Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1034/0 Sąd Pokoju w Żarnowcu, powiat olkuski, województwo kieleckie 1916-1921 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, repertorium zaświadczeń rejentalnych Number of units in the group: 80
21/1035/0 Wydział Powiatowy w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno – Organizacyjny 2. Referat Budżetowo – Gospodarczy 3. Referat Nadzoru nad Samorządem Gminnym 4. Referat Oświaty i Kultury 5. Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi 6. Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego 7. Księgi biercze podatku gruntowego 8. Stan zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń członków prezydiów RN Zarządzenia Starosty powiatu kieleckiego, sprawy zakładów i urządzeń samorządu powiatowego, protokóły z posiedzeń Wydz. Pow., uchwały, kontrole, plany pracy, sprawozdania sytuacyjne Plany i sprawozdania z inwestycji, przedsiębiorstwa prowadzone przez Związek Samorządowy, budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy podatków, księgi dochodów i wydatków Sprawy personalne, sprawozdania z inwestycji samorządowych, podział terytorialny gmin, budżety gmin i sprawozdania z wykonania budżetu przez samorząd gminny, sprawy podatków, samorządowe zakłady przemysłowe, sprawy dróg i świadczeń w naturze Zakłady szkolne i kursy oświatowe, stypendia, wystawy Plany i sprawozdania elektryfikacji wsi powiatu kieleckiego Państwowy plan inwestycyjny - wykonanie, kontrola, budownictwo i zaopatrzenie administracyjne, projekty zagospodarowania przestrzennego Number of units in the group: 324
21/1036/0 Vacat - Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach - Filia w Pilicy - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1037/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Słupi Nowej 1890-1913 [1914-1916, 1919, 1924] 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 30
21/1038/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Stąporkowie 1975-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji, realizacja uchwał, protokóły z posiedzeń prezydium, posiedzenia komisji stałych, plany rzeczowo – finansowe Komisje: Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rozwoju Gospodarki i Zaopatrzenia; Ładu i Porządku Publicznego Number of units in the group: 137
21/1039/0 Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Czynu Legionowego w Kielcach 1988-1992 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń i sprawozdania z działalności, projekt techniczny oraz specyfikacja granitowych płyt okładzinowych cokołu pomnika, realizacyjny szczegółowy plan zagospodarowania terenu placu, złota księga ofiarodawców, album odbudowy pomnika, kaseta wideo z uroczystości odsłonięcia pomnika. Number of units in the group: 6
21/1040/0 Sąd Okręgowy w Kielcach 1945-1950[1983] 0 Unroll
1 wydzial prezydialny - okolniki, zarzadzenia, testamenty, sprawozdania z dzialalnosci, wykazy czynnosci, wykazy personalne, sprawozdania finansowe 2 wydzial I cywilny - sprawy cywilne o: rozwod, wpis lub wykreslenie z hipoteki, dzial spadku, stwierdzenie zgonu, sprostowanie sktu malzenstwa, repertoria, skorowidze 3 wydzial II karny - sprawy karne: przestepstwa pospolite, odstepstwa od narodowosci polskiej w okresie okupacji 4 wydzial II karny Administracyjny - sprawy o wykroczenia w których wniesiono odwolanie od wyroku Kolegium Administracyjnego do Sądu Okręgowego,reperytoria i skorowidze wydzialu II karnego 5 wydzial III karny- skarbowy - sprawy karne skarbowe o:nielegalny handel tytoniem, nielegalny wyrob i handel spirytusem itp.. 6 wydzial IV karny niebezpieczny - sprawy karne o: odstepstwa od narodowosci polskiej w okresie okupacji, wspolprace z wladzami niemieckimi, nawolywanie do wasni norodowosciowych i rasowych, wyszydzanie i ponizanie ustroju 7wydzial V dla nieletnich pobicia, uszkodzenia ciala, wybryki chuliganskie, gwałt; Skorowidz Co, Ns; Skorowaidz IVK (niebezpieczny) Akta osobowe pracowników b. Sądu Okręgowego i sądów grodzkich Number of units in the group: 3457
21/1041/0 Więzienie w Kielcach 1919-1973 0 Unroll
Skorowidze alfabetyczne więźniów, spisy akt osobowych więźniów Więzienia w Kielcach i w Sandomierzu, protokóły zdawczo – odbiorcze jednostek więziennych, sprawozdania finansowe – bilanse. Number of units in the group: 75
21/1042/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Kielcach 1951-1989 0 Unroll
Zjazdy delegatów, rada okręgowa, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, komisje, zespół dyrekcyjny, kierownictwo, zarząd, rejestry sądowe, organizacja spółdzielni mleczarskich, protokóły zdawczo – odbiorcze, zarządzenia Prezesa i uchwały zarządu, plany i programy, sprawozdania, kontrole OSM. Number of units in the group: 786
21/1043/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koneckich Zakładach Odlewniczych w Końskich 1968-1989 0 Unroll
Egzekutywa, plenum, plany pracy, programy działania, oceny, uchwały, informacje, plany szkolenia, narady, zebrania, konferencje sprawozdawczo – wyborcze, akta OOP, składki, wymiana legitymacji PZPR, szkolenia partyjne, obchody 1 Maja, obchody 60 rocznicy rewolucji październikowej, zakładowa komisja kontrolno – rewizyjna. Number of units in the group: 28
21/1044/0 Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Nadwozi Pojazdów Ciężarowych w Kielcach 1974-1994 0 Unroll
1. Posiedzenia Organów Kolegialnych OBR NPC /Rady, Komisji, Kolegium 2. Instrukcje, Zarządzenia, Regulaminy 3. Plany pracy / wielkoletnie, roczne/ 4. Roczne sprawozdania finansowe 5. Biuletyny informacyjne 6. Kontrole zewnętrzne Number of units in the group: 87
21/1045/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Miechowie 1927-1936 0 Unroll
meldunki, sprawozdania, raporty, Number of units in the group: 2
21/1046/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Będzinie 1919-1939 0 Unroll
meldunki, sprawozdania, raporty, wykazy przestępców Number of units in the group: 9
21/1047/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Częstochowie 1926-1939 0 Unroll
meldunki, sprawozdania, raporty z działalności partii i związków zawodowych Number of units in the group: 25
21/1048/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Olkuszu 1921-1939 0 Unroll
zarządzenia komendanta, raporty, meldunki policyjne Number of units in the group: 11
21/1049/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Radomiu 1925-1939 0 Unroll
zarządzenia komendanta, raporty, meldunki policyjne Number of units in the group: 12
21/1050/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Zawierciu 1924-1937 0 Unroll
raporty, meldunki policyjne, sprawozdania, wykazy działaczy politycznych, społecznych, związków zawodowych, kooperatyw i organizacji Number of units in the group: 6
21/1051/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Korzecku 1916-1917 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 2
21/1052/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnej 1894-1915 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 40
21/1053/0 Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Kielcach 1945-1999 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne dyrektora, plany finansowe, preliminarze budżetowe, plany produkcji i zatrudnienia, bilanse, analiza działaności gospodarczej, protokóły z kontroli i rewizji finansowo księgowej, posiedzenia i narady inżynierów i techników, - 1945-1975 sygn 1-86 plany wieloletnie i sprawozdania, bilans budżetowy, sprawozdania, kontrole i inspekcj,e wypadki przy pracy, wykaz znaków drogowych w IV i V klasie technicznej, sieć dróg powiatowych na terenie wojweództwa kieleckiego, ewidencja dróg lokalnych pow Chmielnik, mapy sieci dróg województwa kieleckiego, rodzaje nawierzchni dróg wg sieci z 1956 r, ewidencja mostów na drogach pow Chmielnik, wykaz zniszczonych w czasie II wojny swiatowej mostów na drogach - 1950-1975 sygn 87-134 zespół specjalistów DODP w Kielcach, narady, organizacja jednostek podległych, struktura organizacyjna, historia pracowni projektowej przekształcenia RDP, instrukcja kancelaryjna i wykaz akt, spisy zdawczo odbiorcze wydziałów, likwidacja stempli kauczukowych, zarządzenia Naczelnego Dyrektora, opinie o pracach pracowni geodezyjnej, działalność inwestycyjno modernizacyjna, plany wieloletnie robót modernizacyjnych dróg i mostów, preliminarze budżetowe, plany zbiorcze finansowe, techniczno ekonomiczne, plany roczne dotyczące mechanizacji, inwestycji, remontów kapitalnych, modernizacji i utrzymania dróg wojewódzkich i lokalnych ,bilanse, sprawozdania dotyczące wykonania robót na drogach, placówki naukowo badawczej ,oceny kadry kierowniczej, stanu zatrudnienia, stanu posiadania dróg wg nawierzchn, analizy wyników finansowych i działalności gospodarczej, skargi i wnioski, wycinki prasowe, kontrole zewnętrzne i jednostek podleglych, zasady wynagradzania i premiowania, wypadki przy pracy, bhp, inwentaryzacja dróg, sieć dróg, ewidencja dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych, Wytwórnia Mas Bitumicznych w Marcinkowie, Górkach Szczukowskich i Górnie, budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w Wiśniówce, studium, synteza układu drogowego, zagospodarowanie zieleni przy autostradzie 1945-1999 sygn 1-174 Number of units in the group: 339
21/1054/0 "Patronat" - Towarzystwo Opieki nad byłymi więźniami i rodzinami uwięzionych w Kielcach 1909-1939 0 Unroll
księga protokołów z posiedzeń zarządu, księga protokołów ogólnych zebrań, projekt budżetu na 1925 rok, korespondencja, dziennik pism wchodzących i wychodzących Number of units in the group: 6
21/1055/0 vacat - Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Kielcach - przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1056/0 vacat - Podstawowa Organizacja Partyjna przy WSSE "Sanepid" w Kielcach - włączono do zespołu nr 890 - KM PZPR w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1057/0 Policmajster Miasta Kielc 1910-1915 0 Unroll
okólniki władz nadrzędnych, uposażenie strażników ziemskich w broń i amunicję poszukiwania podejrzanych o szpiegostwo, rozkazy policmajstra, doniesienia w czasie wojny z 1915 r., dane cudzoziemcach Number of units in the group: 23
21/1058/0 Tkactwo Świętokrzyskie - Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Bodzentynie 1950-1993 0 Unroll
protokoły i inne materiały dotyczące działalności organów kolegialnych, rejestracja sądowa, akta prawne, statuty, plany ekonomiczno finansowe oraz ich sprawozdania, kontrole zewnętrzne, monografia Tkactwa Świętokrzyskiego w Bodzentynie Number of units in the group: 34
21/1059/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białogonie [1954] 1955-1966 0 Unroll
protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń komisji stałych i prezydium, protokoły z zebrań wiejskich, plany gospodarcze, sprawozdania z realizacji budżetu, protokoły z kontroli zewnętrznych, inwentaryzacja lasu wsi Zalesie Number of units in the group: 32
21/1060/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bolminie [1954] 1955-1961 0 Unroll
protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń komisji stałych i prezydium, budżety i plany gospodarcze Number of units in the group: 13
21/1061/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gnieździskach 1955-1958 0 Unroll
protokoły z sesji ,budżety Number of units in the group: 2
21/1062/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaworzni [1954] 1955-1972 0 Unroll
Protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń komisji stałych, protokóły z posiedzeń prezydium, uchwały, plany pracy prezydium, protokóły z zebrań wiejskich, wybory sołtysów, plany gospodarcze, budżety i ich realizacja, sprawozdania statystyczne, likwidacja GRN, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, sprawy ewidencji gruntów. Number of units in the group: 52
21/1063/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łosieniu 1955-1965 0 Unroll
protokoły z obrad sesji, rejestry uchwał, protokoly z posiedzeń prezydium, plany pracy prezydium, protokoły z zebrań wiejskich budżety i plany gospodarcze Number of units in the group: 15
21/1064/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piekoszowie [1954] 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji, księgi uchwał rady, plany pracy prezydium i komisji stałych,protokoly posiedzeń prezydium, protokoły z zebrań wiejskich, budżety i plany gospodarcze, protokoły z kontroli zewnętrznych Number of units in the group: 81
21/1065/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rykoszynie 1955-1965 0 Unroll
protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń komisji stałych, z zebrań wiejskich, budzety Number of units in the group: 12
21/1066/0 Gminna Rada Narodowa w Goździkowie 1945-1954 0 Unroll
sesje Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia komisji, posiedzenia Prezydium, budżety, księgi kontroli ruchu ludności - rejestry osób przybywających i opuszczających gminę Number of units in the group: 21
21/1067/0 Gminna Rada Narodowa w Przysusze 1945-1954 0 Unroll
sesje Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia Prezydium, plany pracy, budżety Number of units in the group: 64
21/1068/0 Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Kielcach [1951] 1952-1955 0 Unroll
1. Dział Organizacji, Zatrudnienia, Płac i Norm 2. Dział Planowania 3. Dział Finansowo – Księgowy 4. Dział Zaopatrzenia 5. Dział Produkcji 6. Dział Inwestycji Akta organizacyjne, protokóły ze zjazdów i konferencji, plany zatrudnienia i funduszu płac. Zbiorcze i jednostkowe plany przemysłowo – finansowe, sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, wykazy i koszty inwentaryzacyjne przedsiębiorstwa. Zbiorcze i jednostkowe plany finansowe przedsiębiorstw i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, analizy ekonomiczne rocznych sprawozdań finansowych. Plany zaopatrzenia materiałowego Programy produkcji, roczne plany produkcji, sprawozdania z ich wykonania, analizy planów, analizy kosztów Wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z realizacji inwestycji, sprawozdania finansowe z wykonania planów inwestycyjnych. Number of units in the group: 270
21/1069/0 Sąd Grodzki w Kielcach [1933] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Oddział Cywilny: akta cywilne sporne o symbolu C 1945-1950 sygn 1-1059 wprowadzenie w posiadanie, eksmisje, rozwody, ustalenia ojcostwa, akta cywilne sporne o symbolu N 1948 sygn 1060-1068 sprawy procesowe o określoną sumę pieniędzy, zawiera tylko skorowidze i repetoria, akta cywilne sporne o symbolu E 1948-1950 sygn 1069-1073 ujawnienia majątków pod przysięgą, skargi na działalność komorników, akta cywilne sporne o symbolu CPS 1948-1949 sygn 1074 zagraniczne postępowanie spadkowe, akta cywilne sporne o symbolu KL 1933-1950 sygn 1075-1079 egzekucja zadłużenia, nadania klauzuli wykonalności, akta cywilne sporne o symbolu CO 1939-1950(1952) sygn 1080-3662 zabezpieczenie dowodów, stwiedzenie zgonów, odtworzenie aktów urodzenia i ślubów oraz ich sprostowania, tworzenia spisów majątkowych, akta cywilne niesporne o symbolu NS 1948-1950 sygn 3663-5271 odtworzenia aktów urodzenia, ślubów, zezwolenia na zawarcie związków małżeńskich, sprawy przysposobienia, wpłaty do depozytu sądowego, akta cywilne niesporne o symbolu ZG 1948-1950 sygn 5272-6091 potwierdzenia aktów zgonu, uznanie za zmarłego, akta cywilne niesporne o symbolu OP 1946-1950 sygn 6092-6119 ustalenie kurateli, nadzór nad sprawami opiekuńczymi, akta cywilne niesporne o symbolu SP 1948-1950 sygn 6120-6901 stwierdznie spraw spadkowych, ogłaszanie testamentów, Oddział Karny akta karne o symbolu KG 1936-1950 sygn 6902-6919 nielegalne garbowanie skór, nielegalny handel tytoniem, awanturowanie się, Akta Komornika 1937-1953 sygn 6920-6928 repertoria i skorowidze Number of units in the group: 6931
21/1070/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stąporkowie 1956-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji Osiedlowej Rady Narodowej, protokoły z Sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń Prezydium MRN 1957-1972 sygn 1-24 Komisja Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej 1970-1971 sygn 25-26 Budżety osiedla 1956-1973 sygn 27-41 Sprawozdania z wydatków budżetowych 1970- 1971 sygn 42-43 Pklan społeczno gospodarczy 1967-1972 sygn 44 Number of units in the group: 49
21/1071/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stąporkowie 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN,Protokoły z zebrań wiejskich, protokoły z wyborów sołtysa, księgi ewidencyjne osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu 1955-1972 sygn 1-50 Komisja Budżetu i Planu Gromadzkiego 1970-1972 sygn 51 Number of units in the group: 58
21/1072/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnej 1955-1968 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Prezydium, protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń komisji finansowo budżetowej, protokoły z zebrań z sołtysami Number of units in the group: 19
21/1073/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucisku 1955-1968 0 Unroll
protokóły z posiedzeń Prezydium, protokóły z sesji, sprawozdania z wykonania planu Number of units in the group: 17
21/1074/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasnej 1955-1972 0 Unroll
protokóły z posiedzeń Prezydium, protokóły z Sesji 1955-1972 sygn 1-27 zebrania wiejskie 1971 sygn 28 Number of units in the group: 28
21/1075/0 Fabryka "Granat" w Kielcach 1945-1947 0 Unroll
Palny finansowo gospodarcze, preliminarze budżetowe i ich wykonanie Number of units in the group: 4
21/1076/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krajnie 1968-1970 0 Unroll
sesje GRN Number of units in the group: 3
21/1077/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnie 1969-1970 0 Unroll
dokumentacja techniczna obiektów znajdujących się na terenie gromady, zestawienia gruntów wsi Górno, Bęczków i Krajno-Parcele Number of units in the group: 8
21/1078/0 Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Koniecpolu 1582-1775 925 Unroll
księgi chrztów parafii rzymskokatolickiej w Koniecpolu, księgi małżeństw, księga zgonów Number of units in the group: 5
Showing 1,126 to 1,170 of 3,508 entries.