Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/36/0 Archiwum miasta Kleparza 1440 - 1843 25134 Unroll
1. Księgi i akta sądów: ławniczego i wójtowskiego (inskrypce i sprawy sporne) 1499-1794 (sygn. 29/36/1-23) 2. Księgi i akta urzędu rady 1539-1843 a. akta sądowe (sprawy sporne i niesporne, kwity, testamenty, transakcje, terminaria, sąd burmistrzowski) 1539-1802 (sygn. 29/36/24-114) b. akta administracyjne (protokoły obrad, przysięgi urzędników, zabudowania miejskie, spisy ludności, kopie przywilejów) 1561-1843 (sygn. 29/36/115-126) c. akta rachunkowe (rachunki lohnerskie, rejestry podatkowe: czopowego, szosu, podymnego, pogłównego, kwity hiberny) 1558-1790 (sygn. 29/36/127-141) 3. Akta władz zwierzchnich dotyczące miasta Kleparza (supliki i podania do króla, uniwersały komisji skarbowych, wielkorządy krakowskie, sądy komisarskie, sąd podkomorski, sąd konsystorski) 1561-1795 (sygn. 29/36/142-147) 4. Akta cechów kleparskich 1586-1798 (sygn. 29/36/148-152) 5. Akta szpitali i kościołów kleparskich 1440-1823 (sygn. 29/36/153-161) 6. Akta prywatne mieszczan (rachunki, korespondencja) 1579-1796 (sygn. 29/36/162) Number of units in the group: 162
29/37/0 Jurydyka Biskupie 1488 - 1794 0 Unroll
1. Sąd włodarski 1488-1778 (sygn. Jur. I-1-5) 2. Sąd ławniczy 1599-1662 (sygn. Jur. I-6-18) 3. Sąd wójtowski 1601-1643 (sygn. Jur. I-19-21) 4. Sądy ławniczy i wójtowski 1638-1794 (sygn. Jur. I-22-47) 5. Księgi przyjęć w poczet obywateli 1619-1717 (sygn. Jur. I-48) 6. Akta różne (odpisy, wyciągi) 1615-1794 (sygn. Jur. I-49-50)) Number of units in the group: 50
29/38/0 Jurydyka Pędzichów 1660 - 1809 0 Unroll
Inskrypcje, sprawy sporne, zeznania świadków 1660, 1722-1794, 1809 (sygn. Jur. II-1-3) Number of units in the group: 3
29/39/0 Jurydyka Błonie 1551 - 1799 0 Unroll
1. Sąd ławniczy i wójtowski 1604-1790 (sygn. Jur. III-1-2) 2. Urząd prowizorów szpitala św. Ducha 1621-1794 (sygn. Jur. III-3-14) 3. Akta różne 1617-1799 (sygn. Jur. III-15-16) Number of units in the group: 16
29/40/0 Jurydyka Garbary 1412 - 1794 0 Unroll
1. Sąd ławniczy 1412-1642 (sygn. Jur. IV-1-31) 2. Sąd wójtowski 1451-1688 (sygn. Jur. IV-32-41) 3. Sąd wójtowsko-ławniczy 1540-1794 (sygn. Jur. IV-42-71) 4. Akta różne 1633-1794 (sygn. Jur. IV-72-75) Number of units in the group: 75
29/41/0 Jurydyka Wesoła (Radziwiłłowska) 1690 - 1790 0 Unroll
Inskrypcje, sprawy sporne, spisy właścicieli domów 1690-1790 (sygn. Jur. V-1) Number of units in the group: 1
29/42/0 Jurydyka Lubicz 1671 - 1789 0 Unroll
Sąd wójtowsko-ławniczy, spory o jurysdykcję, zamiar lokowania miasta Lubicz 1671-1789 (sygn. Jur. VI-1-2) Number of units in the group: 2
29/43/0 Jurydyka Retoryka 1623 - 1795 0 Unroll
Sąd wójtowsko-ławniczy, summariusz akt, pomiary placów 1623-1795 (sygn. Jur. VII-1-5) Number of units in the group: 5
29/44/0 Jurydyka Barzie Stajnie 1736 - 1787 0 Unroll
Sąd patrymonialny, summariusz akt, inwentarz zabudowań 1736-1787 (sygn. Jur. VIII-1-2) Number of units in the group: 2
29/45/0 Jurydyka Groble 1724 - 1794 0 Unroll
Sąd wójtowski, taryfa domów, kwity podymnego 1724-1794 (sygn. Jur. IX-1-3) Number of units in the group: 3
29/46/0 Jurydyka Wygoda 1736 - 1793 0 Unroll
Sąd wójtowsko-ławniczy, rewizje domów, sprawy majątkowe 1736-1793 (sygn. Jur. X-1-4) Number of units in the group: 4
29/47/0 Jurydyka Smoleńsk Wielkorządowy 1724 - 1757 0 Unroll
Testamenty, kontrakty, ludność żydowska 1724-1757 (sygn. Jur. XI-1) Number of units in the group: 1
29/48/0 Jurydyka Rybaki-Podzamcze 1747 0 Unroll
Testament mieszkanki zatwierdzony przez wielkorządcę krakowskiego1747 (sygn. Jur. XII-1) Number of units in the group: 1
29/49/0 Jurydyka Szlak 1759 - 1790 0 Unroll
Sąd proboszcza Kościoła św. Floriana, ordynacje przeciwpożarowe 1759-1790 (sygn. Jur. XIII-1) Number of units in the group: 1
29/50/0 Jurydyka Smoleńsk Duchowny 1691 - 1792 0 Unroll
1. Sąd wójtowsko-ławniczy 1691-1792 (sygn. Jur. XIV-1-7) 2. Prepozyt kościoła Bożego Miłosierdzia 1755-1792 (sygn. Jur. XIV-89) 3. Akta różne 1733-1792 (sygn. Jur. XIV-10) Number of units in the group: 10
29/51/0 Jurydyka OO. Paulinów na Skałce 1726 0 Unroll
Testament mieszkańca 1726 (sygn. Jur. XV-1) Number of units in the group: 1
29/52/0 Jurydyka Gramatyka 1702 0 Unroll
Powinności mieszkańców, spis domów 1517-1794 (sygn. Jur. XVI-1) Number of units in the group: 1
29/53/0 Akta miasta Podgórza 1779 - 1928 0 Unroll
1. Powstanie i początki miasta (zarządzenia władz austriackich) 1779-1792 (sygn. 29/53/1-3) 2. Nadrzędne władze miejskie (protokoły posiedzeń, uchwały, skład osobowy, regulaminy, sprawozdania, zaproszenia, wybory radnych): a. Wydział Miejski 1843-1865 (sygn. 29/53/4) b. Rada Miejska 1867-1915 (sygn. 29/53/5-23) c. Kolegium Asesorów 1888-1915 (sygn. 29/53/24-32) 3. Magistrat: a. Akta (przynależność i obywatelstwo gminy, urzędnicy miejscy, dzierżawy i czynsze miejskie, budowa kolei żelaznej, ulice, place, szkoły, budowa kościoła, fortyfikacje, sprawy wojskowe, straż miejska, budowa rzeźni i wodociągu) 1808-1920 (sygn. 29/53/33-80) b. Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze, indeksy) 1805-1918 (sygn. 29/53/81-261, 1009, 1010) 4. Sąd Miejski (sprawy spadkowe i opiekuńcze, tabula miejska, dzienniki podawcze, indeksy) 1787-1855 (sygn. 29/53/262-329) 5. Księgi gruntowe: a. Metryka józefińska i franciszkańska 1786-1820 (sygn. 29/53/330-335) b. Wykazy (wykazy metrykalne, spisy domów, parcel oraz właścicieli nieruchomości) 1838-1873 (sygn. 29/53/336-344) 6. Policja miejska (raporty, „szupasy”, kary administracyjne) 1860-1908 (sygn. 29/53/345-380) 7. Kasa miejska (budżety, inwentarze majątku, księgi rachunkowe, fundusze miejskie) 1796-1916 (sygn. 29/53/381-865) 8. Komitet Budowy Kościoła Parafialnego (sprawozdania, rachunki, księga budowy) 1884-1917 (sygn. 29/53/866-874) 9. Przedsiębiorstwa miejskie (wapiennik, kamieniołomy) 1884-1915 (sygn. 29/53/875-932) 10. Kasa Chorych przy przedsiębiorstwach miejskich (statut, korespondencja, akta kasowe) 1889-1920 (sygn. 29/53/933-941) 11. Varia (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Dom Rzemieślniczy) 1883-1885, 1904 (sygn. 29/53/942-943) 12. Akta nieuporządkowane 1865-1928 (sygn.29/53/944-1008, 1011, 1012) Number of units in the group: 1012
29/54/0 Gmina Półwsie Zwierzynieckie 1790 - 1910 0 Unroll
1. Księga wójtowska, spisy domów i mieszkańców 1790-1797 (sygn. GmP I/1-2) 2. Uchwały Rady Gminnej, wybory do Rady 1867-1910 (sygn. GmP I/3-5, 48) 3. Majątek gminy, księgi kasowe, fundusz drogowy, uposażenia 1887-1910 (sygn. GmP I/6-15) 4. Oględziny i ubój bydła 1894-1909(sygn. GmP I/16-20) 5. Spisy ludności, szupas 188-1910 (sygn. GmP I/21-24) 6. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1879-1910 (sygn. GmP I/25-47) 7. Dziennik podawczy 189-1904 (sygn. GmP I/49-51) Number of units in the group: 51
29/55/0 Gmina Zwierzyniec 1512 - 1910 0 Unroll
1. Sprawy majątkowe mieszkańców Zwierzyńca i Klasztoru Norbertanek 1512-1792 (sygn. GmP II/1) 2. Uchwały Rady Gminnej, wybory 1867-1910 (sygn. GmP II/2-3) 3. Księgi kancelaryjne, administracja, straż pożarna, przyłączenie do Krakowa 1861-1910 (sygn. GmP II/4-8) 4. Majątek gminy, świadczenia mieszkańców, spisy domów i parcel 1848-1910 (sygn. GmP II/9-26) 5. Oględziny i ubój bydła 1888-1910 (sygn. GmP II/27-33) 6. Spisy ludności, książki robotnicze, rejestry zmarłych, koncesje przemysłowe i handlowe1870-1910 (sygn. GmP II/34-38) 7. Budowa dróg, chodników, kanałów, regulacja rzek1871-1910 (sygn. GmP II/39-40) 8. Budowa szkoły, rada szkolna, kościół parafialny, opieka społeczna 1871-1909 (sygn. GmP II/41-42) 9. Dozór sanitarny, sprawy obyczajowe, kary i przekroczenia 1867-1909 (sygn. GmP II/43-47) 10. Varia (drukowane rozporządzenia, korespondencja różna, akta przeznaczone na makulaturę) (sygn. GmP II 48) Number of units in the group: 48
Showing 61 to 80 of 4,527 entries.