Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1481/0 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej Rada Wojewódzka w Siedlcach 1990-1997 0 Unroll
Organy uchwałodawcze: Dokumentacja Zjazdów, Konwencji Wojewódzkich i Rejonowych 1994-1996 sygn.1, Protokóły z posiedzeń Rady Wojewódzkiej 1990-1995 sygn. 2, Protokóły z posiedzeń prezydium Rady Wojewódzkiej 1991-1995 sygn. 3, Uchwały, teksty programowe 1990-1996 sygn. 4; Organy wykonawcze: Protokóły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego 1991 sygn. 5, Plany pracy WKW i RW 1990-1991 sygn. 6, Wojewódzka Komisja Rewizyjna 1994-1995, 1997 sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/1482/0 Siedleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Siedlcach [1957-1981] 1981-2002 0 Unroll
Zarządzanie. Organy kolegialne - 1975 – 1992, 107 j.a., sygn. 1-90, 99-102, 451-455, 569, 571-577, Zarządzanie. Organizacja - 1957 – 1992, 89 j.a, sygn. 91-98, 103-163, 358-372, 565-589, Zarządzanie. Akty normatywne - 1967 – 2001, 45 j.a,, sygn. 164-201, 494, 578-584, Zarządzanie. Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka - 1968 – 2002, 126 j.a, sygn. 202-244, 282-290, 412-493, 583, Zarządzanie. Skargi i wnioski - 1975 – 1976, 2 j.a., sygn. 245-281, Kadry. Ogólne zasady pracy i płac - 1968 – 1995, 17 j.a., sygn. 291–303, 585-588, Kadry. Metody pracy - 1966 – 1992, 39 j.a., sygn. 373 – 411, Kadry Sprawy socjalno – bytowe - 1975 – 1996, 12 j.a., sygn. 304-314, 538, Środki rzeczowe. Podstawowe zasady gospodarowania środkami trwałymi - 1978 – 1998, 54 j.a., 319-357, 447-450, 495-501, 511-513, 537, Środki rzeczowe. Typizacja i normalizacja - 1977 – 1992, 5 j.a., sygn. 315 – 318, 566, Środki rzeczowe. Administracja nieruchomości - 1996 – 1997, 9 j.a., sygn. 502-510, Ekonomika. Koszty i ceny - kalkulacje planowe i wynikowe - 1980 – 1990, 21 j.a., sygn. 514-534, Dokumentacja procesu upadłości - 1992-2002, 30 j.a., sygn. 535-564, 590-591 Number of units in the group: 591
62/1483/0 Fabryka Samochodów Osobowych Zakład Produkcji Podzespołów w Siedlcach 1951-1996 0 Unroll
Rada pracownicza- zarządzenie protokółu uchwały 1970, 1973,1977, 1981-1995 sygn. 1-17, Schematy organizacyjne 1957-1974 sygn. 18-21, Akty normatywne własne 1958-1975, 1977-1966 sygn. 22-83, Plany finansowe i sprawozdania 1956-1995 sygn. 84-162, Statystyka sprawozdania dla GUS 1956-1995 sygn. 165-200, Analizy ekonomiczne 1961, 1963-1995 sygn. 201-242, Kontrole zewnętrzne 1967, 1971, 1973,1976-1990 sygn. 243-273, Ogólne zasady pracy i płac 1964,1966-1968,1970-1973, 1975, 1977-1955 sygn. 274-302, Modernizacja Zakładowego Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzwicach 1972-1977 sygn. 303-304, Sprawy socjalne 1976-1944 sygn.305-325, Mieszkania zakładowe 1979.1981, 1983-1993 sygn.326-338, Normy zakładowe 1962, 1963, 1971-1975 sygn.339-341, Inwestycje, dokumentacja prawna obiektów własnych 1951-1954, 1957, 1959-1968, 1974-1975, 1978-1985 sygn. 342-364, Gospodarka materiałowa 1964, 1967, 1968, 1971,1993-1996 sygn.342-364, Gospodarka materiałowa 1964, 1967, 1968, 1971, 1993-1996 sygn.365-372,Koszty i ceny 1960-1961,1965-1966,1977-1982 sygn.373-381, Główny Technolog- prace projektowo konstrukcyjne, przygotowanie produkcji 1961, 1963-1970 sygn.382-198, Kontrola jakości 1976-1989 sygn. 399-412, Organizacje polityczne 1963-1966, 1969-1970 sygn.413-418, Związek Zawodowy Metalowców 1975-1981 sygn. 419-429, Organizacje społeczne 1977, 1982-1993 sygn. 430-439, Archiwum Zakładowe 1951-1996 [2000] sygn. 440-464 Number of units in the group: 464
62/1484/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Siedlcach 1915-1918 0 Unroll
Zawiera wyłącznie akta spraw cywilnych i rodzinnych. Akta spraw rodzinnych, VIII 1916 – 1917 Sygn. 1 – 4, Akta spraw rodzinnych X 1916 – 1917 Sygn. 5 – 12, - Akta spraw cywilnych ogólnych O 1915 – 1918 Sygn. 13 – 74, Zbiory dokumentów do akt cywilnych P 1916 – 1918 Sygn. 75 – 78, Akta spraw cywilnych odwoławczych S 1916 – 1917 Sygn. 79 – 82 Number of units in the group: 82
62/1485/0 Bank Depozytowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział w Łukowie 1989-1998 0 Unroll
nab.2747\2000.10.05 (28 j.a.) Number of units in the group: 28
62/1486/0 Gminna Rada Narodowa w Maciejowicach 1975-1990 0 Unroll
Spotkania radnych z wyborcami 1978, 1982-1984 sygn. 1, Wybory do rad i Sejmu 1984, 1985, 1988, 1989 sygn. 2-5, Protokóły z sesji GRN w Maciejowicach 1978-1990 sygn. 6-14, Plany pracy GRN 1988-1990 sygn.15, uchwały GRN 1981-1990 sygn. 16-21, Komisja Rolnictwa 1978-1990 sygn.22-24, Komisja Rozwoju Gospodarzcego i zaopatrzenia 1978-1990 sygn. 25-28, Komisja Ładu, Porządku Publicznego 1978-1990 sygn. 29-31, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1978-1990 sygn.32-34, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 35-36, Komisja Handlu i Usług 1984-1990 sygn. 37-38, Rejestr wniosków Komisji 1984-1990 sygn. 39-40, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1978-1990 sygn. 41-51, plan pracy Prezydium 1978-1990 sygn.52, Postanowienia Prezydium 1981-1990 sygn. 53-55, Inne sygn. 56-57, nab. 4007/09 - 2 j.a. protokóły z sesji, organizacja posiedzeń Prezydium 1975 Number of units in the group: 59
62/1487/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wildze powiat Garwolin 1955-1972 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1955-1972 sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń komisji 1955-1972 sygn. 6-10, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 11-15, Plan gospodarczy gromady 1966-1972 sygn. 16-19, Budzet grmady i plan funduszu gromady 1972 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/1488/0 Gminna Rada Narodowa w Wildze 1973-1990 0 Unroll
1.Protokóły z sesji GRN1973-1990 sygn. 1-10, 2.Regulamin GRN 1984 sygn. 11, 3.Uchwały GRN1984-1988 sygn. 12, 4.Protokóły z posiedzeń Komisji GRN 1974-1980, 1984-1990 sygn. 13-16, 5. Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn.17-21, 6.Gminny Komitet FJN 1975-1981 sygn. 22-24 Number of units in the group: 24
62/1489/0 Urząd Gminy w Wildze 1973-1990 0 Unroll
Protokóły zebrań wiejskich 1984 sygn.1, Rejestr wniosków z zebrań wiejskich 1983-1985 sygn.2, Struktura organizacyjna UG 1974-1976 sygn. 3-5, Zarządzenia, decyzje Naczelnika 1976-1977, 1980, 1983-1985, 1987-1988, 1990 sygn. 6-14, Plan pracy Naczelnika, Urzędu Gminy 1982, 1984, 1988 sygn. 15-17, Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji 1973-1985, 1987-1990 sygn. 18-30, Budżet i plan funduszu gminnego 1973-1982, 1984-1987 sygn. 31-44, Zwiazek Ochotniczej Straży Pożarnej 1987 sygn. 45 Number of units in the group: 45
62/1490/0 Akta gminy Wilga powiat Garwolin 1949-1951 0 Unroll
Budżet gminy 1949, budżet gminy 1950, 1951, sprawozdanie roczne 1949, Number of units in the group: 4
62/1491/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłoczewie powiat Ryki [1950] 1960-1972 0 Unroll
1. Podział administracyjny 1971 sygn. 1, 2. Działalność organów kolegialnych gromady 1968-1970 sygn. 2-4, 3. Protokóły z sesji GRN 1965-1972 sygn. 5-8, 4. Protokóły posiedzeń Komisji 1965-1972 sygn. 9-21, 5. Protokóły posiedzeń Prezydium 1965-1971 sygn. 22-24, 6. Organizacja PGRN 1970-1972 sygn. 25-31, 7. Rejestr uchwał GRN 1969-1972 sygn. 32-34, 8. Realizacja uchwał GRN 1970-1972 sygn. 35-37, 9. Zebrania wiejskie, sołtysi 1964-1972 sygn. 38-48, 10. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1969 sygn. 49, 11. Zasady pracy i płacy 1970-1971 sygn. 50-51, 12 Program rozwoju gromady 1964-1965 sygn. 52, 13. Program rozwoju rolnictwa 1971-1972 sygn. 53-54, 14. Plan gospodarczy gromady 1964-1970 sygn. 55-61, 15. Sprawozdanie z działalności GRN 1965-1968 sygn. 62-63, 16. Sprawozdania, statystyka 1964-1972 sygn. 64-78, 17. Protokóły kontroli 1965-1972 sygn. 79-83, 18. Budżet gromady 1964-1972 sygn. 84-98, 19. Akta spisowe 1968-1972 sygn. 99-103, 20. Komitet FJN 1968-1972 sygn. 104-106, 21. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1965-1972 sygn. 107-109, 22. Ewidencja nieruchomości 1965 -1972 sygn. 110, 23. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1970-1972 sygn. 111; nab. 4025/09 - 3 j.a. Ewidencja gruntów Przykwa, Kurzelaty, 1950, 1964, prawo pierwokupu, wywłaszczenia 1966, nab. 4667/2013 plan zagospodarowania wsi Kłoczew 1971 Number of units in the group: 115
62/1492/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goździe powiat Ryki [1964] 1969-1972 0 Unroll
Podział administracyjny 1970-1971 sygn. 1, działalność organów kolegialnych 1969 sygn. 2, protokoły z sesji rady 1969-1972 sygn. 3-6, uchwały rady 1965-1972 sygn. 7-9, protokoły posiedzeń komisji 1969-1971 sygn. 10-19, zebrania wiejskie, sołtysi 1969-1972 sygn. 20-23, organizacja organów prezydium 1971 sygn. 24, protokoły posiedzeń prezydium 1972 sygn. 25, rejestr postulatów i wniosków prezydium 1965-1968 sygn. 26, normatywy kancelaryjne 1970 sygn. 27, plan gospodarczy gromady 1969 sygn. 28, sprawozdania 1969-1971 sygn. 29-34, kontrole 1969-1972 sygn. 35-38, działalność kółek rolniczych 1971-1972 sygn. 39-40, kultura i sztuka 1972 sygn. 41, czyny społeczne 1969 sygn. 42, budżety gromady i plan funduszu gromadzkiego 1969-1972 sygn. 43-47, komitety FJN 1964-1969 sygn. 48-50, akta wyborcze 1969-1972 sygn. 51-58, nab. 4023/09 1 j.a mapy tematyczne 1971 Number of units in the group: 59
62/1493/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jagodnem powiat Ryki 1965-1968 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1965-1967 sygn. 1-3, działalność organów kolegialnych 1967 sygn. 4, komisje 1965-1968 sygn. 5-19, protokoły posiedzeń prezydium 1965-1967 sygn. 20-21, zebrania wiejskie 1966-1968 sygn. 22-25, plany gospodarcze 1965-1966, 1968 sygn. 26-28, sprawozdania budżetowe 1965-1967 sygn. 29-33, sprawozdania należności pieniężnych 1967-1968 sygn. 34-35, sprawozdawczość i statystyka 1966-1967 sygn. 36-37, sprawozdania finansowe OSP 1965 sygn. 38, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965-1967 sygn. 39-41, budżety 1965-1966 sygn. 42-43, czyny społeczne 1966 sygn. 44, Gromadzki Program Poprawy Gospodarki Łąkowo – Pastwiskowej 1966-1968 sygn. 45, wiejskie komitety FJN 1965-1966 sygn. 46-47, protokoły posiedzeń Obwodowej Komisji Wyborczej 1965 sygn. 48, wybory do Sejmu i rad narodowych 1965 sygn. 49 [zawartość na podstawie karty A 2002.02.07 M. Niedziółka], Number of units in the group: 49
62/1494/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Zadybskiej powiat Ryki 1958-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1958-1961, 1965-1972 sygn. 1-8, działalność organów kolegialnych 1965 sygn. 9, protokoły komisji 1965-1972 sygn. 10-23, protokoły posiedzeń prezydium 1958-1959, 1965-1967, 1969-1972 sygn. 24-30, realizacja uchwał prezydium 1971 sygn. 31, zebrania wiejskie 1958-1960, 1965-1972 sygn. 32-39, zebrania wiejskie z ZSL 1970-1972 sygn. 40, przepisy ogólne, uchwały, zarządzenia, okólniki 1969 sygn. 41, plany gospodarcze 1966, 1968-1971 sygn. 42-46, programy rozwoju rolnictwa 1971 sygn. 47, sprawozdawczość finansowa 1965 sygn. 48, sprawozdawczość i statystyka 1965-1970, 1972 sygn. 49-51, 54, sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1970-1972 sygn. 52, sprawozdania i bilans należności pieniężnych wsi 1971 sygn. 53, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1958-1971 sygn. 55-61, program rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 62, mienie gromadzkie – ewidencja gruntów 1972 sygn. 63, gospodarka gromadzka 1972 sygn. 64, budżety 1958-1972 sygn. 65-80, spis rolny 1971 sygn. 81, kultura i sztuka 1971 sygn. 82, protokoły posiedzeń komitetów FJN 1967 sygn. 83, sprawy społeczne wiejskich komitetów FJN 1969 sygn. 84, wybory do Sejmu i rad narodowych 1961, 1965, 1969, 1971 sygn. 85-87, podział administracyjny 1971 sygn. 88, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1972 sygn. 89, nab. 4026/09 2 j.a. plany urządzenia gospodarstwa leśnego, prawo pierwokupu, wywłaszczenia 1967 Number of units in the group: 91
62/1495/0 Urząd Gminy w Maciejowicach [1957-1972] 1973-1990 [1995] 0 Unroll
1. Realizacja wniosków Komisji, Prezydium 1982-1990 sygn. 1-7, 2. Podział gminy na sołectwa 1979 sygn. 8, 3. Wybory sołtysów 1982-1984, 1987 sygn. 9-10, 4. Protokóły zebrań wiejskich 1975-1988 sygn. 11-77, 5. Protokóły narad pracowników własnej jednostki 1985-1990 sygn. 78-84, 6. Zarządzenia terenowych organów administracji 1976-1990 sygn. 85-93, 7. Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej 1976-1990 sygn. 94-108, 8. Protokóły kontroli 1973-1990 sygn. 109-116, 9. Dane statystyczne o pracownikach 1976-1979 sygn. 117-120, 10. Budżety i sprawozdania finansowe 1973-1990 sygn. 121-171, 11. Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych 1984 sygn. 172, 12. Sieć szkół i przedszkoli 1985, 1987-1990 sygn. 173, 13. Opieka nad miejscami walki i męczeństwa 1980, 1989-1990 sygn. 174-175, 14. Ewidencja parków narodowych i pomników przyrody 1981 sygn. 176, 15. Ewidencja odznak i pieczeci 1974, 1975 sygn. 177, Sprawy notarialne, testamenty poświadczenia 1971-1978, 1981 sygn. 178-179, nab. 4006/09 - 130 j.a., nab. 4508/2012 - 105 j.a. 1,50 mb - przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa i następcę, podział gospodarstw, obrót nieruchomościami, decyzje o lokalizacji, Number of units in the group: 463
62/1496/0 Urząd Gminy w Adamowie [1952-1969] 1973-1990 [1991-2013] 0 Unroll
Sołtysi (wybory, ewidencja, narady, szkolenia) 1974-1982 sygn. 1-8, Protokóły zebrań wiejskich 1974-1982 sygn. 9-14, sygn.111 Realizacja uchwał i wniosków z zebrań wiejskich 1977-1980 sygn. 15-16, protokóły z narad pracowników UG 1973-1982 sygn. 17-22,113-115 zarządzenia, decyzje Naczelnika 1974-1985,1983-1990 sygn. 23-37,117-119 plany pracy UG i Naczelnika 1976-1989 sygn. 38-46,120-123 dane statystyczne o pracownikach 1976-1979 1982-1990 sygn. 47-50,125,126 budżet gminy i plan funduszu gminnego 1975-1983 sygn. 51-57, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 1975-1985 sygn. 58-64, plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i jego realizacja 1974-1984,1989 sygn. 65-73,131 karty statystyczne dla gminy 1980 sygn. 76, protokóły z posiedzeń Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 1977-1984 sygn. 77-84, dokumentacja dotycząca przekazywania gospodarstw 1975-1980 sygn. 85-90, Kolegium ds. Wykroczeń 1975-1981 sygn. 91-92, sygn.93 Podział gminy na sołectwa 1983-1984 sygn 93, Samorząd mieszkańców 1984-1986 sygn. 94, Wybory do organów samorządu mieszkańców 1984 sygn. 95, Dokumentacja Rad sołeckich 1984-1988 sygn. 96-110, Gminny Komitet Kontroli Społecznej1978-1983 sygn112, Narady 1983 sygn 113-115, Regulamin wewnętrzny Urzędu Gminy 1988-1989 sygn.116, sprawozdania i analizy dotyczące planów 1978, 1980, 1981 sygn.127-129, Nadzór nad stowarzyszeniami 1983-1989 sygn 130, Regulamin zakładowego funduszu nagród 1986 sygn.132, Protokoły zebrań przedwyborczych 1984 sygn.133, Protokoły głosowania sygn. 134, Lokalizacje szczegółowe analizy ruchu budowlanego sygn.136-142, nab. 4712/2013 - 96 ja. 1,20 mb.- posiedzenia kolegiów, budżety zbiorcze, Ochotnicze Straże Pożarne, zmiany rodzaju użytkowania, gospodarstwa podupadłe, plany urządzenia gospodarstw leśnych, analiza potrzeb pomocy społecznej 1977-1990, sygn.143-238, przekazywanie gospodarstw rolnych na następców 1975-2006, sygn.239-546, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1974-1990, sygn.547-629, karty pojazdów, prawa jazdy, przekazywanie gospodarstw, rejestr wydanych numerów porządkowych nieruchomości 1958-2000, sygn. 630-799, dokumentacja wydawanych dowodów osobistych 1952-1990, sygn. 800-875 Number of units in the group: 875
62/1497/0 Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Siedlcach 1973-1993 [2003] 0 Unroll
1. Protokóły z posiedzeń, uchwały Rady Pracowniczej. 1981-1991 sygn. 1-10, 2 . Akty normatywne własne, zarządzenia,polecenia służbowe 1984 –1993 sygn. 11-33, 3. Zarządzenia, polecenia służbowe 1973-1983 sygn.31-42, 4. Protokóły z przekazań stanowisk 1976-1992 sygn.43, 5. Sprawozdania finansowe, bilanse 1973-1975 sygn. 44-65, nab. 4825/2014 - 28 ja. 0,20 mb zarządzenia polecenia dyrektora 1987-1991, Biuletyn informacyjny o przedsiębiorstwie 1985-1990, normatywy, stauty, regulaminy, dokumenty Rady Pracowniczej, nab. 4826/2014 1 ja. 0,01 mb (8 fot. Dot. Budowy zakładu z 1973 r.) Number of units in the group: 93
62/1498/0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach z siedzibą w Mińsku Mazowieckim [1976] 1991-1998 0 Unroll
nab. 2811/01 (18 j.a. 0,80 mb), 3005/02 (5 j.a.0,15 mb), 3672/07 (8 j.a. 0,25 mb), nab. 5246/2016 - 34 j.a. 0,30 mb Number of units in the group: 65
62/1499/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Urlach powiat Wołomin 1954-1972 0 Unroll
Protokóły Sesji Rady 1954-1972, sygn. 1-19, Protokóły posiedzeń Komisji 1955-1972, sygn. 20-50, 52, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972, sygn. 57-75, Działalność organów kolegialnych 1964-1972, sygn. 53-56, Zebrania wiejskie, sołtysi 1964-1972, sygn. 76-79, Uchwały 1969-1972, sygn. 81-82, Spotkania z posłami i radnymi 1970, sygn. 80, Plany pracy 1955-1963, sygn. 87-89, Podział administracyjny 1971, sygn. 90, Plany gospodarcze 1964-1968 1970-1971, sygn. 91-93, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1972, sygn. 94-96, Sprawy ogólno-organizacyjne i administracyjne 1964-1970, sygn. 83-86, Gospodarka gromadzka 1963-1970, sygn. 97-105, Budżet 1955-1961,1967,1969-1972, sygn. 106-116, Społeczna Komisja Pojednawcza 1970-1971, sygn. 51, Informacje PIP (Państwowej Inspekcji Plonów) 1968-1972, sygn. 117 Number of units in the group: 117
62/1500/0 Urząd Gminy w Wodyniach [1969] 1974-1990 [1993] 0 Unroll
1. Protokóły z narad z sołtysami 1977, 1987-1988 - sygn. 1- 3, 2.Narady pracowników własnej jednostki- 1989-1990 -sygn. 4-6, 3.Regulamin organizacyjny UG -1980-1989- sygn.7-9, 4.Zarządzenia, Decyzje Naczelnika Gminy -1986-1990 -sygn.10-21, 5.Sprawozdania z realizacji Zarządzeń, Decyzji. -1986-1989- sygn.22-24, 6. Plan działania Naczelnika, Urzędu Gminy oraz sprawozdania z jego wykonania- 1981-1987 - sygn.25-40, 7.Analizy i oceny skarg i wniosków -1986-1990 - sygn.41-45, 8.Instrukcja kancelaryjna - 1976 - sygn.46, 9.Protokóły kontroli, protokóły pokontrolne -1973-1990 - sygn.47-71, 10.Przydziały etatów wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników - 1987-1990 -sygn.72-74, 11.Sprawozdania o stanie zatrudnienia - 1987-1990 - sygn.75-78, 12.Plany i programy szkolenia pracowników t. o. a. p. i ich realizacja - 1984-1990 - sygn.79-86, 13.Plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z realizacji- 1977-1990- sygn.87-114, 14. Program rozwoju rolnictwa - 1976-1980, 1986-1990 - sygn.115-116, 15. Spisy rolne - 1974-1984 - sygn.117-129, 16.Protokóły kontroli gospodarki ziemią - 1982-1983 - sygn.130, 17.Protokóły z powszechnego przeglądu gminy- 1976-1978 - sygn.131-133, 18.Gospodarka rolna –sprawozdania, statystyka - 1977-1983- sygn.134-146, 19.Budżet Gminy- 1984-1990- sygn.147-156, 20.Sprawozdania finansowe - 1979-1990- sygn.157-163, 21.Nadzór nad stowarzyszeniami - 1985-1989 - sygn.164-168, 22.Sprawy Notarialne, Testamenty, Poświadczenia. - 1974-1989- sygn.169, 23.Plany Obrony Cywilnej gminy - 1980-1987- sygn.170-172, 24.Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej - 1985, 1986- sygn.173, 25.Protokóły z posiedzeń samorządu wiejskiego -1984-1990- sygn.174-205, nab. 4175/10 Przekazywanie gospodarstw na następcę spis nr 1 poz. 95 (26 podw.) i Skarb Państwa (spis nr 2 poz.52) z wsi, które weszły do UG Domanice, nab. 4357/2011 - 47 j.a. 0,55 mb [anteriora plan urządzenia lasu, posteriora gospodarstwa opuszczone], nab. 5266/2016 (774 j.a) Number of units in the group: 1174
Showing 1,481 to 1,500 of 1,973 entries.