Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1157/0 Sąd Grodzki w Bodzentynie [1938] 1940-1944 [1945] 0 Unroll
repertoria spraw cywilnych, skorowidz spraw karnych, terminarz C, akta spraw cywilnych C o dział spadku, zwrot nieruchomości rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności Number of units in the group: 42
21/1158/0 Sąd Grodzki w Bodzentynie 1945-1948 0 Unroll
Repertoria spraw cywilnych i karnych Akta spraw cywilnych "C" - wprowadzenie w posiadanie, dział spadku, przywrócenie zakłoconego posiadania Akta spraw cywilnych "Co" - zabezpieczenie dowodów Akta spraw cywilnych "Ns" - sprostowania i odtworzenia aktów metrykalnych Akta spraw cywilnych "Zg"- stwierdzenie zgonu, uznanie za zmarłego Akta spraw cywilnych "Sp" - stwierdzenie praw do spadku Number of units in the group: 168
21/1159/0 Sąd Grodzki w Kielcach [1931] 1940-1944 0 Unroll
repertoria spraw cywilnych, spraw karnych, skorowidze spraw cywilnych, akta spraw cywilnych - C, E, Kl, Co ( podział spadku, wprowadzenie w posiadanie, eksmisja z gruntu, rozgraniczenie, zawieszenie egzekucji komorniczej, udzielenie moratorium, przepisanie klauzli wykonalności lub jej nadanie, zawiadomienia o zgonach Number of units in the group: 312
21/1160/0 vacat - Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kielcach - przeniesiono do zespołów : 491, 666, 917, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1161/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ćmińsku 1955-1972 0 Unroll
sesje, posiedzenia komisji, posiedzenia prezydium, uchwały, zebrania wiejskie, protokoły z kontroli, budżety, programy rozwoju gromady, plany gospodarcze, sprawozdania i analizy z realizacji zadań gospodarczych, realizacja czynów społecznych, sprawa chałupy zabytkowej w Ćmińsku Nr 12, program wyborczy FJN. Number of units in the group: 31
21/1162/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Słupi 1973-1990 0 Unroll
sesje-1973-1990-sygn.1-21-protokoły z posiedzeń,uchwały,plany pracy,materiały na sesje; zespoły radnych-1980-1982-sygn.22;posiedzenia komisji-1973-1990-sygn.23-44-rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia, rozwoju społeczno-gospodarczego, gospodarki finasowej i ochrony środowiska,rolnictwa i gospodarki żywnościowej,ładu i porządku publicznego,wychowania, oświaty,kultury i spraw socjalnych,samorządu mieszkańców;Gminny Komitet Kontroli Społecznej-1978-1984-sygn.45-46-protokoły,plany pracy,sprawozdania,postanowienia;prezydium-1973-1990-47-54-protokoły,plany pracy,materiały na posiedzenia;akta samorządów mieszkańców-1973-1989-sygn.55-75;uchwały GRN-1978-1990;kontrole-1978-1987-biura GRN;iformacje statystyczne o zmianach w składach osobowych i działalności społecznej GRN-1978-1990-sygn.82,odznaczenia państwowe i regionalne-1978-1990-sygn.82a-82b-wnioski i rejestry;kwestionariusze radnych-1984,1988. Number of units in the group: 86
21/1163/0 Urząd Gminy w Nowej Słupi 1973-1990 0 Unroll
narady pracowników-1975-1977,1983-1990-sygn.1-4;regulaminy organizacyjne-1980,1982,1984-sygn.5-7-funkcjonowania kontroli wewnętrznej;przewidywane zagrożenia związane z zawieszeniem stanu wojennego-1983-sygn.8;zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy-1975-1989;programy działania Naczelnika Gminy-1978-1988-sygn.14-16;okresowe plany pracy UG i komórek organizacyjnych-1983-1988-sygn.17-24;sprawozdania statystyczne-1973-1989-sygn.25-28-z realizacji czynów społecznych, zatrudnienia i płac,stanu i ruchu ludności,spraw komunalnych,mieszkaniowych,inwestycyjnych i innych;akta dotyczące przekazania sołectwa Wola Zamkowa do gminy Łagów-1984-sygn.29;analizy i oceny skarg i wniosków,sprawozdania-1977-1989-sygn.30;kontrole problemowe-1973-1989-sygn.protokoły,zalecenia i ich realizacja;informacje okresowe o bieżącej sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej-1990-sygn.40;wnioski o odznaczenia pracowników-1982-1987-sygn.41;akta dotyczące nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"-1974-1979-sygn.42;plany szkolenia pracowników-1982-1986-sygn.43;dokumentacja techniczna-[1971]1974-1989-sygn.44-56;budżety gminy i sprawoizdania z wykonania budżetów-1973-1989-sygn.57-73;plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy-1977-1985-sygn.74-79;program rozwoju Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowej Słupii-1976-sygn.80;realizacja planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy-1975-1989-sygn.81-86--narady koordynacyjne,sprawozdania,informacje; roczne plany czynów społecznych-1974-1988-sygn.87;sprawozdania z realizacji czynów społecznych-1974-1988-sygn.88-89;akta dotyczące utworzenia Muzeum Górnictwa w Rudkach-1973-sygn.90;akta dotyczące działalności stowarzyszeń i organizacji na terenia gminy-1978-1988-sygn.91-98-koła gminnego ZBOWiD,oddziały Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,Gminnej organizacji ORMO,Gminnego koła LOK,koła PKPS,koła Polskiego Związku Wędkarskiego przy ZUCH "Metalchem" w Rudkach,gminnego koła LOP,rejonowego koła Towarzystwa Planowania Rodziny;nadzór nad stowarzyszeniami-1979-1988-sygn.99;uroczyste nadanie imion dzieciom-1973-1979-sygn.100;ewidencja dróg na terenie gminy-1976;ewidencja urządzeń wodnych,zbiorników małej retencji-1977-sygn.102;gminny harmonogram poprawy stanu sanitarno-higienicznego do 1990 roku i jego realizacja-1986-1989-sygn.103;opieka nad cmentarzami wojennymi,działalność Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa-1981-1988;roczne plany rozwoju wiejskiego budownictwa indywidualnego-1977-1978-sygn.105;informacje o miejscowych punktach eksploatacji kopalń-1987-1988-sygn.106;akta dotyczące pomocy społecznej-1979-1990-sygn.107-109-roczne bilanse potrzeb i środków,sprawozdania i informacje,zespół koordynacyjny ds. opieki społecznej. Number of units in the group: 109
21/1164/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach 1974-1990 0 Unroll
sesje WRN-1974-1990-sygn.1-102-protokoły z posiedzeń;prezydium WRN-1974-1990-sygn.103-382;protokoły z posiedzeń;komisje WRN-1974-1990-Administracji i Porządku Publicznego;Gospodarki Komunalnej,komunikacji i Łączności;Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;Kultury Fizycznej i Turystyki;Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego;Samorządu Mieszkańców;Produkcji Rolnej;Rolnictwa , Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej;Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej;Zagospodarowania Przestrzennego;Rady Społeczno-Gospodarczej;Spraw Ochrony Środowiska;Wychowania,Oświaty,Nauki i Kultury;Rady Społecznej Szkół Wyższych;Zaopatrzenia,Drobnej Wytwórczości,Usług i Rzemiosła;Zaopatrzenia Ludności i Usług;Zdrowia,Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska;Wojewódzki Komitet Kontroli Społecznej; ds. Samorządu; nadzór nad stowarzyszeniami-1984-1988-sygn.504;pisma biura WRN-1988-1990-sygn.505;wystąpienia do naczelnych organów-1986-1990-sygn.506. Number of units in the group: 578
21/1165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełmcach [1954] 1955-1962 0 Unroll
sesje GRN-1954-1961-sygn.1-2-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1956-1961-sygn.3,4a-finansowo-budżetowej, rolnictwa i zaopatrzenia ludności; posiedzenia Prezydium - 1955-1961-sygn.4,5-6 - protokoły;budżet i jego wykonanie-1954-1962-sygn.7-8 Number of units in the group: 9
21/1166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strawczynie 1955-1972 0 Unroll
sesje GRN-1958-1971-sygn.1-6-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1955-1970-finasowo-budżetowej,rolnictwa i zaopatrzenia ludności,mandatowej,ochrony mienia gromadzkiego;posiedzenia Prezydium-1960-1970-protokoły,uchwały;zebrania wiejskie-1955-1963-sygn.15-16-protokoły z zebrań i narad roboczych;kontrole zewnętrzne-1961-1972-sygn.17-protokoły i zarządzenia pokontrolne;sprawozdania gospodarcze-1962-1972-sygn.20-25-opisowe i statystyczne;plany gospodarcze-1962-1972-sygn.18-19,26-28,32,-również programy,wiejskie programy rozwoju rolnictwa;budżet gromady-1952-1972-sygn.29-31;akta dotyczące rejestracji Kółek Rolniczych-1957-1972-sygn.33. Number of units in the group: 33
21/1167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Promniku [1954] 1955-1968 0 Unroll
sesje GRN-1954-1958-sygn.1-2-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1955-1968-3-4-finansowo-budżetowej,kultury,oświaty i spraw socjalnych;posiedzenia Prezydium-1955-1958-sygn.5-protokoły uchwały;budżet Gromady-1955-1958-sygn.6;klasyfikacja gruntów-1955-1958-sygn.7. Number of units in the group: 7
21/1168/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej 1955-1959 0 Unroll
Posiedzenia Prezydium-1955-1959-sygn.1-protokoły,uchwały;budżet Gromady-1956-1959-sygn.2. Number of units in the group: 2
21/1169/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Oblęgorku 1955-1972 0 Unroll
sesje GRN -1957-1971-sygn.1-5-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1966-1971-sygn.6-9-drogowej i mienia gromadzkiego, mandatowej,finansowo-budżetowej,rolnictwa i zaopatrzenia ludności,oświaty i kultury;posiedzenia Prezydium-1955-1972-sygn.10-15-protokoły,uchwały;zebrania wiejskie-1955-1971-sygn.16-protokoły;plany gospodarcze-1964-1972-sygn.17-18-również plany rozwoju rolnictwa;sprawozdania gospodarcze-1964-1972-sygn.19-opisowe i statystyczne;budżet i jego wykonanie-1955-1972-sygn.20-23;kontrole i zarządzenia pokontrolne-1959-1972-sygn.24,26,28,-protokoły i zalecenia;zmiany gospodar.rolnych PFZ,klasyfikacja gruntów-1958-1971-sygn.25,27. Number of units in the group: 28
21/1170/0 Gminna Rada Narodowa w Zagnańsku 1973-1990 0 Unroll
sesje GRN -1973-1990-sygn.1-23-protokoły,uchwały,informacje;posiedzenia Prezydium-1973-1990-protokoły,informacje,sprawozdania;komisje GRN-1984-1990-sygn.46-61-protokoły z posiedzeń,kontroli,plany pracy,oceny,informacje;spotkania z wyborcami-1975-1989-sygn.62;zebrania wiejskie,sołtysi-1975-1988-sygn.63-79-protokoły,uchwały,realizacja uchwał;sprawozdania z działalności Rady-1985-1990-sygn.80;skargi i wnioski-1973-1990-sygn.81;skład osobowy Rady-1973-1990-sygn. 82;kwestionariusze radnych-1976-1977-sygn.83. Number of units in the group: 83
21/1171/0 Urząd Gminy w Zagnańsku [1951]1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji stałych-1985,1988-1989-sygn.1-2;realizacja uchwał rady-1978-1988-sygn.3;zebrania wiejskie-1974-1988-sygn.4-12-wybory sołtysów;komisja do walki ze spekulacją-1987-sygn.13-meldunki z działalności;narady-1973-1989-sygn. 14-17-robocze,koordynacyjne,partyjno-służbowe;statut-1976-sygn.18;regulaminy organizacyjne-1979,1983-sygn.19-20;zarządzenia własne-1973-1990-sygn.21-25;decyzje i dyspozycje Naczelnika-1975-1990-sygn.26-45;plany pracy-1982-1989-sygn.46-50-długofalowe i roczne;program działania na 1988 r.-1987-sygn.51;sprawozdania statystyczne-1977-1990-sygn. 52-54-z zatrudnienia i funduszu płac;skargi i wnioski-1973-1983-sygn.55-56,289; analizy i oceny;uroczystości gminne-1974-1975-sygn.57;biuletyny informacyjne-1977-1980-sygn.58;VIII Zjazd PZPR-1978-sygn.59-charakterystyki sołtysów;współpraca ze związkami zawodowymi-1990-sygn.60;wzory pieczątek i pieczęci-1973-sygn.61;kontrole zewnętrzne-1974-1990-sygn.62-75;budżety-1972-1989-sygn.76-91;bilanse-1973-1990-sygn.92-100;plany społeczno-gospodarcze-1974-1988-sygn.101-118-wieloletnie i roczne;wykonanie planu gospodarczego i budżetu-1973-1989-sygn.119, 287-288;analiza rezerw w gromadach-[1971] 1973-sygn.120;czyny społeczne1973-1989-sygn.121-126-analiza,realizacja;kolegium ds.. Wykroczeń-1976-1980-sygn.127-statystyka,informacje;zapobieganie patologii społecznej-1984-1990-sygn.128;rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej-1975,1977-1978-sygn.129-130-sprawozdania statystyczne;gospodarstwa specjalistyczne-1983-1987-sygn.131;zagospodarowanie zadrzewień w Kajetanowie i Samsonowie-1973-sygn.132-133-plany;program rozwoju drobnej wytwórczości i usług-1987-sygn.134;zaopatrzenie ludności w wodę-1982-1984-sygn.135-136-wodociąg Samsonów-Piechotne-Ciągłe;opieka nad cmentarzami i grobami poległych-1978-1979-sygn.137;plan zagospodarowania przestrzennego-1974-1980-sygn.138;opinie i decyzje lokalizacji szczegółowej-1982,1986-1989-sygn.139-146;ruch budowlany-1975-1985-sygn.147-148-ewidencja,sprawozdawczość,analizy i oceny;bilanse potrzeb i środków pomocy społecznej-1978-1986-sygn.149-statystyka, dokumentacja wywłaszczeniowa - 1975-1990 - sygn.150-155.; koperty dowodowe osób, które zmarły lub wyjechały za granicę przed 1988 rokiem - sygn. 156-286;statystyczne opracowania końcowe-statystyka urodzń, małżeństw i zgonów 1980-1089, sygn. 291-292; ewidencja gruntów nierolniczych 1966-1985, sygn. 293-296,303; plany szczegółowe dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 1986-1989, sygn. 297-298; przejmowanie, zamiana, wywłaszczanie i podziały nieruchomości, ustalanie warunków zabudowy 1976-1989, sygn. 304-313,333-336; Rejestry wydanych i utraconych dowodów osobistych 1975-1982, sygn. 314-332; przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste 1988-1989, sygn.227-339, protokoły z zebrań wiejskich sołectw w Zagnańsku i Kajetanowie, sygn. 340-341, uchwały, sygn. 342, wnioski odznaczeniowe pracowników, sygn. 343, analiza i ocena ruchu budowlanego, sygn. 344, sprawozdania statystyczne, sygn. 345, przejęcia na własność Państwa gospodarstw rolnych i wywłaszczenia, sygn. 346, 350, ustalanie nazw miejscowości i obiektów, sygn. 347, nadanie numeracji budynkom, sygn. 348-349 Number of units in the group: 350
21/1172/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Miechowie 1920-1933 [1936] 0 Unroll
akta dotyczące parcelacji majątków w pow miechowskim: Chodów, Jaksice, Kalina Mała, poprawy imienia właściela osady tabelowej nr 171 w Miechowie, likwidacji serwitutów we wsi Zakościele sygn 1-7 Number of units in the group: 529
21/1173/0 Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego w Kielcach 1950-1973 0 Unroll
Działalność Branżowego Zespołu do usprawnienia rachunku kosztów-1960-1964-sygn.1protokoły z posiedzeń,sprawozdania,opinie;narady techniczno-wytwórcze z dyrektorami ds. technicznych przedsiębiorstw Zjednoczenia-1967-1968-notatki służbowe,ustalenia;zarządzenia i pisma okólne dyrektora Zjednoczenia-1960-1972-sygn.3-11;likwidacja agend Oddziału w Kielcach Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego-1973-sygn.12-zarządzenia,sprawozdania;akta rejestracji Zjednoczenia i podległych zakładów-1959-1969-sygn.13;akta organizacyjne zakładów podległych Zjednoczeniu-1950-1972-sygn.14-21-Zakłady Wyrobów Kamionkowych i Sanitarnych w Bolesławcu; Zakłady Ceramiki "Józefów" w Czeladzi;Zakłady Ceramiki "Koło" w Kole;Zakłady Ceramiczne "Krasnystaw" w Krasymstawie; Zakłady Płytek Ceramicznych w Opocznie; Przyborskie Zakłady Płytek Ściennych w Przyborsku; Zakłady Fajansu i Płytek Ceramicznych "Radom" w Radomiu; Biuro Projektów Przemysłu Ceramicznego w Warszawie i Oddział Terenowy w Kielcach;instrukcja branżowa o planowaniu i sprawozdawczości wewnątrzzakładowej w przedsiębiorstwach produkujących płytki,fajans sanitarny i kamionkę podporządkowanych Zjednoczeniu-1967-sygn.22;plany rozwoju-1961-1966,1971-sygn.23-24-materiały;program poprawy gospodarowania w przemyśle ceramicznym w latach 1966-1970-1965-sygn.25-projekt;plany 5-letnie-1956-1972-sygn.26-58-Zjednoczenia i zakładów podległych;roczne plany techniczno-ekonomiczne-1956-1973-sygn.59-145-Zjednoczenia i przedsiębiorstw podległych;roczne analizy kosztów Zjednoczenia-1964-1966-sygn.146;analizy ekonomiczne-1960-1973-sygn.147-178-Zjednoczenia i zakładów podległych;analizy wykonania kosztów własnych-1971-sygn.179;analizy kadr i szkolenia-1971-sygn.180;zbiorcze sprawozdania statystyczne-1953-1972-sygn.181-208-Zjednoczenia i zakładów podlełych;iformatory prasowe przemysłu ceramicznego-1967-sygn.209;kontrola wykorzystania krajowej bazy surowców mineralnych dla zmniejszenia importu przeprowadzona przez NIK-1970-sygn.210;BHP-1965,1971-sygn.211-212;instrukcja o ewidencji,rozliczaniu i kalkulacji kosztów w przemyśle ceramicznym-1959-sygn.213;sprawozdania finasowe-1954-1971-sygn.214-278-Zjednoczenia i zakładów podległych;prace naukowo-badawcze-1964-1970-sygn.279-280-plany,sprawozdania;postęp techniczny-1957-1963-sygn.281-301-plany,realizacja tematów;branżowa instrukcja o zasadach kalkulacji wstępnie oraz ustaleniu ekonomicznej efektywności uruchamiania produkcji-1962-1963-sygn.302;katalogi normatywnych cen przerobu poszczególnych wyrobów-1965-sygn.-303;plansze dekoracyjne porcelany stołowej t.I-II-1951-1952-sygn.304-305. Number of units in the group: 305
21/1174/0 Zjednoczone Zakłady Ceramiczne Płytek i Wyrobów Sanitarnych "Cersanit" w Kielcach 1973-1982 0 Unroll
Posiedzenie Kolegium Dyrektorów-1973-1981-sygn.1-25-regulamin,protokoły na posiedzenia;narady z dyrektorami i kierownikami komórek organizacyjnych Zarządu-1973-1980-sygn.26-protokoły z narad;konferencje Samorządu Robotniczego-1978-1981-sygn.27-38-protokoły,uchwały,materiały na KSR;zarządzenia i polecenia służbowe Dyrektora-1975-1979-sygn.39-43;akta organizacyjne ZZC i podległych zakładów -1972-1982-sygn.44-67-statut i jego zmiany,regulamin organizacyjny,rejestracja ZZC i zgrupowanych zakładów,schematy organizacyjne,wykazy etetów analizy struktury organizacyjnej;program rozwoju ZZC -1973,1975-sygn.68-69;program poprawy warunków pracy i ochrony środowiska-1976-sygn.70;ocena działalności gospodarczej ZZC-1973-1977-sygn.71;plany techniczno-ekonomiczne-1972-1981-sygn.72-85-podległych zakładów;roczne analizy ekonomiczne-1974-1981-sygn.86-99-podległych zakładów;ocena działalności ZZC-1974-1978-sygn.100-101;sprawozdania statystyczne-1974-1980-sygn.102;koordynacja branżowa-1974-1980-sygn.103-105-porozumienia,umowy,sprawozdania;instrukcja kancelaryjna i wykaz akt ZZC-1975-sygn.106;kontrola zewnętrzna-1973-1980-sygn.107-108-protokoły NIK;regulaminy pracy i płacy-1973-1978-sygn.109-112,114;współzawodnictwo pracy-1973-1976-sygn.113-protokoły ocen;programy rozwoju bazy socjalno-bytowej-1973-1976-sygn.115;programy i plany inwestycyjne-1973-1974-sygn.116-ZZC i podległych zakładów;roczne sprawozdania finansowe-1974-1981-sygn.117-133;analizy strat i zysków nadzwyczajnych ZZC-1976-1981-sygn.134;prace badawczo-rozwojowe i postępu technicznego-1973,1976,1978,1980-sygn.135-138-programy rozwoju,plany perspektywiczne i roczne;dokumentacja fotograficzna,plastyczna i kolorystyczność wzorów-1974-sygn.139-140;katalog ceramicznych wyrobów sanitarnych ZZC-1973-sygn141. Number of units in the group: 141
21/1175/0 Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Armatury Przemysłowej w Kielcach [1973] 1975-1999 0 Unroll
samorząd robotniczy-1978-1981-sygn.1-2-posiedzenia prezydium,konferencja;podstawy prawne działania -1973-1999-sygn.3-8, 182-184,234,253-statut,udziały spółek:"Chemakop" i "Apro",protokoły zdawczo odbiorcze Oddziału w Bielsu-Białej,Księga Służb,regulaminy organizacyjne;kolegium-1978-sygn.9;zespoły,komisje,komitety doradcze-1981-1982 ,1991,1994-sygn.10-13-do spraw: reformy gospodarczej,odwoławczy, do zbadania działalności finansowej,pilotujący;rady,narady i odprawy-1973-1998-sygn.14-24,180-181,238-naukowa,naukowo-techniczna,naukowo-ekonomiczna,załogi; zarządzenia wewnętrzna,pisma okólne,polecenia służbowe,notatki dyspozytorskie,komunikaty-1975-1999-sygn.25-53,239-240;plany,programy-1976-1998-sygn.54-78,186-187,254-rozwoju nauki i techniki,zatrudnienia i funduszu płac,oszczędnościowe,rozwoju gospodarczego,sprzedaży i usług,techniczno-ekonomiczne,finansowe;sprawozdania -1976-1999-sygn.79-109,255-262,264-265-finansowe z działalności,bhp i ppoż;sprawozdania statystyczne-1975-1998-sygn.110-117,190,231-dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych,prac naukowo-badawczych,sprzedaży,zatrudnienia i funduszu płac,pracowników,warunków pracy;analizy i oceny działalności-1978-1992-sygn.118-124;przepisy kancelaryjne i archiwalne-1984,1995-sygn.125-127;egzekutywa POP-1980-1983-sygn.128;NSZZ Solidarność-1981-sygn.129;legitymacja członka zbiorowego-1977-sygn.130;informacja o realizacji technicznego wdrażania produkcji-1986-sygn.sygn.131;przegląd dokumentacyjny armatury przemysłowej-1976-1983-sygn.132-139;wycinki prasowe-1977,1980-sygn.140;kronika-1974-1980-sygn.141;udział w targach-1983,1989-sygn.142-krajowych;wpółpraca-1977-1997-sygn.143-147-ze związkami zawodowymi, z zagranicą;kontrole zewnętrzne-1978-1992-sygn.148-152-PIP,NIK,OZDPiKF,zatrudnienia;ewidencja obcokrajowców-1977-1993-sygn.153;społeczne przeglądy warunków pracy-1978-1984-sygn.154;wypadki przy pracy-1986-sygn.155-inwalidzkie;BHP-1989-1998-sygn.156-badania hałasu i zapylenia;znak towrowy-1979-sygn.157;Młodzieżowe Spółdzielcze Zrzeszenie Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym-1981-sygn.158;zakładowy plan kont-1991-sygn.159,263;realizacja inwestycji energetyki jądrowej-1991-1992-sygn.160;tymczasowe zasady postępowania atestacyjnego-1995-sygn.161;informacje,biuletyny-1976-1982,1990,1995-1997-sygn.162-169,195-200-o działalności i dostawach,ekspresowa armatury przemysłowej;dokumentacja sfery konstrukcyjnej-1973-1990,1995-sygn.170-178;207-226,242-252;Stowarzyszenie Producentów Armatury Przemysłowej-1995-sygn.179;restrukturyzacja-1991-1999-sygn.185;informacja o firmie-1997-1998-sygn.188;strategia rozwoju na lata 1997-1999-1997-sygn.189;rejestr pieczęci i stempli-1977-1995-sygn.191-192;rocznice-1985,1990-sygn.193-194-10 lecie i 15 lecie działalności;spółka Beta-Obra-1990-1998-sygn.201-202,232,232;spółka Obra - Prpd-1994-1999-sygn.203;spółka Wistom-1996-1997-sygn.204;spółka Obra - Tech-1996-1999-sygn.205;zakładowy system wynagradzania-1985-1998-sygn.206,233;dokumentacja prawno-własnościowa-1979-1999-sygn.227-230;księga jakości-1996-sygn.235;szkolenie personelu -1996-sygn.236;armatura dla elektrowni jądrowych-1993-sygn.237-protokół odbioru zamówienia rządowego;koło SIMP-1977-1986-sygn.241-wybory,protokoły z posiedzeń,sprawozdania. Number of units in the group: 265
21/1176/0 Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach 1990-1999 0 Unroll
Zjazd Wojewódzki 1990,1993,1996,1999 protokóły z obrad, regulaminy, uchwały, wykazy członków RW, protokoły komisji, skład rady i prezydium Sądu i Komisji Rewizyjnej sygn 1-5, Konwencja Wojewódzka 1991-1993, 1995, 1998 porządek obrad, regulamin, protokoły Komisji, uchwały, referaty sygn 6-7, Wojewódzka Komisja Rewizyjna 1998-1999 protokóły sygn 8, Wojewódzki Sąd Partyjny 1990,1997,1999 postanowienia, skład Sądu sygn 9, Posiedzenia Rady Wojewódzkiej 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999 protokóły posiedzeń, postanowienia, wnioski, uchwały sygn 10, Prezydium Rady Wojewódzkiej 1991-1992, 1994, 1996-1998 protokóły ustalenia postanowienia, decyzje, plany pracy sygn 11, bilans 1990-1994, 1996-1999 sygn 12-19 wzory pieczątek sygn 20 Number of units in the group: 20
21/1177/0 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Kielcach [1972] 1973-2004 0 Unroll
KomisjeNarady i odprawy wewnętrzneKonferencje Samorządu RobotniczegoSamorząd załogi PRIBR KielceWybory samorządu pracownikówRada PracowniczaRegulaminy organizacyjneStatut PRIBPZakresy czynności działu planowaniaRejestracja przedsiębiorstwaKonkurs na dyrektora przedsiębiorstwaLikwidacja PRIBPPrywatyzacja PRIBP KielcePodział PRIBP Kielce na dwa przedsiębiorstwaZgromadzenie organizacyjne akcjonariuszy PRIBP S.A.Normatywy kancelaryjne i archiwalnejInstrukcje obiegu dokumentacjiRola majstra i brygadzistyEwidencja zasobu archiwum zakładowegoZarządzenia, polecenia służbowe i pisma okólne dyrektoraPlany Zestawienia wskaźników w przekroju poszczególnych budówAnaliza gospodarki zapasami materiałowymiSprawozdania z wykonania planów, informacjeProgram naprawczy PRIBPBilanseAnaliza i ocena ekonomiczno - finansowaAnaliza możliwości prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczejMateriały pomocnicze kosztów produkcjiWyniki ekonomiczneSprawozdania finansowe GUSSkargi i wnioskiKontrole zewnętrznePrzepisy dot. pracowników młodocianychRegulaminy Stawki kosztorysów robociznyZakładowy system wynagrodzeńZwolnienia grupowePracownicze projekty wynalazczeEwidencja budówKsięgi środków trwałychZakładowe plany kont oraz cenniki robótDokumentacja NSZZ „Solidarność”Dokumentacja sztandaru PRIBPRejestracja finansowa, podział przedsiębiorstwa, ankieta, korespondencja dotycząca upadłościKsiążka ewidencji pieczątek i pieczęciSpis zdawczo – odbiorczy akt Działy Rachuby przekazanych do archiwum zakładowegoPlan produkcji rocznej na 1994 rokSprawozdania finansoweSprawozdania statystyczne o produkcji i zatrudnieniu, przychodach, taborze samochodowymKontrole problemowe: ZUS, Urzędu Skarbowego, PIPPorozumienia w sprawie systemu wynagradzania pracownikówJednolity Plan Kont PRIBPZestawienie kosztów produkcji eksportowej Number of units in the group: 259
21/1178/0 Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Kielcach 1960-1998 0 Unroll
1. Rada Pracownicza i Kolektyw Kierownictwa2. Raport o stanie przedsiębiorstwa, Społeczna Komisja Konsultacyjna3. Dokumentacja prawno – własnościowa przedsiębiorstwa4. Zarządzenia i polecenia dyrektora5. Sprawozdania finansowe (bilanse)6. Analizy kompleksowe, plany TEF i sprawozdania7. Skargi i wnioski, krytyka prasowa8. Praca dyplomowa PŚ – „Analiza organizacji produkcji w zapleczu Fabryki Domów w Skarżysku Kamiennej”9. Kontrole zewnętrzne kompleksowe i problemowe10. Kronika Kolonijna Number of units in the group: 48
21/1179/0 Urząd Gminy w Bielinach [1957] 1973-1990 0 Unroll
1. Narady koordynacyjne Naczelnika Gminy 2. Statut i regulaminy organizacyjne 3. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 4. Roczne programy działania 5. Kwartalne plany pracy UG i komórek organizacyjnych 6. Roczne sprawozdania statystyczne 7. Skargi i wnioski 8. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 9. Kontrole kompleksowe i problemowe UG 10. Budżety gminy 11. Plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy 12. Czyny społeczne 13. Akta Kółek Rolniczych 14. Akta organizacji społecznych i politycznych 15. Nadzór nad stowarzyszeniami 16. Plany obrony cywilnej gminy 17. Upowszechnianie postępu rolniczego 18. Inwentaryzacja lasów 19. Plany urządzenia gospodarstw leśnych 20. Program rozwoju usług i rzemiosła 21. Mapy glebowo – rolnicze wsi w gminie Bieliny 22. Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sesja GRN, protokóły z narad koordynacyjnych, rys historyczny gminy, programy i harmonogramy rozwoju gminy, plany pracy, zarządzenia Naczelnika, kontrole i inspekcje, sprawozdania: o stanie zatrudnienia i statystyczne, budżety i plany funduszu gminnego, sprawozdania z realizacji budżetów, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego. 1. Zarządzenia naczelnika Gminy 2. Plan społeczno – gospodarczego rozwoju Number of units in the group: 235
21/1180/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach [1945] 1952-1998 0 Unroll
Dział Higieny Komunalnej - Narady,Plan perspektywiczny oraz program,Plan 5-letni w zakresie publicznych urządzeń wodnych na terenie woj. Kieleckiego,Roczne plany pracy,Sprawozdania roczne,Opracowania analityczne, Poprawa stanu sanitarnego,Kontrola jednostek podległych, Dział Higieny Żywienia i Żywności - Narady M/P Inspektorów Sanitarnych,Roczne plany pracy,Sprawozdania z działalności,Roczne zbiorcze sprawozdania statystyczne, Opracowania analityczne, Dział Higieny Pracy - Roczne plany pracy i sprawozdania z działalności,Opracowania analityczne,Sprawozdanie Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi z kontroli oraz realizacja wniosków powizytacyjnych.Kontrola działalności M/P SSE,Organizacja i działalność przyzakładowych laboratoriów toksykologicznych,Zbiorowe zatrucie fosforanem trójkrezylu w pow. opoczyńskim Dział Epidemiologii - Roczne sprawozdanie Oddziału Bakteriologicznego Filii Państwowego Zakładu Higieny w Kielcach,Narady i odprawy z pracownikami służby epidemiologicznej,Roczne plany pracy, szczepień oraz badań na nosicielstwo durów brzusznych,Roczne sprawozdania z wykonania planów i działalności, Sprawozdania statystyczne z wykonania badań laboratoryjnych w kierunku chorób zakaźnych za 1957 r.,Opracowania opisowe i tabelaryczne oraz zbiorcze analizy,Program działania w zakresie realizacji zadań wynikających z uchwał V Zjazdu PZPR na lata 1970 – 1971,Wizytacje oraz analizy działalności,Kontrole zagadnień epidemiologicznych, Oddział Nadzoru Zapobiegawczego - Komisja rzeczoznawców przy Wojewódzkim PIS,Roczne plany pracy,Roczne sprawozdania z działalności,Wizytacja resortowa,Kontrole działalności, Oddział Higieny Zakładów Nauczania i Wychowania - Narady i odprawy instruktorów i pielęgniarek higieny szkolnej,Program poprawy warunków higieniczno – sanitarnych w zakładach nauczania i wychowania woj. kieleckiego na lata 1973 - 1975,Roczne plany pracy,Roczne sprawozdania z działalności i z zakresu higieny szkolnej,Informacje, oceny, zbiorcze sprawozdania,Rozpatrywanie i załatwianie skarg, Oddział Oświaty Zdrowotnej - I Ogólnopolski Przegląd Filmów z Zakresu Oświaty Zdrowotnej w Kielcach, Sekcja Statystyki Medycznej - Państwowy Zakład Higieny – Filia w Kielcach,Karty statystyczne zachorowań na choroby zakaźne,Tygodniowe wykazy statystyczne zachorowań i zgonów na choroby zakaźne i inne występujące nagminnie w miastach i powiatach woj. kieleckiego,Sprawozdania statystyczne roczne i kwartalne,Zachorowania na choroby zakaźne,Kontrole działalności, Radca Prawny - Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,Regulamin organizacyjny i zakres działania,Regulamin pracy,Zarządzenia i polecenia dyrektora, Dział Administracyjno – Finansowy - Narady organizacyjne z M/P Inspektorami Sanitarnymi,Sprawozdania i informacje z działalności, plany i sprawozdania finansowe,Kontrole zewnętrzne działalności finansowo – gospodarczej ,Służba Pracownicza, Roczne sprawozdania opisowe z działalności Referatu Kadr,Sprawozdania statystyczne Państwowych inspektorów sanitarnych, z kierownikami pracowni i instruktorami higieny komunalnej,Poprawy urządzeń wod. – kan. I asenizacyjnych w zakładach służby zdrowia woj.. Kieleckiego; materiały do programu rozwoju gospodarki wodnej woj.. Kieleckiego do 1990 r.,projekt WSSE, M/PSSE z zakresu higieny komunalnej dotyczące stanu sanitarno – higienicznego, zaopatrzenia ludności w wodę, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wpływu produktów naftowych na stan czystości gleby i jakości wód gruntowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stanu sanitarnego: tras i obiektów turystycznych, basenów, kąpielisk, dworców, zakładów utylizacji i padliny, obiektów komunalnych i wysypisk śmieci, opieki zdrowotnej nad ludnością cygańską.Informacja o realizacji programu, nadzór WSSE, realizacja uchwał i zaleceń WRN,PSSE, M/PSSE, ocena pracy z zakresu higieny komunalnej,protokóły WSSE, M/PSSE, analityka opisowo - statystyczna dotyczące: stanu sanitarno – higienicznego w zakresie żywienia i żywności, stanu sanitarnego zakładów, wykazy kwalifikacji sanitarnej zakładów produkcyjnych, stanu sanitarnego zakładów gastronomicznych, mleczarskich i zlewni mleka, wyniki badań laboratoryjnych żywności. M/P SSE, Pracowni Higieny Pracy dotyczące; stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy woj.. Kieleckiego, najważniejszych dopuszczalnych stężeń substancji toksycznych i natężeń czynników szkodliwych w wybranych zakładach pracy woj.. Kieleckiego Busko – Zdrój, Jędrzejów, Kielce, Końskie, Ostrowiec Św., Pińczów, Skarżysko – Kamienna, Starachowice, Włoszczowa,dot. sytuacji epidemiologicznej, szczepień ochronnych, zapadalności na dur brzuszny, zakażeń na salmonellę, zakażenia w szpitalach w Ostrowcu Św. I Starachowicach,PZH w M/P SSE oraz w placówkach służby zdrowia.Powołanie, regulamin, Sprawozdanie M/P SSE dot. stanu sanitarnego szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, internatów, warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych, akcji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży,posiedzenia komitetu organizacyjnego, głosy w dyskusji, protokóły końcowe, korespondencja dot. stanu zachorowań na choroby zakaźne i zatruć związkami chemicznymi, szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych w kierunku chorób zakaźnych, działalności sanitarnej i zatrudnienia personelu fachowego, higieny komunalnej, działalności sanitarno – oświatowej,wykazy wykresowe, zbiorcze dane statystyczne, analiza, zestawienie tabelaryczne M/P SSE w sprawie organizacji stacji sanitarno – epidemiologicznej,protokóły, materiały,protokóły, zalecenia i ich realizacja dot. stanu zatrudnienia i wynagrodzenia Number of units in the group: 367
21/1181/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 1945-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 975
21/1182/0 Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Koprzywnicy 1655-1686 0 Unroll
księga chrztów i małżeństw- fragmenty Number of units in the group: 2
21/1183/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kazanowie 1900-1917 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 19
21/1184/0 Gminna Rada Narodowa w Bodzentynie 1973-1990 0 Unroll
Sesje 1973-1990 sygn 1-27 protokóły z posiedzeń, uchwały, materiały na sesje Komisje stałe 1973-1990 sygn 28-44 - Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Rolnictwa, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Czynów Społecznych Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn 45 posiedzenia, kontrole sprawozdania, postanowienia Rejestr uchwał GRN 1973-1978 sygn 46 Plany pracy Komisji Stałych GRN 1984-1988 sygn 47 Zespoły radnych 1978,1984-1988 sygn 48 protokóły, ocena aktywności radnych Ewidencja wniosków zgłoszonych na sesjach GRN 1974-1988 sygn 49 Prezydium GRN 1973-1990 sygn 50-65 protokóły, uchwały, materiały na posiedzenia Działalność samorządu wiejskiego (zebrania wiejskie, wybory sołtysów i rad sołeckich, plany rzeczowo finansowe, sprawozdania, rejestr wniosków zgłaszanych na zebraniach wiejskich) 1973-1989 sygn 66-87 sołectwa - Bodzentyn, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Hucisko, Kamieniec, Leśna, Orzechówka, Podmilowiec, Psary Kąty, Psary Podłazy, Psary Stara Wieś, Siekierno, Sieradowice, Ścigna, Śniadka, Święta Katarzyna, Wiączka, Wilków, Wola Szczygiełkowa, Wzdół Kolonia, Wzdół Rządowy Sprawozdania statystyczne o działalności społecznej i zmianach w składzie osobowym GRN 1978-1989 sygn 88 Rejestr wniosków i wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych 1978-1989 sygn 89 Kwestionarusze osobowe radnych poszczególnych kadencji 1978-1988 sygn 90 Number of units in the group: 95
21/1185/0 Urząd Gminy w Bodzentynie [1967] 1973-1990 [1995] 0 Unroll
1. Organy samorządu wiejskiego 2. Gminne zespoły i komitetu 3. Narady 4. Statut i regulaminy organizacyjne 5. Udział UG w konkursie „Urząd na miarę potrzeb” 6. Zarządzenie i decyzje Naczelnika Gminy 7. Roczne programy działania 8. Plany pracy 9. Informacje o realizacji planów pracy 10. Sprawozdania statystyczne 11. Informacja opisowa dot. gminy Bodzentyn 12. Charakterystyka społeczno – gospodarcza obszarów 13. Skargi i wnioski 14. Wycinki prasowe dot. UG i terenu gminy 15. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 16. Kontrole kompleksowe 17. Programy samokształcenia pracowników UG 18. Budżety oraz analiza finansowa działalności samorządów mieszkańców 19. Programy i plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji 20. Czyny społeczne 21. Rozwój oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki w gminie 22. Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy 23. Kolegium ds. Wykroczeń 24. Ład, porządek i bezpieczeństwo publiczne, stan sanitarno – higieniczny gminy, zapobieganie patologii społecznej 25. Obrona cywilna 26. Ochrona przeciwpożarowa 27. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 28. Handel, gastronomia, drobna wytwórczość i usługi 29. Cmentarze komunalne i wyznaniowe 30. Ochrona środowiska 31. Opieka zdrowotna i społeczna Number of units in the group: 124
21/1186/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opatowie 1926-1939 0 Unroll
sprawozdania, meldunki i korespondencja, sztandar komunistyczny Number of units in the group: 7
21/1187/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opocznie 1929-1938 0 Unroll
meldunki, raporty policyjne, dzienniki inwigilacyjne, kontrola kart daktyloskopijnych, album przestępców, dziennik kontroli służby Number of units in the group: 8
21/1188/0 Okręgowy Inspektorat Werbunkowy w Radomiu 1915-1917 0 Unroll
rozkaz o powstaniu i organizacji Inspektoratu, raporty Komisariatów Obwodowych w Końskich i Opocznie Number of units in the group: 4
21/1189/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach [1960] 1962-1990 0 Unroll
1. Oddział Koordynacji i Opracowań Zbiorczych 2. Oddział Statystyki Przemysłu 3. Oddział Statystyki Inwestycji i Budownictwa a) Referat Budownictwa i Inwestycji b) Referat Transportu i Gospodarki Komunalnej 4. Oddział Statystyki Rolnictwa, Leśnictwa i Obrotu Towarowego a) Referat Statystyki Rolnictwa i Leśnictwa b) Referat Statystyki Obrotu Towarowego 5. Oddział Statystyki Społecznej a) Referat Zatrudnienia b) Referat Demografii, Szkolnictwa i Kultury 6. Oddział Finansowo – Księgowy Informacje statystyczne, sprawozdania statystyczne, publikacje branżowe, informacje sygnalne, zarządzenia dyrektora, inspekcje, plany i sprawozdania, organizacja WUS Prywatne zakłady przemysłowe, usługi przemysłowe, państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, inwestycje i remonty kapitalne, działalność pozaoperacyjna, spisy przemysłowe, zakłady rzemieślnicze, kartoteki wyrobów, bilanse, zbyt produkcji przemysłowej, jakość produkcji przemysłowej, listowanie, tablice wynikowe Maszyny budowlane, budynki, czyny społeczne, inwestycje, plan terenowy, ruch budowlany, studnie Transport, łączność, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, przydziały mieszkań, wodociągi, gazy płynne, hotele Użytki i zasiewy, zwierzęta gospodarskie, drzewa i krzewy owocowe, szklarnie i inspekty Warzywa, zaopatrzenie w wodę, traktory, Narodowy Spis Powszechny, produkcja zwierzęca, maszyny i urządzenia rolnicze, zasoby mieszkaniowe, indywidualne gospodarstwa rolne Handel detaliczny, zakłady gastronomiczne, stołówki i bufety pracownicze, punkty sprzedaży detalicznej, hurtownie, kioski detaliczne, klubo – kawiarnie Szkoły zawodowe, administracja terenowa, skarbowe urzędy komunalne, wyższe uczelnie, wynalazczość pracownicza, bilans siły roboczej, jednostki budżetowe, absolwenci szkół wyższych, instytucje wymiaru sprawiedliwości Szkoły: zawodowe, ogólnokształcące, wyższe, podstawowe, kina, ruch naturalny i wędrówkowy ludności, ochrona zdrowia i opieka społeczna, biblioteki, kultura i sztuka, przedszkola, ludność zameldowana na zamieszkanie Sprawozdania finansowe roczne Number of units in the group: 4009
21/1190/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gowarczowie 1955-1972 0 Unroll
Sesje GRN 1958-1972 sygn 1-5 protokóły, Plany Pracy GRN 1959 sygn 16, Komisje GRN (finansowo- budżetowa; rolna; rolnictwa, zaopatrzenia , ludności; oświaty, kultury i spraw socjalnych; dróg i urządzeń gromadzkich; mienia gromadzkiego; mandatowa; społeczna komisja pojednawcza) 1955-1972 protokóły posiedzeń i plany pracy, Prezydium GRN 1957-1972 sygn 33 -53 protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawy organizacyjne, uchwały, Zebrania wiejskie 1959-1972 sygn 54-57 protokóły ,sołtysi, Działalność organów kolegialnych 1969-1970 sygn 58, Wyłączenie z gromady wsi Giełzów 1960 sygn 59 protokóły z kontroli i zdawczo odbiorcze, Plany społeczno gospodarcze rozwoju, programy rozwoju gromady 1963-1971 sygn 60-67, Sprawozadnia z wykonania planów, opracowania statystyczne 1964-1972 sygn 68-71 o stanie ruchu zatrudnionych, Kontrole zewnętrzne 1961-1972 sygn 72-75 protokóly i zalecenia pokontrolne, Ewidencja godeł i pieczęci 1971-sygn 776, Normatywy kancelaryjne 1970-111971 sygn 77 instrukcje, wykazy akt Budżety 1955-1971 sygn 78-94, Sprawozdania Finansowe 1961-1972 sygn 95-107, Samoobrona 1970-1971 sygn 108-109 plany organizacji, plany szkoleń, Obrona cywilna i przeciwpożarowa 1968-1972 sygn 110-112 plany, Choroby roślin i szkodniki 1968,1970 sygn 113-114 komunikaty Number of units in the group: 114
21/1191/0 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 1953-1975 0 Unroll
Akta organizacyjne 1958-1975 sygn 1-12 statut i regulaminy Społeczna Rada Pracy, Wojewódzka Komisja Współzawodnictwa, sieć placówek, zarządzenia wewnętrzne Planowanie i sprawozdawczość 1955-1975 sygn 13-40 perspektywiczne, roczne preliminarze budżetowe 1954-1966 sygn 41-47 Bilanse 1953-1966 sygn 48-57 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1963-1968 syg 58-61 plany pracy, sprawozdania Powiatowe Poradnie Pracy KO (plany pracy, sprawozdania, sieć placówek informacje) 1958-1975 sygn 62-75 Kielce, Białobrzegi, Jędrzejów, Opoczno, Przysucha, Starachowice, Sandomierz, Zwoleń Miejski Ośrodek Pracy KO (plany pracy, sprawozdania, informacje) 1962-1969 sygn 76-85 Kielce Powiatowe Domy kutytury 9plany pracy sprawozdania informacje)1961-1975 sygn 86-116 Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Końskie, Kozienice, Lipsko, Opatów, Pińczów, Przysucha, Staszów, Szydłowiec, Włoszczowa Miejskie i zakładowe Domy Kultury (plany pracy, sprawozdania, informacje) 1961-1975 sygn 117-135 ZDK w Gackach, Foto -Klub Kontrast w Kielcach, MDK Budowlani w Kielcach, MZDK w Koniecpolu, Klub Pracowników Łączności w Radomiu, ZDK Radoskór w Radomiu, ZDK Walter w Radomiu, ZDK w Sandomierzu, ZDK Energetyk w Skarżysku Kamiennej, ZDK przy FSC w Starachowicach, Placówki KO związkków zawodowych Praca wśród dzieci 1960,1972 sygn 136,152 plany i sprawozdania Dzialaniośc WDK 1958-1975 sygn 137-151 Plany pracy sprawozdania informacje stan kadr Sprawozdania statystyczne placówek KO podległych oddziałom WDK 1975 sygn 1957-1965 Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Miechów Skarżysko Kamienna Starachowice Włoszczowa Sprawozdania staystyczne świetlic klubó i wiejskich domów Kultury 1962-1975 sygn 166-190 Białobrzegi Busko Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Kozienice Lipsko Opatów Opoczno Pińczów Przysucha Radom Sandomierz Starachowice Staszów Szydłowiec Włoszczowa Zwoleń Realizacja uchwała KC i KW PZPR 1967-1975 191-192 spoawozdania Madeburg 1974 1974 sygn 193 Instrukcje obiegu dokumentacji 1966-1975 sygn 194 Wydawnictwa własne 1956-1975 sygn 195-216 Informator WDK ZZ, Biuletyn WDK , Informacja Kulturalna, Propozycje, Turniej Recytatorski, Dom i Ludzie, Premia dla najlepszych, Wspaniale zamki i gmachy murowane, Juno II 1972 XII Konkurs Piosenki Radzieckiej, XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Kielecczyzna - Stolicy, XXX lecie PRL - Biblografia, W czerwieni kwiatach bieli, Kultura Kieleckiego Środowiska Robotniczego, Program konkursu etnograficznego dla działaczy K-O Polonii Amerykańskie,j II Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Dokumenty, informacje, Program Dni Kultury Radzieckiej. Zbiór materiałów z okazji 100 lecia urodzin W I Lenina 1969 sygn 217 Plakaty1967-1975 218-220 Wycinki prasowe 1969-1972 sygn 221-250 WDK w Kielcach i PDK w terenie województwa kieleckiego Albumy, kroniki, księgi pamiątkowe 1967-1972 sygn 251-271 WDK, Klubu Wiedza, Klubu Seniora, Wystaw SAPA Prace Dyplomowe 1971-272 278 Piotr Gan M. Matysiak Kontrole zewnętrzne 1966-1973 sygn 279-281 NIK Szkolenie kadr KO 1964-1969 sygn 282 Placówki Kulturalno Oświatowe 1960-1975 sygn 282-292 działalność środowiskowa, poradnictwo, karty ewidencyjne, informacje o działaności domów kultury, świetlic, klubów Scenariusze 1963-1975 sygn 293-314 Spacerkiem po Pińczowie, giełda programów Festiwale, konkursy, prezentacje, kursy 1963-1975 sygn 315-328 Harcerski, Piosenki Radzieckiej, Teatrów Amatorskich, Recytatorski, Najlepszy Wiejski Klub Kultury, Srebrna Zima, KaZdego dnia służymy ojczyźnie ludowe, kurs tańca, obchody roku Żeromskiego, kursy etnograficzne dla działaczy K-O Polonii Amerykańskiej Number of units in the group: 1001
21/1192/0 Gminna Rada Narodowa w Daleszycach 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN 1973-1975,1978-1990 sygn 1-7 protokóły wraz z załącznikami Posiedzenia Prezydium 1974-1990 sygn 18-35 protokóły wraz z załącznikami Posiedzenia Komisji: Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Ładu i Porządku Publicznego; Rolnictwa; Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego; Rozwoju Gospodarczego; Oświaty, Kultury, Wychowania i Spraw Socjalnych; do spraw Samorządu; Terenowej do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi; Aktywizacji Zawodowej 1973,1984-1990 sygn 36-44 protokóły wraz z załącznikami Zebrania wiejskie sołectw 1974-1988 sygn 45-62 Borków, Brzechów, Cisów, Daleszyce, Danków - Wójtostwo, Komórki, Kranów, Marzysz, Mójcza, Niestachów, Niwy, Sieraków, Słopiec, Smyków, Suków, Szczecno, Trzemoszna, Widełki Narady sołtysów 1974-1975,1979,1986-1989 sygn 63-65 Regulamin GRN 1988 sygn 66 Działalność GRN 1978-1990 sygn 67 sprawozdania Number of units in the group: 67
21/1193/0 Urząd Gminy w Daleszycach 1973-1990 0 Unroll
Narady pracowników, Regulamin organizacyjny, Zarządzenia, decyzje, dyspozycje, postanowienia, Programy działania, harmonogramy pracy, Sprawozdania statystyczne GUS, Likwidacja GrRN i UG w Sukowie, włączenie Bukówki do granic administracyjnych miasta Kielc, Skargi i wnioski, Wycinki prasowe dotyczące działalności urzędu, Spisy zdawczo – odbiorcze gromadzkich rad narodowych, Kontrole zewnętrzne, Budżety, Program rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Plany społeczno – gospodarczego rozwoju i sprawozdania z wykonania, Analizy ekonomiczne, Bilanse, Czyny społeczne, Kolegium ds. wykroczeń, Plan zagospodarowania terenów leśnych, Uproszczone plany założenia i zagospodarowania zadrzewień, Inwentaryzacja lasów zielonych, Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego, Budownictwo wiejskie, Ruch budowlany, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, …., ewidencja pieczęci, sprawy rozgraniczeń nieruchomości, statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów Number of units in the group: 161
21/1194/0 Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Kielcach 1965-1992 0 Unroll
terenów wiejskich województwa kieleckiego7. Studium historyczne budownictwa wodno – energetycznego w zlewni rzeki Kamiennej8. Operaty przeciwpowodziowe województwa kieleckiego9. Odwodnienie i zabezpieczenie zabytkowych budowli wodno – energetycznych na rzece Kamiennej w Wąchocku10. Księgi ewidencyjne dokumentacji projektowej i geodezyjnych operatów pomiarowych11. Zebrania ogólne pracowników12. Posiedzenia Rady Pracowniczej13. Akta organizacyjne BPWM14. Prywatyzacja BPWM15. Bilanse16. Szacunkowe ustalenie wartości obiektów BPWM w Kielcach przy ul. Armii Czerwonej 106 i ul. Peryferyjnej 441. Studium generalne budowy małych zbiorników wody w dorzeczu Nidy2. Studium Potrzeb Wodnych z Zlewni Rzeki Wschodniej3. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rozlewiska rzeki Nidy na odcinku Motkowice – Pińczów4. Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego woj.: Kielce, Radom, Piotrków, Tarnobrzeg, Częstochowa5. Regionalny program kanalizacji sanitarnej dla województwa kieleckiego Number of units in the group: 94
21/1195/0 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Kielcach 1962-2002 0 Unroll
15. Regulaminy pracy i zakładowe systemy wynagradzania i premiowania pracowników16. Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy i Świadczeń Socjalnych17. Zakładowa Odznaka „Zasłużony Pracownik KPRI Kielce”18. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości KPRI na terenie Kielc, Skarżyska Kamiennej i Starachowic19. Wycena nieruchomości na terenie Bazy Sprzętu i Transportu KPRI w Kielcach przy ul. Ściegiennego 26820. Zakładowy plan kont21. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego22. Księga Obywatelskiego Czynu XXXV – lecia Polski Ludowej23. Rejestry projektów wynalazczych24. Stan prawny posiadanych nieruchomości, wycena nieruchomości25. Likwidacja przedsiębiorstwa Number of units in the group: 119
21/1196/0 Akta Komisji Wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa kieleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 r. 1978 0 Unroll
Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Chęcinach 1978 sygn 1-3 protokóły z wyborów na radnych Gminna Komisja wyborcza w Bodzentynie 1978 sygn 4 protokóły głosowania na radnych // listy kandydatów na radnych do Gminnej Rady Narodowej w Małogoszczu (sygn, 1 ), protokoły z wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Małogoszczu i Sobkowie (sygn. 2), protokoły głosowania na radnych Gm,R.N. w Małogoszczu (sygn.3) i Sobkowie (sygn.4), protokoły głosowania i protokoły z wyborów do Gminnych Rad Narodowych w Radoszycach, Bodzentynie, Chęcinach, Łopusznie, Sitkówce-Nowinach Morawicy i Krasocinie Number of units in the group: 14
21/1197/0 Akta Komisji Wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa kieleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 r. 1980 0 Unroll
Gminna Komisja Wyborcza w Sitkówce Nowinach 1980 sygn 1 , Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Checinach 1980 sygn 2 Miejska Komisja Wyborcza w Kielcach 1980 sygn 3, Gminna Komisja Wyborcza w Łagowie 1980 sygn 4, Gminna Komisja Wyborcza w Bodzentynie 1980 syg 5 - protokóły głosowania na posłów i radnych WRN // Akta obwodowych komisji wyborczych: protokoły głosowania na posłów do Sejmu PRL w obwodach wyborczych (sygn. 1), protokoły głosowania na radnych WRN w Kielcach w obwodach głosowania (sygn. 2). Number of units in the group: 8
21/1198/0 Akta Komisji Wyborczych do Rad Narodowych z terenu części województwa kieleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 r. 1984 0 Unroll
Gminne Komisje Wyborcze w Zagnańsku, Łagowie, Nowej Słupi i Bodzentynie 1984 sygn 1-9,Protokóły głosowania w wyborach do WRN w Kielcach i GRN w Górnie 1984 sygn 10, GKW w Strawczynie 1984 sygn 11, Protokóły głosowania na radnych w okręgach wyborczych, protokóły z wyborów radnych GRN w Bliżynie1984 sygn 12 // listy kandydatów do RNMiG we Włoszczowie i protokoły przyjęcia zgłoszenia list (sygn. 1), protokoły z wyborów radnych do RNMiG w Jędrzejowie (sygn. 2), protokół z wyborów do RNMiG we Włoszczowie (sygn. 3), protokoły głosowania do RNMiG we Włoszczowie w okręgach wyborczych (sygn. 4), listy kandydatów do GRN w Małogoszczu, Sędziszowie i Sobkowie oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list (sygn. 5-7), protokoły z wyborów radnych GRN w Sędziszowie i Sobkowie (sygn. 8-9), protokoły głosowania na radnych do GRN w Sędziszowie i Sobkowie w okręgach wyborczych (sygn. 10-11), materiały organizacyjne dotyczące wyborów do GRN w Małogoszczu (sygn. 12), protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sobkowie (sygn. 13), akta obwodowych komisji wyborczych: protokoły głosowania na radnych WRN w Kielcach w obwodach głosowania obejmujących teren miasta i gminy Jędrzejów i Włoszczowa oraz gminy Sobków (sygn. 14-16), protokoły głosowania do WRN w Kielcach z listy wojewódzkiej w obwodach głosowania obejmujących teren miasta i gminy Jędrzejów i Włoszczowa oraz gminy Sobków (sygn. 17-19), protokoły głosowania do RNMiG w Jędrzejowie w obwodach głosowania obejmujących teren miasta Jędrzejów i Włoszczowa (sygn. 20-22), protokoły głosowania do GRN w Sędziszowie i Sobkowie w obwodach głosowania (sygn. 23-24), protokół z posiedzenia Kolegium Wyborczego miasta i Gminy we Włoszczowie (sygn. 25), wybory do GRN w Charsznicy (protokół z wyborów, protokoły głosowania i okręgach i obrowach wyborczych oraz komunikat o wynikach głosowania - sygn. 26), Protokoły głosowania na radnych WRN w Kielcach i GRN w Morawicy (sygn. 43), Protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Krasocinie (sygn. 44-46), Materiały organizacyjne dotyczące wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Krasocinie (sygn. 47) Number of units in the group: 47
21/1199/0 Akta Komisji Wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa kieleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 r. 1985 0 Unroll
Okręgowe Komisje Wyborcze w Kielcach i Skarżysku Kamiennej, Gminne Komisje Wyborcze w Zagnańsku i Bodzentynie 1985 sygn 1-4 protokóły głosowania na posłów, zestawienia wyników głosowania // Akta obwodowych komisji wyborczych: protokoły głosowania w obwodach na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej (sygn. 1), protokoły głosowania w obwodach na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej (sygn. 2), Protokoły głosowania na posłów do Sejmu PRL (PKW w Morawicy) (sygn. 8), Protokoły głosowania na posłów na terenie gminy Krasocin (sygn. 9-10), Materiały organizacyjne dotyczące wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z terenu gminy Krasocin (sygn. 11) Number of units in the group: 11
21/1200/0 Akta Komisji Wyborczych do rad narodowych z terenu województwa kieleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 r. 1988 0 Unroll
Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Końskich , Gminne Komisje Wyborcze w Strawczynie, Łagowie, Mniowie, Zagnańsku, Bliżynie, Nowej Słupi, Bielinach, Bodzentynie 1988 sygn 1-19 protokóły zarejstrowania list wyborczych, protokóły głosowania na radnych, protokóły ponownego głosowania, protokóły z posiedzeń, uchwały, regulaminy działalność, Protokóły głosowania w wyborach na radnych WRN w Kielcach i radnych GRN w Górnie 1988 sygn 20 // akta Komisji Wyborczej Miasta i Gminy: listy kandydatów na radnych RNMiG wJędrzejowie, Miechowie i Włoszczowie oraz protokoły przyjęcia zgłoszenia list (sygn. 1-3), protokoły z wyborów radnych RNMiG w Miechowie i Włoszczowie (sygn. 4-5), protokoły głosowania na radnych w okręgu wyborczym z terenu miasta i gminy w Miechowie i Włoszczowie (sygn. 6-7), akta Gminnych Komisji Wyborczych: okręgowe listy wyborcze oraz protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN w Książu Wielkim, Małogoszczu i Sobkowie (sygn. 8-10), protokoły z wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Książu Wielkim, Sędziszowie i Sobkowie (sygn. 11-13), Protokoły głosowania na radnych GRN. w Książu Wielkim, Sędziszowie i Sobkowie w okręgach wyborczych (sygn. 14-16), protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Sobkowie (sygn. 17), akta obwodowych komisji wyborczych: Protokoły głosowania na radnych WRN w Kielcach z listy okręgowej w obwodach na terenie gmin Jędrzejów, Miechów, Książ Wielki, Sędziszów (sygn. 18-21), Protokoły głosowania na radnych WRN w Kielcach z listy wojewódzkiej w obwodach na terenie gmin Jędrzejów, Miechów, Książ Wielki, Sędziszów (sygn. 22-25), Protokoły głosowania na radnych RNMiG w Jędrzejowie (sygn. 26), Protokoły głosowania na radnych GRN w Książu Wielkim, Sędziszowie i Sobkowie w obwodach (sygn. 27-29), akta organizacyjne (sygn. 30-31), Okręgowe listy wyborcze oraz protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla Gminnej Rady Narodowej w Krasocinie (32), Protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Krasocinie (33-35), Akta organizacyjne - propozycja podziału gminy Krasocin na okręgi wyborcze dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Krasocinie, uchwała w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej (36). Number of units in the group: 63
21/1201/0 Akta Komisji Wyborczej do Sejmu i Senatu z części terenu województwa kieleckiego z wyborów przeprowadzanych w dniu 4 czerwca 1989 r. 1989 0 Unroll
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Kielcach, Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Końskich, Gminne Komisje Wyborcze w Łagowie, Zagnańsku, Bliżynie, Bodzentynie,Mniowie , Bielinach 1889 sygn 1-35 protokóły głosowania na posłów i senatorów w okręgach wyborczych nr 42 w Kielcach, nr 43 w Skarżysku Kamiennej i nr 44 w Pińczowie, protokóły głosowania na posłów i senatorów Protokóly głosowania na posłów i senatorów 1989 sygn 36// Zespół zawiera: I tura wyborów: protokoły głosowania na posłów do Sejmu PRL wybieranych w okręgu wyborczym w obwodach głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów, Miechów, Włoszczowa, oraz gmin Imielno, Krasocin, Małogoszcz, Nagłowice-Oksa, Słaboszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków i Wodzisław (sygn. 1-11), protokoły głosowania na posłów do Sejmu PRL wybieranych z krajowej listy wyborczej w obwodach głosowania na terenie miasta i gminy Jedrzejów, Miechów, Włoszczowa i gmin Imielno, Krasocin, Małogoszcz, Nagłowice-Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław (sygn. 12-21), protokoły głosowania na senatorów w obwodach głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów, Miechów, Włoszczowa, Imielno, Krasocin, Książ Wielki, Małogoszcz, Nagłowice-Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław (sygn.22-32), II tura wyborów: Protokoły głosowania na posłów do Sejmu PRL wybieranych w okręgu wyborczym w obwodach głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów, Miechów, Włoszczowa oraz gmin: Książ Wielki, Krasocin, Małogoszcz, Nagłowice-Oksa, Sobków, Wodzisław (sygn. 33-41). Number of units in the group: 79
Showing 1,216 to 1,260 of 3,447 entries.