Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/401/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 42
84/402/0 Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 60
84/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strachocinie powiat bystrzycki 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/404/0 Urząd Miasta i Gminy w Radkowie [1962] 1973 - 1990 [1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 143
84/405/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Radkowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 82
84/406/0 Miejska Rada Narodowa w Dusznikach Zdroju [1965] 1973 - 1990 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 406: 2004 r., 9, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach Zdroju, 1973-1975, jest przynależna do zespołu nr 406: Miejska Rada Narodowa w Dusznikach Zdroju, [1965]1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Number of units in the group: 78
84/407/0 Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju [1945] 1973 - 1990 [1998] 0 Unroll
Number of units in the group: 273
84/408/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebieszowicach powiat bystrzycki 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 66
84/409/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witoszowie Dolnym powiat świdnicki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 83
84/410/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach Zdroju 1975 - 1989 0 Unroll
1.Protokoły konferencji: sprawozdawczej, sprawozdawczo-wyborczej, sygn. 1-9, 1975-1989, 2.Protokół konferencji przedzjazdowej, sygn. 10, 1986, 3.Protokoły plenarnych posiedzeń, sygn. 11-22, 1975-1988, 4.Protokoły posiedzeń egzekutywy, sygn. 23-35, 1975-1988, 5.Protokoły narad aktywu I sekretarzy POP, sygn. 36, 1984-1989, 6.Sprawozdawczość z działalności komisji rewizyjnej, sygn. 37, 1979, 7.Protokoły posiedzeń komisji kontroli partyjnej, syg. 38, 1978-1986, 8.Sprawozdania statystyczne, sygn. 39, 1975. 1 j.a. nieopracowana, podlegała przekazaniu ze względu na przynależność zespołową do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, decyzja Komisji Metodycznej, 15 grudzień 2005 rok; przytoczoną jednostkę aktową przekazano w dniu 15 lutego 2007 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu (znak sprawy: OK-54-1/07) - ubytek nr 43: Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach Zdroju, 1961, 1 j.a., 0,01 mb. 16 j.a., 0,03 mb - wydzielono w toku porządkowania zespołu; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej, 15 grudzień 2005 rok. Number of units in the group: 39
84/411/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świdnicy 1968 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 32
84/412/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żarowie powiat świdnicki [1951] 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 97
84/413/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Międzylesiu 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 55
84/414/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długopolu Zdroju powiat bystrzycki [1952] 1954 - 1972 [2002] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Protokoły sesji GRN, sygn. 1-19, 1954-1972, 2.Ankieta pomocnicza radnego GRN, kadencja 1961-1965, sygn. 20, 1965, 3.Wnioski i postulaty wyborców i ich realizacja, sygn. 21, 1971-1972, 4.Komisje GRN, sygn. 22-26, 1955-1972, 5.Dane statystyczne dotyczące sesji, komisji rady, sygn. 27, 1956-1957, 6.Sprawozdanie GUS o społecznej działalności rad narodowych i ich organów, sygn. 28, 1971, 7.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sygn. 29-46, 1955-1972, 8.Rejestry uchwał GRN, Prezydium GRN, sygn. 47-49, 1956-1972, 9.Ewidencja skarg i wniosków, sygn. 50, 1965-1972, 10.Zebrania wiejskie, sołtysi, sygn. 51, 1955-1971, 11.Plany (gospodarcze, rozwoju gromady), sprawozdania, sygn 52-57, 1959-1972, 12.Protokoły z kontroli zewnętrznych, zalecenia i ich wykonanie, sygn. 58, 1963-1972, 13.Mienie gromadzkie, czyny społeczne, sygn. 59-61, 1959-1972, 14.Budżety gromady, sygn. 62-66, 1955-1972, 15.Komisja Zdrojowa, sygn. 67, 1960-1966. Number of units in the group: 94
84/415/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaszkowie powiat bystrzycki [1949] 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 77
84/416/0 Urząd Gminy w Domaszkowie [1956] 1973 - 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 36
84/417/0 Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu [1955] 1973 - 1990 [1995] 0 Unroll
Number of units in the group: 282
84/418/0 Gminna Rada Narodowa w Ciepłowodach 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 61
84/419/0 Urząd Gminy w Ciepłowodach 1973 - 1988 0 Unroll
Brak sygn.: 13 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 33
84/420/0 Urząd Miejski w Nowej Rudzie 1973 - 1990 [1994] 0 Unroll
Zarządzenia, dyspozycje Naczelnika Miasta, sprawozdania z działalnosci inwestycyjnej, skargi i wnioski, informacje o realizacji Miejskiego Planu Społeczno-Gospodarczego, plany kontroli wewnętrznej, protokoły z posiedzeń komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, sprawozdania z wykonania planu pielęgnacji i renowacji uzytków zielonych, sprawozdania dotyczące gospodarki rybackiej, program zagospodarowania lasów położonych na terenie miasta Nowa Ruda, sprawozdania ze stanu gruntów i obrotu gruntami, sprawozdania ze stanu substancji mieszkaniowej, sprawozdania ze stanu dróg, ulic, placów, program rozwoju cmentarnictwa oraz informacje o cmentarzach na terenie miasta, informacje z budownictwa sakralnego, plany pracy w zakresie współpracy z stowarzyszeniami, informacje i analizy dotyczące zwalczania patologii społecznych, zarządzenia, decyzje Inspektora Oświaty i Wychowania, wnioski i zalecenia Kolegium Inspektora Oświaty i Wychowania, program i protokoły z narad aktywu nauczycielskiego, sprawozdania z wizytacji placówek oświatowych, plany pracy dyrektorów przedszkoli, program kontroli i oceny funkcjonowania placówek oswiatowo-wychowawczch, informacje z przeglądu rezerw kadrowych w resorcie oświaty i wychowania, plany i programy szkolenia kadry rezerwowej, sprawozdania i analizy wypadków w placówkach oświatowych, projekty organizacyjne szkół podstawowych, projekty organizacyjne liceów ogólnokształcących, projekty organizacyjne poradni wychowawczo-zawodowej, projekty organizacyjne przedszkoli, ocena placówek dydaktyczno-wychowawczych z terenu miasta, program rozwoju wychowania przedszkolnego, wyniki klasyfikacji pracowników oświatowych, plan i program poprawy warunków zdrowotnych, stanu sanitarnego w placówkach oświatowych i wychowawczych, budżety miasta, gospodarka nieruchomościami, przekazywanie gruntów i nieruchomości, nadanie i zmiana obywatelstwa polskiego, dokumentacja przekazania gospodarstwa rolnego na Skarp Państwa w zamian za emeryturę, rentę. Brak sygn.: 138, 142, 146, 148 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 620
Showing 401 to 420 of 1,522 entries.