Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/381/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "8-go Marca" w Rajsku 1953-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
13/382/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Juliana Marchlewskiego" w Starej Wsi 1950-1959 [1965-1974] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
13/383/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."PKWN" w Harmężach 1952-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
13/384/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Nowe Życie" w Osieku 1950-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
13/385/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Przełom" w Smolicach 1953-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/386/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "Konstantego Rokossowskiego" w Choczni 1952-1957 [1958-1962] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
13/387/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Tadeusza Kościuszki w Jaszczurowej 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
13/388/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."Przyszłość" we Frydrychowicach 1953-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
13/389/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kętach 1945-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 194
13/390/0 Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej [1938-1947] 1948-1954 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950 /sygn. 1/ okólniki, zarządzenia, instrukcje, korespondencja 2. Sprawy finansowo-kredytowe z lat 1938-1954 /sygn. 2-48/ księgi udziałów i pożyczek, wkłady oszczędnościowe, rachunki bieżące, księgi zgłoszeń o pożyczki, inwentarze pożyczek wekslowych, konto główne Banku, dzienniki główna, księgi kasowe, księga funduszu rezerwowego, książka kosztów handlowych, księga inwentarzowa i terminarz. Liczba jednostek w zespole: 48
13/391/0 Bank Spółdzielczy w Kętach 1947-1956 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1947-1956 /sygn.1-5/ protokoły z posiedzeń Zarządu, Rady nadzorczej i Walnych Zebrań, protokoły z zebrań członkowskich i komisji rewizyjnej 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1947-1956 /sygn.6-13/ bilanse roczne, dzienniki główna Liczba jednostek w zespole: 13
13/392/0 Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 1947-1957 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1947-1957 /sygn.1-2/ księgi protokołów Zarządu 2. Sprawy osobowe z lat 1949-1953 /sygn.3-5/ rejestr członków 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1948-1955 /sygn.6-56/ rejestr dłużników, księgi wkładów, udziałów, pożyczek, inwentarz pożyczek obrotowych, planowanie kasowe, bilanse netto, dochody i wydatki operacyjne i administracyjne, księgi i dzienniki główna, książka rachunków różnych. Liczba jednostek w zespole: 56
13/393/0 Bank Spółdzielczy w Wadowicach 1947-1951 0 rozwiń
1. Sprawy finansowo-kredytowe z lat 1947-1951 /sygn.1-19/ księgi wkładów, udziałów i pożyczek oraz skryptów, inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, dzienniki główna, księga kosztów handlowych, księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 19
13/394/0 Akta gminy Brzeszcze 1901-1923, 1934-1954 0 rozwiń
Akta Gminy Brzeszcze I. Zarząd Gminy Brzeszcze z lat 1934-1950 /sygn.1-89/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1934-1950 /sygn.1-18/ okólniki i zarządzenia, instrukcja kancelaryjna, wykazy stanów osobowych, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, wybory sołtysów, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, z zebrań gromadzkich i gminnej komisji lokalowej, protokoły z kontroli, sprawy majątków porzuconych i opuszczonych, spisy nieruchomości w poszczególnych gromadach. 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1935, 1945-1951 /sygn.19-52/ preliminarze budżetowe, budżet administracyjny, gromadzki i szkolny, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków, zestawienia i sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe, księgi biercze podatku od nieruchomości i świadczeń na budowę szkoły 3. Dział Gospodarki gminnej z lat 1944-1950 /sygn.53-69/ sprawy dotyczące zabudowy osiedla Brzeszcze, elektryfikacja wsi, podłączenie wody pitnej, sprawy dróg i placów publicznych, szarwarki, sprawy nielegalnych szkół, walka z analfabetyzmem, sprawy dotyczące pomników, martyrologii i cmentarzy wojskowych, wykazy żołnierzy sowieckich poległych na terenie gminy Brzeszcze, sprawy dotyczące zdrowia i opieki społecznej, sprawy rolne /m.in.. Rejestr pomiarowo- szacunkowy gruntów rozparcelowanych w Jawiszowicach/ 4. Dział Administracyjny z lat 1943, 1945-1951 /sygn.70-89/ dane statystyczne dot. Ludności w gminie, księgi kontroli ruchu ludności, narodowy spis powszechny, korespondencja w sprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego, wykazy II, III, IV volkslisty, sprawy aprowizacyjne i wytyczne dot. Świadczeń dla Armii Czerwonej. II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brzeszczach z lat 1950-1954 /sygn. 90-101/ 1. Referat ogólno - administracyjny z lat 1950-1952 /sygn.90-95 / zarządzenia, sprawy podziału administracyjnego, ewidencja składu osobowego, protokoły z sesji, posiedzeń GRN i zebrań gromadzkich, ankieta sprawozdawcza z działalności GRN i komisji, zarządzenia pokontrolne 2. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.96-99/ wytyczne i korespondencja w sprawach kulturalno-oświatowych, zdrowia i opieki społecznej oraz gospodarczych, rejestr świadczeń w naturze 3. Referat rolny z lat 1951-1952 /sygn.100-101/ sprawozdania z zagospodarowania łąk i pastwisk, scalanie gruntów, spis powierzchni użytków oraz zasiewów III. Gminne organizacje społeczne z lat 1946-1951 /sygn.102-106 / Gminny Komitet Obrońców Pokoju, Gminny Komitet Obywatelski Odbudowy m. st. Warszawy, Gminny Komitet Przeciwpowodziowy, Gminny Komitet Opieki Społecznej, Komitet Radiofonizacji Wsi. Dopływy 1987 r. Akta z lat 1945-1954 /sygn.107-119/ Księgi uchwał Zarządu Gminy, Prezydium GRN i Gminnej Rady Narodowej, Protokoły posiedzeń Prezydium GRN Akta kat.B przekwalifikowane na kat.A w 2005 r. z lat 1948-1952 /sygn.120-123/ Sprawy osobowe pracowników urzędu, listy płac pracowników, sprawy budowlane; plany budowlane z zezwoleniami, kontrola ruchu ludności Dopływy 2006 r. Akta z roku 1950 /sygn.124/ Budżet gminy Dopływy 2020 r. Akta z lat 1901-1923 /sygn.125/ Księga uchwał rady gminnej Liczba jednostek w zespole: 125
13/395/0 Akta gminy Kęty 1917-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminy w Kętach z lat 1917, 1923-1950 [1951-1952] /sygn.1-84 / 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-14/ instrukcje i okólniki, protest gminy Kęty w sprawie przyłączenia powiatu bialskiego do województwa śląskiego, wykazy gromad gminy Kęty, plany i sprawozdania z działalności GRN i jej organów, składy osobowe członków i pracowników, korespondencja w sprawach osobowych, protokoły z zebrań: Zarządu Gminnego, GRN, Prez. GRN, zebrań gromadzkich i sołtysów; wybory do Sejmu, protokoły z posiedzeń gminnych komisji, protokoły i zarządzenia polustracyjne. 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1938-1939, 1945-1950 /sygn.15-63/ zarządzenia i instrukcje, koresp. w spr. finans., preliminarz budżetowy, budżety, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków, zestawienia rachunkowe i roczne sprawozdania, statuty opłat adm., zestawienia wymiaru podatków, księgi biercze podatku od nieruchomości i podatku inwestycyjnego oraz szkolnego, Danina Narodowa, wykaz osób zobowiązanych do świadczeń na rzecz ofiar powodzi. 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1917, 1923-1950 /sygn.64-74/ spr. majątku gminnego i gromad, dróg i placów publ., oświaty, kultury i sztuki, wykazy grobów żołnierzy radzieckich, materiały dot. walki z analfabetyzmem, opieka zdr. i rolnictwo, statystyka rolna, nadanie ziemi, wyciągi z protokołu parcelacyjnego 4. Dział administracyjny z lat 1946-1950 /sygn.75-84/ działalność kościołów i zborów, dane statyst. dot.: seminariów duchownych, darowizn i fundacji, wytyczne USC, świadectwa przynależności do gminy, wykazy cudzoziemców, ruch ludności, imienny spis volksdeutschów, bezp. i porządek publ., wykazy wydanych zezwoleń na budowę, skargi zażalenia II. Prezydium GRN w Kętach z lat [1946-1950] 1951-1954 /sygn.85-149/ 1. Referat ogólno - administracyjny z lat 1946-1954 /sygn.85-116/ zarządzenia i okólniki, instrukcje i sprawozd. z działalności GRN i jej organów, protokoły z: zebrań PGRN i sesji, odpraw sołtysów, zebrań grom., komisji gm.,spr. osob., plany szkolenia ideolog., wybory sołtysów, korespond. w spr. bezp. i porządku publ., aprowizacji i walki z drożyzna, spr. karno - adm., USC, rejestr świadectw przynależności do gm., zarządzenia pokontrolne, wykazy imienne księży, ewidencja kontroli ruchu ludności 2. Referat finansowy z lat 1951-1954 /sygn. 117-132/ zarządzenia i instrukcje, koresp. w spr. finans., preliminarze budżetowe, budżet, dzienniki główna, karty dochodów budżetowych, sprawozdania i zestawienia dochodów i wydatków, sprawozdania kasowe, rejestr podatku od nieruchomości, sprawozd. statyst. dot. zatrudnienia i płac 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.133-141/ zarządzenia i korespondencja dot. spraw kulturalno - oświat., walka z analfabetyzmem, opieka zdrowotna i społeczna, majątek gromad, szarwark, spr. budowlane, wykazy prywatnych właścicieli nieruchomości 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.142-149/ zarządzenia, statystyka rolna, spr. rolno - budowlane i leśne /koresp./ III. Gminne organizacje społeczne z lat 1945-1954 /sygn.150-164/ Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, Komitet "Święta Pracy", Gminny Komitet Obchodu 6 Rocznicy PKWN, Obwodowy Komitet FJN, Gminny Komitet Akcji Pomocy Zimowej, Gminny Społeczny Komitet Współzawodnictwa, Gromadzka Komisja Dostaw Obowiązkowych, Gminny Zespół Rozdzielczy Materiałów Budowlanych, GS "Samopomoc Chłopska", protokoły z konferencji międzypartyjnej w Kętach Akta Kat. B 50 z lat 1945-1954 /sygn.165-176/ wynagrodzenia pracowników, pozwolenia na budowę. Dopływ z 2010 r. (przes. z Nr 16/172) z lat 1953-1954 /sygn.177, 178/ Akta wymiaru podatkowego, dostawy obowiązkowe. Dopływ z 2016 (nab. 1675) z lat 1934 - 1939 /sygn. 179, 180/ Księga protokołów z posiedzenia rady gromadzkiej. Liczba jednostek w zespole: 180
13/396/0 Akta gminy Osiek 1796, 1802, 1895-1954 [1955-1973] 0 rozwiń
I. Zarząd Gminy w Osieku z lat 1941-1950 /sygn.1-84/ 1. Dział ogólno-administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-12/ zarządzenia i okólniki, wykazy gromad gminy Osiek, plany i sprawozdania z działalności GRN i jej organów, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, wykazy imienne członków GRN i pracowników zarządu, koresp. w spr. osobowych, protokoły z zebrań Zarządu Gminnego GRN, PGRN, gromadzkich i sołtysów i posiedzeń gminnych komisji 2. Dział finansowo-budżetowy z lat1945,1947-1950 /sygn.13-36/ zarządzenia i instrukcje, koresp. w spr. finansowych, preliminarz budżetowy, budżety, dzienniki główna, księgi wydatków budżetowych, różnych sum pozabudżetowych, sum przechodnich i księgi kasowe 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1948-1950 /sygn.37-42/ plan robót szarwarkowych, spr. budowy szkół, spr. zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa 4. Dział administracyjny z lat 1941-1949 /sygn.43-44/ przyznanie niemieckiej listy narodowościowej, rejestr przynależności do gminy, sprawozdania z lustracji przeciwpożarowej II. Prezydium GRN w Osieku z lat 1951-1954 /sygn.45-78/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1951-1954 /sygn.45-67/ zarządzenia i okólniki, plany pracy i sprawozdania z działalności PGRN, protokoły z: zebrań PGRN i GRN, odpraw sołtysów, zebrań gromadzkich i komisji gminnych, wybory do Sejmu, rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów, zarządzenia pokontrolne, koresp. w spr. bezp. i porządku publ., spr. karno - adm., rejestr świadectw przynależności do gminy 2. Referat finansowo - budżetowy z lat 1951-1954 /sygn.68-69/ księga główna i pozabudżetowych środków specjalnych 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.70-74/ spr. działalności księży i zakonników, księży uczących w szkołach, spr. oświaty, kultury i sztuki, walka z analfabetyzmem, spr. zdrowia i opieki społecznej, wykaz cmentarzy położonych na terenie gminy 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.75-78/ zarządzenia, statystyka rolna, plany i sprawozdania z zasiewów i kontraktacji roślin, wykazy zalesień nieużytków rolnych i wyrębów, resztówka Grojec III. Gminne organizacje społeczne z lat 1947-1954 /sygn.79-87/ protokoły z zebrań PO PZPR, aktywu polityczno - społecznego, Gminnego Zespołu Kierowniczego, Aktywu Gminnego, Gminnej Komisji Spisowej, Komisji Współzawodnictwa; Gminny Komitet Przeciwpowodziowy, Gminny Komitet Akcji Pomocy Zimowej, drobne informacje o różnych komitetach gospodarczych, wynagrodzenia pracowników, pozwolenia na budowę Dopływy 1997 Akta z lat 1796, 1802, 1941 - 1944 /sygn. 88-92/ spis powinności czynszowych, supliki włościan z Osieka i Włosienia/1802/, inwentarz dóbr wsi Bielany i Zasolany, niemiecka lista narodowościowa, rejestry mieszkańców gm. Osiek, księgi przybywających i opuszczających gminę. Dopływy 2002 Akta z lat 1945 - 1951 /sygn.93-100/ Księgi Kontroli ruchu ludności, protokoły w posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły z posiedzeń komisji Dopływy 2006 Akta z lat 1895 - 1954 /sygn.101- 106/ Flurbuch der Gemarkung Polanka Wlk. /1895 - 1924/, akta pensjonariusza domu opieki społecznej Jakuba Zawarusa, budżet gminy, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne. Dopływ 2012 Akta z lat 1915-1928 /sygn.107/ Księga uchwał Rady Gminnej w Osieku. Dopływ 2013 Akta z lat 1949-1954 [1955-1973] /sygn.108,109/ Rejestr pomiarowy gromady Osiek, wykazy posiadaczy nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 109
13/397/0 Akta gminy Oświęcim [1754] 1781-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Oświęcimiu z lat 1928-1950 /sygn.1-123/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945 - 1950 /sygn.1-25/ okólniki i zarządzenia, spr. dot. organizacji Zarządu Gminnego, komitetów społecznych oraz organizacji urzędu gminnego, spr. osobowe, plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, protokoły z zebrań Zarządu Gminnego, GRN, PGRN, z zebrań gromadzkich, z odpraw szkoleniowych pracowników, z odpraw sołtysów i poszczególnych komisji gminnych, księga uchwał, sprawozdania i zarządzenia pokontrolne, przydziały baraków po obozowych dla ludności cywilnej, świadczenia na rzecz Armii Czerwonej, parcele i przedsiębiorstwa gromadzkie 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1928-1950 /sygn.26-76/ zarządzenia, preliminarze budżetowe, budżet adm. gromadzki i szkolny, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków, zestawienia i sprawozdania rachunkowe, spr. podatkowe, księgi biercze podatku, księgi wymiaru daniny na oświatę, księga biercza podatku komunalnego i świadczenia w naturze, roczne sprawozdania rachunkowe 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1950 /sygn.77-98/ spr. budowy i konserwacji dróg i placów publicznych, wykazy zabytków przyrody i parcelowanych dworów, pałaców, zamków, opieka nad pomnikami męczeństwa, gromadzkie zespoły amatorskie, biblioteki, orzeczenia o organizacji szkół podstawowych, walka z analfabetyzmem, wytyczne i koresp. dot. opieki społ. i zdr., spr. lokalowo - mieszkaniowe, statystyka rolnicza, ankiety elektryfikacyjne 4. Dział administracyjny z lat 1936-1950 /sygn.99-123/ wytyczne i koresp. dot. USC, rejestr wydanych świadectw przynależności do gm. i wydanych dowodów tożsamości, poświadczenia obywatelstwa, spr. rehabilitacyjne III i IV grupy volkslisty, akcja przesiedleńcza na Zachód, księgi kontroli ruchu ludności, gromadzkie księgi meldunkowe, bezp. i porządek publ., spr. budowlane i aprowizacyjne, rozdzielanie darów z UNRRA II. Prezydium GRN w Oświęcimiu z lat 1950-1954 /sygn.124-175/ 1. Referat ogól no-administracyjny z lat 1950-1954 /sygn.124-155/ zarządzenia, spór podziału tryt. gm., ewidencja składu osobowego, wybory do Sejmu i rad narodowych, plany pracy i sprawozdania z działalności PGRN, wybory sołtysów i podsołtysów, dyscyplina pracy, protokoły z zebrań PGRN i sesji GRN, zebrań gromadzkich, z odpraw szkoleniowych pracowników i sołtysów, protokoły z posiedzeń komisji gminnych, protokoły i zarządzenia pokontrolne, spr. bezp. i porządku publ., karno - adm., skargi i zażalenia, ewidencja ruchu ludności, kościoły i zgromadzenia zakonne 2. Referat finansowy z lat 1951-1954 /sygn.156-165/ zarządzenia, budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, bilanse, dzienniki główna, plany zużycia obowiązkowych świadczeń na cele publiczne 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1950-1952 /sygn.166-174/ spr. dot. kultury i sztuki, zwalczanie analfabetyzmu, spr. zdrowia i opieki społ., majątku gm. i gromad, budowa i konserwacja dróg i placów publicznych, szarwarki, spr, budowlane i gospodarki komunalnej, przemysł i handel 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn. 75/ wymiana gruntów, przekazanie gruntów na cele Państwowego Muzeum w Oświęcimiu i Zakładów Chemicznych, spr. produkcji roślinnej i zwierzęcej III. Gminne organizacje społeczne z lat 1947-1954 /sygn.176-181/ protokoły z posiedzeń: Komisji Współzawodnictwa w Rolnictwie, Gminnego Komitetu Likwidacji Zadłużenia Wsi, Aktywu i Zespołu Gminnego, Gminny Komitet Budowy Domu Chłopa, pojedyncze protokoły z zebrań organizowanych w spr. adm.-gospod. IV. Dopływy 1997 Akta z lat [1754] 1781-1869, 1929-1953 /sygn.182-189/ księgi gromadzkie Monowic, Starych Stawów, Grojca i Włosienicy, metryka gruntowa Starych Stawów, protokół parcelowy Brzezinki, dziennik podawczy gminy Stare Stawy V. Akta Kat. B50 Zmiana kategorii w 2006 r. na kat. A w 2006 r. Akta z lat 1945-1953 /sygn.190-196/ akta osobowe, zezwolenia na budowę VI. Dopływ 2005 opracowany w 2006 r. Akta z lat 1876 - 1919 /sygn.197/ Księga gromadzka z Grojca VII. Dopływy 2006 Akta lat 1948-1953 /sygn.198-202 / Protokoły z sesji Rady, wykazy członków GRN, księga biercza podatków, wykazy posiadaczy nieruchomości. VIII. Dopływy 2010 Akta lat 1945-1952 /sygn.203 / Księga meldunkowa gromady Włosienica. Liczba jednostek w zespole: 203
13/398/0 Akta gminy Wilamowice 1845-1954 0 rozwiń
I. Prezydium GRN w Wilamowicach z lat [1949-1950] 1951-1954 /sygn.1-32/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat [1949-1950] 1951-1954 sygn.1-22/ zarządzenia, sprawy. podziału terytorialnego gminy, plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, wybory sołtysów i podsołtysów oraz GRN, spr. osob. protokoły z zebrań PGRN, GRN, gromadzkich i gminnych komisji, kontrole i protokoły powizytacyjne, wytyczne i koresp. dot. aprowizacji i porządku publ., spr. karno-adm., opinie o mieszkańcach gminy, wykazy księży i zakonników, zaświadczenia o przynależności do gminy 2. Referat finansowy z lat 1951-1954 /sygn.23/ miesięczne sprawozdania o podatku gruntowym 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.24-31/ programy uroczystości kulturalnych, koresp. w spr. zdrowia i pomocy społ., majątku gminy i gromad, wykazy parków i zieleńców, szarwarki, sprawy budowlane, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przedsiębiorstwa gminne 4. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.32/ zarządzenia, komunikaty, zestawienia, spr. produkcji i ochrony roślin oraz hodowli bydła i koni. II. Gminne organizacje społeczne z lat 1951 - 1954 /sygn.33-38/ protokoły z zebrań: ZZ Pracowników Państwowych, Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Aktywu i Zespołu Gminnego, Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju, pojedyncze protokoły z zebrań organizowanych przez komitety gospodarcze III. Dopływy 1996 Akta z lat 1845, 1886 /sygn.39-40/ protokoły parcelowe Hecznarowic i Starej Wsi IV. Dopływ 2010. Akta z lat 1952-1954 /sygn.42-44/ Spisy wyborców z gromady Pisarzowice, umowy dzierżawne z mieszkańcami Pisarzowic. IV. Dopływ 2009 r. akta z lat 1948, 1953 /sygn.41/ Akta dotyczące parcelacji majątków. Liczba jednostek w zespole: 44
13/399/0 Akta gminy Zator 1868-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminy w Zatorze z lat 1931-1950 /sygn.1-91/ 1. Dział ogólno-administracyjny z lat 1935-1939, 1945-1950 /sygn.1-27/ zarządzenia, spr. ustalenia granic miedzy gromadami, plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, wybory wójta, ławników, członków rady gminnej i komisji gminnej, wykazy imienne Zarządu i Rady Gminnej, statut etatów służbowych, księgi protokołów i uchwał Zarządu Gminnego i Rady Gminnej, protokoły z zebrań GRN, PGRN, z sesji rady, z zebrań gromadzkich, z sesji sołtysów i komisji gminnych, protokoły i zarządzenia pokontrolne 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1934-1939, 1945-1950 /sygn.28-45/ budżet adm., księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich, sprawozdania z wykonania budżetu, statut opłat adm., księgi biercze, sprawozdania okresowe ze stanu zatrudnienia i wypłat 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1935, 1943-1950 /sygn.46-52/ spr. ogólno-gospodarcze, księga inwentarzowa, ewidencja grobów wojennych, orzeczenia w spr. organizacji szkół podstawowych, spr. zdrowia i opieki społ., statystyka rolna 4. Dział administracyjny z lat 1931-1950 /sygn.53-91/ ewidencja majątków kościelnych i klasztornych, wykazy sekt religijnych, ewidencja obywateli sowieckich zamieszkałych w gminie, narodowy spis powszechny, rejestr wydanych dowodów osobistych, rejestry i skorowidze do rejestru mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, spr. wojskowe, dane statystyczne dot. budownictwa, aprowizacja, rejestr nakazów karnych, Sąd Polubowny II. Prezydium GRN w Zatorze z lat [1935-1950] 1951-1954 /sygn.92-141/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat [1948-1950] 1951-1954 /sygn.92-130/ zarządzenia, spr. podziału teryt. gm., wybory do rad narodowych, plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, wybory sołtysów i podsołtysów, sprawy osobowe., protokoły z zebrań PGRN i sesji GRN, zebrań gromadzkich, protokoły z posiedzeń poszczególnych komisji gminnych, protokoły i zarządzenia pokontrolne, spr. bezp. i porządku publ., karno - adm., wykazy domów parafialnych i pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej, księgi meldunkowe 2. Referat finansowy z lat 1951-1954 /sygn.131-132/ plan wykonania preliminarza dochodów GRN, bilans 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat [1935-1950] 1951-1954 /sygn.133-139/ spr. kulturalno-oświatowe, m. in. zabytkowe dwory w Graboszycach i Smolicach, spr. zdrowia i opieki społ., dane statystyczne dot. gminy, drogi i place publiczne, sprawy budowlane 4. Referat wojskowy z lat [1949-1950] 1951-1952 /sygn.140/ wykaz stanu hufca gminnego PO "Służba Polsce", luźna korespondencja dot. PO "SP" 5. Referat rolny z lat 1951-1954 /sygn.141/ akcja przesiedleńcza, produkcja roślinna, wykazy pni pszczelich III. Gminne organizacje społeczne z lat 1945,1947-1954 /sygn.142-151/ protokoły z zebrań: Aktywu i Zespołu Gminnego Komisji Współzawodnictwa w Rolnictwie, Gminnego Komitetu likwidacji Zadłużenia Wsi, działalność Gminnego Komitetu Budowy ZSL, Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju, ZMP, TPPR, pojedyncze protokoły z zebrań org. przez różne komitety w spr. adm. - gosp. IV Dopływy 1997 Akta z lat 1902-1916, 1927-1944 /sygn. 152-244/ księga protokołów gminy Podolsze, rejestry spraw, wybory do Sejmu, rady powiatowej i gminnej, urzędowanie ciał samorządowych, kontrola zarządu, majątek gminy, budżety i sprawozdania rachunkowe /poszczególne gromady/, księgi biercze podatków, księgi kontowe i kasowe /poszczególne gromady/, koresp. w spr. ośw., zdrowia i sanitarnych, budowy dróg, świadczeń drogowych, spr. bezrobocia, rolnictwa, weterynarii i hodowli, budownictwa, przemysłu i handlu, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spr. wojskowe /gł. spr. socjalne wojskowych/, zaciąg do Junackich Hufców Pracy, spr. karno - adm. V. Zmiana Kat. B50 na kat. A w 2006 r. Akta z lat 1935-1954 /sygn.245-250/ akta osobowe, zezwolenia na budowę VI. Dopływy 2006 Akta z lat 1935-1953 /sygn.251-286/ 1. Zezwolenia na budowę z lat 1935-1951 /sygn. 251/ 2. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa z lat 1945-1950 /sygn.252-269/ budżet gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatków, dzienniki główna, 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1953 /sygn.270-286/ budżet gminy, dziennik główna, wykazy posiadaczy gospodarstw VII. Przesunięcia z 2008 r. z lat 1936-1938 /sygn.287-290/ podania o wydanie dowodów osobistych VIII. Przesunięcia z 2009 r. z lat 1868-1939 /sygn.291-315/ Korespondencja dotycząca spraw finansowych i ewidencji ludności (1868... 1885), koperty z ankietami osób zamieszkujących w gminie wraz z arkuszami zbiorczymi i podaniami o wydanie dowodów osobistych. Liczba jednostek w zespole: 315
13/400/0 Akta gminy Andrychów 1869-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Andrychowie z lat 1935-1940, 1943-1950 /sygn.1-96/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1959 /sygn.1-24/ zarządzenia i koresp. w spr. organizacyjnych., sprawy osobowe członków GRN i komisji, kwestionariusze. osobowe pracowników gminy, księgi protokołów z posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Oświatowej, wybory sołtysów, protokoły kontroli, spr. dot. majątku gmin i gromad, spisy spraw 2. Dział finansowo-budżetowy z lat 1935-1940, 1945-1950 /sygn.25-55/ koresp. w spr. finansowych, preliminarz budżet., budżety adm., księga główna, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżet., księgi kasowe i kontowe, wykaz wierzycieli, sprawozdania finansowe, zarządzenia i koresp. w spr. ogólno - gospod. 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1950 /sygn.56-85/ spr. naprawy dróg i szarwarków, koresp. w spr. kulturalno - oświat., orzeczenia w spr. organizacji szkół podst., stypendia, walka z analfabetyzmem, kolonie, akcje sanitarno - porządkowe, opieki społ., zestawienia statystyczne gminy, spr. rolnictwa, leśnictwa i weterynarii, handlu i elektryfikacji wsi 4. Dział administracyjny z lat 1943-1950 /sygn.86-91/ spr. obywateli, którzy podpisali Volkslistę, ewidencja i kontrola ruchu ludności, budown. mieszkaniowe, spr. sądowe 5. Mapy i plany z lat 1943 /sygn.92-96/ mapy i plany obejmujące tereny gminy Andrychów II. Prezydium GRN w Andrychowie z lat 1950-1954 /sygn.97-159/ 1. Referat ogólno-administracyjny z lat 1951-1954 /sygn.97-120/ spr. organizacyjne, osobowe pracowników gminnych, protokoły z posiedzeń GRN, PGRN i poszcz. komisji gminnych, wybory sołtysów, protokoły pokontrolne, rejestr skarg i zażaleń 2. Referat finansowy z lat 1951-1954 /sygn.121-132/ koresp. w spr. finansowych, preliminarz wydatków, budżet adm., karty dochodów i wydatków, księgi różnych sum pozabudżetowych., księga sum depozytowych, księgi kasowe, sprawozdania finansowe 3. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.133-144/ okólniki i korespondencja dot. spr. kulturalno-ośw., opieki społ., spr. ogólno-gospod., elektryfikacji gminy, dróg i szarwarków, budownictwa i spraw lokalowych 4. Referat rolny z lat 1950-1954 /sygn.145-159/ spr. akcji przesiedleńczej, statystyka rolna, spr. POM, spr. rolne, leśne, weterynaryjne III. Gminne organizacje społeczne z lat 1948-1949 /sygn.160-161/ koresp.dot. Tow. Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, protokoły z posiedzeń gromadzkich rad gospodarczych IV Dopływy do zespołu z lat 1869-1886 /sygn.162/ księga uchwał gminy wsi Andrychów V. Akta osobowe, budowlane i podatkowe z lat 1946-1954 /sygn.163-180/ akta osobowe, zezwolenia na budowę, rejestry obowiązkowych dostaw, podatkowe VI. Przesunięcia z 2010 r. akta z lat, 1948-1954 /sygn.181-190/ Księgi wymiaru podatków i świadczeń (Rzyki, Sułkowice), sprawy elektryfikacji. Liczba jednostek w zespole: 190
Wyświetlanie 381 do 400 z 1 410 wpisów.