Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/305/0 Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie 1845 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1249
29/306/0 C.K. Namiestnictwo Centrala Krajowa dla gospodarczej odbudowy Galicji we Lwowie [1915] 1916 - 1918 [1919] 0 Unroll
I. Akta prezydialne (normatywy, protokoły posiedzeń, gosp. odbudowa rolnictwa, pomoc doraźna dla bezdomnych, sprawy organizacyjne, osobowe i rachunkowe) [1915] 1916-1918 (sygn. COG 1-25) II.Akta Sekcji Budowlanej, Rolniczej, Przemysłu i Handlu (sprawozdania starostów z akcji pomocy, zapomogi, plany domów, protokołu szkontrum ekspozytur, akta Sekcji, protokoły z posiedzeń Rady Gospodarczej, odbudowa rolnictwa itd.) [1915] 1916-1918 (sygn. COG 26-45) III. Akta Oddziału Rachunkowego (budżet, kredyty, zapomogi) [1915] 1916-1918 (sygn. COG 46-117) Number of units in the group: 117
29/307/0 Krajowy Urząd Odbudowy Galicji we Lwowie [1916] 1918 - 1922 0 Unroll
I. Akta prezydialne (m.in. statystyka szkód wojennych, zapomogi, odszkodowania, protokoły posiedzeń Rady Przybocznej) 1918-1922 (sygn. KUO 1-67) II. Sekcja Rolnicza w Krakowie (wykazy i korespondencja dot. warsztatów rolniczych, układ wg powiatów) 1919 (sygn. KUO 68-69) III. Oddział rachunkowy (m.in. wykazy pożyczek, asygnat pieniężnych, wypłaty w obligacjach pożyczki państwowej) 1918-1922 (sygn. KUO 70-81) Number of units in the group: 81
29/308/0 Wydział Rewindykacyjny na b. zabór austriacki w Krakowie [1915] 1918 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 80
29/309/0 Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie [1841] 1920 - 1933 [1939] 0 Unroll
I.Wydział Ogólno-Administracyjny (normalia, ofunkcjonowanie jednostki własnej) (1916) 1920-1932 (sygn. DRP 1-14, AUW 112-115) II. Wydział Wodny (normatywy, inspekcje i sprawozdania, walka z powodziami, hydrografia, pomiary stanu wód, regulacja rzek, obwałowania Wisły, bydowa kanałów, porty rzeczne, woda dla przemysłu, wodociągi i kanalizacja, melioracja gruntów) (1872) 1920-1933 (1939) (sygn. DRP 16-72,234, AUW 116-120, 140) III. Wydział Budowlany (normatywy, konsensy bud., remonty, konserwacja zabytków, opieka nad grobami wojennymi, odbudowa krajobrazu itp.) (1892) 1920-1933 (1939) (sygn. DRP 81-147, AUW 121-134,141) IV. Wydział Drogowy (normatywy, budżet drogowy, ewidencja sieci i stanu dróg, mapy dróg, sprawozdania, pomiary ruchu drogowego, budowa dróg i mostów, turystyka, sprawy samochodowe) (1871) 1920-1933 (1939) (sygn. DRP 148-211, 235, AUW 135-138) V. Akta o różnej tematyce (sygn. DRP 212-233) VI. Plany (sygn. AUW 139 + 45 rulonów) VII. Księgi kancelaryjne 1920-1933 (sygn. księgi DRP 1-23, 54-76, 78-94, 98-121) VIII. Księgi kasowe 1922-1935 (sygn. księgi DRP 27-42, 77) IX. Inne księgi 1926-1932 (sygn.księgi DRP 24-26, 43-53, 95-97, 122) Number of units in the group: 780
29/310/0 Rejonowy Dozór Techniczny w Krakowie 1882 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 17
29/311/0 Biuro Regionalne planu zabudowy okręgu krakowskiego 1934 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/312/0 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie [1816] 1918 - 1939 0 Unroll
1. Senator Wolnego Miasta Krakowa czuwający nad opieką małoletnich i sprawami instytutów publicznych 1816-1832 2. C.K. Prokuratoria Skarbu w Krakowie 1855-1918 3. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie 1918-1939 Number of units in the group: 38119
29/312/1 Senator Wolnego Miasta Krakowa czuwający nad opieką małoletnich i sprawami instytutów publicznych 1816 - 1832 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/312/2 C.K. Prokuratoria Skarbu w Krakowie 1855 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 565
29/313/0 Izba Skarbowa w Krakowie 1919 - 1939 [1948] 0 Unroll
1.Inspektorat Okręgowy Ochrony Skarbowej 1933-1939 (sygn.ISKr 1-29) 2.Wydział Emerytur i Rent 1919-1939 (1948) (sygn. ISKr 30-37) 3.Wydział I (fragmenty dokumentacji osobowej) 1936-1939 (sygn.ISKr 38) Number of units in the group: 40
29/314/0 Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Krakowie [1895] 1918- 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 175
29/315/0 Urząd Celny w Krakowie Dworzec Towarowy 1891 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 799
29/316/0 Urząd Śledczo-Celny w Krakowie 1939 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 27
29/317/0 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie 1921 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 52
29/318/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1857 - 1939 [1950] 0 Unroll
I. Akta prezydialne 1862-1939 1. Protokoły posiedzeń organów Izby 1862-1939 (sygn. IPHKr 1-42) 2. Księga pamiątkowa 80-lecia Izby 1930 (sygn. IPHKr 43) 3. Sprawy organizacyjne izb przemysłowo-handlowych 1868-1939 (sygn. IPHKr 44-45) 4. Sprawy personalne 1894-1939 (sygn. IPHKr 46-49) 5. Sprawy budżetowo-podatkowe 1906-1939 (sygn. IPHKr 50-53) 6. Merytoryczna działalność Izby (m.in. szkolnictwo, turystyka) 1887-1939 (sygn. IPHKr 54-73) 7. Sprawozdania, korespondencja z ekspozyturą w Rzeszowie 1937-1939 (sygn. IPHKr 74) 8. Mat. dot. Związku Izb Przemysł.-Handlowych w Warszawie 1925-1939 (sygn. IPHKr 75-78) 9. Księgi kancelaryjne 1929-1939 [1950] (sygn. IPHKr 79-122) II Ewidencja przedsiębiorstw 1857-1939 [1950] (układ alfabetyczny wg nazw firm lub nazwisk właścicieli) 1. Ankiety przedsiębiorstw [1913] 1934-1939 [1950 ( sygn. IPHKr 123-165) 2. Kataster a) Rejestr A - spółki jawne i firmy jednoosobowe 1857-1939 [1950] (sygn. IPHKr 166-194) b) Rejestr B - Spółki akcyjne 1868-1939 [1941] (sygn. IPHKr 195-198) c) Rejestr spółdzielni i stowarzyszeń 1884-1939 [1948] (sygn. IPHKr 199-209) d) Rejestr spółdzielni i stowarzyszeń 1874-1939 [1942] (sygn. IPHKr 210-231) 3. Karty do katastru 1873-1939 [1942] (sygn. IPHKr 232-415) - Kraków - powiaty 3. Kartoteka firm (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości) 1933 (sygn. IPHKr 416-471) III. Mapy 1921-1939 [1945] (sygn. IPHKr 472-538) Number of units in the group: 538
29/319/0 Grupa Główna "Gospodarka Przemysłowa i Ruch" w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie [1908] 1939 - 1945 [1950] 0 Unroll
I. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (korespondencja, protokoły posiedzeń zarządu, mat. informacyjne przeznaczone dla władz) IX-XI 1939 (sygn.IPHKr II 1-7) II. Industrie- und Handelskammer in Krakau (potem Hauptgruppe Gewerbliche Wirtschaft und Verkehr in der Distriktskammer für die Gesamtwirtschaft in Krakau) XI 1939-I 1945 1. Korespondencja, księgi kancelaryjne XI 1939-XII 1941 (sygn.IPHKr II 8-32) 2. Organizacja i funkcjonowanie jednostki własnej 1939-1945 (1949) (sygn.IPHKr II 33-57) 3. Grupy powiatowe-organizacja i funkcjonowanie (1941) 1942-1944 (sygn.IPHKr II 58-73) 4. Opracowania informacyjne, statystyka 1939-1944 (sygn.IPHKr II 74-99) 5. Nadzór i opieka nad firmami 1939-1944 (sygn.IPHKr II 100-151) 6. Wspólpraca przy komisarycznym zarządzaniu firmami 1939-1944 (sygn.IPHKr II 152-161) 7. Rzeczoznawcy 1939-1944 (sygn.IPHKr II 162-166) 8. Notowania i kontrola cen 1939-1945 (sygn.IPHKr II 167-170) 9. Propaganda (1939) 1940-1941 (sygn.IPHKr II 171-178) 10. Przydziały towarów, surowców, lokali 1939-1944 (sygn.IPHKr II 179-194) 11. Sprawy prawno-podatkowe (1938) 1939-1944 (sygn.IPHKr II 195-199) 12. Handel zagraniczny 1939-1944 (sygn.IPHKr II 200-207) 13. Szkolenie kadr (1930) 1939-1945 (sygn.IPHKr II 208-246) 14. Pogotowie wojenne 1943-1945 (sygn.IPHKr II 247-252) 15. Ewidencja przedsiębiorstw A. Kartoteki firm 1940-1944 (sygn.IPHKr II 253-312) B. Rejestry wniosków o zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw 1940-1944 (sygn.IPHKr II 313-333) C. Podania o uprawnienia przemysłowe 1940-1944 (sygn.IPHKr II 334-431) D. Deklaracje podatkowe Grupy Handel 1940-1945 (1946) (sygn.IPHKr II 432-510) E. Deklaracje podatkowe Grupy Przemysł 1940-1945 (1946) (sygn.IPHKr II 511-540) F. Kwestionariusze Grupy Handel (ankiety roczne) 1943-1944 (sygn.IPHKr II 541-574) G. Zaświadczenia potwierdzające zezwolenia na prowadzenie firm w pow. Jarosław i Sanok, odmowy na pow. Jarosław i Kraków 1941-1943 (sygn.IPHKr II 575-576) 16. Aneks 1939-1944 (sygn.IPHKr II 577-640) 17. Kartoteka zakładów przemysłowych 1941-1944 (sygn. IPHKr II 641-669) Number of units in the group: 669
29/320/0 Izba Lekarska w Krakowie 1893 - 1950 0 Unroll
A. Akta z lat 1893-1939 (1940) 1. Akta organizacyjne (regulaminy, statuty, protokoły ze zjazdów, konferencji, wybory członków) 1893-1939 (1940) (sygn. 29/320/1-41, 384, 385, 386,387) 2. Protokoły posiedzeń organów Izby (reprezentanci Izby, Rada, Wydział, Zarząd, Rada Honorowa, Komisja Wzajemnych Ubezpieczeń Lekarzy, Komisja Kwalifikacyjna dla spraw Ubezpieczalni Społecznych) 1893-1939 (sygn. 29/320/42-50, 384, 385) 3. Sprawozdania z działalności Izby i jej organów 1893-1939 (sygn. 29/320/51-56) 4. Korespondencja z lekarzami i ich rodzinami w sprawach zawodowych i socjalnych 1894-1938 (sygn. 29/320/57-71) 5. Cenniki porad lekarskich 1894-1938 (sygn. 29/320/72-73) 6. Sprawy opodatkowania lekarzy 1897-1938 (sygn. 29/320/74-80) 7. Korespondencja z różnymi instytucjami 1893-1938 (sygn. 29/320/81-101, 392) 8. Stosunki Izby z instytucjami ubezpieczeniowymi (kasami chorych) 1894-1938 (sygn. 29/320/102-107) 9. Dzienniki podawcze i inne księgi kancelaryjne 1896-1940 (sygn. 29/320/108-126) 10. Ankiety personalne i spisy lekarzy 1894-1940 (sygn. 29/320/127-146, 388, 395) 11. Składki członkowskie 1897-1939 (sygn. 29/320/147-161) 12. Różne 1892-1938 (sygn. 29/320/162-173, 343, 390, 391, 393, 394, 397, 399) 13. Kasa - księgi kasowe, majątek Izby 1897-1939 (sygn. 29/320/174-179) 14. Zagadnienia deontologii lekarskiej 1894-1939 (sygn. 29/320/180-196) 15. Akta spraw 1922-1939 (sygn. 29/320/197-320, 389) 16. Komisja Kwalifikacyjna [zawodowa] 1929, 1936-1939 (sygn. 29/320/321-322) 17. Biuro Pośrednictwa Pracy 1931-1932 (sygn. 29/320/323-325, 398) 18. Kasa Ubezpieczeń 1924-1939 (sygn. 29/320/326-342, 396) B. Akta z lat (1944) 1945-1950 19. Sprawy organizacyjno-administracyjne 1945-1950 (sygn. 29/320/344) 20. Finanse Izby 1945-1947 (sygn. 29/320/345) 21. Rejestracja przemysłowa i sprawy opodatkowania lekarzy 1945-1950 (sygn. 29/320/346-372) 22. Pomoc finansowa dla lekarzy i ich rodzin 1944-1945 (sygn. 29/320/373-381) 23. Sąd dyscyplinarny 1945-1947 (sygn. 29/320/382-383). Number of units in the group: 401
29/321/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Wiśnicz - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/322/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Żydowskiego Okręgu Metrykalnego w Wojniczu - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 501 to 520 of 4,527 entries.