Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1122/0 Sąd Pokoju 2-go Rewiru w Kielcach 1877-1914 0 Unroll
skorowidze sygn 1-18, repertoria sygn 19-50 Number of units in the group: 50
21/1123/0 Wydział Hipoteczny Powiatu Kieleckiego [1851] 1876-1917 [1923] 0 Unroll
sprawozdania, zatwierdzenia aktów notarialnych, skorowidze, repertoria, książki opłat, rejestry pism wchodzących i wychodzących Number of units in the group: 73
21/1124/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Dąbrowie 1915-1916 0 Unroll
dzenniki podawcze Number of units in the group: 5
21/1125/0 Zbiór fotografii 1830-1987 0 Unroll
fotografie zbiorowe, fotografie z okresu dwudziestolecia, fotografie rodzinne Wielopolskich, Potockich, Ostrowskich, fotografie portretowe, fotografie z okresu okupacji, fotografie z okresu PRL-u, fotografie Kielc, fotografie zabytków świętokrzyskich, fotografie budynków użyteczności publicznej w Kielcach, fotografie okolicznościowe z życia Archiwum Państwowego w Kielcach, reprodukcje fotograficzne obrazów Number of units in the group: 459
21/1126/0 Urząd Skarbowy w Kielcach [1943] 1945-1950 0 Unroll
Rejestry przypisów i odpisów podatku dochodowego, rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, ewidencja podatników-[1943]1945-1950-sygn.1-26. Number of units in the group: 26
21/1127/0 Spółdzielnia Spożywców "Rolnik" w Popławach gm. Paradyż 1941-1947 0 Unroll
protokoły zarządu i walnego zgromadzenia, rejestr członków spółdzielni, księgi udziałowców Number of units in the group: 7
21/1128/0 Zarząd Miejski w Przedborzu 1946-1950 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń MRN, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego, wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu "B" Społ. Funduszu Oszczędn., zestawienie statystyczne o przychodowości gospodarstw rolnych. Number of units in the group: 21
21/1129/0 Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo - Parcelacyjnego w Opocznie 1949 0 Unroll
Posiedzenia Rady, sprawozdania i informacje nadesłane z gmin, osadnictwo na ziemiach zachodnich /zaświadczenia, pożyczki/ z terenu poszczególnych gmin. Number of units in the group: 21
21/1130/0 Akta gminy Przysucha 1917, 1925-1944 [1948] 0 Unroll
Protokoły zebrań sołtysów, rejestry mieszkańców, wysiedlenia ludności z powiatu jarocińskiego w 1940 wykazy rzemieślników , Żydzi Number of units in the group: 72
21/1131/0 Akta gminy Szczecno 1876-1902 0 Unroll
zachowane akta dotyczą mobilizacji oraz zaopatrzenia wojska w konie sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/1132/0 Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach 1972-1996 0 Unroll
Rada techniczno-ekonomiczna-1984-1987-sygn.1-ptotokoły, narady z pracownikami-1990-1995-sygn.2-protokoły, samorząd załogi-1991-sygn.3-statut ordynacja wyborcza, akta organizacyjne-1988-1997-sygn.4-akt erekcyjny,statut,rejestracja sądowa, instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt-1987-sygn.5,akta normatywne własnej jednostki-1989-1996-sygn.6-7,plany pracy i programy prac planistycznych, sprawozdania finansowe-1972,1982-1996-sygn.8-12,sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu, płacach i działalności gospodarczej-1989-1995-sygn.13,starania dyrekcji i Rady Pracowniczej o przekształcenie Biura-1993-1995-sygn.14,zakładowy taryfikator stanowisk pracy-1990-sygn.15,porozumienie w sprawie zakładowego systemu wynagradzania oraz protokoły dodatkowe-1989-1991-sygn.16,zakładowy plan kont-1989-sygn.17,plan działania w zakresie obrony cywilnej-1990-sygn.18. Number of units in the group: 110
21/1133/0 Sąd Wiejski wsi Świątniki powiatu sandomierskiego 1518-1810 0 Unroll
księga sądowa wsi Świątniki Number of units in the group: 1
21/1135/0 Sąd Grodzki w Słomnikach 1929-1939 0 Unroll
akta spraw cywilnych i karnych o eksmisję, zwrot weksli, ustanowienia opieki Number of units in the group: 181
21/1136/0 Sąd Grodzki w Proszowicach [1919] 1929-1939 [1948] 0 Unroll
sprawozdania i wykazy, akta dot. ustanowienia opieki, akta komornika sądu grodzkiego Number of units in the group: 55
21/1137/0 Sąd Grodzki w Miechowie 1929-1939 [1944] 0 Unroll
akta spraw karnych,akta opiekuńcze, akta komornika sądu grodzkiego Number of units in the group: 1139
21/1138/0 Gospodarstwo Pomocnicze "Usługi Archiwalne" przy Archiwum Państwowym w Kielcach [1971] 1973-1998 0 Unroll
Zarządzenia dotyczące utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego-sygn.1-[1971]1973,Zarządzenia Dyrektora AP w Kielcach-1994-997-sygn.2,budżety, sprawozdania statystyczne i bilanse-1973-1998-sygn.3-19-materiały archiwalne (akta kat.A),wzory pieczątek-1973-1998-sygn.20,Zarządzenie Dyrektora AP w Kielcach rozwiązujące Gospodarstwo Pomocnicze-1998-sygn.21,dokumentacja niearchiwalna(akta kat B)-1973-1998-sygn.1-27-listy plac, dzienniki zajęć, umowy,deklaracje ZUS,Cit 2,zezwolenia na pracę w gospodarstwie,zgłoszenia kandydatów,dokumentacja finasowo-księgowa. Number of units in the group: 21
21/1139/0 Zarząd Powiatowy Konecki [1864] 1874-1914 [1915] 0 Unroll
dozór nad parafiami, sprawy straży ziemskiej, sprawy budowlane, podwody dla wojska Number of units in the group: 10
21/1140/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 1915-1951 0 Unroll
księgi protokołów, dzienniki, katalogi ocen, korespondencja z władzami szkolnymi Number of units in the group: 67
21/1141/0 Gminna Rada Narodowa w Łagowie 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN, posiedzenia Komisji, posiedzenia prezydium GRN, akta samorządu mieszkańców wsi, rejestry uchwał, sprawozdania statystyczne. Number of units in the group: 68
21/1142/0 Urząd Gminy w Łagowie [1964]1973-1990[1991] 0 Unroll
Gminny Zespół do walki ze spekulacją,narady,statut i regulaminy organizacyjne,zarządzenia,decyzje i dyspozycje Naczelnika Gminy,plany pracy,sprawozdania statystyczne,kontrole zewnętrzne,plany szkoleń,budżety gminy,plany społeczno-gospodarczego rozwoju,czyny społeczne,rozwój kultury fizycznej,sportu i turystyki,działalność organizacji społecznych na terenie gminy, Kolegium ds. Wykroczeń,program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej,obrona cywilna,ochrona przeciwpożarowa,program rozwoju rolnictwa,program ochrony roślin,stan sanitarno-higieniczny,gospodarka terenami i nieruchomościami,ruch budowlany,pomoc społeczna. Rejestry gruntow, akty własności ziemi, dokumentacja uwłaszczeniowa, opracowanie powierzchni terenów górskich, zestawienia jednostek rejestrowych i gruntów, przejęcie gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa, numeracja domów, znaki geodezyjne na terenie gminy, inwentaryzacja złóż kopalin użytecznych. Number of units in the group: 206
21/1143/0 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Powiatu Kieleckiego 1820-1824 0 Unroll
księga zapowiedzi małżeństw co do osób rozwiedzionych, księga aktów małżeństw, księgi aktów ogłoszenia rozwodów, ogłoszenia rozwodów, ksie\ęgi zapowiedzi Number of units in the group: 6
21/1144/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białogonie 1919-1942 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 9
21/1145/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chrystusa Króla w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 4
21/1146/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kielcach 1939-1940 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 1
21/1147/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach 1922-1944 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 16
21/1148/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sukowie 1918-1920, 1927 0 Unroll
księga małżeństw za lata 1918-1920, alegata za lata 1919-1920, ksiega zgonów za lata 1918-1920 Number of units in the group: 4
21/1149/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łącznej 1915-1917, 1926 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów, allegata Number of units in the group: 3
21/1150/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Kielcach 1913-1944 0 Unroll
Księga aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,alegata Number of units in the group: 22
21/1151/0 Biuro Studiów i Projektów Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1962-1990 [1995] 0 Unroll
Walne zgromadzenia-1990-1995-sygn.1-protokoły,Rada Techniczno-ekonomiczna-1972-1993-sygn.2-protokoły,narady-1969-1991-sygn.3-4-problemowe i wenętrzne pracowni ,Rada Nadzorcza-1990-1995-sygn.5-protokoły,akta organizacyjno-prawne-1962-1990-sygn.6-9-regulaminy premiowania i wynagradzania ,regulaminy organizacyjne pracy-1967-1990-sygn.10,wykazy brakowania oraz przekazywania inwestorom dokumentacji technicznej-1969-1990-sygn.11,wzory odciskowe pieczęci-1970-1995-sygn.12,zarządzenia wewnętrzne-1967-1993-sygn.13-14,bilanse orzeczenia-1963-1995-sygn.15-44,sprawozdania Z-1,Z-K-1968-1995-sygn.45,kontrole i lustracje-1960-1990-sygn.-46-47,akta personalne-1968-1995-sygn.48-65,patenty-1983-1989-sygn.68-89-,braki socjalno-bytowe-1975-1991-sygn.-90-podstawowe zasady ,dokumentacja projektowo-kosztorysowa-1978-1990-sygn.91-148,zakładowy plan kont-sygn.149,ewidencja zasobu archiwum zakladowego-1968-1990 (1991)-sygn.150-instrukcja archiwalna,protokoły zdawczo-odbiorcze-sygn.151. Number of units in the group: 150
21/1152/0 Sąd Grodzki w Przedborzu 1940-1944 [1945] 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział spadkum eksmisję z mieszkańm zwrot długum wyjście z niepodzielności Number of units in the group: 407
21/1153/0 Sąd Grodzki w Przedborzu 1945 0 Unroll
Akta spraw cywilnych C 1945 sygn 1-14 - przywrócenie zakłóconego posiadania, alimenty, zwrot pieniędzy Number of units in the group: 14
21/1154/0 Sąd Grodzki w Końskich 1945 0 Unroll
akta spraw cywilnych C 1945 sygn. 1-216 podział majątku, wyjście z niepodzielności, alimenty Number of units in the group: 217
21/1155/0 Sąd Grodzki w Chęcinach [1936] 1940-1944 [1952] 0 Unroll
repertorium sygn 1, skorowidze spraw cywilnych sygn 2, skorowidze spraw karnych sygn 3, akta spraw cywilnych sygn 4-51, akta spraw karnych sygn 52-55. Number of units in the group: 55
21/1156/0 Sąd Grodzki w Chęcinach 1945-1946 [1955] 0 Unroll
akta spraw cywilnych C 1945-1946 [1955] sygn 1-37 przywrócenie posiadania, dział spadku, wyjście z niepodzielności, eksmisje akta spraw Co 1945-1946 [1955] sygn 38-73 wprowadzenie w posiadanie domu, gruntu, stwierdzenie zgonu Number of units in the group: 73
21/1157/0 Sąd Grodzki w Bodzentynie [1938] 1940-1944 [1945] 0 Unroll
repertoria spraw cywilnych, skorowidz spraw karnych, terminarz C, akta spraw cywilnych C o dział spadku, zwrot nieruchomości rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności Number of units in the group: 42
21/1158/0 Sąd Grodzki w Bodzentynie 1945-1948 0 Unroll
Repertoria spraw cywilnych i karnych Akta spraw cywilnych "C" - wprowadzenie w posiadanie, dział spadku, przywrócenie zakłoconego posiadania Akta spraw cywilnych "Co" - zabezpieczenie dowodów Akta spraw cywilnych "Ns" - sprostowania i odtworzenia aktów metrykalnych Akta spraw cywilnych "Zg"- stwierdzenie zgonu, uznanie za zmarłego Akta spraw cywilnych "Sp" - stwierdzenie praw do spadku Number of units in the group: 168
21/1159/0 Sąd Grodzki w Kielcach [1931] 1940-1944 0 Unroll
repertoria spraw cywilnych, spraw karnych, skorowidze spraw cywilnych, akta spraw cywilnych - C, E, Kl, Co ( podział spadku, wprowadzenie w posiadanie, eksmisja z gruntu, rozgraniczenie, zawieszenie egzekucji komorniczej, udzielenie moratorium, przepisanie klauzli wykonalności lub jej nadanie, zawiadomienia o zgonach Number of units in the group: 312
21/1160/0 vacat - Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kielcach - przeniesiono do zespołów : 491, 666, 917, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1161/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ćmińsku 1955-1972 0 Unroll
sesje, posiedzenia komisji, posiedzenia prezydium, uchwały, zebrania wiejskie, protokoły z kontroli, budżety, programy rozwoju gromady, plany gospodarcze, sprawozdania i analizy z realizacji zadań gospodarczych, realizacja czynów społecznych, sprawa chałupy zabytkowej w Ćmińsku Nr 12, program wyborczy FJN. Number of units in the group: 31
21/1162/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Słupi 1973-1990 0 Unroll
sesje-1973-1990-sygn.1-21-protokoły z posiedzeń,uchwały,plany pracy,materiały na sesje; zespoły radnych-1980-1982-sygn.22;posiedzenia komisji-1973-1990-sygn.23-44-rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia, rozwoju społeczno-gospodarczego, gospodarki finasowej i ochrony środowiska,rolnictwa i gospodarki żywnościowej,ładu i porządku publicznego,wychowania, oświaty,kultury i spraw socjalnych,samorządu mieszkańców;Gminny Komitet Kontroli Społecznej-1978-1984-sygn.45-46-protokoły,plany pracy,sprawozdania,postanowienia;prezydium-1973-1990-47-54-protokoły,plany pracy,materiały na posiedzenia;akta samorządów mieszkańców-1973-1989-sygn.55-75;uchwały GRN-1978-1990;kontrole-1978-1987-biura GRN;iformacje statystyczne o zmianach w składach osobowych i działalności społecznej GRN-1978-1990-sygn.82,odznaczenia państwowe i regionalne-1978-1990-sygn.82a-82b-wnioski i rejestry;kwestionariusze radnych-1984,1988. Number of units in the group: 86
21/1163/0 Urząd Gminy w Nowej Słupi 1973-1990 0 Unroll
narady pracowników-1975-1977,1983-1990-sygn.1-4;regulaminy organizacyjne-1980,1982,1984-sygn.5-7-funkcjonowania kontroli wewnętrznej;przewidywane zagrożenia związane z zawieszeniem stanu wojennego-1983-sygn.8;zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy-1975-1989;programy działania Naczelnika Gminy-1978-1988-sygn.14-16;okresowe plany pracy UG i komórek organizacyjnych-1983-1988-sygn.17-24;sprawozdania statystyczne-1973-1989-sygn.25-28-z realizacji czynów społecznych, zatrudnienia i płac,stanu i ruchu ludności,spraw komunalnych,mieszkaniowych,inwestycyjnych i innych;akta dotyczące przekazania sołectwa Wola Zamkowa do gminy Łagów-1984-sygn.29;analizy i oceny skarg i wniosków,sprawozdania-1977-1989-sygn.30;kontrole problemowe-1973-1989-sygn.protokoły,zalecenia i ich realizacja;informacje okresowe o bieżącej sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej-1990-sygn.40;wnioski o odznaczenia pracowników-1982-1987-sygn.41;akta dotyczące nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"-1974-1979-sygn.42;plany szkolenia pracowników-1982-1986-sygn.43;dokumentacja techniczna-[1971]1974-1989-sygn.44-56;budżety gminy i sprawoizdania z wykonania budżetów-1973-1989-sygn.57-73;plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy-1977-1985-sygn.74-79;program rozwoju Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowej Słupii-1976-sygn.80;realizacja planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy-1975-1989-sygn.81-86--narady koordynacyjne,sprawozdania,informacje; roczne plany czynów społecznych-1974-1988-sygn.87;sprawozdania z realizacji czynów społecznych-1974-1988-sygn.88-89;akta dotyczące utworzenia Muzeum Górnictwa w Rudkach-1973-sygn.90;akta dotyczące działalności stowarzyszeń i organizacji na terenia gminy-1978-1988-sygn.91-98-koła gminnego ZBOWiD,oddziały Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,Gminnej organizacji ORMO,Gminnego koła LOK,koła PKPS,koła Polskiego Związku Wędkarskiego przy ZUCH "Metalchem" w Rudkach,gminnego koła LOP,rejonowego koła Towarzystwa Planowania Rodziny;nadzór nad stowarzyszeniami-1979-1988-sygn.99;uroczyste nadanie imion dzieciom-1973-1979-sygn.100;ewidencja dróg na terenie gminy-1976;ewidencja urządzeń wodnych,zbiorników małej retencji-1977-sygn.102;gminny harmonogram poprawy stanu sanitarno-higienicznego do 1990 roku i jego realizacja-1986-1989-sygn.103;opieka nad cmentarzami wojennymi,działalność Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa-1981-1988;roczne plany rozwoju wiejskiego budownictwa indywidualnego-1977-1978-sygn.105;informacje o miejscowych punktach eksploatacji kopalń-1987-1988-sygn.106;akta dotyczące pomocy społecznej-1979-1990-sygn.107-109-roczne bilanse potrzeb i środków,sprawozdania i informacje,zespół koordynacyjny ds. opieki społecznej. Number of units in the group: 109
21/1164/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach 1974-1990 0 Unroll
sesje WRN-1974-1990-sygn.1-102-protokoły z posiedzeń;prezydium WRN-1974-1990-sygn.103-382;protokoły z posiedzeń;komisje WRN-1974-1990-Administracji i Porządku Publicznego;Gospodarki Komunalnej,komunikacji i Łączności;Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;Kultury Fizycznej i Turystyki;Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego;Samorządu Mieszkańców;Produkcji Rolnej;Rolnictwa , Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej;Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej;Zagospodarowania Przestrzennego;Rady Społeczno-Gospodarczej;Spraw Ochrony Środowiska;Wychowania,Oświaty,Nauki i Kultury;Rady Społecznej Szkół Wyższych;Zaopatrzenia,Drobnej Wytwórczości,Usług i Rzemiosła;Zaopatrzenia Ludności i Usług;Zdrowia,Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska;Wojewódzki Komitet Kontroli Społecznej; ds. Samorządu; nadzór nad stowarzyszeniami-1984-1988-sygn.504;pisma biura WRN-1988-1990-sygn.505;wystąpienia do naczelnych organów-1986-1990-sygn.506. Number of units in the group: 578
21/1165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełmcach [1954] 1955-1962 0 Unroll
sesje GRN-1954-1961-sygn.1-2-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1956-1961-sygn.3,4a-finansowo-budżetowej, rolnictwa i zaopatrzenia ludności; posiedzenia Prezydium - 1955-1961-sygn.4,5-6 - protokoły;budżet i jego wykonanie-1954-1962-sygn.7-8 Number of units in the group: 9
21/1166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strawczynie 1955-1972 0 Unroll
sesje GRN-1958-1971-sygn.1-6-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1955-1970-finasowo-budżetowej,rolnictwa i zaopatrzenia ludności,mandatowej,ochrony mienia gromadzkiego;posiedzenia Prezydium-1960-1970-protokoły,uchwały;zebrania wiejskie-1955-1963-sygn.15-16-protokoły z zebrań i narad roboczych;kontrole zewnętrzne-1961-1972-sygn.17-protokoły i zarządzenia pokontrolne;sprawozdania gospodarcze-1962-1972-sygn.20-25-opisowe i statystyczne;plany gospodarcze-1962-1972-sygn.18-19,26-28,32,-również programy,wiejskie programy rozwoju rolnictwa;budżet gromady-1952-1972-sygn.29-31;akta dotyczące rejestracji Kółek Rolniczych-1957-1972-sygn.33. Number of units in the group: 33
21/1167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Promniku [1954] 1955-1968 0 Unroll
sesje GRN-1954-1958-sygn.1-2-protokoły,uchwały;posiedzenia komisji-1955-1968-3-4-finansowo-budżetowej,kultury,oświaty i spraw socjalnych;posiedzenia Prezydium-1955-1958-sygn.5-protokoły uchwały;budżet Gromady-1955-1958-sygn.6;klasyfikacja gruntów-1955-1958-sygn.7. Number of units in the group: 7
Showing 1,216 to 1,260 of 3,508 entries.