o produkcji szkółkarskiej dla zalesień i zadrzewień, oceny próbek nasion przesłanych do oceny, ekspertyzy glebowo-nawożeniowe szkółek leśnych, sprawozdania o zagrożeniu i ochronie środowiska leśnego, zagrożenia drzewostanów, informacje o stanie zdrowotnym drzewostanów, zwalczanie szkodnictwa leśnego, programy i plany porządkowania stanu sanitarnego drzewostanów, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski ochrony lasu, decyzje nakazujące wykonanie określonych czynności związanych z pielęgnowaniem drzewostanów w lasach nadzorowanych, decyzje nakazujące wykonanie określonych czynności związanych z odnowieniem gruntów rolnych, wnioski gospodarki łowieckiej, wnioski gospodarki rybackiej, wnioski gospodarki rolnej, operatywne plany pozyskania drewna, wnioski żywicowania, cenniki na nasiona i sadzonki, sprawozdania ze zbioru i łuszczenia szyszek oraz pozyskania nasion, plany zbioru szyszek i nasion drzew i krzewów, zestawienia drzewa liściastego i iglastego według asortymentu projektowanych do pozyskania sporządzone w oparciu o terenowe szacunki brakarskie, sprawozdania z pozyskania i obrotu produktów, sprawozdania z dostaw towarów z produkcji krajowej na zaopatrzenie rynku, inwentaryzacja halizn, płazowizn, drzewostanów negatywnych i młodników, inwentaryzacja powierzchni do uproduktywnienia i do zabiegów pielęgnacyjnych w aspekcie potrzeb hodowlanych oraz posuszu, złomów i wywrotów w lasach niepaństowywch, mapy przeglądowe, mapy tematyczne, mapy gruntów, przekazywanie majątku i agend byłego Nadleśnictwa Olsztyn. Anteriora – rok 1971 dotyczy dokumentacji przejmowanego majątku i agend byłego Nadleśnictwa Olsztyn. Number of units in the group: 475
8/998/0 Gminna Rada Narodowa w Gnaszynie Dolnym 1973 - 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 18
8/999/0 Urząd Gminy w Gnaszynie Dolnym 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 32
8/1000/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnaszynie Dolnym 1973-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/1001/0 Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie 1970 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 153
8/1002/0 Kuratorium Oświaty w Częstochowie [1977] 1990 - 1998 [2005] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: Uczniowskie Kolegium przy Kuratorze Oświaty i Wychowania, Kolegium Kuratora Oświaty, zespoły i komisje stałe i doraźne, konferencje, zjazdy, narady organizowane przez jednostkę i udział w organizowanych przez inne podmioty, podstawy prawne dotyczące jednostek podległych i nadzorowanych, przekazywanie realizacji zadań innym podmiotom, likwidacja Delegatur Zamiejscowych, statuty, regulaminy, organizacja podległych jednostek administracji szkolnej, przekazywanie szkół gminom, przejmowanie szkół przez Kuratorium Oświaty, akty powołania, przekształcania, zmiany nazwy, znoszenia szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wykazy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, rejestr organizatorów prowadzących indywidualną działalność oświatową, ewidencja zarejestrowanych placówek pozaszkolnych forma kształcenia, rejestry i akta rejestrowe niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sieć szkolna i placówek oświatowo-wychowawczych, akty nadania imion patronów szkołom i placówkom, przyznawanie prawa posiadania sztandaru, niepubliczne sezonowe placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja gospodarstw pomocniczych i warsztatów szkolnych, przepisy kancelaryjne i archiwalne, pieczęcie i pieczątki – ewidencje i likwidacje, akty normatywne, instrukcje, wytyczne władz nadrzędnych, zarządzenia, decyzje, wytyczne i instrukcje Kuratora, interpretacje przepisów prawnych, opiniowanie aktów prawnych, opinie prawne, opiniowanie uchwał organów samorządu terytorialnego, sprawy cywilne, karne i karno-administracyjne, zasady i metody planowania i sprawozdawczości, plany pracy i programy działania, budżet własnej jednostki oraz budżety jednostek podległych, ich zmiany i realizacja, sprawozdania i informacje o działalności szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdania statystyczne własne i jednostek bezpośrednio podległych, rejestry skarg i wniosków, rejestr interesantów, rozpatrywanie oraz analizy skarg i wniosków, wydawnictwa własne i obce, informacje i wycinki prasowe o działalności własnej jednostki i jednostek podległych, informacje własne dla środków masowego przekazu, współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Urzędem Wojewódzkim i jednostkami administracji terenowej, z Zarządem i Samorządem Miasta Częstochowy, z burmistrzami, wójtami i samorządem terytorialnym, z Sejmikiem Samorządowym Województwa Częstochowskiego, z organizacjami politycznymi, z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, ze związkami zawodowymi, z kościołami i związkami wyznaniowymi, z innymi podmiotami, współpraca w zakresie organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, nadzór nad placówkami oświatowymi, kontakty zagraniczne, kontrole zewnętrzne, kontrole i wizytacje jednostek podległych, plany kontroli i wizytacji jednostek podległych i ich realizacja, regulamin pracy, zasady wynagradzania i premiowania, powoływanie i odwoływanie Kuratora Oświaty, powierzanie i odwoływanie z funkcji dyrektora szkoły, konkursy na stanowisko dyrektora, zatrudnianie nauczycieli języków obcych i katechetów, opinie i oceny pracowników jednostki własnej, jednostek podległych i nadzorowanych, wykazy pracowników jednostek podległych i nadzorowanych, nagrody i odznaczenia, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli, EWIKAN – sprawy związane z ewidencją kadr, wypadki uczniów i pracowników, organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników i nauczycieli, inwestycje i remonty szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych, nabywanie i zbywanie nieruchomości, najem nieruchomości i lokali na potrzeby własne i jednostek podległych, ewidencje i wykazy nieruchomości, organizacja rachunkowości, plan kont, fundusze społeczne i dotacje, księgi inwentarzowe, organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, nauczanie indywidualne uczniów, organizacja roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, eksperymenty dydaktyczno-wychowawcze, programowe i organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, programy i plany nauczania i wychowania, organizacja i przebieg egzaminów wstępnych, dojrzałości, sprawdzających, nauki zawodu i przygotowania zawodowego, eksternistycznych, dyplomowych, na tytuły kwalifikacyjne, weryfikacyjne, kształcenie praktyczne młodzieży w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, organizacja i przebieg kursów pedagogicznych, wyniki nauczania, wyniki egzaminów, promowanie, klasyfikacja, praktyki zawodowe uczniów, studentów i uczniów szkół pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne, imprezy, sport, turystyka, konkursy, olimpiady, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, organizacje społeczne w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, obowiązek szkolny, obowiązek dokształcania młodocianych, obowiązek kształcenia zawodowego młodzieży, rekrutacja i przyjmowanie do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, kierowanie do placówek oświatowo-wychowawczych, świadczenia dla uczniów i wychowanków, internaty, bursy, państwowe domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodzinne środowiska zastępcze, rodzinne domy dziecka, ogniska wychowawcze,, ośrodki i zakłady specjalne, szkoły podstawowe specjalne, nauczanie zintegrowane, poradnictwo zawodowo-wychowawcze, przestępczość dzieci i młodzieży, profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna, opieka higieniczno-lekarska, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie fizyczne i turystyka, organizacja obozów i kolonii, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, nauczanie zawodu, nauczanie na kursach, pomoce naukowe, środki nauczania – podręczniki. Number of units in the group: 1465
Showing 946 to 990 of 1,176 entries.