Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1395/0 Komisarz Ludowy w Radomiu 1918-1919 0 Unroll
Aprowizacja, zaopatrzenie w materiały budowlane, sprawy sanitarne, prośby o zapomogi sygn 1 Sprawy aprowizacji, wykazy radnych Rady Miejskiej Radomia i Rad Gminnych, wyborów do sejmu sygn 2 Sprawy opieki, bezrobocia, Rady Miejskiej w Białobrzegach i inne sygn 3 Okólniki i zarządzenia, sprawy aprowizacji, ochrony lasów, przemysłu sygn 4 Sprawy przemysłu, zakupu koni dla Armii Polskiej, aprowizacji, stowarzyszeń sygn 5 Number of units in the group: 5
21/1396/0 Izba Skarbowa w Kielcach [1919] 1920-1939 [1950] 0 Unroll
Wzory podpisów urzędowych (sygn 1), akta osobowe pracowników Izby Skarbowej w Kielcach (sygn. 2-519) Number of units in the group: 520
21/1397/0 Posterunek Policji Państwowej w Przysusze 1933, 1935-1936 0 Unroll
Notatnik służbowy Bronisława Tracza sygn 1 Notatnik służbowy Andrzeja Oczkowicza sygn 2-3 Number of units in the group: 3
21/1398/0 Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji w Kielcach [1950] 1959-1975 0 Unroll
protokóły Zespołu Rzeczoznawców do Oceny Projektów Inwestycyjnych przy PWRN Wydział Rolnictwa i Leśnictwa. Sekcja Branżowa wodnych Melioracji z lat 1959 – 1973 (sygn. 1 – 58); protokóły Komisji Kwalifikacyjnej do Wydawania Uprawnień Budowlanych z lat 1965 – 1972 (sygn. 59); organizacja jednostki własnej z 1969 r. (sygn. 60); zbiór normatywów własnej jednostki z lat 1966 – 1972 (sygn. 61); 6-letni plan finansowy i gospodarczy Wydziału Wodnych Melioracji PWRN z lat 1950 – 1955 (sygn. 62 - 64); 5-letni plan robót wodno – melioracyjnych Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa PWRN z lat 1956 – 1960 (sygn. 65); perspektywiczne plany: melioracji, zagospodarowania łąk i pastwisk oraz gospodarki wodnej z lat 1956 – 1975 (sygn. 66 – 68); założenia generalne inwestycji wodno – melioracyjnych w województwie kieleckim z 1965 r. (sygn. 69 – 94); plany i programy robót melioracyjnych i inwestycji melioracyjnych, gospodarki torfowej, konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych z lat 1951 – 1975 (sygn. 95 – 129); sprawozdania GUS z inwestycji wodno - melioracyjnych oraz konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych z lat 1952 – 1974 (sygn. 130 – 155); budżety i ich wykonanie z lat 1966 – 1972 (sygn. 156 – 165); sprawozdania: z organizowania i działalności spółek wodnych, z gospodarki torfowej, z usług na rzecz rolnictwa, z wykonania planu rewizji, z eksploatacji urządzeń deszczowniczych, ze stanu urządzeń wodno – melioracyjnych z lat 1963 – 1975 (sygn. 166 – 172); plany i wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych w PIWM: Radom, Szydłowiec, Białobrzegi, Busko, Jędrzejów, Starachowice, Staszów z lat 1965 – 1975 (sygn. 173 – 179); sprawozdanie o stanie zatrudnienia PIWM Zwoleń z lat 1966 – 1970 (sygn. 180); preliminarze budżetowe, plany dochodów i wydatków, sprawozdania jednostek podległych z lat 1969 – 1974 (sygn. 181 – 184); oceny, analizy, informacje dotyczące realizacji inwestycji za lata 1965 – 1975 (sygn. 185 – 193); analiza skarg i wniosków za lata 1968 – 1972 (sygn. 194); kontrole jednostek podległych za lata 1964 – 1975 (sygn. 195 – 199), założenia generalne inwestycji wodno-melioracyjnych (sygn. 200-231) Number of units in the group: 231
21/1399/0 Wojewódzki Inspektorat Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę w Kielcach 1964-1975 0 Unroll
organizacja jednostki własnej z 1970 r. sygn 1, plany zaopatrzenia wsi w wodę nakładów inwestycyjnych z lat 1966-1975 sygn 2-4, plany i programy robót w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, budowy urządzeń do zaopatrzenia wsi w wodę z inwestycji za lata 1964-1974 sygn 5-12 wykonanie budżetów jednostek podległych z 1972 sygn 13, informacje dotyczące zaopatrzenia rolnictwa w wodę z realizacji zadań inwestycyjnych z lat 1965-1970 sygn 14-15 analiza skarg i wniosków z alat 1969-1970 sygn 16 kontrole jednostek podległych z lat 1966-1970 sygn 17-18 Number of units in the group: 18
21/1400/0 Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracyjnej w Kielcach [1965] 1970-1975 0 Unroll
organizacja własnej jednostki z lat 1972-1975 sygn 1-2 zarządzenia własne z 1975 r. sygn 3, program modernizacji i rozbudowy urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na lata 1974-1990 z 1974 r. sygn 4, plany i sprawozdania dotyczące konserwacji urządzeń melioracyjnych, inwestycji budownictwa rolniczego, oddawania zadań rzeczowych, nakładów inwestycyjnych na melioracje i wodociągi, inwestyjne zaopatrzenia w wodę, oddawania obiektów do użytku za lata 1970-1975 sygn 5-30,budżety i ich wykonanie za lata 1973-1974 sygn 31-32, plany i sprawozdania dotyczące stanu organizacji i działaności spółek wodnych, stanu zatrudnienia, produkcji torfu, działalności socjalnej, konserrwacji urządzeń wodno melioracyjnych w PIWM Pińczów Przysucha Kazimierza Wielka Kielce Końskie Kozienice Lipsko Opatów Opoczno Radom Sandomierz Szydłowiec Włoszczowa Zwoleń, Finansowania inwestycji i kapitalnych remontów z lat 1965-1975 sygn 33-53 informacje oceny analizy za lata 1973-1974 sygn 54-55 Number of units in the group: 55
21/1401/0 Dyrekcja Budownictwa Rolniczego w Kielcach 1963-1975 0 Unroll
protokóły z posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych z lat 1965 – 1966 (sygn. 1 – 9); zbiór normatywów własnej jednostki z lat 1963 – 1973 (sygn. 10 – 13); zarządzenia wewnętrzne z lat 1963 – 1974 (sygn. 14 – 15); plany: budownictwa rolniczego, inwestycji terenowych, modernizacji budownictwa inwentarskiego, zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych z lat 1964 – 1975 (sygn. 16 – 63); sprawozdania z realizacji inwestycji z lat 1963 – 1975 (sygn. 64 – 71); plany finansowe z lat 1964 – 1975 (sygn. 72 – 79); sprawozdania finansowe za lata 1963 – 1974 (sygn. 80 – 88); plan postępu technicznego z 1973 r. (sygn. 89); sprawozdania: ze sprzedaży nowości technicznych, o czasie nieprzepracowanym, z usług produkcyjnych, z budownictwa wiejskiego, z planu rewizji z lat 1965 – 1974 (sygn. 90 – 97); plany i sprawozdania z inwestycji: IBRol. Kielce, IBRol. Pińczów z lat 1969 – 1975 (sygn. 98 – 115); plany budownictwa wiejskiego b. PPRN za lata 1972 – 1975 (sygn. 116 – 120); plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i kapitalnych remontów b. Powiatów za 1974 r. (sygn. 121); informacje o realizacji robót budowlano – montażowych za lata 1969 – 1972 (sygn. 122 – 125); rozliczenia inwestycji w zakresie finansowym i maszynowym z lat 1963 – 1975 (sygn. 126); bilans robót budowlano – montażowych za lata 1966 – 1970 (sygn. 127); informacje o realizacji inwestycji: IBRol. Pińczów, IBRol. Kielce, DBRol. Kielce za lata 1966 – 1974 (sygn. 128 – 135); kontrole własnej jednostki za lata 1964 – 1975 (sygn. 136 – 137); kontrole jednostek podległych za lata 1969 – 1975 (sygn. 138 – 148). Number of units in the group: 148
21/1402/0 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych w Kielcach [1907, 1930-1938] 1946-1992 0 Unroll
akta dotyczące organizacji KPRM 1956 – 1957, 1971 – 1974, 1978 (sygn. 1 – 3, 431); akta normatywne KPRM 1963 – 1973 (sygn. 4 – 7, 432); regulamin pracy 1970 (sygn. 8); instrukcja kontroli obiegu dokumentów 1968, 1971 (sygn. 9, 433 - 434); posiedzenia Zarządu Klubu Techniki i Racjonalizacji 1950 – 1954 (sygn. 10); posiedzenia Zakładowej Komisji Wynalazczości 1956 – 1967 (sygn. 11 – 13); działalność Komisji Usprawniania Organizacji Zarządzania i Pracy 1966 – 1967 (sygn. 14); narady robocze 1953 – 1954, 1961 – 1973 (sygn. 15 – 26); regulamin działania organów samorządu robotniczego 1972 (sygn. 27); Konferencje Samorządu Robotniczego 1958 – 1981 (sygn. 28 – 63, 415 - 416); rady robotnicze 1957 – 1959, 1976 (sygn. 64 – 67); narada aktywu społeczno – gospodarczego 1976 (sygn. 68); projekty planów gospodarczych na lata 1961 – 1970 (sygn. 69 – 70); plany techniczno – ekonomiczno – finansowe KPRM i jednostek podległych: KGR Kielce, ZRZ Prestal Kielce, KGR Opole, KGR Sandomierz, KGR Skoczów 1964 – 1988 (sygn. 71 – 108, 420 – 423, 439 - 440); analizy działalności ekonomicznej KPRM i jednostek podległych: KGR (ORM) Kielce, ZPP (ORZ) „Prestal” Kielce, ORM Kraków, KGR Opole, KGR (ORM) Sandomierz, KGR (ORM) Skoczów 1954 - 1983 (sygn. 109 – 149, 424 – 427, 441); sprawozdania finansowe (bilanse) KPRM i jednostek podległych 1946 - 1992 (sygn. 150 – 295, 430, 443 - 475); sprawozdania statystyczne 1960 – 1972 (sygn. 296 – 300); plany produkcji i zatrudnienia 1963 – 1974 (sygn. 301 – 304); plan poprawy warunków BHP 1979 (sygn. 305); sprawozdania z wykonania planu kosztów 1973, 1976 (sygn. 306 – 307); plany i sprawozdania z mechanizacji robót 1973 – 1974 (sygn. 308); analizy tematyczne i informacje, kadr i stanu zatrudnienia, stanu BHP 1964 – 1980 (sygn. 309 – 320); służby informacji technicznej i ekonomicznej 1976 – 1978 (sygn. 321); stan i poprawa zabezpieczenia mienia i gospodarności 1971 – 1973 (sygn. 322); skargi i zażalenia 1969 – 1973 (sygn. 323 – 326); kontrole zewnętrzne KPRM i jednostek podległych 1947 - 1986 (sygn. 327 – 382, 479); fundusz gospodarności i mieszkaniowy 1970, 1972, 1974 (sygn. 383 – 385, 417 - 419); roboty eksportowe i kontrakty zagraniczne 1975 – 1979 (sygn. 386 – 390); racjonalizacja i wynalazczość 1964 – 1974, 1980 - 1981 (sygn. 391 – 392, 476); SEPD, BE 50, PS EPD „Mosty” – dokumentacja elektronicznego przetwarzania danych EPD 1972, 1976 – 1977 (sygn. 393 – 399); dokumentacja techniczna i audiowizualna: mostu przez kanał na Odrze w Brzegu, mostu Poniatowskiego w Opolu, mostu na rzece Pilicy pod Białobrzegami, mostu im. Prezydenta Rzeczypospolitej I. Mościckiego w Puławach, drogi państwowej Nr 13/6 w Częstochowie [1907, 1930 – 1938] 1946 – 1949 (sygn. 400 – 405); rada zakładowa 1963 – 1980 (sygn. 406 – 414); IV Ogólnopolski Konkurs Dobrej Roboty 1976 – 1977 (sygn. 428 – 429); zakładowy fundusz socjalny 1964 – 1984 (sygn. 435 – 436); zakładowe instrukcje księgowe i normatywy archiwalne 1970 – 1976 (sygn. 437 – 438); Komisja Weryfikacyjna opiniująca działalność gospodarczą KPRM 1977 – 1980 (sygn. 442); krytyka prasowa 1987 (sygn. 477); kronika kolonii i zimowisk zakładowych 1987 – 1988 (sygn. 478) Number of units in the group: 479
21/1403/0 Vacat - Starostwo Powiatowe Będzińskie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1404/0 Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Kielcach [1970] 1973-1981 0 Unroll
Plenum Rady Wojewódzkiej z lat 1973 – 1980 / protokoły posiedzeń, referaty, plany i programy działania, informacje / sygn. 1 – 2 /, Komitetu Wykonawczego RW z lat 1973 – 1980 / protokoły posiedzeń i materiały na posiedzenia / sygn. 3 – 8 /; akta Wydziału Organizacyjnego z lat 1973 – 1980 / Komitet Wykonawczy RG, materiały programowe dot. zasad organizacyjnych i form działania, obchodów rocznic, kalendarze wydarzeń w ruchu młodzieżowym, plany i programy działania, informacje o działalności i rozbudowie organizacji, sprawozdania statystyczne, sprawy odznaczeń, materiały na temat szkoleń, kampania sprawozdawczo – wyborcza, wzór legitymacji członka FSZMP, udział w wyborach do rad narodowych, materiały dla i informacje rad powiatowych i miejskich, Kronika, Festiwal Młodzieży i Studentów – Berlin 73, Hawana 1978, Zlot Młodzieży Polskiej – Warszawa – 74, akta Sektora Kadr – dokumenty, wykazy i ankiety działaczy / – sygn. 9 – 48; akta Ośrodka Społeczno Prawnego z lat 1973 - 1976 / Wojewódzki Zespół ds. Wychowania Młodzieży, instrukcje i wytyczne dot. organizacji OS-P, protokóły prezydium, informacje i sprawozdania, współpraca z MO, szkolenia młodzieżowych kuratorów społecznych / - sygn. 49 – 54; akta Zespołu Młodych Radnych z lat 1973 – 1980 / wytyczne do kampanii, plany pracy, informacje o pracy Zespołu, wojewódzki sejmik młodych radnych, działalność zespołów młodych radnych w instancjach, szkolenia młodych radnych / - sygn. 55 - 60; akta Komisji Historycznej z lat [ 1970 ] 1973 – 1981 / wytyczne KH RG, Plenum, Prezydium, plany pracy i plany obchodów rocznic, informacje i sprawozdania z działalności, współpraca z byłymi działaczami ruchu młodzieżowego, wykazy i weryfikacja działaczy, spotkania z b. działaczami, pomoc materialna, odznaczenia dla b. działaczy. Materiały z sesji naukowych „ tradycje ruchu młodzieżowego w kieleckim” , „ Wkład kieleckiego ruchu młodzieżowego w rozwój regionu w okresie PRL”, obchody rocznicy powstania ZWM i ZMP, korespondencja / sygn. 61 – 80Akta Wydziału Kształcenia Politycznego z lat 1973 – 1976 / plany pracy, szkolenie ideowo – polityczne, informacje o pracy oświatowo - wychowawczej / - sygn. 81 - 83, akta Wydziału Propagandy i Kultury z lat 1973 – 1981 / akta Komisji Kultury, plany pracy, instrukcje i wytyczne do działalności kulturalnej propagandowej, obchody rocznic młodzieżowa wszechnica dziennikarska, konkursy i olimpiady, spotkania „ partia rozmawia z młodzieżą” , akcje / - sygn. 84 – 99; akta Wydziału Sportu Turystyki i Wychowania Obronnego z lat [1970 ]1973 – 1980 / Komisja Sportu i Turystyki, terminarze akcji i imprez sportowo – turystycznych, rajdy, konkursy, imprezy sportowe, wychowanie patriotyczno – obronne, współzawodnictwo „Umacniamy powszechną obronność kraju”, wymiana i turystyka zagraniczna,współpraca zagraniczna z Komsomołem / USSR/, FDJ / NRD /, KW KISZ /WRL /, SSM /CSRS / - sygn. 100 – 125; akta Zespołu ds. Nauki z lat 1973 – 1975, - sygn. 126; akta Wydziału Społeczno – Zawodowego z lat 1973 - 1978 / plany pracy, współzawodnictwa „mój sukces socjalistycznej ojczyźnie”, „złota kielnia”, turniej młodych mistrzów techniki, turniej młodych mistrzów gospodarności, „wiosna czynów”, akcje „każdy kłos na wagę złota” i „zbieramy plony jesieni” / - sygn. 127 – 139, akta Wydziału Finansowo – Księgowego z lat 1974 – 1976 / instrukcje w sprawach finansowych, budżety, bilanse i sprawozdania finansowe, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, kontrole finansowe rad powiatowych / - sygn. 140 – 148, akta Przewodniczącego z lat. 1974 – 1980 / referaty i wystąpienia okolicznościowe, materiały na temat ZHP, SZSP, Komendy Wojewódzkiej OHP, realizacji uchwał instancji partyjnych, współdziałania z PZPR, działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, współdziałania ze ZBOWiD / - sygn. 149 – 158; akta instancji podległych z lat 1973 – 1976 / materiały rad powiatowych i miejskich w Kielcach, Końskich, Kozienicach, Lipsku, Sandomierzu, Staszowie, Stąporkowie, Starachowicach, Zwoleniu / - sygn. 159 – 181; plakat z 1976 r. – sygn.182, fotografie z lat 1973 – 1980 – sygn. 183 – 215 / 80 fotografii /, materiały dotyczące działalności Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach /sygn. 216-225 Number of units in the group: 225
21/1405/0 Kielecki Wzajemny Kredyt - Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1929-1937 0 Unroll
Statut i protokoły posiedzeń Walnych Zgromadzeń Rady Nadzorczej i Zarządu sygn 1, Protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni sygn. 2, Księga rejestru i udziałów sygn.3, Księga Główna sygn. 4, Księga Kasowa sygn 5 Number of units in the group: 5
21/1406/0 Urząd Miejski w Kielcach [1970] 1974-1990 0 Unroll
wnioski komisji Rady Narodowej; zarządzenia Kierownika Biura Ogólno – Organizacyjnego; kwestionariusze radnych; program wykorzystywania rezerw w administracji i gospodarce miasta; działalność Komitetów Osiedlowych: Nowy Świat, Śródmieście – Wschód, Śródmieście – Zachód, Czarnów, Herby, Szydłówek, Sady, Nowy Folwark, Zagórska – Północ, Zagórska – Południe, Wietrznia – Bukówka, Baranówek – Barwinek, Nowotki, Grunwaldzka, Białogon, Bocianek, Pakosz – Cegielnia, Gagarina, Czarnów – Malików, Podkarczówka, Uroczysko, Świętokrzyskie, Słoneczne Wzgórze, Sitówka, Na Stoku; narady, zjazdy, konferencje; posiedzenia Kolegium Prezydenta; narady pracowników; dyspozycje, zarządzenia, decyzje Prezydenta Miasta; informacje i kierunki działania Prezydenta Miasta; sprawozdania zbiorcze z wykonania budżetu miasta; sprawozdania GUS, bilanse; oceny działalności obrony cywilnej i wydziału zatrudnienia i spraw socjalnych, informacje opisowe; roczne plany pracy; programy działania Prezydenta Miasta i poszczególnych wydziałów; sprawozdania z realizacji planów; akta spraw o wykroczenia; skargi i wnioski; wycinki prasowe; nadzór nad placówkami oświaty; kontrole, inspekcje, lustracje; stan i ruch zatrudnienia; szkolenia pracowników; budżety Miasta; plany społeczno – gospodarcze rozwoju Miasta; analizy sytuacji gospodarczej, zadania gospodarcze, kapitalne remonty dróg, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej; sprawozdanie ST-5 o środkach trwałych; działalność Komisji Planowania; czyny społeczne; organizacja roku szkolnego w szkołach; wyniki nauczania, klasyfikowanie i promowanie w szkołach; szkolne organizacje młodzieżowe; kontrole, inspekcje i lustracje w szkołach; sieć szkół podstawowych na terenie Miasta; koordynacja imprez sportowych; dokumentacja techniczna modernizacji i remontu Pomnika Wdzięczności w Kielcach; stowarzyszenia wyższej użyteczności; nadzór nad stowarzyszeniami: Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Koło Polskiego Związku Głuchych, Liga Obrony Kraju, Liga Ochrony Przyrody, Liga Kobiet, Międzyzakładowy Klub Sportowy „Ogniwo”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Polski Związek Akwarystów, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Wędkarski, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenie „Pax”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Towarzystwo Pomocy im. A. Chmielowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Zrzeszenie Prawników Polskich, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Hodowców Kanarków, Związek Inwalidów Wojennych; ścieki, hałdy i wysypiska śmieci; bilans siły roboczej – zapotrzebowanie na absolwentów. Number of units in the group: 320
21/1407/0 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach [1961] 1968-1995 0 Unroll
posiedzenia Rady Zakładowej 1979 – 1981 (sygn. 1); posiedzenia Kierownictwa 1965 – 1967 (sygn. 2); podstawy prawne działania szpitala, zebrania ordynatorów i kierowników przychodni 1973 – 1981 (sygn. 3 – 4); zatrudnienie 1977 – 1978 (sygn. 5 –6); sprawy organizacyjne szpitala i poszczególnych oddziałów 1971 – 1980 (sygn. 7 – 16); instrukcja archiwalna 1980 (sygn. 17); druki i formularze 1980 (sygn. 18); utworzenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 1975 (sygn. 19); zarządzenia wewnętrzne [1964] 1968 – 1979 (sygn. 20 – 24); wewnętrzny obieg dokumentów 1979 (sygn. 25); normy środków czystości 1980 r. (sygn. 26); interpretacja przepisów prawnych 1978 – 1979 (sygn. 27); pomoc prawna 1979 r. (sygn. 28); program dotyczący ochrony zdrowia 1978 r. (sygn. 29); plany zatrudnienia 1973 – 1979 (sygn. 30); sprawozdania z działalności szpitala [1966] 1971 – 1980 (sygn. 31 – 35); plany finansowe [1961] 1969 – 1980 (sygn. 36 – 43); bilanse [1964] 1968 – 1977 (sygn. 44 – 50); plany zbiorcze dochodów i wydatków budżetu 1971 – 1974 (sygn. 51 – 54); sprawozdania Lekarskiej Spółdzielni Dentystycznej [1962] 1968 – 1973 (sygn. 55); kontrole jednostki [1967] 1968 – 1975 (sygn. 56); skargi 1976 – 1979 (sygn. 57); ankieta pracownicza „Magister” 1974 r. (sygn. 58); analizy działalności szpitala 1972 – 1980 (sygn. 59); realizacja programu ochrony zdrowia 1978 – 1980 (sygn. 60); współdziałanie 1979 r. (sygn. 61); zakładowa komisja rozjemcza 1976 – 1980 (sygn. 62); kontrole własnej jednostki 1973 – 1979 (sygn. 63); kontrole rewidenta zakładowego 1973 – 1980 (sygn. 64 – 65); regulaminy pracy 1969 – 1975, 1978 (sygn. 66 – 67); zakresy czynności poszczególnych stanowisk 1978 r. (sygn. 68); wydawanie legitymacji służbowych [1963] 1968 – 1975 (sygn. 69); wykazy pracowników uprawnionych do otrzymania przepustek 1981 r. (sygn. 70); wykazy etatów 1978 – 1981 (sygn. 71); polityka finansowa i zasady finansowania 1979 r. (sygn. 72); instrukcja Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept 1976 r. (sygn. 73), protokoły z narad i posiedzeń (sygn. 74-77,79), organizacja, działalność, regulaminy (sygn. 78,80-93,104,183-184,198), zlecenia na wykonanie pieczątek (sygn. 94), zarżdzenia i akty normatywne (sygn. 95-103,105), plany, sprawozdania i analizy (sygn. 106-150), prace naukowo-badawcze (sygn.151), serwis prasowy (sygn. 152), dokumentacja dot. wyborów (153-154,156), wizyta papieża (sygn. 155), dokumentacja związków zawodowych i POP PZPR (sygn. 157-158), współdziałanie z różnymi instytucjami (sygn.159-161), skargi (sygn. 162-164), kontrole i zalecenia pokontrolne (sygn. 165-181), sprawy kadrower i socjalno-bytowe (sygn.185-186,189), środki rzeczowe oraz dary przyjęte przez szpital od różnych instytucji (sygn. 190-192), dokumentacja inwestycji (sygn. 193), ochrona zdrowia (sygn. 194-196), nauczanie i szkolenia (sygn.187-188,199) Number of units in the group: 217
21/1408/0 Starostwo Powiatowe Częstochowskie 1927-1938 0 Unroll
Meldunki ze stanu bezpieczeństwa w powiecie częstochowskim sygn. 1 Wybory do Rady Miejskiej miasta Częstochowy sygn. 2 PPS - materiały z działalności sygn. 3 Legalne zrzeszenia społeczne - ankieta sygn. 4 Przekrój geologiczny do budowy mostu stałego na rzece Warcie pod Mstowem sygn. 5 Number of units in the group: 5
21/1409/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dn 19 września 1993 roku [1991] 1993 0 Unroll
akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Bodzentynie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wąchocku, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej Number of units in the group: 167
21/1410/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniach 5 i 11 listopada 1995 roku 1995 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach; Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice; Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu miast i gmin: Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Kunów, Małogoszcz, Miechów, Pińczów, Sędziszów, Skalbmierz, Stąporków, Suchedniów, Włoszczowa; Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gmin: Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Brody, Charsznica, Czarnocin, Daleszyce, Gnojno, Górno, Imielno, Kije, Koszyce, Kozłów, Krasocin, Książ Wielki, Łagów, Łopuszno, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Racławice, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Słaboszów, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Stopnica, Strawczyn, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wiślica, Wodzisław, Zagnańsk, Złota Number of units in the group: 81
21/1411/0 Akta Komisji do spraw Referendum Uwłaszczeniowego z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 roku 1996 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji ds. Referendum w Kielcach; Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice; Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu miast i gmin: Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Kunów, Małogoszcz, Miechów, Pińczów, Sędziszów, Skalbmierz, Stąporków, Suchedniów, Wąchock, Włoszczowa; Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu gmin: Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Brody, Charsznica, Czarnocin, Daleszyce, Gnojno, Górno, Imielno, Kije, Koszyce, Kozłów, Krasocin, Książ Wielki, Łagów, Łopuszno, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Racławice, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Słaboszów, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Stopnica, Strawczyn, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, Zagnańsk, Złota. Sprawozdania finansowe z wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum. Number of units in the group: 164
21/1412/0 Akta Komisji do spraw Referendum Konstytucyjnego z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 roku 1997 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji ds. Referendum w Kielcach; Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice; Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu miast i gmin: Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Kunów, Małogoszcz, Miechów, Pińczów, Sędziszów, Skalbmierz, Stąporków, Suchedniów, Wąchock, Włoszczowa; Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu gmin: Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Brody, Charsznica, Czarnocin, Daleszyce, Gnojno, Górno, Imielno, Kije, Koszyce, Kozłów, Krasocin, Książ Wielki, Łagów, Łopuszno, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Racławice, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sitkówka-Nowiny, Słaboszów, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Stopnica, Strawczyn, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, Zagnańsk, Złota Number of units in the group: 82
21/1413/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 roku 1997 0 Unroll
akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Bodzentynie, Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Wąchocku, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej. Sprawozdania finansowe z wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Number of units in the group: 170
21/1414/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 roku 1998-2002 0 Unroll
akta Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Kielcach; Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach; Powiatowych Komisji Wyborczych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie, Włoszczowie; Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju; Gminnych Komisji Wyborczych w: Gnojnie, Nowym Korczynie, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Stopnicy, Tuczępach, Wiślicy, Imielnie, Komisji Wyborczej dla Miasta i gminy w Jędrzejowie, Gminnych Komisji wyborczych w: Małogoszczu, Nagłowicach, Oksie, Sędziszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Sobkowie, Wodzisławiu, Bejscach, Czarnocinie; Komisji Wyborczej dla Miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej; Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowcu; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Skalbmierzu; Gminnych Komisji Wyborczych w: Bielinach, Bodzentynie; Komisji Wyborczych dla Miasta i Gminy w: Chęcinach, Chmielniku; Gminnych Komisji Wyborczych w: Daleszycach, Górnie, Łagowie, Łopusznie, Masłowie, Miedzianej górze, Mniowie, Morawicy, Nowej Słupi, Piekoszowie, Pierzchnicy, Rakowie, Sitkówce-Nowinach, Strawczynie, Zagnańsku, Fałkowie, Gowarczowie; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Końskich; Gminnych Komisji Wyborczych w: Radoszycach, Rudzie Malenieckiej, Słupi Koneckiej, Smykowie; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Stąporkowie; Gminnych Komisji Wyborczych w: Baćkowicach, Iwaniskach, Lipniku; Komisji Wyborczych dla Miasta i Gminy w: Opatowie, Ożarowie; Gminnych Komisji Wyborczych w: Sadowiu, Tarłowie, Wojciechowicach, Bałtowie, Bodzechowie, Komisji Wyborczych dla Miasta i Gminy w: Ćmielowie, Kunowie; Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim; Gminnej Komisji Wyborczej w Waśniowie; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Działoszycach; Gminnych Komisji Wyborczych w: Kijach, Michałowie; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Pińczowie; Gminnych Komisji Wyborczych w: Złotej, Dwikozach, Klimontowie, Koprzywnicy, Łoniowie, Obrazowie, Samborcu; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Sandomierzu; Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Zawichoście; Gminnych Komisji Wyborczych w: Bliżynie, Łącznej; Miejskiej Komisji wyborczej w Skarżysku-Kamiennej; Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku-Kościelnym; Komisji Wyborczych dla Miasta i Gminy w Suchedniowie; Gminnych Komisji Wyborczych w: Brodach, Mircu, Pawłowie; Miejskiej Komisji Wyborczej w Starachowicach; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy w Wąchocku; Gminnych Komisji Wyborczych w: Bogorii, Łubnicach, Oleśnicy; Komisji Wyborczych dla Miasta i Gminy w: Osieku, Połańcu; Gminnej Komisji Wyborczej w Rytwianach; Miejskiej Komisji Wyborczej w Staszowie; Gminnych Komisji wyborczych w: Szydłowie, Kluczewsku, Krasocinie, Moskorzewie, Radkowie, Seceminie; Komisji Wyborczej dla Miasta i Gminy we Włoszczowie. Number of units in the group: 530
21/1415/0 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Kielcach 1948-1975 0 Unroll
Kolegium Dyrektorów – protokoły z odbytych narad /sygn. 1-12/, Narady i Konferencje – protokoły z posiedzeń /sygn. 13-26/, Zarządzenia Naczelnego Dyrektora /sygn. 27-41/, Tymczasowa Organizacja oraz zakres działalności jednostek organizacyjnych /sygn. 42-56/, Sprawy Organizacyjne – organizacja wewnętrzna Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych /sygn. 57-62/, Sprawy Organizacyjne – organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich /sygn. 63-70/, Działalność Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych – sprawozdania /sygn. 71-77/, Działalność Inspektorów Nadzoru Budowlanego /sygn. 78-91/, Plany pracy oraz ich sprawozdania /sygn. 91-122/, Sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania opisowe /sygn. 123-129/, Analiza skarg i wniosków /sygn. 130-136/, Kontrole i Rewizje – protokoły oraz dokumentacja pokontrolna i porewizyjna /sygn. 137-157/, Budżety, bilanse oraz preliminarze budżetowe /sygn. 158-191/, Przebudowa i adaptacja oraz odbudowa Obiektów zabytkowych /sygn. 192-193/, Plany zagospodarowania przestrzennego oraz projekty techniczne i opisowe budownictwa mieszkaniowego i obiektów towarzyszących realizowanych budowli na terenie województwa kieleckiego. /sygn. 194-239/, Dokumentacja terenowo prawna /sygn. 240-246/. Number of units in the group: 246
21/1416/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego. Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Kielcach [1947] 1961-1972 [1979] 0 Unroll
15. Zawartość: Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego 1967 – 1970 (sygn. 1); konferencja kierowników sekcji OOM 1969 – 1971 (sygn. 2); sekcje: ekonomiczna, gospodarcza, przedmiotów zawodowych, oświaty dorosłych 1960 – 1962, 1966 – 1967 (sygn. 3 – 6); zarządzenia i wytyczne 1960 – 1965 (sygn. 7); regulamin pracy 1972 (sygn. 8); program działania i plany pracy 1965 – 1972 (sygn. 9 – 11); sprawozdania 1967, 1971 – 1972 (sygn. 12 – 13); budżety i bilanse 1968 – 1972 [1973] (sygn. 14 – 21); kontrole zewnętrzne 1965 – 1971 (sygn. 22); plany kursów, informacje, sprawozdania 1964 – 1968 (23); finał wojewódzkiego konkursu o PRL 1969 (sygn. 24); odczyty pedagogiczne 1968, 1971 (sygn. 25 – 27); informator o szkołach 1969 – 1970 (sygn. 28); inwentarze bibliotekarskie książek [1947] 1961 – 1972 (29 – 30); ochrona mienia i zapobieganie niegospodarności 1971 (sygn. 31) Number of units in the group: 36
21/1417/0 Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego - Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach [1967] 1973-1981 0 Unroll
Rada Społeczno – Naukowa 1973 – 1974 (sygn. 1); kolegium Dyrektora 1973 – 1973, 1977 (sygn. 2); komisje i zakłady kształcenia nauczycieli 1973 – 1975 (sygn. 3 – 6); konferencje i sesje naukowe 1973 – 1976, 1978 (sygn. 7 – 12); akty normatywne własne 1973 – 1977 (sygn. 13); programy i plany pracy oraz sprawozdania z działalności 1973 – 1980 (sygn. 14 – 25); preliminarze budżetowe, budżety i bilanse [1967] 1973 – 1980 (sygn. 26 – 46); sprawozdania statystyczne 1973 – 1980 (sygn. 47 – 49); opracowania indywidualne i zbiorowe z zakresu historii, oświaty 1973 – 1980 (sygn. 50 – 62); sprawy oświaty w prasie kieleckiej (bibliografia) 1973 – 1977 (sygn. 63); monografia zakładów kształcenia nauczycieli w województwie kieleckim 1974 (sygn. 64); sprawozdania kadrowe 1977 (sygn. 65); szkolenia 1978 (sygn. 66); baza lokalowa 1975 (sygn. 67); opracowania dotyczące: doskonalenia i kształcenia nauczycieli, szkół, badań oświatowych z różnych dziedzin przeznaczone dla nauczycieli, odczyty pedagogiczne, Nauczycielski Uniwersytet Radiowo Telewizyjny (NURT); plany i programy badań naukowych i oświatowych; zespoły, bibliografie 1973 – 1980 (sygn. 68 – 165); rada zakładowa 1973 – 1980 (sygn. 166); Państwowa Komisja Egzaminów Kwalifikacyjnych 1976 – 1977 (sygn. 167). Number of units in the group: 167
21/1418/0 Bank Spółdzielczy Majstrów Fabrycznych w Częstochowie 1938-1950 0 Unroll
Sprawozdania z działalności, bilanse, protokoły z rewizji, sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1419/0 Bank Spółdzielczy Przemysłowców i Kupców w Częstochowie 1936-1942, 1945, 1948 0 Unroll
Bilans otwarcia likwidacji Banku z 1941 roku 1936-1941 sygn. 1 Akta likwidacyjne Banku Spółdzielczego Przemysłowców i Kupców z o.o. w Częstochowie 1941-1942 sygn. 2 Number of units in the group: 2
21/1420/0 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Kielcach [1963] 1975-1991 0 Unroll
Organizacja własnej jednostki (statuty, regulaminy, struktury organizacyjne) 1975 – 1986 (sygn. 1 – 6); zbiór normatywów własnej jednostki (zarządzenia wewnętrzne, decyzje i dyspozycje dyrektora) 1975 – 1984 (sygn. 7 – 20); programy i plany działalności [1966] 1975 – 1990 (sygn. 21 – 50); plany i sprawozdania z konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych [1965] 1975 – 1985 (sygn. 51 – 76); plany i programy budownictwa, inwestycyjne 1975 – 1990 (sygn. 77 – 133); sprawozdania z produkcji materiałów budowlanych i inwestycyjne [1973] 1975 – 1991 (sygn. 134 – 175); sprawozdania dot.: m.in. zatrudnienia i funduszu płac, wypadków przy pracy, gospodarki torfowej, spółek wodnych, eksploatacji deszczowni 1975 – 1991 (sygn. 176 – 211); preliminarza budżetowe, budżety i bilanse 1976 – 1991 (sygn. 212 – 269); informacje dot. m.in. rozwoju budownictwa wiejskiego, realizacji wniosków ustalonych na posiedzeniach dyrekcji [1972] 1975 – 1979; plany pracy i analizy ekonomiczne 1978 – 1990 (273 – 287); informacje, oceny, analizy dot. działalności WZIR [1965] 1975 – 1980 (sygn. 288 – 310); dokumentacja archiwum zakładowego [1963] 1975 – 1984 (sygn. 311 – 314); kontrole zewnętrzne i jednostek podległych [1969] 1975 – 1990 (sygn. 315 – 338); fundusz płac i zatrudnienie 1978 – 1979 (sygn. 339 – 340); szkolenia [1974] 1975 – 1977 (sygn. 341); XX lecie działalności ZUP w woj. kieleckim 1985 (sygn. 342); PKZP 1975 – 1991 (sygn. 343 – 345); program inwestycji melioracyjnych powiatu Starachowice (dokumentacja geodezyjno – kartograficzna) 1972 – 1973 (sygn. 346 – 347); książki ewidencyjne urządzeń wodno – melioracyjnych [1942 – 1973] 1980 – 1990 (sygn. 348 – 352), programy inwenstycji melioracyjnych w województwie (sygn. 353-360). Number of units in the group: 362
21/1421/0 Rada Miejscowa Opiekuńcza w Zawierciu 1916-1921 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń 1916-1921 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1422/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Masłowie 1934 0 Unroll
allegata sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/1423/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górnie 1935-1940 0 Unroll
allegata 1935-1940 sygn 1-6 Number of units in the group: 6
21/1424/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skorzeszycach 1934-1939 0 Unroll
allegata 1934-1939 sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
21/1425/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krajnie 1921-1931, 1933-1934, 1936-1945 0 Unroll
allegata 1921-1931, 1933-1934, 1936-1945 sygn. 1-23 Number of units in the group: 23
21/1426/0 Księga metrykalna chrztów Parafii Rzymskokatolickiej Goleniowy 1740-1789, 1794-1796 0 Unroll
księga chrztów za lata sierpień 1740 - czerwiec 1789, wrzesień 1794 - grudzień 1796 sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/1427/0 Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich [1939]1946-2005 0 Unroll
: Konferencje Samorządu Robotniczego 1965 – 1979 (sygn. 1 – 10); organizacja przedsiębiorstwa (schemat organizacyjny, REGON) 1974, 1976 (sygn. 11 – 12); jednolity rzeczowy wykaz akt (sygn. 13); ewidencja zasobu archiwum zakładowego (spisy zdawczo – odbiorcze) 1953 – 1978 (sygn. 14 – 15); zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, instrukcje, regulaminy, dyrektywy 1960 – 1980 (sygn. 16 – 56); plany wieloletnia 1971 – 1975 (sygn. 57); plany techniczno – ekonomiczne 1965 – 1978 (sygn. 58 – 70); bilanse 1949 – 1979 (sygn. 71 – 103); analizy rocznej działalności 1976 – 1977 (sygn. 104 – 105); orzeczenia biegłych dot. bilansów 1962 – 1979 (sygn. 106 – 122, 164); zestawienia zbiorcze spisów z natury 1956 (sygn. 123); sprawozdania GUS 1963 – 1979 (sygn. 124 – 140); monografia KZO 1945 – 1965 (sygn. 141); nadanie Orderu Sztandaru Pracy II Klasy 1977 (sygn. 142 – 143); życzenia i podziękowania 1971 – 1979 (sygn. 144); kontrole zewnętrzne 1951 – 1979 (sygn. 145 – 149); przyjęcie i zdanie funkcji dyrektora (protokóły zdawczo – odbiorcze) 1950 – 1951 (sygn. 150); komisja społecznych przeglądów wiosennych 1972, 1974 (sygn. 151 – 152); BHP 1977 – 1978 (sygn. 153); działalność socjalno – bytowa [1947] 1948 – 1975 (sygn. 154 – 156); cennik 1975 – 1976 (sygn. 157); sprawozdanie z realizacji i przeglądów konstrukcji wyrobów 1975 (sygn. 158); książki spływu produkcji 1970 – 1978 (sygn. 159 – 163) Number of units in the group: 436
21/1428/0 Sąd Gminny 1-go Okręgu powiatu kieleckiego w Bodzentynie 1912-1914 [1926] 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku i odwołania do Zjazdu Sędziów Pokoju i Sądu Okręgowego sygn 1-5 Number of units in the group: 5
21/1429/0 Komitet Ratunkowy miasta Kielc [1914] 1915-1918 0 Unroll
Sprawozdanie z działalności Obywatelskiego Komitetu Ratunkowego m. Kielc za półrocze 1 grudnia 1914 r. do 1 czerwca 1915 r. sygn. 1 Księga protokołów posiedzeń Kieleckiego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego sygn. 2 Przepisy organizacyjne Komitetu Ratunkowego m. Kielc sygn. 3 Księga protokołów Komitetu Ratunkowego m. Kielc sygn. 4 Protokół posiedzenia członków Wydziału Aprowizacyjnego Komitetu Ratunkowego Obywatelskiego m. Kielc sygn. 5 Przychody i rozchody Komitetu Obywatelskiego i Komitetu Ratunkowego sygn. 6 Kartki żywnościowe Komitetu Aprowizacyjnego sygn. 7 Wzory odcisków pieczęci Komitetów Ratunkowych i Rady Opiekuńczej powiatu kieleckiego, Polskiej Centrali Zbożowej w Kielcach, Aprowizacji w Kielcach sygn. 8 Number of units in the group: 9
21/1430/0 Sąd Gminny w Dąbrowie 1865-1875 0 Unroll
Księga zaskarżeń i wydawanych wyroków przez sąd Gminy Dąbrowa od roku 1864 do 1868 sygn. 1 Ksiega spraw sądowo - policyjnych i sądowo - cywilnych w gminie Dąbrowa z roku 1867 do 1869 roku sygn 2 Kniga reśenij gminnago suda gminy Dombrova 1869 god sygn. 3 Kniga reśenij gminnych sudov Dombrovskoj gminy keleckago uezda Keleckoj Gubernii na 1870 - 1871 god sygn. 4 Kniga reśenij gminnych sudov Dombrova 1871 god sygn. 5 Kniga reśenij gminnych sudov Dombrovskoj gminy na 1873 - 1874 god sygn. 6 Kniga dlja zapiski prigovorov gminnago suda Dombrovskoj gminy na 1875 god sygn. 7 Number of units in the group: 7
21/1431/0 Sąd Gminny w Mniowie 1869-1876 0 Unroll
Kniga prigovorov Gminnago Suda po Gmine Mniov 1869 - 1871 sygn. 1 Księga spraw policyjnych i cywilnych na 1871 - 1873 rok sygn. 2 Kniga dlja zapisyvanija prigovorov Gminnago Suda Gm. Mniov na 1873 - 1875 god sygn. 3 Kniga prigovorov Gminnago Suda na 1875 god Gminy Mniov na 1875 - 1876 god sygn. 4 Number of units in the group: 4
21/1432/0 Sąd Gminny w Samsonowie 1866-1876 0 Unroll
Księga wyroków gminnych sądów wydanych w sprawach cywilnych i policyjnych z 1866 - 1868 sygn 1 Księga spraw sądowo - policyjnych i sądowo - cywilnych z 1868 roku sygn. 2 Kniga dlja zapiski prigovorov Samsonovskago Gminnago Suda v tećeni 1869 - 1870 goda sygn. 3 Reśenija Suda Gminy Samsonov 1871 - 1872 sygn. 4 Kniga reśenij Samsonovskogo Gminnago Suda na 1873 - 1874 god sygn.5 Kniga reśenij Samsonovskago Gminnago Suda na 1876 god sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/1433/0 Sąd Pokoju w Szydłowcu 1851 0 Unroll
Repertorium regulacji hipotecznej nieruchomosci miasta i powiatu szydłowieckiego (Skarżysko, Szydłowiec, Bliżyn, Bzin) sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1434/0 Kielecka Gubernialna Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 1803-1902 0 Unroll
Akta poszczególnych radców dotyczące dóbr ziemskich oraz rejestry pomiarowe dotyczące dóbr ziemskich Łopuszna, Goleniowy, Krzepin, Ojsławice, Jurków, Wilczkowice, Morsko, Brynica, Chełmce, Jaworznia, klucz maleszowski, Oblęgor, Wólka Kłucka, Ostrów dobra przyznane Mikołajowi Milutinowi, dokumenty kolei Iwangrodzko Dąbrowskiej później Dęblińsko Dąbrowskiej, podział majątku hrabiów Potockich (klucz Chrząstów), Gołuchowy, rejestr dóbr suprymowanych po Cystersach Jędrzejowskich, dobra Krasna, rejestr pomiarowy z miasta powiatowego Miechów, rejestr majoratu Chęciny, Polichno, Podzamcze, rejestr wsi Mejszty i Usiejnie, gubernia augustowska. Sygn 1-27 Number of units in the group: 27
21/1435/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Rad Gmin z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 roku 1994 [1998] 0 Unroll
zebrania wiejskie w miejscowościach: Adamek, Czarniecka Góra, Wielka Wieś, Krasna, Furmanów, Wąglów, Wólka Plebańska, Duraczów, Wólka Zychowska, Błotnica, Smarków, Luta, Świerczków, Mokra, Niekłań Mały, Niekłań Wielki, Janów, Odrowąż, Boków, Gustawów, Bień, Kamienna Wola, Czarna, Modrzewina, Hucisko, Piasek, Pardołów, Komorów, Błaszków, Nadziejów, Lelitków, Kozia Wola; regulamin organizacyjny; dyspozycje, decyzje i zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy; plany pracy; budżety; plany społeczno – gospodarcze; sprawozdania i analizy dotyczące planów. Wybory do rad gmin (informacja o protestach wyborczych, porządkowanie i aktualizaja rejestru wy6borców), radni województwa kieleckiego kadencja 1994-1998 Number of units in the group: 217
21/1436/0 Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie 1973-1990 0 Unroll
zebrania wiejskie w miejscowościach: Adamek, Czarniecka Góra, Wielka Wieś, Krasna, Furmanów, Wąglów, Wólka Plebańska, Duraczów, Wólka Zychowska, Błotnica, Smarków, Luta, Świerczków, Mokra, Niekłań Mały, Niekłań Wielki, Janów, Odrowąż, Boków, Gustawów, Bień, Kamienna Wola, Czarna, Modrzewina, Hucisko, Piasek, Pardołów, Komorów, Błaszków, Nadziejów, Lelitków, Kozia Wola; regulamin organizacyjny; dyspozycje, decyzje i zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy; plany pracy; budżety; plany społeczno – gospodarcze; sprawozdania i analizy dotyczące planów Number of units in the group: 115
21/1437/0 Sąd Pokoju w Końskich 1872-1873 0 Unroll
Wypisy wierzytelne z akt notarialnych dotyczące ustanowienia opieki nad nieletnimi dziećmi po Wincentym Rogójskim i sprzedaży folwarku Plenna vel Wymysłów Gmina Radoszyce, 1872-1873, sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/1438/0 Sąd Gminny 3-go okręgu powiatu koneckiego w Końskich 1905-1917 0 Unroll
Spłaty zadłużeń i pokwitowania sygn 1-2 Dzienniki spraw Sądu sygn 3-5 Number of units in the group: 5
21/1439/0 Areszt Śledczy w Kielcach 1960-1994 0 Unroll
Protokóły zdawczo – odbiorcze przekazania akt 1970 – 1976 (sygn. 1); kontrole 1970 – 1976 (sygn. 2); bilanse 1974 – 1976 (sygn. 3); skargi i wnioski 1973 – 1977 (sygn. 4); zasady wynagradzania 1971 – 1976 (sygn. 5); wypadki przy pracy zbiorowe 1976 – 1977 (6); raporty sp4ecjalne dotyczące ucieczek więźniów 1976 – 1977 (sygn. 7); roczne plany pracy 1975 – 1978 (sygn. 8); zarządzenia wewnętrzne własne 1976 – 1978 (sygn. 9) Number of units in the group: 67
Showing 1,486 to 1,530 of 3,508 entries.