Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1701/0 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego w Siedlcach [1980] 1992-1998 [2002] 0 Unroll
Na dokumentację składa się: I. Dokumentacja odziedziczona po Wojewódzkim Specjaliście ds. Farmacji z lat 1982-1988: Działalność Wojewódzkiego specjalisty ds. farmacji 1982-1988 sygn.1, -Protokóły kontroli, zarządzenia pokontrolne 1983 sygn. 2 II. Dokumentacja własna Inspektoratu: Organizacja, regulaminy 1992-1996 sygn. 3-4, Plany działania i sprawozdania z wykonania, sprawozdania GUS 1993-1999 sygn. 5-8, -Bilans i sprawozdania 1993-1998 sygn. 9-10, -Plany finansowe i budżetowe 1994-1998 sygn. 11-12, Analiza skarg i wniosków 1996-2000 sygn. 13, -Kontrole NIK 1993-1994 sygn.14, Ewidencja aptek 1996-1998 sygn. 15, III. Przykładowa dokumentacja nadzorowanych aptek i firm farmaceutycznych (zakład produkcyjny, hurtownia farmaceutyczna, apteka, punkt apteczny 1990-2002 sygn. 16-21, nab. 4600/2012 Materiały dotyczące koncesji na prowadzenie aptek i punktów aptecznych 1990-1998 - 3 j.a0,10 mb, nab. 4788/2013- 12 ja. 0,20 mb wybrane koncesje na prowadzenie aptek, hurtowni farmacetycznych Number of units in the group: 36
62/1702/0 Akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Okręgu Wyborczego nr 17 i wyborów do Sejmu z Okręgu Wyborczego nr 18 przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 roku 2001-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 50
62/1703/0 Akta Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Siedlcach z wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej przeprowadzonych 8 października 2000 roku 2000-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 11
62/1704/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Siedlcach 1991-1995 0 Unroll
nab. 3563/06 (10 j.a. 0,08 mb - akta organizacyjne Biura) nab. 3685 - 1 j.a. Organizacja Woj.. Biura Wyb. 1995, nab. 4238/10 -75 ja. 1,50 mb dokumentacja z wyborów samorządowych 1994, nab. 4579/2012 - 188 j.a. 2,50 mb wybory do Sejmu i Senatu z 1993r., nab. 4701/2013 - wybory 1991 spis nr 1 do Sejmu - 66 ja. 1,55 mb, spis nr 2 do Senatu- 65 ja. 0,90 mb Number of units in the group: 405
62/1705/0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Łukowskiej 1953-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 13
62/1706/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Siedlcach [1973] 1975-1998 0 Unroll
nab. 3582/2006 - 682 j.a. 14,60 mb 3611/06 - 764 j.a. 28,00 mb, 3640/07.03.30 - 859 j.a. 32,4 mb nab. 3712/07- 1 j.a. Stałe badania demograficzne gospodarstw wiejskich- pisma, wytyczne 1991 Number of units in the group: 2306
62/1707/0 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach 1991-1998 0 Unroll
Narady Działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego 1996-1998 sygn. 1-3, Narady własnej jednostki 1994-1995 sygn. 4, Spisy zdawczo-odbiorcze 1991-1998 sygn. 5, Sprawozdania budżetowe 1991-1998 sygn. 6-12, Sprawozdania z wypadków przy pracy 1992-1996 sygn. 13-17, Sprawozdania z działalności ośrodków rejonowych i działów 1991-1998 sygn. 18-23, Programy zbiorcze 1992-1998 sygn. 24-29, Zbiór aktów normatywnych Dyrektora 1991-1998 sygn. 30, Plany roczne 1997 sygn. 31, Siedlecki Informator Rolniczy 1991 –1998 sygn. 32-39, Ulotki 1991-1998 sygn. 40-47, Wywiady i informacje prasowe 1997-1998 sygn. 48-49, Imprezy własne- Dni z Doradztwem Rolniczym 1997-1998 sygn. 50-53, Imprezy własne- konkursy 1997-1998 sygn. 54, Wycinki prasowe 1996-1997 sygn. 55, Plakaty zaproszenia 1995-1997 sygn. 56, Współdziałanie ze Społecznymi Radami Doradztwa 1992-1998 sygn. 57-60, Seminaria, szkolenia, degustacje 1998 sygn. 61, Budżet i jego realizacja 1991-1998 sygn. 62-69, Realizacja funduszy innych jednostek 1995-1998 sygn. 70-74 Number of units in the group: 74
62/1708/0 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Siedlcach z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 1975-1999 0 Unroll
nab. 3589/06 (7 j.a.), sprawozdania roczne GUS 1977-1982, nab. 3666/07 - 25 j.a. Zarządzenia dyrektora nab. 3721/07 73 j.a. 0,60 mb, nab. 4036/09 - 36 ja. 0,30 mb, Plany i sprawozdania z konserwacji urządzeń, inwestycji, protokóły z narad rejonowych, załatwianie skarg Number of units in the group: 142
62/1709/0 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Siedlcach 1953-2004 0 Unroll
Dokumentacja Walnego Zgromadzenia członków (protokóły, uchwały, materiały) 1967-2001 sygn.1-33, Książki protokółów i inna dokumentacja Rady Nadzorczej 1953-1992 sygn. 34-44, Komisja Rewizyjna 1979-1997 sygn. 45, Zarząd Spółdzielni (protokóły, materiały, składy osobowe) [1953]1963-2002 sygn. 46-60, Regulaminy organizacyjne i instrukcje (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja w sprawie podziału zysków ) 1969-1996 sygn. 61-66, Statut Spółdzielni 1983-1995 sygn. 67-69, Postanowienia sądowe w sprawie zmian w rejestrze 1953-2002 sygn. 70-71, Rejestry członków 1952-1998 sygn. 72-75, Bilanse i sprawozdania finansowe 1960-1999 sygn. 76-117, Sprawozdania GUS z zatrudnienia i finansów 1990-1997 sygn. 118-119, Sprawy nieruchomości 1986-1993 sygn. 120-123, Analiza skarg 1984-1985 sygn.124, Protokóły z kontroli i lustracji 1975-2004 sygn. 125-135, Wykaz zlikwidowanych zakładów rzemieślniczych 1956-1985 sygn. 136, Deklaracje i akta członkowskie, skorowidz 1955-1998 sygn. 137-146, Projekt techniczny magazynu 1968 sygn. 147 Number of units in the group: 147
62/1710/0 Fabryka Narzędzi Skrawających "FENES" w Siedlcach 1970-1996 0 Unroll
nab. 3598/06 Zarządzenia, Polecenia, Okólniki Dyrektora Fabryki i Kombinatu - 97 j.a., 0,90 mb, nab. 3751/08 -12 j.a. 0,10 mb Sprawozdania GUS, nab. 3784/08 - 9 j.a. 0,10 mb sprawozdania finansowe 1985-1994 Number of units in the group: 118
62/1711/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borowiu powiat Garwolin 1889-1912 550 Unroll
księga urodzeń 1890-1905 (do nr 42), księga urodzeń od aktu nr 43 z 1905 roku do 1912 sygn. 1, 3, księga małżeństw 1889-1908 (z 1889 tylko indeks) sygn. 2 Number of units in the group: 3
62/1712/0 Cukrownia "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim 1945-2003 0 Unroll
Regulaminy 1975,1977 sygn.1 – 2, instrukcja magazynowa 1978,1986 sygn. 3, dokumenty dotyczące rejestracji 1990-1992 sygn. 4 – 5, propozycje struktury organizacyjnej 1990 sygn.6, zarządzenia i okólniki 1945, 1948-1958,1960,1981-1982,1984-1989,1991-1995 sygn. 7 – 26, protokóły zebrań dyrektorów 1945, sygn.27, rozwój i organizacja cukrowni 1953-1955,1969,1986 sygn.28 – 31, protokóły z narad 1949-1957, 1991, 1995 sygn.32 – 41, rada pracownicza 1989-1992 sygn.42 – 49, składnica akt 1955-1973, 1983-1988 sygn.50 – 53, plan 5 letni 1961-1965 sygn.54, plan finansowy 1951, 1955-1961, 1967-1968 sygn.55 – 64, plan funduszu płac 1954-1955 sygn.65, plany inwestycyjne 1956, 1958, 1960-1962 sygn.66, plan kosztów 1954-1961,1963, 1965, 1966, 1968 sygn.67 – 82, plan produkcji 1951, 1953, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1978-1982 sygn. 83 – 93, plan rzeczowo-finansowy 1958,1962 sygn.94-95, plan techniczno-przemysłowy 1952 sygn.96, plan techniczno-ekonomiczny 1966-1981 sygn.97 – 98 , plan zaopatrzenia 1965-1959 sygn.99 – 102, plan zatrudnienia 1951,1953 sygn.103 – 104, projekt planu przemysłowego 1954 sygn.105, sprawozdania finansowe, 1947, 1952, 1974, 1976, 1977 sygn.106 – 110, sprawozdania wynikowe 1961-1962 sygn.111 – 114, sprawozdanie z gospodarki mieszkaniowej 1971-1973, 1976-1980 sygn.115, sprawozdania z inwestycji 1960-1961 sygn.116 – 118, sprawozdania z kontraktacji 1963-1969 sygn.119 – 125, sprawozdania z funduszu socjalnego 1980-1986 sygn. 126, sprawozdania ze sprzedaży 1971-1972 sygn.127, sprawozdania finansowe różne 1968, 1976, 1991, 1992, 1995 sygn.128 –130, sprawozdania techniczne1957, 1975-1989 sygn.131 – 132, kadry sprawozdawczość 1948, 1949 sygn. 133 – 134, analiza gospodarczo-ekonomiczna 1954, 1963, 1965-1968, 1976,1978, sygn.135-142, analizy techniczne 1950, 1958 sygn.143 – 144, skargi i wnioski 1954-1962, 1977-1982 sygn.145 – 147, wycinki prasowe 1972-1973 sygn.148, zarządzenia pokontrolne 1951-1956 sygn.149 – 154, protokóły kontroli 1945, 1956-1968, 1971-1973, 1975-1978, 1980, 1988-1995 sygn.155 – 171, preliminarz finansowo-gospodarczy 1948-1949 sygn.172, bilans 1945, 1952, 1955-1967, 1997-1999 sygn.173 – 194, badanie bilansu 1957, 1965, 1968, 1969, 1972-1975 sygn.195 – 202, rewizja oszczędnościowa do planu 1960 sygn.203, sprawozdania roczne 1946, 1947, 1954, 1963 sygn.204 – 207, ankiety przedsiębiorstwa 1998 sygn.208, cennik 1982-1985, 2002 sygn. 209 – 211, punkty skupu 19601-1970 sygn. 212 – 216, inwentaryzacja 1960 sygn.217, inwestycje 1958-1960, 1962 sygn.218 – 222, kalkulacja kosztów 1997-1999 sygn.223, melioracje 1961 sygn.224, sprawy plantacji 1962-1969 sygn.225-233, majątek cukrowni 1948 sygn. 234, budownictwo mieszkaniowe 1959, 1984 sygn.235 –236, środki trwałe 1960 sygn.237 – 240, rozbudowa cukrowni 1956, 1958-1975 sygn.241 – 244, normalizacyjna komisja problemowa 1994 sygn. 245, nab. 3877/09 dok. aktowa 249 j.a. 3,10 mb, nab. 3878/09 dok. techn. 14 j.a. 0,20 mb Number of units in the group: 508
62/1713/0 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Siedlcach [1943] 1945-1951 0 Unroll
nab. 3606/06 Księgi ewidencyjne materiałów geodezyjno-kartograficznych 1. wsi Kamianki, Przesmyki, Raczyny, Zawady gm. Przesmyki, 2. Wsi i gm. Łysów, 3. Suchodół Wielki gm. Stok Ruski, 4. Wojnów gm. Stok Ruski 4 ja. włączone w 2009r: opisy nieruchomości rolnych opuszczonych gm. Huszlew, gm. Kornica, Gm. Łysów, gm. Olszanka Number of units in the group: 8
62/1714/0 Sąd Pokoju w Garwolinie 1920-1920 0 Unroll
Akta sprawy cywilnej C 242/20 z powództwa Zofii Zadrożnej przeciw Katarzynie Gawinkowej, Katarzynie Pacek, Mariannie Gawinkowej i in. O podział majątku po Andrzeju Gawinku 1920 Number of units in the group: 1
62/1715/0 Mińsko-Mazowieckie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Mińsku Mazowieckim 1952-1969 0 Unroll
Sprawy majątkowe Cegielni Królewiec 1952-1966 sygn.1-2 Bilans 1952-1957,1962,1964-1969 sygn. 3-16, 24, 25 Sprawozdania finansowe 1959-1960 sygn.17-19 Dokumentacja techniczna 1968-1969 sygn.20-23 Number of units in the group: 25
62/1716/0 Sędzia Pokoju w Węgrowie 1877-1911 0 Unroll
Księga kasowa, 1877-1884, sygn.1, Akta spraw cywilnych, 1898-1911, sygn.2-88, Akta spraw karnych, 1892-1911, sygn.89-94 Number of units in the group: 94
62/1717/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ostrówku powiat Garwolin 1895-1934 144 Unroll
Księga urodzeń 1896-1904, po niezbyt fachowej konserwacji, zły stan papieru, brak dolnej części kart sygn.1, Dokumenty do akt stanu cywilnego (dokonane w 1968 r. sprostowanie aktu nr 26/1902) sygn.2, księga małżeństw (unikat) 1896-1925, sygn.3, księga małżeństw (unikat) 1926-1934, sygn.4, księga zgonów (unikat) 1903-1926, sygn.5, akta zbiorowe do księgi małżeństw z 1916 (sprostowanie akt nr 6/1916), sygn.6 Number of units in the group: 6
62/1718/0 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Miętnem [1974-2002] 2003-2006 [2007] 0 Unroll
„Dwór Polski” Ośrodek Doskonalenia Kadr w Pęcicach [1974] 1984 – 2002,sygn. 1 – 47, 47 j.a. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Miętnem 1984 – 2002 sygn. 48 – 135 , 88 j.a. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Miętnem,[ 1984 ] 2003 – 2006 [ 2007 ]sygn. 136 – 181, 46 j.a. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Miętnem w Likwidacji. 2006-2007 sygn. 182-185 Number of units in the group: 185
62/1719/0 Akta stanu cywilnego Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Żeliszewie 1906-1917 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw zgonów 1906-1917 sygn.1-7, 12 [wklejone dokumenty do akt małżeństw 1906-1911, 1913], sygn. 14, 16, 17, akta zbiorowe 1909-1913, 1917 sygn. 8-11, 13, 15, 18 Number of units in the group: 18
62/1720/0 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Żelkowie 1961-2000 [2004] 0 Unroll
nab. 3664/07 - 46 ja. 0,70 mb, nab.4171/10 - 70 j.a. 0,80 mb, nab. 4184/10 - 42 j.a. 0,40 mb Number of units in the group: 158
Showing 1,701 to 1,720 of 1,973 entries.