Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1621/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Nowomińskiego 1876-1915 0 Unroll
Zawiera jeden poszyt - zbiór akt spraw cywilnych z 1876 r. oraz pomoce ewidencyjne – repertoria i skorowidze spraw cywilnych i opiekuńczych. - Poszyt [ zbiór ] akt spraw cywilnych 1876 (1 j.a) - Repertoria i skorowidze spraw opiekuńczych - 1876, 1893-1913 - (4 j.a.) - Skorowidze i repertoria spraw cywilnych - 1876 – 1915 - (54 j.a.) [ Przechowuje także AP m. st. Warszawy OT w Otwocku, zespół Nr 78/274 „ Sąd Gminny I Okręgu Powiatu Nowomińskiego z siedzibą w Nowomińsku [1863 ] 1876 – 1915 [ 1952 ], 926 j.a., inw. ks. ] Number of units in the group: 59
62/1622/0 Sąd Gminny w Stanisławowie 1916-1916 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1916 sygn.1-2 Number of units in the group: 2
62/1623/0 Sąd Gminny w Jakubowie 1917-1917 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1917 sygn.1-13 Number of units in the group: 13
62/1624/0 Sędzia Pokoju w Nowomińsku [1869] 1876-1913 0 Unroll
Spis nazwisk małoletnich [1869] 1876-1912 sygn.1 (1j.a.) Repertorium opiekuńcze [1869] 1876-1912 sygn.2 (1j.a.) Repertorium spraw cywilnych 1898-1899,1907-1909, 1912,1913 sygn.3-6 (4j.a.) Number of units in the group: 6
62/1625/0 Akta gminy Wodynie powiat Siedlce 1944-1954 0 Unroll
Sprawy organizacyjne PPRN i Gminnej Rady 1953 sygn.1, Sprawy organizacyjne w związku z wprowadzeniem przepisów o terenowej władzy państwowej 1954 sygn. 2, plany i sprawozdania GRN 1951 sygn. 3, protokóły z posiedzeń zarządu 1945-1949 sygn.4, Protokóły i uchwały GRN 1950-1954 sygn. 5-8, książka uchwał GRN 1944 sygn. 9, rejestry klasyfikacyjne gruntów 1950 sygn.10, rejestr poborowy składek na ubezpieczenie 1950-1954 sygn.11-13. Number of units in the group: 13
62/1626/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim 1950-1973 0 Unroll
Protokóły sesji 1951-1972 sygn. 1 – 23, Komisje1950-1955 sygn.24 – 39, Posiedzenia Prezydium1951-1973 sygn.40 – 68, Sprawozdania 1952 sygn.69, Skargi i wnioski 1952-1955 sygn.70 – 72, Sprawy pracownicze 1954 sygn.73, Budżet1951-1955 sygn.74 – 82, Podatki 1951-1956 sygn.84 – 100 Number of units in the group: 100
62/1627/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mordach powiat Siedlce 1952-1972 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1952-1967 sygn. 1-14, Protokóły z sesji MRN 1959-1967 sygn. 15-19, Plany pracy 1964-1966 sygn. 20, Akta Komisji Oświaty i Kultury 1965-1966 sygn. 21-22, Akta Komisji Finansowej 1960- 1965 sygn. 23-26, Akta Komisji Budownictwa 1961, 1964 sygn. 27-28, Budżet 1964 sygn. 29, Gospodarka miejska 1966 sygn. 30, Kontrole 1960 sygn. 31, Sprawy organizacyjne 1952, 1966 sygn. 32-33, nab. 4670/2013 - 35 ja. 0,21 mb, ub.2/2013 - sygn. 25 pusta, zapis odnosi się do Komisji Finansów PGRN w Mordach 1964, która została zinwentaryzowana w zespole 233 sygn.25 Number of units in the group: 67
62/1628/0 Spółdzielnia Pracy "Introdruk" w Siedlcach 1950-2005 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Zarządu 1966-1973 sygn. 1-4, Protokóły z posiedzeń Zarządu z udziałem Rady Nadzorczej 1988-1992 sygn. 5, Protokóły z narad, konferencji, odprawy 1968-1975 sygn. 6, Protokóły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1968-1969 sygn. 7, Protokóły posiedzeń Rady Zakładowej 1964-1972 sygn. 8-9, Protokóły z posiedzeń Rady Nadzorczej 1989-2002 sygn. 10-12, Protokóły Walnych Zgromadzeń 1958-1983, 1984-2002 sygn. 13-20, 201-208, Komisja Uchwał i wniosków 1984 sygn. 21, Rejestr i statut, regulaminy 1950-2001 sygn. 22-32, Statut NSZZ Pracowników Poligrafii 1980 sygn. 33, Instrukcje w sprawie obiegu dokumentów księgowych i warsztatowych 1977, 1987 sygn. 34, 36, Instrukcja w sprawie inwentaryzacji, obsługi środków nietrwałych 1977, 2000 sygn. 35, 37, Ewidencja członków 1950-1975 sygn.38-41, Plany roczne techniczno-ekonomiczne1959-1988 sygn. 42-74, Plany wieloletnie 1966-1980 sygn. 75-77, Inwestycje 1974-1983 sygn. 78-79, Analizy i zalecenia Zarządu 1968-1976 sygn. 80-96, 100, Zarządzenia wewnętrzne 1978-1988 sygn. 97-98, Sprawozdania roczne zarządu 1958-1973 sygn. 101-123, Bilans roczny , sprawozdanie finansowe 1953-2002 sygn. 124-182, Spisy zdawczo-odbiorcze akt 1989 sygn. 183, 184, Kontrole, rewizje, zalecenia pokontrolne 1951-2002 sygn. 185-199, Protokóły Walnych Zgromadzeń 1958-1983, 1984-2002 sygn. 13-20, 201-208, Regulamin Walnego Zgromadzenia 1983 sygn. 200, Zakład w Łaskarzewie 1976-1992 sygn.209, Dokumentacja przejęcia Zakładów 1964-1976 sygn.210, Dokumentacja przejęcia innych zakładów 1964-991 sygn. 211, Akta założycielskie i statut 1950-2003 sygn.211, Struktura organizacyjna 1978-1987 sygn. 212, Dokumentacja nieruchomosci 1975-2001 sygn. 213, Rejestr sądowy 1992-2005 sygn.214, kontrole zewnętrzne 1999-2003 sygn. 215, Bilans 2003-2005 sygn. 216-219, Karty udziałów 1976-2003 sygn. 220-222 Number of units in the group: 222
62/1629/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach 1975-2004 0 Unroll
Narady pracowników własnej jednostki 1989–2001, sygn.1–13, Akty normatywne. Statuty urzędu własnego, regulamin organizacyjny, regulamin pracy 1975–2003, sygn14–16, Organizacja Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach 1975–2001, sygn.17–19, Zarządzenia własne 1989–2001, sygn.20–27, Statystyczne opracowania końcowe. Dane ze stanu zatrudnienia i wynagradzania 1995–2002, sygn.28–29, Skargi i wnioski 1988,sygn.30, Współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi 1992–2001, Sygn.31–32, Kontrole zewnętrzne zakładu własnego 1996–2001, Sygn.33, Analizy, oceny, informacje, sprawozdawczość 1995–2000, Sygn.34–36, Bilanse 1992–2004, Sygn. 37–48, Plany i sprawozdania finansowe 1994–2003, Sygn.49–54, nab. 4362/2011 - 17 j.a. 0,40 mb z lat 1975-1982, nab. 4702/2013 - 41 ja. 0,90 mb z lat 1975-1985 przymusowy wykup nieruchomości, przejmowanie gospodarstw rolnych na rentę i Skarb Państwa i z innych tytułów, ewidencja gruntów Number of units in the group: 112
62/1630/0 Bank Depozytowo- Kredytowy Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział w Sokołowie Podlaskim 1989-1998 0 Unroll
Sprawozdania roczne 1989-1998 nr sp. 1-11 Number of units in the group: 11
62/1631/0 Nadleśnictwo Łochów w Łochowie 1950-1997 0 Unroll
nab. 3234/04.04.15 - 110 j..a 2,0 mb, nab. 3749/08 - 100j.a. 1,80 mb, nab. 4291/2011 - 98 j.a. 1,40 mb, nab. 4751/2013 - 39 ja. 1,20 mb, nab.5339/2017 (103 j.a 1,40 mb spis poz. 347-449), nab. 5931/20 - regulaminy 1977-1995, sygn.451, bilanse 1991-1997, sygn.452-457, plany i sprawozdania 1993-1995, sygn.458-465, wypadki przy pracy, 1980-1981, sygn.466, szacunki brakarskie 1989-1996, sygn.467-490, wnioski cięć 1993-1997, 491-502, zagospodarowanie lasu, nasiennictwo, selekcja, hodowla lasu, zadrzewienia1985-1996, sygn.503-510, projekty własne lasu 1992-1995, sygn.511, wyłuszczarnia 1993-1996, sygn.512-514, plan ochrony przeciwpożarowej 1994-1994, sygn.515-517, wniosek ochrony lasu 193-1996, sygn.518-520, wersje ostateczne opracowań planistycznych 1994-1996 ,sygn.521-523, gospodarka leśna, użytkowanie lasu 1990-1997, sygn.524-525, sprawozdania własne 1995-1996, sygn.526-528, Nadleśnictwo Łochów, obręb Węgrów, Łochów - mapy 1985-1994, sygn.529-531 Number of units in the group: 531
62/1632/0 Państwowe Biuro Notarialne w Siedlcach [1951] 1952-1974 0 Unroll
3 j.a. Aktów notariuszy A. Chrupka z 1952-1953, R. Ostaszewskiego 1954, 2 skorowidze z lat 1951-1953, 1954, protokoły czynności kontrolnych PBN 1960-1974 (3 j.a) Number of units in the group: 8
62/1633/0 Międzyzakładowy Klub Sportowy "Start - Pogoń" w Siedlcach 1965-1992 0 Unroll
Regulamin Walnego Zgromadzenia 1982 sygn.1, Protokóły Walnego zgromadzenia 1965-1982 sygn.2-6, Protokóły z posiedzeń Zarządu i jego Prezydium 1967-1982 sygn.7-12, Statut i regulaminy 1975-1983 sygn. 13-14, Ewidencja członków 1966-1978 sygn. 15-17, Plany pracy 1976-1982 sygn.18-20, Sprawozdania finansowe, bilanse 1974-1983 sygn. 21-34, Budżety 1976-1982 sygn. 35-43, Protokóły kontroli i lustracji 1978-1982 sygn. 44-48, Współpraca z zagranicą 1977-1979 sygn. 49, Zawody sportowe (Liga Tenisa Stołowego i Strzelecka) 1977 sygn. 50-51, nab. 4170/10 - 95 ja. 1,45 mb, nab. 4492/2012 - 338 j.a. 2,90 mb dokumentacja techniczna obiektów sportowych Number of units in the group: 484
62/1634/0 Akta komisji wyborczych do rad gmin z wyborów przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 roku i wyborów uzupełniających z terenu województwa siedleckiego [1995] 1998-2002 0 Unroll
Protokóły z wyborów uzupełniających 3. KBW.0040/96 Bielany - wybory uzupełniające 1996 6. KBW.0040/96 Borowie - wybory uzupełniające 1996 13. KBW.0040/95 Dębe Wielkie - wybory uzupełniające 1995 31. KBW.0040/94 Górzno - wybory uzupełniające 1994 48. KBW.0040/96 Kałuszyn - referend. w spr. odw. RM 1996 49. KBW.0040/96 Kałuszyn - wybory uzupełniające 1996 96. KBW.0040/97 Mrozy - wybory uzupełniające 1997 131. KBW.0040/97 Siennica - wybory uzupełniające 1997 1 tom 135. KBW.0040/95 Skórzec - wybory ponowne do rady gminy 1995 169. KBW.0040/97 Węgrów - wybory uzupełniające 1997 174. KBW.0040/98 Wilga - wybory uzupełniające 1998 182. KBW.0040/98 Zbuczyn - referend. w spr. odw. rady gminy 1997 Sygnatury pozostałe od 1- 185 (z wyłączeniem powyższych) Protokóły z wyborów do rad gmin w układzie alfabetycznym 1998 nab. 3683/07 - 11 j.a. dokumentacja z wyborów uzupełniających z gmin: Ceranów, Dobre, Dębe W, Miedzna, Sobolew, Wilga, Kałuszyn, Korczew, Łochów, Przesmyki, Siennica, Siedlce, Korytnica, Pilawa, Suchożebry, Kosów, Kotuń, Skórzec, Łaskarzew. Number of units in the group: 196
62/1635/0 Komisje do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 roku z terenu województwa siedleckiego 1997-1997 0 Unroll
1. Protokół głosowania (Adamów, Bielany, Cegłów, Ceranów, Dębe W. Domanice) 1997 2. Protokół głosowania (gm. Garwolin, m. Garwolin, Górzno, Grębków, Jabłonna Lacka, Jakubów) 1997 3. Protokół głosowania (Kałuszyn, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kosów Lacki, Kotuń, Krzywda) 1997 4. Protokół głosowania (Latowicz, Liw, m. Łaskarzew, gm. Łaskarzew, Łochów gm. Łuków, m. Łuków, Maciejowice, Miastków Kośc.) 1997 5. Protokół głosowania (Miedzna. m. Mińsk Maz., gm. Mińsk Maz., Mokobody, Mordy, Mrozy, Osieck) 1997 6. Protokół głosowania (Paprotnia, Parysów, Pilawa, Poświętne, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Serokomla, gm. Siedlce) 1997 7. Protokół głosowania (m. Siedlce, Siennica, Sobienie Jez., Sobolew, m. Sokołów Podl. gm. Sokołów Podl.) 1997 8. Protokół głosowania (Stanin, Stanisławów, Sterdyń, Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów) 1997 9. Protokół głosowania (Węgrów, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wola Mysłowska, Zbuczyn, Żelechów) 1997 10. Obwody głosowania 1997 11.Wydatki - umowy zlecenia 1997 12. System inform. obsługi referendum 1997 Number of units in the group: 12
62/1636/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 września 1997 roku z terenu województwa siedleckiego 1997-1997 0 Unroll
sygn. 1-3. Rejestracja kandydatów na posłów 1997 znak kancelaryjny wszystkich akt 0020/97 sygn. 4-5. Uchwały i wytyczne PKW w sprawie trybu pracy OKW 1997 sygn. 6-7. Okręgowa Komisja Wyborcza - prot. z posiedzeń, uchwały. Obwieszczenia 1997 sygn. 8. Inspekcja OKW 1997 sygn. 9-10. Szkolenie obwodowych kom.wyb. 1997 sygn. 11-12 Obwody głosowania 1997 sygn 13.Sprawozdanie finansowe 1997 sygn. 14-42 Protokoły głosowania w obwodach w układzie alfabetycznym 1997 Number of units in the group: 42
62/1637/0 Komisje wyborcze do rad powiatu z wyborów przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 roku z terenu województwa siedleckiego 1998-1998 0 Unroll
1-8. Protokóły głosowania do rady powiatu Garwolin 1998, 9-11. Protokóły głosowania do rady powiatu Łosice 1998, 12-15. Protokóły głosowania do rady powiatu Mińsk Mazowiecki 1998, 16-21. Protokóły głosowania do rady powiatu Siedlce 1998, 22-26. Protokóły głosowania do rady powiatu Sokołów Podlaski 1998, 27-29. Protokóły głosowania do rady powiatu Węgrów 1998 Number of units in the group: 29
62/1638/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górznie powiat Garwolin 1954-1972 0 Unroll
Plany pracy 1960-1964 sygn.1-2, Protokóły sesji 1954-1961 sygn.3-9, Protokóły posiedzeń komisji 1959-1965,1972 sygn.10-24, Posiedzenia prezydium 1955-1960,1962,1970-1972 s.25-35, Wybory sołtysów 1971 s.36, Plany gospodarcze 1966-1967 s.37, Spis powszechny 1960,1967,1968, s.38-40, Kontrole 1957-1967 s.41, Działalność społeczna 1955 s.42, Sprawy gospodarstw rolnych 1961-1965 s.43, Budżet 1955-1957 s.44-46, Sprawozdania 1958-1959, 1964-1967 s.47-52 Number of units in the group: 52
62/1639/0 Sąd Pokoju I Okręgu w Mińsku Mazowieckim [1916] 1918-1926 0 Unroll
Schemat inwentarza daty skrajne liczba j.a. Akta karne Sygn. 1. Repertorium Z [1917]1918-1922 (1j.a) Akta cywilne Sygn.2 Skorowidz C 1918 (1j.a.) Sygn. 3. Repertorium O 1918-1926 (1j.a.) Sygn. 4-17. Akta spraw cywilnych [1916]1919-1921 (14j.a.) Number of units in the group: 17
62/1640/0 Sąd Gminny II Okręgu w Mińsku Mazowieckim 1915-1917 [1920] 0 Unroll
seria daty skrajne sygnatury liczba j.a Akta cywilne Skorowidz C spraw cywilnych 1915-1917 sygn 1-2 (2j.a.) Repertorium C spraw cywilnych 1915-1917 sygn. 3-4 (2j.a.) Repertorium O spraw opiekuńczych 1916-1917 [1918-1920] sygn. 5 (1j.a.) Number of units in the group: 5
Showing 1,621 to 1,640 of 1,973 entries.