Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/701/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedznej powiat Węgrów 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1954-1959, 1961-1969 sygn. 1-13, protokoły z posiedzeń prezydium 1957-1959, 1961-1967 sygn. 14-23, plany i sprawozdania gospodarcze 1961-1969, 1971 sygn. 24, 41, plany pracy rady i prezydium 1961-1969 sygn. 25, protokoły z posiedzeń komisji 1961-1972 sygn. 26-31, Protokóły z sesji 1969-1972 sygn.32-35, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1968-1972 sygn. 36-38, Protokóły Komisji Rolnictwa 1969-1972 sygn. 39, Protokóły zebrań wiejskich 1964 sygn. 40, Plan gospodarczy gromady 1971 sygn. 41, bilanse kwartalne 1972 sygn. 42, zebrania wiejskie 1972 sygn. 43, budżety zbiorcze 1970, 1972 sygn. 44-45 (zawartość na podstawie karty A z 8.03.2004 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 45
62/702/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starejwsi powiat Węgrów 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1960-1971 sygn. 1-14, protokoły posiedzeń prezydium 1958-1971 sygn. 15-29, działalność organów kolegialnych 1964-1970 sygn. 30-39, plany pracy rady 1960-1963 sygn. 40, organizacja organów prezydium GRN, organizacja biura gromadzkiego, plany pracy roczne i okresowe 1970-1971 sygn. 41, protokoły komisji 1961-1963, 1968-1972 sygn. 42-51, zebrania wiejskie 1961-1962, 1964-1971 sygn. 52-57, plany spotkań radnych z wyborcami 1966 sygn. 58-59, uchwały dot. budżetu 1961-1963 sygn. 60-61, podział administracyjny 1970 sygn. 62, sprawozdawczość i statystyka 1966-1971 sygn. 63, bilanse i sprawozdania 1967-1969, 1971 sygn. 64-66, 72, plany gospodarcze i sprawozdania 1962-1970 sygn. 67-70, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1961-1964, 1968-1971 sygn. 71, 73-76, sprawy pracownicze 1964 sygn. 77, nab. 4888/2014 - mapa tematyczna terenów budowlanych wsi Starawieś, Ludwinów Liczba jednostek w zespole: 78
62/703/0 Budowlana Spółdzielnia Pracy w Węgrowie 1973-1984 0 rozwiń
1. Dokumentacja rejestrowa , akta założycielskie , odpisy z rejestru spółdzielni , statuty , kwestionariusz informacyjny sygn 1-6 z lat 1973- 1979, 2. Deklaracje członkowskie , karty udziałów sygn. 7-8 z lat 1974-1984 , 3. Walne Zgromadzenia -protokóły , materiały sygn. 9-17 z lat 1975-1984, 4. Rada Spółdzielni – protokóły posiedzeń , materiały, korespondencja z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielczości Pracy w Siedlcach w sprawie m.in. lustracji i kontroli , rejestr uchwała i zaleceń rady spółdzielni sygn. 18-26 z lat 1974-1983, 5. Zarząd Spółdzielni –protokóły posiedzeń , protokóły posiedzeń konferencji Samorządu Spółdzielczego sygn 28-29 z lat 1980-1981, 6. Narady pracownicze- protokóły narad kierowników budów sygn. 30 z lat 1980-1982 , 7. Zarządzenia wewnętrzne – prezesa spółdzielni i organów spółdzielni sygn 31-36 z lat 1976-1981, 8. Instrukcje obiegu dokumentów - sygn. 37-38 z lat 1980(?)-1980(?) , 9. Zarządzenia organów zewnętrznych sygn 39 z lat 1980-1982, 10. Plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni sygn. 40-49 z lat 1975-1981, 11. Bilanse spółdzielni sygn. 50-63 z lat 1974-1984, 12. Kontrole i lustracje -protokóły , wnioski pokontrolne , wyjaśnienia korespondencja z jednostka nadrzędną sygn.64-66 z lat 1976-1981, 13. Sprawy sądowe , komornicze sygn. 67 z lat 1974-1979, 14. dokumentacja środków trwałych , protokóły różnic inwentaryzacyjnych , remanenty na zakończenie likwidacji sygn.68-69 z lat 1975 –1983 , 15.Dokumentacja powypadkowa –protokóły , karty wypadków przy pracy sygn. 70-71 z lat 1976-1982 dokumentacja niearchiwalna: Akta osobowe sygn 72-83 z lat 1973- 1983, Listy płac sygn 84-93 z lat 1974-1984, Karty pracy miesięczne zawierające liczbę przepracowanych godzin w miesiącu sygn. 94-97 z lat 1981-1982. Liczba jednostek w zespole: 71
62/704/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Siedlcach [1965-1980] 1980-1983 [1984] 0 rozwiń
Organy kolegialne 1979-1983 sygn 1-6, 22, Organizacja jednostki własnej 1975 – 1983 sygn. 7-21., Akty normatywne 1974 – 1980 sygn. 23-26, Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka 1975 – 1984 sygn. 27-143, Skargi i wnioski 1977-1979 sygn. 144, Kontrole 1978 – 1981 sygn. 145-152, Ogólne zasady pracy i płac 1975 – 1984 sygn. 153-155, Akta osobowe kadry kierowniczej 1965 - 1984 sygn. 156-195 Liczba jednostek w zespole: 195
62/705/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukowie [1960] 1962-1972 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia ogólne 1962 sygn. 1, protokoły z sesji rady 1962, 1964-1972 sygn. 2-9, powołanie organów kolegialnych i ich obsługa 1962-1972 sygn. 10-26, protokoły z posiedzeń prezydium 1962-1963, 1965-1972 sygn. 27-32, organizacja pracy biura 1962 sygn. 33, zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 34-40, plan gospodarczy 1962-1963, 1965-1966, 1971 sygn.41-45, sprawozdawczość budżetowa 1972 sygn. 46, budżet, plan funduszu gromadzkiego 1962-1972 sygn. 47-57, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1972 sygn. 58-60, sprawy meldunkowe i ewidencja ludności 1962-1968 sygn. 61-63, sprawy wojskowe 1962-1964 sygn. 64-66, nab. 3967/09 mapa wyznaczenia terenów budowlanych wsi Sarnów- Kierzków 1967 (1 j.a. 0,01 mb), nab. 3998/09 ewidencja gruntów i budynków 1970 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 70
62/706/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gręzówce powiat Łuków 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1971-1972 sygn. 1-2, rejestr uchwał rady 1967-1972 sygn. 3, protokoły Komisji Mandatowej 1972 sygn. 4. protokoły z posiedzeń prezydium 1971-1972 sygn. 5-6, zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1967 sygn. 7, wnioski i postulaty wyborców 1969-1972 sygn. 8, plany gospodarcze 1972 sygn. 9, dokumentacja budowy Pomnika Partyzanta w Gręzówce 1969-1970 sygn. 10, dokumentacja związana z remontem cmentarza wojskowego w Gręzówce – rzut frontowy pomnika, umowy na roboty, kosztorys na wykonanie remontu cmentarza 1969-1970 sygn. 11, budżety i plany funduszu gromadzkiego 1970-1972 sygn. 12-16 Liczba jednostek w zespole: 16
62/707/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrowie powiat Łuków 1969-1972 [1979] 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1969-1972 sygn. 1-6, protokoły komisji 1969-1972 sygn. 7-11, 19-28, protokoły z posiedzeń prezydium 1969-1972 sygn. 12-16, ewidencja postulatów i wniosków ludności 1969 sygn. 17, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971 sygn. 18, budżety 1970-1972 sygn. 29-30, nab. 4355/2011 - 1 j.a. 0,01 mb rejestr cudzoziemców na pobyt czasowy Aleksandrów Liczba jednostek w zespole: 31
62/708/0 Urząd Skarbowy w Łukowie 1937-1949 0 rozwiń
Wykazy nieruchomości miasta Łukowa wg ulic 1938-1944 (60 j.a.) sygn. 1-58, wykazy nieruchomości pod nadzorem miasta 1939-1944 sygn. 59-60, sygn. 61-70 Wykazy nieruchomości miasta Kocka 1940-1944 (9 j.a) (stwierdzono brak w skontrum), rejestry wymiarowe sprawy podatkowe 1937-1944 (11 j.a.) sygn. 71-76, Protokóły klasyfikacji gruntów do indywidualnego opodatkowania (miasto i powiat Łuków) 1937-1942 (36 j.a.) sygn. 77-116 (stwierdzono brak w skontrum), księgi biercze daniny narodowej 1946-1948 sygn. 117-124, książki rachunków, sum przechodnich 1943-1949 sygn. 125-133 Liczba jednostek w zespole: 91
62/709/0 Akta miasta Łukowa [1795-1809] 1886-1950 [1952] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, okólniki i zarządzenia 1901-1951 sygn. 1-24, 316-318, Sprawozdania sytuacyjne 1945-1950 sygn. 25-28, Sprawy pracownicze 1948-1949 sygn. 29-39, 323, Protokóły i posiedzenia organów kolegialnych zarządu i Rady Miejskiej, Komisji 1945-1950 sygn. 40-72, Sprawy mieszkaniowe, lokalowe sygn. 1944-1949 sygn. 73-87, 287-296, 324, Kontrole 1947-1950 sygn. 88-90, Zarząd mieniem miejskim, sprawy przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1944-1950 sygn. 91-114, Budżet 1944-1950 sygn. 115-144, księgi rachunkowe, gospodarka mieniem miejskim 1945-1950 sygn. 145-159, Podatki 1947-1950 sygn. 160-218, Oświata, kultura, rolnictwo, lecznictwo, handel, przemysł 1945-1950 sygn. 219-253, 311-313, Ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności 1944-1950 sygn. 254-270, Bezpieczeństwo, sprawy wojskowe 1944-1948 sygn. 271-286, 325, Aprowizacja 1944-1946 Sygn. 297-299, rejestr orzeczeń karnych 1944-1950 sygn. 299-301, szkody wojenne 1944-1945 sygn. 302-305, statystyka, sprawozdawczość 1946-1950 sygn. 306-310, 319-321, Ochotnicza Straż Pożarna 1915-1936 sygn. 314-315, brak sygn. 322 Wykaz wpłat na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, Księgi ludności stałej 1886-1933 sygn. sygn. 326-334; kwestionariusze właścicieli nieruchomości T. I i II 1935-1950 sygn. 335-336, parcelacja majątku Starostwo- Wójtostwo1923-1948 sygn. 337-343, tłok pieczętny magistratu miasta Łukowa [1795-1809] sygn. 344 Liczba jednostek w zespole: 343
62/710/0 Powiatowy Zarząd Związku "Samopomoc Chłopska" w Łukowie 1948-1956 0 rozwiń
Wytyczne i sprawozdania Zarządu Powiatowego 1950 sygn.1, Instrukcje, wytyczne, okólniki 1952-1956 sygn.2-7, 171, plany pracy 1952-194 sygn. 8-14, 17, Zobowiązania 1-Majowe 1954 sygn.15, Sprawy odznaczeń 1953 sygn.16, 177, Pisma poufne 1950-1951 sygn. 18, Sprawy personalne 1952-1954 sygn. 19-23, ewidencja członków 1949 sygn. 24-25, sprawozdania 1951-1952 sygn. 26-27, 31-33, 36, 172, (brak sygn. 28), Posiedzenia egzekutywy 1952 sygn.29, Lista członków 1949-1952 sygn.30, 38, komitety członkowskie 1952-1953 sygn. 34, Książki członków zarządów gminnych 1949 sygn. 39-50, Skargi zażalenia 1952-1953 sygn. 51-54, 173, 175, Protokóły posiedzeń Zarządu Pow. 1949, 1953 sygn. 55-57, Protokóły z narad i zebrań gminnych, gromadzkich 1952-1953 sygn. 58-73, Protokóły z narad aktywu 1954 sygn. 74-75, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1954 sygn. 76, Wybory do organów organizacji 1951-1956 sygn. 77-79, 117, 121, Szkolenia 1956 sygn. 80, Korespondencja w sprawach rolnych 1951-1955 sygn. 81-104, Protokóły zebrań gromadzkich 1950-1954 sygn. 105-109, 111, Zobowiązania chłopów 1953 sygn.110, Grupy hodowców i plantatorów- protokóły posiedzeń, wykazy 1949-1952 sygn. 112-119, Komisja Współzawodnictwa 1952 sygn. 120, 161, Sprawozdania 1953-1954 sygn.124-133, 172, Pisma w sprawach finansowych 1954-1955 sygn. 134-136, Korespondencja, sprawozdania w sprawach kulturalno-oświatowych 1951-1954 sygn. 137-162, Sprawy kobiece 1952 sygn. 163-170, Program działania handlu 1974? Sygn. 178, Analiza Kółek Rolniczych 1957 sygn. 174 Liczba jednostek w zespole: 177
62/711/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu łukowskiego 1951-1961 0 rozwiń
Układ akt chronologiczy: Sygn. 1.wykazy kandydatów na ławników sądowych 1951 Sygn. 2. Protokół z posiedzenia i uchwała [Obwodowej] Komisji Wyborczej nr 76 1952 Sygn. 3. Wykazy radnych i członków komisji [ Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie] 1954 Sygn. 4. Wybory do rad narodowych, składy członków gromadzkich rad narodowych, wyniki wyborów do gromadzkich rad narodowych 1954 [ zawiera w rzeczywistości tylko protokóły obwodowych komisji wyb. z głosowania w dn. 6.12.1954r) Sygn. 5. Protokóły zgłoszenia list kandydatów do gromadzkich rad narodowych [Okręgowa Komisja Wyborcza dla wyborów do gromadzkich rad narodowych] 1954 Sygn. 6 Protokóły z wyborów do Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej [przyjęcia zgłoszenia kandydatów do WRN oraz ustalające wyniki głosowania w Okręgach Wyborczych, obwodach wyborczych i zbiorcze dla wyborów do PRN w Łukowie z dn. 5-6.12. 1954] Sygn. 7 [Wykazy komisji i obwodów głosowania (na wybory do Sejmu) ] 1956 Sygn. 8 [Spisy gromad i ludności (powiatu łukowskiego) oraz okręgów wyborczych (na wybory do rad narodowych) 1956 - 1957 Sygn. 9 [Wykazy ławników sądowych (do Sądu Powiatowego w Łukowie i Wojewódzkiego w Lublinie wybieranych przez rady narodowe) ] 1956 Sygn. 10 [Wykaz składów komisji wyborczych (obwodowych) oraz (ilości) wybieranych radnych (w poszczególnych okręgach dla wyborów do rad gromadzkich) 1957 Sygn. 11[ Listy kandydatów na ławników sądowych (Sądu Powiatowego w Łukowie na kadencję 1957/58) 1957-1958 Sygn. 12 Protokóły głosowania dla wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej (w Lublinie sporządzone w obwodowych komisjach wyborczych w powiecie łukowskim w dn. 2-3 .02. 1958) 1958 Sygn. 13 Wyniki wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie [protokóły przyjęcia list kandydatów na radnych, obwieszczenie PWRN w Łukowie o wynikach wyborów, protokóły z głosowania sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze dn. 2.02. 1958] 1958 Sygn. 14 Protokóły głosowania dla wyboru Powiatowej Rady Narodowej [sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze z głosowania w dn. 2.02. 1958] 1958 Sygn. 15 Protokóły głosowania dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej [ w Łukowie sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze nr 1-6 w Łukowie dn. 2.02. 1958] 1958 Sygn. 16 Wyniki wyborów do miejskich rad narodowych w Łukowie i Stoczku Łukowskim [ obwieszczenie o wynikach wyborów, protokóły z wyborów w okręgach wyb.] 1958 Sygn. 17 Protokóły głosowania dla wyboru gromadzkich rad narodowych [wyniki głosowania sporządzone w obwodowych komisjach wyborczych sporządzone dn. 3.02. 1958] Sygn. 18 Protokóły z wyborów w okręgach wyborczych utworzonych dla rad narodowych gromadzkich w powiecie łukowskim 1958 Sygn. 19 [Protokóły i uchwały w sprawach wyborczych (zawiera: uchwały nowopowołanych gromadzkich rad narodowych z kwietnia 1961r co do składu prezydium rady oraz komisji radzieckich)] 1961 Liczba jednostek w zespole: 19
62/712/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Łukowie 1958-1975 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowego Komitetu FJN1958-1969 sygn. 1-2, 1970 sygn. 27, 1973-1975 sygn. 31, 33, 35-37, protokóły z posiedzeń rad kobiet 1967 sygn.3, uroczystości państwowe 1958-1960 sygn. 4 , Sprawy wyborcze (programy, spotkania, składy komitetów) 1958-1969 sygn. 5-16, 20, Protokóły z posiedzeń i wybory do gromadzkich komitetów FJN 1965-1969 sygn. 17 -19, wnioski o odznaczenia 1962-1967 sygn. 21-23 , czyny społeczne 1963-1969 sygn. 24, Społeczny Fundusz Budowy Szkół 1963-1968 sygn. 25, Akta różne, sprawozdania 1970-1975 sygn. 26, 28-29, 38, składy osobowe komitetów FJN 1972, 1973 sygn. 30, 32, Społeczne Komisje Pojednawcze 1974 sygn. 34 Liczba jednostek w zespole: 38
62/713/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Siedlcach 1953-1982 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiego Komitetu 1953-1981 sygn. 1-16, Korespondencja 1979-1982 sygn. 17-18, Sprawy organizacyjne 1961-1976 sygn. 19-26, składy osobowe organów, komisji 1979-1981 sygn. 27-30, Zespoły powoływane przy Komitecie Miejskim 1976-1979 sygn. 31-33, Realizacja czynów społecznych 1979 sygn. 34 Liczba jednostek w zespole: 34
62/714/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stoczku Łukowskim 1870-1917 3929 rozwiń
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870-1879 sygn. 1-10, Dokumenty do akt małżeństw 1870-1879 sygn. 11-20, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1896, 1898, 1900 sygn. 21-37, 39, 41 (19 j.a.), akta urodzeń 1897, 1899 sygn. 38, 40 (2 j.a), Dokumenty do akt małżeństw 1880-1890, 1895 sygn. 42-53 (12 j.a.), Dokumenty do akt małżeństw 1899 (wklejona), 1900 (wklejona) sygn. 40, 41, akta urodzeń 1903-1904 sygn. 56-57 (księgi niekompletne), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1902, 1905-1912, 1914, 1916, 1917 sygn. 54-55, 58-65, 76, 78-79, akta urodzeń, zgonów 1913 sygn. 75 (księga niekompletna), dokumenty do akt małżeństw 1893, 1898, 1905-1906, 1909-1912 sygn. 66-73, akta zbiorowe 1912 [1969-1997] sygn.74, alegata z 1907 roku wszyta do księgi, księga urodzeń 1915 sygn. 77 (niekompletny duplikat bez małżeństw, zgonów) Liczba jednostek w zespole: 79
62/715/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Łukowie 1884-1913 0 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1898 sygn. 1-15, Akta urodzeń 1899-1900 sygn. 16-17, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn.18-30 Liczba jednostek w zespole: 30
62/716/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębem Wielkim powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1956-1971 sygn. 1-17, ewidencja postulatów i wniosków 1969-1971 sygn. 18, protokoły komisji 1956-1959, 1961-1964 sygn. 19-25, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1956, 1958, 1960-1969, 1971 sygn. 26-43, protokoły z narad sołtysów 1964, 1966 sygn. 44, 46, wybory sołtysów 1964, 1967 sygn. 45, kontrole 1964-1967 sygn. 47, sprawozdawczość budżetowa 1960-1967 sygn. 48, sprawozdawczość podatkowa 1958-1967 sygn. 49-50, roczne sprawozdania obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych 1961-1967 sygn. 51 Liczba jednostek w zespole: 51
62/717/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łukowie [1946-1961] 1962-1975 0 rozwiń
karta A 30.12. 1986r Krystyna Dybciak Akta odziedziczone: ze Starostwa Powiatowego w Łukowie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1946-1961 sygn. 1-183 oraz własne: Referatu Społecznego i Referatu Gospodarczego w układzie chronologicznym 1962-1975 sygn. 184-555 (z 1975 tylko 1 j.a.), 7 j.a. Doinwentaryzowano sygn. 556-562, W skontrum stwierdzono brak 21 j.a. sygn. 70-72, 221, 416, 417, 470, 528-541. nab. 3857/08 (52 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 593
62/718/0 Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu sokołowskiego 1939-1944 322 rozwiń
Afisze ułożono w układzie chronologicznym Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -rekwizycji mienia -rejestracji ludności - ograniczenia swobody poruszania się -walki z ruchem oporu -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy -zajęcia mienia, kontyngentów Liczba jednostek w zespole: 106
62/719/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Iskra" w Gułowie 1953-1982 0 rozwiń
Walne Zgromadzenie i protokóły posiedzeń zarządu RZS "Iskra"w Gułowie, RZS w Domaszewnicy, w Jeziorzanach 1953-1970 (7j.a) sygn. 1-7, Ewidencja członków i ich wkładów [1949] 1953-1965 (2 j.a.) sygn. 8-9, Bilanse i podział dochodów 1960-1971 (7j.a.) sygn. 10-16, Plany gospodarcze i finansowe 1955-1969 (13 j.a.) sygn. 17-29, Sprawozdawczość ze stanu organizacyjno- gospodarczego 1960-1970, 1979 (19 j.a. ) sygn. 30-48, Akta osobowe - 7 j.a sygn. 49-55 W skontrum stwierdzono brak 7 sygnatur: 11, 13, 14, 15, 16, 43, 45 Liczba jednostek w zespole: 43
62/720/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach [1917] 1918-1939 [1939-1950] 0 rozwiń
akta śledztw i dochodzeń prokuratorskich w sprawach karnych, repertoria, skorowidze i inne pomoce, inwentarz kartkowy dla 4800 j.a., inwentarz tabela WORD 3260 j.a., inwentarz elektroniczny baza IZA - 19061 j.a. (stan 31.12.2016), Nab. 3383/05 księga zarządzeń prokuratora (zakresy czynności prokuratorów 1941-1959), nab. 5464/2018 - 1022 j.a. 6,80 z AAN akta b. zespołu 2065 Liczba jednostek w zespole: 42985
Wyświetlanie 701 do 720 z 1 973 wpisów.