Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/864/0 Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie 1962 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: -Bilanse roczne za lata 1961-1967, 1969-1973 -Preliminarze budżetowe na lata 1962-1963, 1965-1973 -Sprawozdania z wykonania wybranych działalności za lata 1969-1971 -Sprawozdania ZK o stanie i ruchu zatrudnionych w latach 1970-1974 Number of units in the group: 25
8/865/0 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt im. Wiesława Pilarczyka w Częstochowie [1967]1975 -1991 [1992 - 2003] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: struktura organizacyjna i zakres działania – regulaminy organizacyjne z lat 1979-1992, instrukcja kancelaryjna z 1977 roku, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora z lat 1984-1987, zarządzenia wewnętrzne Kierownika z lat 1990-1998, dokumentacja dotycząca nadania Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Częstochowie imienia mgr inż. Wiesława Pilarczyka z 1980 roku, księga pamiątkowa z lat 1967-1993, dokumentacją związana z organizacją 40-lecia Zakładu Unasieniania Zwierząt w Częstochowie z 1995 roku, wycinki prasowe dotyczące inseminacji z 1993 roku, wytyczne instancji partyjnej dotyczące upowszechniania postępu i oświaty w rolnictwie w województwie częstochowskim z 1987 roku, plany roczne na lata 1978-1998, plan usług dla rolnictwa oraz poprawy warunków bhp na lata 1981-1985, plan realizacji programu edukacji ekonomiczno-prawnej na 1986-1988, plany unasieniania na lata 1992-2001, plan unasieniania krów i loch na 1992 rok, zbiorcze zestawienie planów unasieniania krów i loch na 1993 rok, program poprawy skuteczności ochrony mienia społecznego, sprawozdania GUS z realizacji inwestycji za lata 1980-1984, sprawozdania GUS o stanie pogłowia zwierząt oraz produkcji zwierzęcej za lata 1982-1999, sprawozdania GUS – wykazy gruntów wg stanu na 15 maja w latach 1982-1988 oraz użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów w latach 1984-1989 i 1993-1994, sprawozdania GUS o zasobach mieszkaniowych za lata 1986-1997, sprawozdania GUS o obiektach noclegowych turystyki za lata 1988-1999, Sprawozdania GUS o stwierdzonych chorobach zawodowych w 1989 roku, sprawozdania GUS o budynkach mieszkalnych oraz przydziałach mieszkań za lata 1985-1989, sprawozdania GUS o warunkach pracy za lata 1991-1999, sprawozdania GUS o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy za lata 1998-1999, sprawozdania roczne Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt za lata 1990-2000, sprawozdanie o stanie zatrudnienia Z-01 za lata 1978-1987 i 1991-1998, sprawozdania z wyników unasieniania bydła i loch w 1997 i 1998 roku, sprawozdania z unasieniania bydła i loch za lata 1998-2001, Sprawozdania o środkach pozabudżetowych, zatrudnieniu i wynagrodzeniach za lata 1996-1999, materiały pomocnicze do sprawozdań Z-07, Z-03 i do bilansu z lat 1993-1997, raporty, sprawozdania i informacje o zatrudnieniu w 1996 roku, informacje z wykonania zadań i dotacji z Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie w 1997 i 1998 roku, regulaminy kontroli wewnętrznej z lat 1981 i 1985-1986, regulamin pracy z lat 1976-1996, regulamin premiowania z lat 1981-1989, regulaminy tworzenia, podziału i korzystania z funduszu socjalnego z lat 1982-1999, regulamin korzystania z zakładowego funduszu socjalnego z lat 1992-1996, regulamin wydawania środków do mycia oraz ekwiwalent za pranie dla pracowników z lat 1990-1994, regulamin ochrony przeciwpożarowej z 1986 roku, regulamin rozliczania pracowników działu usług z zadań rzeczowych z 1991 roku, normy własne i tabele przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników z lat 1983-1985, normy własne i kryteria otrzymania dodatku terenowego dla organizatorów ds. oceny i rozrodu oraz inseminatorów z lat 1986-1992, instrukcje i normy własne, dodatki za prace w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych z lat 1990-1996, dokumentacja powypadkowa wypadku ciężkiego z 1978 roku, dokumentacja dotycząca choroby zawodowej z 1985 roku, dokumentacja powypadkowa wypadku śmiertelnego z 1989 roku, ocena stanu bhp za 1990-1997 oraz plan poprawy warunków bhp na 1990 rok, wykaz kont syntetycznych i analitycznych z lat 1992-1994, bilanse roczne za lata 1976-1998, instrukcja magazynowa z 1986 roku, instrukcja inwentaryzacyjna z 1976 roku, rejestry produkcji nasienia z lat 1994-1999, rejestr dystrybucji nasienia buhajów z lat 1992-2000, rejestr badań knurów z lat 1994-2003. Number of units in the group: 119
8/866/0 Spuścizna Bronisławy Dąbrowskiej [1887]1895 - 1973[2007] 0 Unroll
·materiały biograficzne z lat 1904 - 1973, zawierające m.in. autobiografię, zachowane dokumenty dotyczące przebiegu nauki szkolnej (świadectwa szkolne), dokumenty dotyczące pracy i działalności społecznej, dyplomy, podziękowania, legitymacje, materiały majątkowe, materiały dotyczące stanu zdrowia, świadectwo zgonu – w układzie chronologicznym w poszczególnych grupach oraz fotografie dokumentujące poszczególne fakty biograficzne ·korespondencja przychodząca z lat 1915 - 1968, zawierająca zarówno korespondencję urzędową z różnymi instytucjami jak i korespondencję prywatną – w układzie alfabetycznym według nazwisk i nazw własnych nadawców korespondencji ·korespondencja wychodząca, zawierająca korespondencje z redakcja „Głosu Nauczycielskiego” z roku 1959 ·materiały o twórcy zespołu z lat 1993 - 2005 - w układzie chronologicznym ·materiały rodzinne z lat 1887 - 1963, zawierające akta Marianny z Braszczyńskich Banaś, matki Bronisławy Dąbrowskiej ( odpis aktu ślubu, nekrolog ), akta Bogdana Stefana Dąbrowskiego, syna Bronisławy Dąbrowskiej ( świadectwa szkolne ), akta Zygmunta Dąbrowskiego, męża Bronisławy Dąbrowskiej (odpisy aktów metrykalnych, świadectwa szkolne, materiały dotyczące pracy i działalności) - w układzie alfabetycznym nazwisk członków rodziny a także korespondencję do członków rodziny, bilety wizytowe oraz fotografie dokumentujące różne rodzinne bądź państwowe wydarzenia ·materiały osób obcych z lat 1928 – 1976, zawierające m.in. życiorys Jana Prüffera, akta Janiny i Stefanii Kwoka, nekrolog Stefana Wojnar-Byczyńskiego ·załączniki, zawierające fotografie niezidentyfikowane. Number of units in the group: 73
8/867/0 Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu obejmują takie akta jak: narady pracowników, narady z sołtysami, regulaminy Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy własnej jednostki i sprawozdania z ich realizacji, spis powszechny, opracowania statystyczne, wykazy miejscowości wchodzących w skład gminy, analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, spis kadrowy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, dokumentacja Powszechnego Przeglądu Gmin, budżet miasta i gminy oraz plan funduszu gminnego, sprawozdania finansowe miasta i gminy, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich realizacja, plany gminne upowszechniania postępu rolniczego i ich realizacja, analiza ekonomiczna, plany i sprawozdania z działalności inwestycyjnej, realizacja czynów społecznych, zmiany w rejestrze gruntów, gminny plan odnowienia materiału siewnego, rejestry gospodarstw specjalistycznych, przejmowanie gospodarstw na własność Skarbu Państwa, wskazania lokalizacyjne dla budownictwa uspołecznionego, informacje o terenie, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych, podziały nieruchomości, sprawozdania dotyczące budownictwa mieszkaniowego, ewidencja ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, sprawozdania z pośrednictwa pracy, plan zagospodarowania przestrzennego. Number of units in the group: 267
8/868/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Dobrodzieniu 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Dobrodzieniu obejmują takie akta jak: regulamin Rady Narodowej, protokoły sesji Rady Narodowej, sprawy osobowe radnych, wnioski, postulaty i interpelacje radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, rejestr postulatów wyborczych, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, organizacja i rejestr wniosków Komitetu Kontroli Społecznej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, rejestry wniosków komisji, realizacja wniosków komisji, posiedzenia i postanowienia Prezydium Rady Narodowej, protokoły zebrań, rejestr wniosków oraz informacje z działalności samorządów mieszkańców miasta i gminy, informacje o sołtysach, realizacja uchwał zebrań wiejskich, uchwały Rady Narodowej, plany pracy Rady Narodowej, Prezydium oraz komisji, współdziałanie Rady Narodowej z urzędami, instytucjami i innymi jednostkami, protokół wizytacji składnicy akt. Number of units in the group: 203
8/869/0 Akta gminy Klekotna 1908 -1939 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta Gminy Klekotna stanowi wykaz meldunkowy Gminy Klekotna. Number of units in the group: 1
8/871/0 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lublinieckiej z siedzibą w Lublińcu 1986 - 2009 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lublinieckiej z siedzibą w Lublińcu stanowią: posiedzenia zarządu z okresu 12.07.2000-11.12.2009, zjazdy, konferencje, Walne Zebrania z okresu 22.10.2004-29.12.2009, organizacja własnej jednostki (statuty, rejestracja sądowa) z lat 1997-2000, sprawozdania z działalności z lat 2000-2009, wydawnictwa własne (Szkice Lublinieckie t. 1-4 i 5-8) z lat 1986-2008, współpraca z organami administracji terenowej z 2009 roku, protokoły Komisji Rewizyjnej z lat 1997-2009. Number of units in the group: 7
8/872/0 Urząd Gminy w Herbach [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Herbach obejmują takie akta jak: dokumentacja związana z obsługą wyborów i Gminnej Rady Narodowej (sygn. 1-3), dokumentację dotyczącą współpracy, obsługi i nadzoru nad działalnością samorządu mieszkańców osiedli i wsi (sygn.4-44), akta zespołów, komisji i kolegiów działających przy terenowych organach administracji państwowej, narady z pracownikami (sygn. 45-53), organizacja i akty normatywne (sygn. 54-65), plany, programy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość statystyczna (sygn. 66-84), rejestr i analizy skarg i wniosków (sygn. 85-89), ewidencja notatek i artykułów prasowych (sygn.90), dokumentacja z przeprowadzonych kontroli Urzędu Gminy (sygn.92-98), plany szkoleń (sygn.99), rejestry odznaczonych (sygn.100-101), dokumentacja związana z planowaniem i wykonaniem budżetów oraz rewizji finansowych (sygn. 102-138), dokumentacja przekazania składników majątkowych po zlikwidowanych gromadach (sygn. 139), plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich wykonanie (sygn. 140-173), realizacja czynów społecznych (sygn. 174-176), ewidencja zabytków (sygn. 177), dokumentacja związana z nadzorem nad stowarzyszeniami (18-183), analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń (sygn. 184), dokumentacja z zakresu działalności rolniczej i gospodarczej na obszarze gminy (sygn. 185-188), gospodarka przestrzenna, budownictwo, geologia (sygn. 187-201), pomoc społeczna (sygn. 202). Number of units in the group: 202
8/873/0 Gminna Rada Narodowa w Herbach 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Kłobucku obejmują takie akta jak: dokumentacja związana z organizacją wyborów (sygn. 1-3), regulaminy Gminnej Rady Narodowej i Zespołu Radnych (sygn. 4-6), dokumentacja sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn.7-26), sprawy osobowe radnych sygn.27), rejestry i ewidencje interpelacji, wniosków radnych (sygn. 28-30), posiedzenia organów kolegialnych, komisji i narady pracownicze (sygn. 1-11), dokumentacja posiedzeń komisji i prezydium Gminnej Rady Narodowej (sygn. 31-65), postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Przewodniczącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Herbach (sygn.66-70), uchwały i rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej w Herbach (sygn.71-74), plany pracy i programy działania Gminnej Rady Narodowej i komisji Gminnej Rady Narodowej w Herbach (sygn.75-92), ocena stanu przyjmowania skarg, wniosków i interpelacji (sygn.93), współpraca z NSZZ „Solidarność” (sygn.94). Number of units in the group: 94
8/874/0 Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Herbach 1959 - 1972 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują protokoły i materiały z posiedzeń Osiedlowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Herbach. Number of units in the group: 1
8/875/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Boronowie 1961-1966 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują protokoły zebrań oraz program Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Boronowie. Number of units in the group: 1
8/876/0 Rejonowy Urząd Pracy w Kłobucku [1990] 1993 - 1998 [1999] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Kłobucku obejmują takie akta jak: posiedzenia organów kolegialnych, komisji i narady pracownicze (sygn. 1-11), dokumentacja związana z organizacją własnej jednostki i akty normatywne własne (sygn.12-18), plany pracy i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 19-22), sprawozdania i analizy z działalności, sprawozdawczość statystyczna (sygn. 23-41), skargi i wnioski i ich analizy, odpowiedzi na zapytania obywateli (sygn.42-49), współpraca z samorządem terytorialnym i administracją terenową (sygn. 50-52), dokumentacja kontroli (sygn. 53-57), plany szkoleń i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 58-63), współdziałanie między jednostkami sieci urzędów pracy (sygn. 64), wykaz nieruchomości (sygn. 65), sprawozdania finansowe i bilanse oraz dokumentacja związana z realizacją funduszy celowych (sygn. 66-71), analizy lokalnego rynku pracy, analizy dotyczące pożyczek z Funduszu Pracy i dotyczące realizacji programów specjalnych (sygn.72-87). Number of units in the group: 87
8/877/0 Nadleśnictwo Boronów 1935 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Boronów stanowi plan urządzania gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Boronów na okres 1935-1936 do 1944/1945 na podstawie stanu z 1935 roku. Number of units in the group: 1
8/878/0 Nadleśnictwo Boronów 1952 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Boronów stanowią: opis taksacyjny lasu według stanu na dzień 01.01.1952 r., plany urządzania gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Boronów na okres 01.01.1952-31.12.1961, 01.10.1965-30.09.1975, 01.10.1965-30.09.1975, plany i sprawozdania z hodowli lasu na lata 1972-1973. Number of units in the group: 8
8/879/0 Nadleśnictwo Zielona 1936 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zielona stanowi plan urządzania gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Zielona na okres 1936/1937 do 1945/1946. Number of units in the group: 1
8/880/0 Nadleśnictwo Zielona 1945 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zielona stanowią: akta związane z powołaniem inż. Jerzego Kozłowskiego na pełnienie obowiązków adiunkta, protokoły przyjęcia majątku leśnego Zielona według stanu na dzień 25.03.1945, programy i plany gospodarcze, mapy przeglądowe do planów urządzania leśnego, plany urządzania gospodarstwa leśnego, plany cięć, plany i sprawozdania z hodowli lasu, protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące stanu posiadania, rejestr powierzchniowy, opis topograficzny. Number of units in the group: 20
8/881/0 Nadleśnictwo Koszęcin [1939] 1945 - 1985 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Koszęcin stanowią: protokół przejęcia majątku leśnego będącego własnością księcia Gotfryda Hohenlohe-Ingelfingen na rzecz Skarbu Państwa, protokół zdawczo-odbiorczy leśnictwa Mikołeska przekazanego na rzecz nadleśnictwa w Żyglinie, opisy taksacyjne drzewostanu, protokoły przekazania-przejęcia agend Nadleśnictwa Boronów na rzecz Nadleśnictwa Koszęcin, protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące stanu posiadania, protokoły przeklasyfikowania gruntów, opisy taksacyjne lasów, uproszczone urządzenia lasów chłopskich, plany urządzania gospodarstwa leśnego, plany urządzania gospodarstwa rezerwatowego, plany zagospodarowania rezerwatów przyrody, mapy przeglądowe nadleśnictwa, plany cięć, plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, plany techniczno-ekonomiczne, plany i sprawozdania roczne dotyczące działalności, roczne sprawozdania finansowe, analizy działalności gospodarczej, spis kadrowy, aktualizacja powierzchni leśnej i zasobów drzewnych. Anteriora – 1939 r. stanowią akta dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionych – pomniki przyrody. Number of units in the group: 122
8/882/0 Miejsko - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Dobrodzieniu 1975-1983 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują: protokoły posiedzeń Miejsko – Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Dobrodzieniu, protokoły zebrań przedwyborczych i wyborczych, dokumentacja Miejsko – Gminnej Rady Kobiet, wnioski odznaczeniowe, informacje, sprawozdania, wnioski, wykazy członków M-GKFJN w Dobrodzieniu, dane statystyczne dotyczące wyborów do organów samorządu mieszkańców, dokumentacja obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, dokumentacja Komisji ds. Kultury Moralnej i Obyczajowości, propozycje spotkań poselskich, realizacja postulatów i wniosków wyborczych, protokoły zdawczo – odbiorcze przekazania dokumentacji i pieczęci likwidowanego Miejsko – Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Dobrodzieniu. Number of units in the group: 16
8/883/0 Gospodarstwo Leśne obrębu Parzymiechy 1938 - 1939 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gospodarstwo Leśne obrębu Parzymiechy stanowi plan urządzania Gospodarstwa Leśnego obrębu Parzymiechy 1937/38 – 1946/47 Number of units in the group: 1
8/884/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Walenczowie 1965 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Walenczowie obejmują wykaz członków Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Walenczowie, wykazy członków Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu wsi Walenczów i Złochowice oraz ewidencję postulatów i wniosków Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu w Walenczowie i Złochowicach. Number of units in the group: 2
8/885/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowiecku 1961 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowiecku stanowi budżet gromady na rok 1962. Number of units in the group: 1
8/886/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Opatowie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Opatowie obejmują ocenę realizacji programu wyborczego Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Opatowie za lata 1965 – 1968, założenia do programu wyborczego gromady i plan rozwoju gromady Opatów na lata 1969 – 1973. Number of units in the group: 1
8/887/0 Urząd Gminy w Opatowie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Opatowie obejmują takie akta jak: informacje z realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych w kampaniach wyborczych do Sejmu i rad narodowych, realizacja wniosków i interpelacji radnych, wnioski i postulaty mieszkańców wsi, protokoły posiedzeń Gminnego Zespołu koordynacyjnego do akcji żniwno – omłotowej oraz Gminnego Zespołu do zwalczania nielegalnego obrotu produktami rolnymi, protokoły posiedzeń Społecznej Komisji Pojednawczej, protokoły posiedzeń Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, plany narad, narady, statuty, regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, programy działania, plany pracy, dokumentacja Narodowego Spisu Powszechnego, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim, pieczęcie urzędowe, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, kontrole w jednostkach podległych, regulamin premiowania, dane statystyczne o pracownikach, szkolenia pracownicze, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa, budżet gminy, jego zmiany i realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich wykonanie, dokumentacja czynów społecznych, rozmieszczenie placówek upowszechniania kultury, ewidencja zabytków archeologicznych, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych, przydział działek budowlanych Skarbu Państwa, podział gruntów, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, plan zagospodarowania przestrzennego, roczne plany budownictwa indywidualnego, numeracja budynków i nieruchomości, nadanie nazw ulic, ewidencja złóż kopalin. Number of units in the group: 186
8/888/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Opatowie 1973 -1981 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Opatowie stanowią protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Opatowie, wykazy członków, informacje, realizacja programu wyborczego, program działania, dokumentacja Społecznej Komisji Pojednawczej. Number of units in the group: 6
8/889/0 Nadleśnictwo Łobodno 1923 - 1936 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Łobodno stanowią: Plan gospodarczy Nadleśnictwa Łobodno na 10-lecie 1923/24-1932/33 z lat 1923-1932, Plan gospodarczy Nadleśnictwa Łobodno na okres 1936-37-1945/46 tom I z roku 1936, Operat Nadleśnictwa Łobodno z roku 1925, Urządzanie, wnioski, wyniki i kontrola cięć. Wniosek cięć Nadleśnictwa Łobodno z lat 1932-1934. Number of units in the group: 4
8/890/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie 1983 - 1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie obejmują dokumentację zjazdów gminnych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie, posiedzeń Komitetu Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie, protokoły posiedzeń Rady Gminnej oraz Prezydium Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie, wykazy składów osobowych, ankiety, informacje z działalności, oraz dokumentację kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych. Number of units in the group: 7
8/891/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu I 1958 - 1959 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu I stanowią budżety gromady na lata 1959 – 1960. Number of units in the group: 2
8/892/0 Gminna Rada Narodowa w Opatowie 1973 -1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Opatowie obejmują takie akta jak: regulamin Gminnej Rady Narodowej, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, protokoły posiedzeń Rad Sołeckich, rejestr wniosków samorządu mieszkańców wsi, rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej, uchwały Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania statystyczne, ewidencję odznaczonych, wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych. Number of units in the group: 95
8/893/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie 1975 - 1987 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie obejmują działalność Komisji Rewizyjnej przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie (plany pracy, kontrole, sprawozdania, informacje o składkach członkowskich) oraz protokoły kontroli zewnętrznych Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie. Number of units in the group: 3
8/894/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Janowie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołów radnych PZPR i ZSL, sprawozdania statystyczne Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej i Prezydium, ramowe programy działania Gminnej Rady Narodowej. Number of units in the group: 117
8/895/0 Nadleśnictwo Zrębice 1930 -1936 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zrębice stanowi plan gospodarczy Nadleśnictwa Zrębice na 10-lecie 1929-30-1938/39 z lat 1930-1936. Number of units in the group: 1
8/896/0 Nadleśnictwo Panki 1928 - 1938 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Panki stanowi plan gospodarczy Nadleśnictwa Panki na 10-lecie 1937/38-1946/47 Tom I z 1938 roku Number of units in the group: 2
8/897/0 Nadleśnictwo Olsztyn 1927 - 1939 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olsztyn stanowi plan gospodarczy Nadleśnictwa Olsztyn na 10-lecie 1929/30-1938/39 z lat 1927-1939 Number of units in the group: 2
8/899/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Stanisławowie 1969 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Stanisławowie obejmują: wytyczne Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kłobucku w sprawie analizy działalności z 1972 roku oraz wykaz składu osobowego Wiejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Florianowie z 1969 roku. Number of units in the group: 2
8/900/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Popowie 1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Popowie stanowią protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Popowie z 1973 roku, wykazy Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, charakterystyka kandydatów na radnych do Gminnej Rady Narodowej w Popowie oraz instrukcja w sprawie używania i przechowywania pieczęci oraz stempli z 1973 roku. Number of units in the group: 4
8/901/0 Gminna Rada Narodowa w Popowie 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Popowie obejmują takie akta jak: regulaminy Gminnej Rady Narodowej, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia zespołów radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej i wniosków Prezydium i Komisji Gminnej Rady Narodowej, ewidencja osobowa Prezydium i Komisji Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania statystyczne, informacje z działalności Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, rejestry wniosków komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr wniosków i interpelacji Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów i podsołtysów, wybory organów samorządu wsi, informacje z działalności samorządu mieszkańców wsi, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i komisji, działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, ewidencja postulatów i wniosków wyborców, kontrole zewnętrzne własnej jednostki. Number of units in the group: 107
8/902/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Popowie 1977 -1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Popowie obejmują takie akta jak: współdziałanie z Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie (informacje z działalności, wytyczne) z lat 1985-1989 i wybory do Gminnej Rady Narodowej w Popowie (propozycje kandydatów) z roku 1977. Number of units in the group: 2
8/903/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu Goleniowy w Szczekocinach 1961 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole to program wyborczy Gromadzkiego Frontu Jedności Narodu Goleniowy w Szczekocinach z roku 1961. Number of units in the group: 1
8/904/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rokitnie 1965 - 1972 0 Unroll
Dokumentacja zachowana w omawianym zespole obejmuje takie akta jak: protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rokitnie, sprawozdania z działalności Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu z roku 1967, czyny społeczne podjęte z okazji V Zjazdu PZPR i na 25-lecie PRL, wykazy osobowe członków Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu w Ołudzy, Wólce Ołudzkiej i Rokitnie, rejestr działalności Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i czynów społecznych – skład personalny, czyny społeczne za lata 1965-1970, spotkania radnych z wyborcami, deklaracja Wyborcza Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rokitnie. Number of units in the group: 8
8/905/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drużykowie 1957 - 1959 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drużykowie stanowią: protokół posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej, posiedzenia Prezydium, protokół zebrania Aktywu Gromadzkiego, budżety gromady. Number of units in the group: 5
8/906/0 Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szczekocinach 1984 - 1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Miejsko – Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szczekocinach stanowią protokoły zebrań konsultacyjnych z kandydatami na radnych. Number of units in the group: 1
8/907/0 Komitet Miejsko Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach 1968 -1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Miejsko – Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach obejmują takie akta jak: dzienniki zajęć podstawy wiedzy o partii przy Komitecie Miejskim i Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach, program szkolenia dla szkół aktywu wiejskiego na rok 1970/1971, terminarz spotkań. Number of units in the group: 4
8/908/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczekocinach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczekocinach obejmują takie akta jak: regulamin Rady Narodowej, protokoły i materiały sesji Rady Narodowej, sprawy osobowe radnych, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, sprawozdania z działalności komisji, posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, rejest uchwał Prezydium Rady Narodowej, dokumentacja samorządów mieszkańców miasta i gminy (informacje z działalności, wybory, ocena działalności, realizacja zadań), wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja wydanych pieczęci i legitymacji, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Rady Narodowej i ich rejestr, sprawozdania z realizacji uchwał Rady Narodowej, program działania Rady Narodowej, plany pracy komisji. Number of units in the group: 58
8/909/0 Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach obejmują takie akta jak: główne kierunki działania Naczelnika, rejestr wniosków radnych przyjętych do realizacji, realizacja wniosków i postulatów radnych, protokół z zebrania założycielskiego Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły i Zespołu Pałacowego, protokoły posiedzeń Kolegium Inspektora Oświaty i Wychowania w Szczekocinach, posiedzenia Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach, narady koordynacyjne z sołtysami i kierownikami zakładów pracy, narady pracowników własnej jednostki, protokoły posiedzeń dyrektorów szkół i przedszkoli, zarządzenia i decyzje Naczelnika, rejestr zarządzeń Wojewody Częstochowskiego, wytyczne w sprawach organizacji urzędu, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy jednostki własnej, ocena działalności Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, Narodowy Spis Powszechny, sprawozdawczość statystyczna GUS, dokumentacja skarg i wniosków, odpowiedzi na krytykę prasową, wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej, ewidencja pieczęci, książka kontroli, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji, dane statystyczne o pracownikach szkół podstawowych i przedszkoli, powoływanie naczelników Ochotniczej Straży Pożarnej, przegląd kadrowy, wypadki przy pracy, budżet, jego zmiany i realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju, analizy ekonomiczne, plany i wykonanie czynów społecznych, protokoły z kontroli przeprowadzonych podczas organizowanych zabaw publicznych, zezwolenia na organizowanie imprez kulturalnych, repertuary, akcje objazdowe, ewidencja zabytków nieruchomych, ewidencja oddziałów stowarzyszeń wyższej użyteczności, rejestr stowarzyszeń i związków, ewidencja oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych, nadzór nad stowarzyszeniami, kontrole stowarzyszeń, działalność stowarzyszeń, zbiórki publiczne, kierunki działania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, nadzór nad organami Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, wykaz jednostek ochotniczych straży pożarnych, program ochrony roślin, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, cmentarze i grobownictwo wojenne, programy rozwoju budownictwa, analizy i oceny ruchu budowlanego, analizy czasu pracy w zakładach pracy, analizy stanu zatrudnienia, sprawozdawczość statystyczna dotycząca pośrednictwa pracy, aktywizacja rezerw robotniczych. Number of units in the group: 206
8/910/0 Miejsko - Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach 1978 - 1986 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Miejsko – Gminny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach obejmują takie akta jak: protokół zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, protokoły plenarnych posiedzeń Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach i Miejsko-Gminnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach, protokoły narad członków, kalendarz odbytych zebrań w kołach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach, sprawozdania ze stanu organizacyjnego Kół Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z terenu gminy, kursy i szkolenia, ewidencja rolników prowadzących gospodarstwa specjalistyczne. Number of units in the group: 8
Showing 856 to 900 of 1,176 entries.