Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1461/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borowiu powiat Garwolin [1952]1954-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN 1959-1971 sygn. 1-7, 2. Protokóły posiedzeń Prezydium 1960-1972 sygn. 8-16, 3.Kontrole i zarządzenia pokontrolne. 1964-1965 sygn.17, 4.Zestawienie użytkowników gruntów 1965 sygn.18, Ewidencja nieruchomości 1969-1970 sygn.19, Plan ochrony i obrony 1970 sygn. 20, koncesja na prowadzenie młyna wodnego 1950-1972 sygn. 21, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 1962-1964, sygn.22-31 Number of units in the group: 31
62/1462/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Głoskowie powiat Garwolin 1958-1972 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1958-1972 sygn. 1-7, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1958-1967 sygn. 8-16, Budżety 1969-1972 sygn. 17-20 (4 j.a.), nab. 5749/2019, szczegółowe rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 1961-1962, sygn.21-24 Number of units in the group: 24
62/1463/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uninie powiat Garwolin 1961-1961 0 Unroll
Protokóły sesji GRN 1961 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1464/0 Królewsko - Polski Sąd Okręgowy w Siedlcach 1917-1918 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych i karnych oraz repertoria i skorowidze. - Akta spraw cywilnych spornych 1917 – 1918 sygn. 1 – 236, - Akta spraw o przymusowe wykonanie aktów 1918 sygn. 237 – 241 - Akta spraw o zalegalizowanie testamentów 1918 sygn. 242 – 264, - Akta spraw cywilnych niespornych 1917 – 1918 sygn. 265 – 447, - Repertoria i skorowidze spraw karnych 1917 – 1918 sygn. 448 – 455, - Akta spraw karnych 1917 – 1918 sygn. 456 – 511, - Repertorium spraw działowych i cywilnych 1917 sygn. 512, nab. 4310/2011 - 6 ja. 0,05 mb akta osobowe Number of units in the group: 902
62/1465/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dobrem powiat Mińsk Mazowiecki 1886-1910 2371 Unroll
Akta Urodzeń 1886-1894, 1895-1900, 1901-1906 sygn. 1 - 2, 6, Akta Małżeństw 1889-1910 sygn. 3, 9, Akta Zgonów 1886-1893, 1894-1901, 1901-1909 sygn. 4, 5, 7, akta zbiorowe do akt z lat 1901-1906 sygn.8 Number of units in the group: 9
62/1466/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sterdyni powiat Sokołów Podlaski 1874-1911 1775 Unroll
Akta zgonów 1874-1895 sygn. 1, Akta urodzeń 1888-1898 sygn. 2, Akta urodzeń 1899-1904, 1905-1911 (akt 149) sygn. 3-4, akta zgonów 1895 (od aktu 149) -1910 (akt nr 51) sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/1467/0 Gminna Rada Narodowa w Wodyniach 1973-1990 0 Unroll
Zawiera protokóły i uchwały z sesji wraz z załącznikami, plany społeczno – gospodarcze rozwoju gminy i informacje o ich realizacji oraz protokóły z posiedzeń komisji, informacje o działalności poszczególnych komisji. Sesje Gminnej Rady Narodowej- protokóły, uchwały. 1973-1990 Sygn. 1-14 Zbiór uchwał GRN. 1978-1090 Sygn. 15-17 Spotkania radnych z wyborcami. 1983-187 Sygn. 18 Rejestr interpelacji i wniosków radnych. 1984-1988 Sygn. 19 Komisje stałe rady: - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1984 Sygn. 20-25 - Komisja Rolnictwa 1974-1982 Sygn. 26-31 - Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 1983-1983 Sygn. 32 - Komisja Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług 1984-1989 Sygn. 33-34 - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1983 Sygn. 35-41 - Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki 1984-1988 Sygn. 42-43 - Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1974-1983 Sygn. 44-48 - Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1984-1988 Sygn. 49 - Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 1988-1989 Sygn. 50 - Komisja do Spraw Samorządu 1984-1989 Sygn. 51-52 - Komisja Planowania i Finansów oraz Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 1985-1988 Sygn. 53 - Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego oraz Gospodarki Finansowej 1988-1990 Sygn. 54 Wnioski Komisji 1986-1989 Sygn. 55-56 Prezydium GRN 1974-1989 Sygn. 57-68 Number of units in the group: 68
62/1468/0 Bank Depozytowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział w Siedlcach 1989-1998 0 Unroll
nab. 2680\00.02.10 (45 j.a.) Number of units in the group: 45
62/1469/0 Sąd Grodzki w Sokołowie Podlaskim [1932-1944] 1944-1950 [1951-1952] 0 Unroll
C akta spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania ogólnego [1932-1944]1944-1950, sygn. 1-2, 6-7,17-22, 34-48, 77-289,718-719, 1646-1820, Kg akta spraw karnych, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego [1938]1944-1946, sygn. 3-5, 8-16 , 23-33,49-76, Kl akta spraw o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn. 290, Zg akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950 sygn. 291-378, 384-533, 535-712, 720-782, 792-800, 1859,1860, Ns akta spraw z zakresu sądownictwa niespornego, dla którego nie ma oddzielnych repertoriów 1946-1950 sygn. 379-383, 534, 713-717, 783-791, 801-805, 1093-1645, Sp. akta spraw spadkowych 1947-1950 sygn. 806-1092, Co. akta spraw polubownych 1947-1950, sygn.1821-1858, Km. Akta komornika 1946-1947, sygn.1861-1912, Pomoce kancelaryjne 1944-1950 [1952], sygn 1913-1942, Skorowidz C 1948-1952, sygn.1913, RepertoriumC 1944-1945,1947-1951, sygn.1914-1917 Repertorium Co.1946, sygn.1918, Repertorium Cps.1946-1951, sygn.1919-1920, Skorowidz Sp. 1947-1950, sygn.1921, Repertorium Sp.1947-1950, sygn.1922-1923, Repertorium Op.1944-1948, sygn.1924-1925, Repertorium N.1945,1946, 1950 sygn.1926-1928, Repertorium Ns.1946-1951sygn.1929-1931, Repertorium Zg.1946-1950,sygn.1932-1934, Wykaz osób aresztowanych 1948-1950, sygn.1935, Skorowidz osób poszukiwanych 19491950, sygn.1936, Repertorium karne ogólne Ko.1944-1945, sygn.1937, Repertorium Kg.1944-1950 sygn.1938-1942, nab. 4776/2013 - 156 j.a. 0,15 mb Number of units in the group: 2098
62/1470/0 Sąd Powiatowy w Sokołowie 1951-1975 [1984] 0 Unroll
C sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego [1930-1950] 1951-1975 sygn. 1-206, Co sprawy wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1957 sygn. 207, Ns sprawy w zakresie sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów [1947-1949] 1951-1975 sygn. 208-528, Zg sprawy o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego i o uchylenie postanowienia o stwierdzenie zgonu 1949-1954 sygn. 529-559 Kp sprawy pomocy sadowej udzielonej przez sędziego śledczego lub sąd grodzki 1974 sygn. 560-562, [anteriora dotyczy sprawy zaczętej w 1930r w SG w Kosowie zakończonej w 1957 w SP w Sokołowie, i innych zaczętych w latach 1947-1951 zakończonych w SP w Sokołowie], dopływ 3376/05 - 10 j.a. Sekcja Ogólna- Teczka nr 2 Sprawy Organizacyjne z lat 1973 – 1975 poz. spisu. 1, - Teczka Nr 5 Sprawy ogólne z lat 1973 – 1975 poz. spisu 2, - Teczka Nr 16 Sprawozdania z lat 1974 poz. spisu 3, - Teczka Nr 17 Nadzór i rewizje z lat 1973 – 1974 poz. spisu 4, - Teczka Nr 22 Sprawy archiwum. z lat 1959 – 1974 poz. spisu 5, - Korespondencja w sprawach tajnych i poufnych z lat 1951 – 1953 poz. spisu 6, - Zeszyt do repertorium Sk z lat 1961 – 1975 poz. spisu 7, - Protokóły posiedzeń Rady Ławniczej z lat 1971 - 1973 poz. spisu 8, Sekcja Cywilna - Repertorium spraw cywilnych Ns z roku 1951 poz. spisu 9, Sekcja Karna - Repertorium spraw karnych Kp z roku 1951 poz. spisu 10, sygn. 563-572, nab. 3694/07 - 4391 j.a. Rep. C 1951-1952, C 1952, C 1953, Ns 1951, Ns 1952, Ns 1953, Kp 1952, Kp 1953, Cps 1952, Co 1952, skorowidze Ns 1951-1952, K 1951-1952, C 1953-1954, N 1953-1954, Kp 1953-1954, sygn.4964-4978,akta spraw: Ns 1951-1953, 4361 j.a. sygn. 573-4963; 15 spraw C z 1953r, sygn.4979-6044, nab. 4195/10 sprawy Ns 1954, 1955, 1956, C 1954, 1955, 1956 og. 1080 ja. 4,20 mb, sygn. 4979-6044, Pomoce 14 ja.0,30 mb Rep. C 1954-1956, Rep. Cps 1954-1959, Rep. Kp 1954-1956, Rep. Ns 1955-1957, Skor. C 1955-1956, skor. Ns 1955-1958, sygn. 6045-6058, nab. 5398/2017; 777 j.a spis poz. 6059-6825 akta spraw Ns 1956-1961, pomoce kancelaryjne 1951-1959, sygn. 6831-6835 Number of units in the group: 6835
62/1471/0 Urząd Gminy w Kotuniu [1970] 1973-1990 0 Unroll
Rejestr wniosków komisji 1985-1986 sygn.1, Informacje o pracy samorządów 1986 sygn.2, Wybory sołtysów1978-1980, 1982, 1984 sygn.3-8, Protokóły zebrań wiejskich, rejestr 1978-1984 sygn.9-15, Statut samorządu mieszkańców 1984 sygn.16-19, Działalność rad sołeckich 1984-1990 sygn.20-30, Ankiety radnych 1985,1988 sygn.31-35, Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów 1979-1984,11987-1990 sygn.36-44, Sprawozdania z działalności, Statut urzędu 1979, 1988, 1989, 1990 sygn.45-49, Regulamin organizacyjny 1980, 1987, 1989 sygn.50-52, Rejestr uchwał rady 1984-1989 sygn.53-54, Zarządzenia naczelnika, rejestry 1977-1990 sygn.55-74, Plan działania naczelnika 1978-1982 sygn.75-79, Plany pracy, programy 1982, 1984-1986, 1988-1990 sygn.80 -94, Sprawozdania z realizacji planów 1979-1985, 1987 sygn.95-105, Analizy i oceny skarg i wniosków 1979-1987 sygn.106-114, Instrukcja kancelaryjna 1987 sygn.115, Archiwum zakładowe 1979-1983 sygn.116-117, Protokóły kontroli 1973, 1977-1990 sygn.118-135Karty statystyczne gminy 1973-1978 sygn.136, Dane statystyczne o pracownikach 1979-1990 sygn.137-145, Przydziały etatów 1978-1987 sygn.146-155, Protokóły z narad 1986-1989 sygn. 156-158, Budżet 1978, 1979, 1983 sygn.159-161, Analizy finansowe,1980-1982, 1984, 1987 sygn.162-165, Protokóły porewizyjne 1979-1982 sygn.166-169, Bilans 1973-1974, 1978-1979 sygn.170-173, Sprawozdania 1973-1986 sygn.174-196, Realizacja czynów społecznych 1973-1989 sygn.197-201, Rada ds.kultury 1988-1989 sygn.202, Dokumentacja zabytków 1980, 1987, 1989 sygn. 203-205, Współpraca ze ZboWiD 1984 sygn. 206, Nadzór nad stowarzyszeniami 1979-1989 sygn.207-208, Nadzór nad działalnością USC 1976-1977, 1982, 1984, 1986-1989 sygn. 207-216, Plany obrony cywilnej 1980 sygn.217-218, Kompleksowe zadrzewianie 1982, 1984, 1986 sygn. 219-221, Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1985, 1987-1989 sygn.222-226, Przejmowanie nieruchomości przez Skarb Państwa 1979-1988 sygn .227-228, Opinie i decyzje lokalizacyjne 1986, 1989-1990 sygn.229-236, Gospodarka komunalna 1986 sygn.237, Rada pracownicza 1983-1988 sygn. 238, Program rozwoju budownictwa wiejskiego 1982-1983 sygn.240-241, Pomoc społeczna 1984-1990 sygn.242-246, Plan rozśrodkowania ludności 1985 sygn.247, Plan działania kompanii ratowniczej 1985 sygn. 248 nab. 3807/08 (11 j.a. ), nab. 4415/2011- 9 j..a 0,30 mb mapy tematyczne i topograficzne w teczkach, nab. 4940/2014 - 54 j.a. działalność gospodarcza, przejmowanie gospodarstw Number of units in the group: 326
62/1472/0 Sąd Gminny 2 Okręgu powiatu garwolińskiego [w Sobieniach Jeziorach] 1897-1897 0 Unroll
Zawiera akta jednej sprawy cywilnej dotyczącej podziału majątku spadkowego. j. rosyjski. Number of units in the group: 1
62/1473/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Czekanowie powiat Sokołów Podlaski 1878-1878 0 Unroll
Akta urodzeń, zgonów 1878 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1474/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Szkopach powiat Sokołów Podlaski 1878-1880 0 Unroll
Akta urodzeń, zgonów 1978, 1880 sygn. 1,2 Number of units in the group: 2
62/1475/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Sokołowie Podlaskim 1878-1880 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878, 1880 sygn. 1,2 Number of units in the group: 2
62/1476/0 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Wojewódzki Oddział do spraw Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w Siedlcach 1985-1990 0 Unroll
1.Plany kontroli 1985-1989 sygn. 1 2.Programy i konspekty dotyczące szkoleń 1985-1990 sygn. 2 3.Informacje zbiorcze z kontroli, sprawozdania statystyczne 1985-1989 sygn. 3-5 4.Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych 1985-1989 sygn. 6-18 5.Kontrole instytucji świadczących usługi 1986-1989 sygn. 19-24 6.Kontrole prawidłowości przydziału mieszkań 1985-1989 sygn. 25-31 7.Kontrole placówek służby zdrowia i opieki społecznej 1985-1988 sygn. 32-39 8.Kontrole placówek transportu 1985-1989 sygn. 40-42 9.Kontrole instytucji gospodarki miejskiej 1986- 1989 sygn. 43-48 10.Kontrole przestrzegania ładu i porządku 1985-1989 sygn. 49-58 11.Kontrole urzędów, banków, stowarzyszeń 1985-1989 sygn. 59-62 12.Kontrole placówek oświaty i przedszkoli 1987-1988 sygn. 63-65 13.Kontrole instytucji pracujących dla rolnictwa 1985-1989 sygn. 66-84 14.Skargi 1985-1989 sygn. 85-96 15.Ewidencja kontrolerów 1985-1989 sygn. 97-103 Number of units in the group: 103
62/1477/0 Sąd Rejonowy w Łukowie 1975-1987 0 Unroll
nab. 2680\00.02.10 (136 j.a.) przykładowe sprawy karne, nab. 4250/11 akta administracyjne i finansowe 43 j.a. 0,70 mb Number of units in the group: 179
62/1478/0 Sąd Pokoju w Łukowie 1926-1928 [1932] 0 Unroll
Akta cywilne Sygn. 1-12. Pomoce kancelaryjne 1926-1928 (12j.a.), Sygn. 13-42. Akta spraw cywilnych 1926-1928[1932] (30j.a.) Sygn. 43 Akta sprawy o przymusowe wykonanie aktu 1927( 1j.a.), nab. 4223/10 - 4 j.a. 0,15 mb repertoria komornicze 1927-1928 Number of units in the group: 47
62/1479/0 Sąd Grodzki w Adamowie 1929-1939 [1950] 0 Unroll
Zawiera pomoce ewidencyjne oraz akta spraw cywilnych z terenu gmin Wojcieszków, Gułów, Serokomla, Białobrzegi, Kock, Łysobyki. - Repertorium spraw cywilnych C, Co, N1930 – 1943 [ 1944 – 1950 ] Sygn. 1 – 14, - Rejestr zastawu rolnego 1930 – 1938 Sygn. 15, - Skorowidz dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku 1933 – 1938 Sygn. 16, - Skorowidz alfabetyczny spraw cywilnych 1934 – 1943 [ 1944 ] Sygn. 17 – 21, - Repertoria spraw karnych 1929 – 1943 [ 1944 – 1948 ] Sygn. 22 – 30, - Skorowidze spraw karnych 1930, 1932 – 1937 Sygn. 33 – 34, - Kontrole złożonych apelacji 1935 Sygn. 35, - Akta spraw cywilnych 1928 – 1939 Sygn. 36 - 130, nab. 3594/06 8 j.a pomoce kanc.: Rep. A 1929, 1931-1932, Rep. C 1929, skor. C 1929, 1931, 1937, 1938, skor. (b.d), akta spraw C 62 j.a., nab. 4226/10 - 24 ja. 0,50 mb Number of units in the group: 216
62/1480/0 Sąd Grodzki w Łukowie 1945-1950 [1996] 0 Unroll
1.Repertoria spraw cywilnych C1948-1949, sygn 1-2, 2.Repertoria spraw polubownych Co 1947-1950, sygn. 3, 3.Repertoria spraw nakazowych N.1949-1950, sygn.4, 4.Repertoria spraw niespornych Ns. 1948-1950, sygn.5, 5.Repertoria spraw opiekuńczych Op.1948-1950, sygn.6-7, 6.Repertoria spraw spadkowych Sp.1947-1950, sygn.8-9, 7.Repertoria spraw o stwierdzenie zgonu Zg.1948-1950, sygn.10, 8.Skorwoidze spraw Co,E,Kl.N.1947-1950, sygn.11, 9.Repertorium spraw karnych Kg. 1946-1949, sygn.12-13, 10.Akta spraw cywilnych C. 1945-1950, sygn.14-114, 11.Akta spraw niespornych Ns. 1946-1950, sygn.115-451, 7.Akta spraw o stwierdzenie zgonu Zg.1946-1950, sygn.452-560, 8.Akta spraw spadkowych Sp.1948-1950, sygn.561-643, 9.Akta spraw polubownych Co.1945, sygn.644-647, 10. Akta spraw opiekuńczych Op.1948-1950, sygn.648-650, 11.Akta spraw karnych Kg. 1949-1950, sygn.651-657, 12. Akta sprawy Kg z prawa karnego skarbowego 1949-1950 sygn. 658, nab. 3909/09 - 1793 j.a. 3,00 mb Pomoce Rep. C 1947-1948, Rep. Cps 1950, Rep. Ns 1946-1948, Rep. Zg 1946-1948, skor. Sp 1947-1951, skor. Zg 1947-1951, akta spraw C 1946 (1 j.a), C 1947, Zg 1946, 1947, 1948, 1949 Sp. 1947,1948, 1950, Op. 1949, Ns 1949, 1950, nab. 4232/10 rep. Km 1946-1950 (10 j.a. ), skor. Kg, Ko 1938-1950, Rep. E 1939-1950, Rep. Ko 1948-1950, Rep. Kg 1950, trzy sprawy sp. C Number of units in the group: 2469
Showing 1,461 to 1,480 of 1,973 entries.