Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/728/0 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Wadowicach 1945-1947 [1948] 0 Unroll
1. Kierownik Oddziału z lat 1945-1948 /Sygn.1-11/ Sprawozdanie z działalności delegata Woje.UIiPw Krakowie, korespondencja dotycząca spraw ogólnych sprawozdania z działalności POI i P w Wadowicach, korespondencja w sprawach organizacyjno-finansowych ankiety dotyczące organizacji politycznych, sprawy osobowe pracowników, wykazy kierowników świetlic, spis spraw-rejestracja imprez w 1945, protokół likwidacji POI i P w Wadowicach 2. Referat Świetlicowy z lat 1945-1946 /Sygn.12-14/ Korespondencja dotycząca organizacji świetlic w powiecie oraz doboru materiału do zajęć świetlicowych, wykazy świetlic, kwestionariusze dotyczące świetlic, ewidencja świetlic w powiecie 3. Referat Techniczny z lat 1945-1946 /Sygn.15,16/ Sprawozdania okresowe drukarni w Andrychowie i Wadowicach z wykonanych prac, ewidencja kontrolna materiału propagandowego *Dopływ 2009 z lat 1945-1947 /Sygn.17/ Dziennik podawczy za lata 1945-1947 Number of units in the group: 17
13/729/0 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej 1945-1947 0 Unroll
I. Kierownik Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej z lat 1945 – 1947 /sygn. 1-2/ Sprawozdania, korespondencja sekretariatu II. Akta osobowe pracowników Oddziału z roku 1945 /sygn. 3-16/ Akta osobowe pracowników Oddziału (przeważnie szczątkowe) III. Referat propagandy z lat 1945 – 1947 /sygn. 17-20/ Organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości, sprawy radiowęzła, kontrola propagandy w terenie IV. Referat świetlicowy z lat 1945 – 1947 /sygn. 21-22/ Organizowanie imprez świetlicowych, wykazy świetlic i sprawozdania z ich działalniości V. Referat techniczny z lat 1945 – 1946 /sygn. 23/ Zamówienia druków i ulotek, wyposażenie w sprzęt Number of units in the group: 23
13/730/0 Urząd Powiatowy w Oświęcimiu [1972] 1974-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 740
13/731/0 Powiatowa Rada Narodowa w Oświęcimiu 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 18
13/735/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 1954 r. 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/736/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 1957 r. 1956-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/737/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 r. 1960-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 42
13/738/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 r. 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 38
13/739/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 r. 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 25
13/740/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 r. 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/741/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/742/0 EMIL KUŹNICKI Fabryka Tektury Dachowej Produktów Chemicznych i Asfaltu w Oświęcimiu 1895, 1896, 1941, 1950 [1951-1994] 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/743/0 Zakłady Urządzeń Hutniczych "ZAM" w Kętach [1962] 1966-1996 [1997] 0 Unroll
I. Organy kolegialne z lat 1970 - 1981 /sygn.1 - 38/ 1. Komisje, zespoły z lat 1970 - 1972 /sygn. 1 - 2/ Korespondencja komisji ds. konwencjonalnych. 2. Organy wewnętrzne z lat 1966 - 1981 /sygn. 3 - 31/ Korespondencja Działu Organizacji Zarządzania i Produkcji, protokoły z konferencji Samorządu Robotniczego, protokoły z obrad, realizacja uchwał, obchody “Dnia Hutnika, wybory do SR, protokoły z posiedzeń, konferencji i zebrań Rady Zakładowej, współzawodnictwo pracy, budowa żłobka „ZAM” i ośrodka wypoczynkowego w Zakopanem, protokoły i sprawozdania oddziałowych Rad Zakładowych, realizacja porozumień i okólników dyrekcji, narady wytwórcze, czyny społeczne załogi. 3. Konferencje, narady zjazdy obce z lat 1971 - 1977 /sygn.32 - 34/ Sprawozdania z konferencji, narad i zjazdów, korespondencja, 4. Narady i odprawy wewnętrzne z lat 1970 - 1977 /sygn.35 - 38/ Narady personelu kierowniczego, notatki i protokoły z narad i odpraw kierowników “ZAM”. II. Organizacja z lat 1962 - 1995 /sygn.39 - 109/ 1.Normatywy organizacyjne z lat 1965 - 1987 /sygn. 39 - 46/ Powołanie przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Metali, schematy organizacyjne, regulaminy wewnętrzne, protokół z likwidacji Zakładu Urządzeń Termoindukcyjnych w Czechowicach-Dziedzicach. 2. Organizacja wewnętrzna zakładu z lat 1965 - 1995 /sygn. 47 - 98/ Zarządzenia i okólniki dyrektora oraz organów nadrzędnych, dokumentacja prawna zakładu, regulaminy organizacyjne. 3. Organizacja jednostek wewnętrznych z lat 1962 - 1992 /sygn. 99 -101/ Protokoły zdawczo – odbiorcze, dokumentacja organizacyjna jednostek wewnętrznych, organizacja wewnętrzna Zakładu Automatyzacji i Mechanizacji „ZAM” /1962-1966/. 4. Organizacyjno-porządkowe sprawy "ZAM" z lat 1966-1995 /sygn.102-109/ Program usprawniania działalności przedsiębiorstwa, realizacja zarządzeń dyrektora, przekazywanie komórek między działami, harmonogramy dyżurów, regulaminy biblioteki, wytyczne dla planowania i rozliczania czasu przy pracach konstruktorskich i kreślarskich w „ZAM”, polecenia służbowe. III. Planowanie z lat 1966-1990 /sygn.110-154/ 1. Narodowy Plan gospodarczy i perspektywiczne programy rozwoju i produkcji Górniczo-Hutniczego Przemysłu Metali Nieżelaznych z lat 1966-1990 /sygn.110-118/ 2. Analizy poziomu zatrudnienia i średnich płac z lat 1978-1980 /sygn.119-124/ 3. Realizacja planu pięcioletniego z lat 1971-1975 /sygn.125-126/ 4. Plany techniczno-ekonomiczne i plany produkcji "ZAM" z lat1966-1974 /sygn.127-155/ 5. Sprawozdawczość GUS za lata 1979-1996 /sygn.156/ 6. Analizy działalności „ZAM”, analizy gospodarcze, ekonomiczne z lat 1968-1980 /sygn.157-162/ IV. Pomoc prawna z lat 1972-1996 /sygn.163-168/ Dokumentacja własnościowa i rejestrowa zakładu, umowy najmu, sprawy sądowe, akty normatywne. V. Kontrola działalności ZAM i zakładów podległych z roku 1971 /sygn.169-170/ VI. Skargi i wnioski z lat 1971-1972 VII. Zatrudnienie i płace z lat 1966-1984 /sygn.172-191/ 1. Regulamin i wytyczne premiowania pracowników z lat.1971-1972 /sygn.172/ 2. Plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac z lat 1966-1976 /sygn.173-182/ 3. Taryfikatory, współzawodnictwo pracy, BHP, organizacja pracy z lat 1967-1984 /sygn.183-186/ 4. Dział Socjalno Administracyjny z lat 1968-1973 /sygn.187-191/ Instrukcje, rejestr pieczęci, sprawozdania i analizy działalności socjalnej, sprawy mieszkaniowe. VIII. System finansowy z lat 1966-1996 /sygn.192-226/ 1. Plany finansowe z lat 1979-1988 /sygn.192-194/ 2. Sprawozdania finansowe z lat 1966-1996 /sygn.195-226/ IX. Projektowanie inwestycji z lat 1968-1979 /sygn.227/ Realizacja planów inwestycyjnych „ZAM” Kęty. X. Wynalazczość i racjonalizacja z lat 1966-1996 /sygn.228-230/ Korespondencja, protokoły zebrań Klubu Techniki i Racjonalizacji, rejestr projektów wynalazczych. XI. Ochrona patentowa z lat 1967-1997 /sygn.231-270/ 1. Patenty na wynalazki z lat 1967-1982 /sygn.231-249/ 2. Prawa ochronne na wzory użytkowe projektów z lat 1969-1997 /sygn.250-270/ XII. Organizacja procesów produkcyjnych z lat 1966-1973 /sygn.271-276/ 1. Wydział Automatyki z lat 1966-1973 /sygn.271-276/ Organizacja procesów produkcyjnych, realizacja produkcji wyrobów gotowych, zarządzenia, planowanie, sprawozdania. Number of units in the group: 276
13/744/0 Bank Przemysłowo - Handlowy w Krakowie Oddział w Oświęcimiu 1989-1991 [1992] 0 Unroll
Bilanse roczne za lata 1898-1991, z lat 1989-1992 / sygn.1-3/ Number of units in the group: 3
13/745/0 Prokuratura Powiatowa w Wadowicach [1947-1949] 1950-1975 0 Unroll
1. Repertoria z roku 1951 /sygn.1-13/ "KWS", "Sm", "S", "Sb-Sm", "W" 2. Dziennik prezydialny z roku 1951 /sygn.7/ 3. Repertoria z lat 1952-1956 /sygn.8-12/ "Sb-Sm", "W", "S" 4. Skorowidz ogólny "So" z lat 1950-1951 /sygn.13/ Przesunięcie z 2010 r. z lat 1951-1952 /sygn.14-22/ Akta spraw prokuratorskich "W". 5. Dopływ z 2010 r. z lat 1948-1961 /sygn. 23-39/ Repertoria i skorowidze. Number of units in the group: 100
13/746/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oświęcimskiego 2006, 2008 0 Unroll
Number of units in the group: 51
13/747/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wadowickiego 2006-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 58
13/749/0 Obóz Koncentracyjny Oświęcim w Oświęcimiu 1943-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/750/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Andrychowie 1991-2002 0 Unroll
1. Korespondencja organizacyjna oraz roczne sprawozdania finansowe Oddziału PKO BP w Andrychowie z lat 1991-2000 /sygn. 1-13/ 2. Dopływ 2013 z lat 1991-2002 /sygn.14-16/ Wzory odciskowe stempli i pieczęci. Number of units in the group: 16
13/751/0 C.K. Rada Szkolna Okręgowa w Białej 1904-1917 [1919] 0 Unroll
I. Akta osobowe z lat 1904-1917 [1919] /Sygn.1-6/ akta personalne nauczycieli i kierowników szkół ludowych. Number of units in the group: 6
Showing 721 to 740 of 1,375 entries.