Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1141/0 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Produster" w Siedlcach [1983] 1987-1997 0 Unroll
Protokoły z narad 1987-1990 sygn. 1-5, Statut i ordynacja wyborcza samorządu załogi 1988 sygn.6, Wybory Rady Pracowniczej 1990 sygn.7, Wybory do organów samorządu załogi, zebranie delegatów, posiedzenie Rady Pracowniczej 1987-1988 sygn.8, Protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej 1988-1989 sygn.9, Pisma Rady Pracowniczej- komunikaty, wnioski, protokoły 1989-1991 sygn.10, NSZZ pracowników PPH „Produster”- protokoły posiedzeń 1989-1991 sygn.11, Uchwały Rady Pracowniczej 1990-1991 sygn.12-14, Akty prawne PPH „Produster” 1987-1989 sygn.15, Statut przedsiębiorstwa 1987-1989 sygn.16-18, Organizacja przedsiębiorstwa 1987-1989 sygn.19-20, Znak firmowy przedsiębiorstwa 1988-1990 sygn.21, Informacje o stanie organizacyjnym przedsiębiorstwa 1987-1988 sygn.22-23, Zakładowa składnica akt 1988 sygn.24, Kontrolka wydanych pieczątek 1987-1991 sygn.25, konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa 1989 sygn.26, Odwołanie dyrektora 1989-1991 sygn. 27,28, Centrala Handlowo-Techniczna „Mirex”- sprawy organizacyjne i finansowe, korespondencja 1987-1990 sygn.29-30, Kwestionariusz przedsiębiorstwa 1991 sygn.31, Zespół d.s. likwidacji przedsiębiorstwa 1991 sygn.31, Rejestr aktów normatywnych 1987-1991 sygn.33, Zarządzenia Dyrektora 1987-1991 sygn.34-46,50, Pismo okólne Dyrektora 1988-1989 sygn.47, Decyzje Dyrektora 1988-1989 sygn.48, Polecenia Dyrektora 1990-1991 sygn.49, Program rozwoju przedsiębiorstwa i jego ocena 1987-1989 sygn.51-52,54, Program działania przedsiębiorstwa na lata 1987-1990 [1987] 1989sygn.53, Plany 1987-1991 sygn. 55-68, Bilanse i sprawozdania finansowe 1988-1991 sygn. 69-82, Analiza ekonomiczno-finansowa 1987-1991 sygn.83-87, Druki reklamowe 1991 sygn.88, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1988-1989 sygn.89-93, Zakładowy System Wynagrodzeń 1987-1990 sygn.94-96, Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 1988-1990 sygn.97, Regulamin Pracy- zarządzenie dyrektora 1988 sygn.98, Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej 1988 sygn.99, Gospodarka materiałowo-magazynowa 1988 sygn.100, Zarządzenie dyrektora dot. wyposażenia pracowników w odzież ochroną i sprzęt ochrony osobistej 1988 sygn. 101, Karty stanowisk pracy kadry kierowniczej 1988-1990 syg.102, Wartościowanie pracy 1988-1989 sygn.103, Przegląd stanowisk pracy 1988-1990 sygn. 104, Sprawozdawczość GUS- zatrudnienie 1987-1989 sygn. 105, Projekty planów poprawy warunków bhp i p. poż.- plany i sprawozdania 1988-1990 sygn.106, Szkice geodezyjne- Siedlce, ul. Mireckiego, Mordy sygn.107, Zarządzenia dot. zakładu nr.2 w Kałuszynie 1983-1987 sygn. 108, SZP „Libella”- sprawozdania finansowe 1985 sygn.109, Zakład nr,2 w Kałuszynie- protokół zdawczo – odbiorczy stanowiska regulamin organizacyjny, decyzji i zarządzenia dyrektora,zwolnienie z podatku za rok 1990,1987-1991 sygn.110-114, Zakład nr.4 w Sokołowie Podlaskim- statut regulamin organizacyjny, sprawy podatkowe, zarządzenia dyrektora, Regulamin Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1987-1991 sygn.115-119, nab. 2381/97.03.24 ( 10 j.a) Number of units in the group: 129
62/1142/0 Urząd Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim [1945-1972] 1973-1990 [1995] 0 Unroll
1. Protokóły z zebrań wiejskich 1984-1990 sygn 1-36, 2.sprawozdania z działalności sołtysów 1985-1990 syng.37-38, 3.narady pracownicze 1988-1990 sygn.39, 4. Akta normatywne regulaminy, statuty, zarządzenia 1973-1995 sygn.40-48, 5. plany pracy i programy działania 1976-1990 sygn.49-62, 6. sprawozdania z realizacji planów 1979-1990 sygn.63-69, 7. kontrole i inspekcje –protokóły i zarz. pokontrolne 1973-1990 sygn.70-89, 8. budżet miasta i gminy 1973-1987 sygn. 90-106, 9. plany społeczno-gospodarczego rozwoju 1979-1989 sygn.107-108, 10. bilanse roczne gminy 1976-1987 sygn. 109-117, 11.opracowania własne, analizy 1973-1987 sygn.118-120, 12.obrót ziemią, gospodarka rolna 1974-1980 sygn.121-124, 13. programy zagospodarowania lasów 1982-1983 sygn.122-142, 14. zaopatrzenie rynku, ewidencja zakł. rzemieśl. 1977-1985 sygn.143-149, 15.opinie i decyzje lokalizacji szczegółowej, analiza ruchu bud.1977- 1984 sygn.150-161, 16. mapy przeglądowe gruntów wsi w ukł. Alfabetycznym 1969-1987 sygn. 162-196, 17. osnowy geodezyjne poziome i pionowe 1987-1988 sygn. 197-211, 18. Analiza potrzeb i efektów pomocy społ. 1983-1984 sygn. 212-213, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1985-1990 sygn.214-221, ewidencja i analizy ruchu budowlanego z lat 1985-1990 sygn.222-223, sprawozadania M-10 (ubytki mieszkaniowe) 1986-1990 sygn.224, nab. 3985/09 154 j.a. 3,80 mb sprzedaż nieruchomości PFZ, obrót cywilno-prawny, przekazywanie gospodarstw następcy i na Skarb Państwa, nab. 4387/2011 - 27 j.a. 0,75 mb, nab. 4437/2012 - 246 j..a 1,60 mb m.in.. 227 j.a. Ewidencja placówek rzemiosła i handlu 1945-1989 (spis nr 7) Number of units in the group: 651
62/1143/0 vacat - Akta wyborcze miasta i gminy w Stoczku Łukowskim - akta opracowane z zespołem 1144 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1144/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim 1972-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 29.12. 1995 Elżbieta Sałamacha Wybory do rad narodowych 1976-1988 sygn. 1-11, Komisje stałe rady 1973-1989 sygn. 12-53, Plany pracy rady narodowej 1985-1990 sygn. 54-56, Sesje rady 1973-1990 sygn. 57- 101, Posiedzenia Prezydium GRN 1973- 1989 sygn. 102- 120 Number of units in the group: 120
62/1145/0 Urząd Gminy w Stoczku 1973-1990 0 Unroll
Materiały na posiedzenia Prezydium 1989 sygn.1, Protokóły z kampanii do samorządów 1988 sygn.2, Zebrania wiejskie, sołtysi 1973-1983 , 1985-1989 sygn.3-21, Samorząd mieszkańców wsi Narady pracowników1975-1977,1979-1989 sygn.22-35, 160, Zarządzenia Naczelnika 1975-1976,1979-1983 sygn.36-44, Plany działania Naczelnika 1981,1983,1985-1989 sygn.45-52, Plany pracy urzędu 1978-1981, 1984-1989 sygn.53-62, Protokóły kontroli1973,1975-1979, 1981-1983, 1986,1988 sygn.63-74, Dane statystyczne o pracownikach 1976, 1977, 1980-1988 sygn.75-89, Przydziały etatów 1976,1979-1980,1983-1989 sygn.90-99, Budżet 1975-1983, 1985-1989 sygn.100-135, Realizacja czynów społecznych 1985-1988 sygn.136-139, Ewidencja dróg i mostów 1985-1990 sygn.140-144, Plany zagospodarowania 1987-1990 sygn.145-150, Decyzje lokalizacyjne 1985-1990 sygn.151-157, Realizacja wniosków komisji 1973-1974 sygn.158-159, Narady pracowników 1979-1989 sygn. 160 nab. 3648/07 157 j.a. 3,00 mb regulaminy organizacyjne, protokóły z kontroli, zarzadzenia t.o.a.p. , decyzje lokalizacyjne, budżety, emerytury, rejestry ewidencji gruntów, plany zadrzewiania, mapy glebowe Number of units in the group: 317
62/1146/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Betonów i Prefabrykatów w Mińsku Mazowieckim 1970-1992 0 Unroll
Schemat organizacyjny 1984, sygn.1, Zarządzenia dyrektora 1978-1991, sygn.2-16, Plan ekonomiczno-finansowy 1988-1989, sygn.17-18, Dokumenty przekazanych zakładów 1970-1981, sygn.19, Srodki trwałe 1976, 1983, 1988, 1990, sygn.20-23, Bilans 1970-1991, sygn. 24-45, Orzeczenia badania bilansu 1971, 1974-1975, 1977-1987, 1989-1991, sygn.46-64, Sprawozdania o stanie zatrudnienia 1987-1992, sygn.65-70, Dokumenty archiwum zakładowego 1976-1983, sygn.71-72 Number of units in the group: 72
62/1147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim 1960 -1972 0 Unroll
Protokóły sesji GRN 1961-1972 sygn. 1-10, Protokóły Komisji 1965-1972 sygn. 11-25, Protokóły posiedzeń Prezydium 1960-1972 sygn. 26-44, Zebrania wiejskie 1967-1970 sygn. 45-49 Number of units in the group: 49
62/1148/0 Sąd Gminny I Okręgu Powiatu Siedleckiego [1870-1875] 1876-1913 0 Unroll
Sprawy opiekuńczo-spadkowe [1870-1875] 1876-1913 sygn. 1-375, Sprawy cywilne 1909, 1913 sygn. 375-378, nab. 4763/2013 -11 ja. 0,02 mb sprawy opiekuńcze 3, 6, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 z roku 1901 Number of units in the group: 389
62/1149/0 vacat - Sąd Gminny w Domanicach - włączono do zespołu nr 34 - Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1150/0 Gminna Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim 1972-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 93
62/1151/0 Gminna Rada Narodowa w Sobieniach Jeziorach 1973-1990 0 Unroll
Organizacja i sesje GRN 1973-1974 sygn. 51-52, Protokóły sesji 1973 sygn. 55, 1975 sygn. 29, 1976 sygn. 28, 1977 sygn. 22, 1978-1984 sygn. 15, 16, 17, 1984-1988 sygn. 10, 11, 1988-1990 sygn. 8,9, Uchwały rady 1978-1984 sygn. 50, 1984-1988 sygn. 31, 1988-1990 sygn. 32, Realizacja uchwał 1975 sygn. 34, Organizacja i posiedzenia Prezydium GRN 1973-1974 sygn. 53-54, Protokóły posiedzeń Prezydium 1975 sygn. 30, 1976 sygn. 27, 1984-1988 sygn. 12, 13, 1988-1990 sygn. 1, Postanowienia prezydium 1984-1988 sygn. 36, 1988-1990 sygn. 35, Plany pracy Prezydium 1973 sygn. 56, Komisje stałe rady (organizacja i plany pracy) 1973 sygn. 57, Komisje stałe rady: - Rolnictwa 1973-1974 sygn. 62-63, 1976 sygn. 23, 1978-1984 sygn. 47, 1984-1988 sygn. 46, 1988-1990 sygn. 2, - Samorządu 1984-1988 sygn. 44, 1988-1990 sygn. 3, -Oświaty i Kultury 1973 sygn. 60, 1974-1975 sygn. 49, 1976 sygn. 25, 1978-1984 sygn. 19, 1984-1988 sygn. 45, 1988-1990 sygn. 4, -Rozwoju Gospodarczego 1974-1975 sygn. 50, 1976 sygn. 26, 1978-1984 sygn. 20, 1984-1988 sygn. 43, 1988-1990 sygn. 5, - Ładu i Porządku 1973-1974 sygn. 58-59, 1975 sygn. 48, 1976 sygn. 24, 1977 sygn. 21, 1978-1984 sygn. 18, 1984-1988 sygn. 14, Samorząd mieszkańców 1988-1990 sygn. 6, Sprawozdania zbiorcze 1978-1984 sygn. 40, 1984-1988 sygn. 39, 1988-1990 sygn. 31, Plany pracy 1976 sygn. 38, Plany finansowe 1984-1988 sygn. 37, skład osobowy prezydium 1988-1990 sygn. 42, nab. 4956/2014 - 1 ja. Opinie, wnioski, plany pracy Komisji stałych 1988-1990, sygn. 64, Protokóły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sobieniach Jeziorach 1973, sygn.65, Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Sobieniach Jeziorach 1973, sygn.66, Protokóły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sobieniach Jeziorach 1974, sygn.67, Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Sobieniach Jeziorach 1974, sygn.68 Number of units in the group: 68
62/1152/0 Urząd Gminy w Serokomli [1969] 1973-1990 0 Unroll
1. Konferencje i narady 1974-1976 sygn. 1-2, 2. Zebrania wiejskie 1973-1988 sygn. 3-9, Sołtysi- narady , sesje, sprawozdania 1974-1987sygn.10-19, 4. Narady pracowników własnej jednostki 1986-1987 sygn. 20-21, 5. Plany i programy zjazdów koordynacyjnych 1976-83 sygn. 22-28, 6.Statut organizacyjny 1976-1979 sygn. 29-30, 7.Zarządzenia Naczelnika Gminy 1977-1983 sygn.31-33, 8. Plany pracy jednostki własnej 1978-1990 sygn. 34-48, 9. Sprawozdania z realizacji planów pracy 1984-1989 sygn. 49-51, 10. Sprawy archiwum zakładowego 1975-1983 sygn. 52-56, 11.Kontrole i inspekcje 1977-1989 sygn. 57-61, 12. Szkolenie pracowników-plany i programy 1975-1986 sygn.62-67, 13. Sprawozdawczość budżetowa 1973-1988 sygn. 68-78, 14.Plany rozwoju gminy i ich realizacja oraz sprawozdania 1984-1988 sygn. 79-88 , 15. Sprawy gospodarki rolnej i leśnej 1974-1988 sygn. 89-95, 16. Ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1975-1976 sygn. 96, 17. Program rozwoju budownictwa wiejskiego 1977 sygn. 97, 18.Sprawozdania z zatrudnienia, spis kadrowy 1982-1984 sygn. 98-100, 19.Kultura i sztuka 1974 sygn. 101, 20. Majątek Gminy- ewidencja i administracja 1974 sygn. 102, 21.Realizacja zadań Jednostek Gospodarki Uspoł.1981-1982 sygn. 103, 22. Wybory sołtysów i podsołtysów 1976-1978 sygn. 104-105, 23. Zebrania wiejskie-protokóły 1973-1986 sygn. 106-115, 24. Sołtysi – protokóły narad, szkoleń 1985-1989 sygn. 116-118, 25.Narady pracowników własnej jednostki 1984-1989 sygn. 119-122, 26. Zarządzenia Naczelnika Gminy 1974-1981 sygn.123-127, 27.Przydziały etatów, wykazy etatów 1988 sygn.128, 28. Protokóły kontroli urzędu 1979-1990 sygn. 129-130 , 29. Plany szkolenia pracowników 1978-1982 sygn. 131-134, 30. Protokóły i zarz. porewizyjne urzędu 1984-1985 sygn. 135-136, 31. Plany społeczno-gospodarczego i sprawozdania z realizacji 1988-1989 sygn. 137, 32. Sprawozdania z wykonania planów w zakresie rolnictwa 1985 sygn. 138, 33. Plan urządzenia gospodarstwa leśnego 1969-1978 sygn. 139, 34. Sieć zakładów przemysłowych i usługowych 1983 sygn.140, nab. 4680/2013 - 17 ja. 0,020 mb programy zagospodarowania lasów, sprawozdania budżetowe 1983, plan zagospodarowania przestrzennego 1974, 1988-90, wyrysy z map ewid. 1987-1988, 3 sprawy dot. przekazywania nieruchomości 1977-1983, nab. 5162/2016 - 615 j.a przekazywanie gospodarstw, podział, sprzedaż nieruchomości Number of units in the group: 830
62/1153/0 Gminna Rada Narodowa w Stoczku 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady 1984-1990 sygn.1-9, Protokóły komisji 1978-1990 sygn.10-62, Protokóły prezydium 1984-1989 sygn.63-68, Gminny Komitet kontroli Społecznej 1979 sygn.69, Postanowienia Prezydium 1984-1988 sygn.70-71, Uchwały Rady 1984-1978 sygn.72-73, Plany pracy 1983, 1988-1989 sygn.74-76, Rejestr uchwał 1984-1990 sygn.77-78, plany pracy Prezydium 1988-1990 sygn. 79, sprawozdania z działalności rady 1985-1988 sygn. 80 (nab. 3649/07 2 j.a. ) Number of units in the group: 80
62/1154/0 Gminna Rada Narodowa w Dębem Wielkim 1973-1990 0 Unroll
Roczne plany sesji GRN 1988-1990 sygn.1, Protokóły z sesji 1973 sygn. 28, 1974 sygn. 27, 1975 sygn. 3, 1976, 1977 sygn. 26, 1978 sygn. 14, sygn. 91, 1979 sygn. 2, sygn. 13, sygn. 1980 sygn. 23, 1981 sygn. 21, 1982 sygn. 20, 1983 sygn. 19, 1984 sygn. 18, sygn. 22, 1985 sygn. 17, 1986 sygn. 16, 1987 sygn.7, 1988 sygn.6, sygn. 15, 1989, 1990 sygn. 4, Protokóły posiedzeń Prezydium rady 1973 sygn. 30, 1975, 1976, 1977, 1978, 1977, 1978 sygn. 25, 1979 sygn. 24, 1980 sygn. 12, 1981 syg. 11, 1982 sygn.10, 1983 sygn. 9, 1984 sygn .8, protokóły z posiedzeń 1984-1988 sygn. 29, 1985, 1986, 1987 sygn., 1988 sygn. 6, 1989 sygn. 5, 1990 , Protokóły komisji: Ładu i Porządku 1983 sygn. 31, 1981 sygn. 32, 1980 sygn. 34, 1979 sygn. 35, 1978 sygn. 36, Prawa i Porządku 1988-1989 sygn. 57, K. Wychowania, Oświaty, Kultury 1980 sygn. 33, 1988 sygn. 38, 1983 sygn. 38, 1978-1979 sygn. 46- 47, 1984-1988 sygn. 60, 1988-1989 sygn. 59, K. Rolnictwa 1983-1984 sygn. 39, 1979 sygn. 40, 1978 sygn. 41, 1988-1990 sygn. 61, 1984-1988 sygn. 62, K. Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1983 sygn. 42, 1981 syg. 43, 1980 sygn. 44, 1978 sygn. 45, 1988-1990 sygn. 48, 1979 sygn. 58, Komisji samorządu 1988-1989 sygn. 63, wnioski komisji stałych i ich realizacja 1980 sygn. 49, 1984-1988 sygn. 81, Wybory ławników i kolegium 1986 sygn. 54, Wybory 1988 sygn. 37, sygn. 66-67, sygn. 82, 1990 sygn. 56, 1988 sygn. 64, 1976 sygn. 80, organizacja rad narodowych 1977-1988 sygn. 67-79, Komisje stałe 1988-1990 sygn. 50, plany pracy komisji 1984-1988 sygn. 51, 55, plany pracy Prezydium 1988-1990 sygn. 84, 85, 86, rejestr wniosków 1984-1988 sygn. 52, Referendum 1987 sygn. 53, 65, Protokóły narad koordynacyjnych 1979 sygn. 83, Ostateczne wersje planów zbiorczych 1988-1989 sygn. 88, sprawozdania 1984-1990 sygn. 89, Uchwały GRN 1984-1988 sygn. 90, 98, 1978-1981 sygn. 91-92, 1988-1990 sygn. 99-100, Realizacja uchwał 1973-1974 sygn. 93, Rejestr uchwał 1984-1990 sygn. 94, Postanowienia Prezydium rady 1973, 1984-1990 sygn. 95-97, Uchwały GRN 1984-1988 sygn. 98, 1988-1990 sygn. 99-100 Number of units in the group: 100
62/1155/0 Gminna Rada Narodowa w Serokomli 1973-1990 0 Unroll
Sesje rady - protokóły uchwały 1984- 1990 sygn. 1-12, Protokóły posiedzeń Komisji Budżetowo- Gospodarczej 1973- 1974 sygn. 13- 14, Protokóły posiedzeń Komisji Ładu i pOrządku Publicznego 1973- 1974, 1984 sygn. 15- 16, Protokóły posiedzeń Komisji Rolnictwa 1973- 1989 sygn. 17- 21, Protokóły posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury i Spraw Socjalnych 1973- 1985, sygn. 22- 25, Protokóły posiedzeń Komisji komisji Samorządowej 1984- 1985 sygn. 26-27, Protokóły i postanowienia Prezydium GRN 1985- 1990 sygn. 28- 33, sprawozdania GUS o zmianach i składzie rady 1977- 1989 sygn. 34, nab. 4116/10 uchwały Prezydium 1986 (1 j.a, 0,01 mb) Number of units in the group: 35
62/1156/0 Gminna Rada Narodowa w Adamowie 1974-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji 1975-1990 sygn.1-11, Komisja Rolnictwa 1974-1989 sygn.12-19, Komisja Rozwoju Gospodarczego 1974-1990 sygn. 20-25, Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1974-1990 sygn. 26-31, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 sygn. 32-38, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 39-40, Komisja Gospodarki Terenowej i Rynku 1988-1990 sygn. 41, Protokóły z posiedzenia Prezydium 1974-1990 sygn.42-50, Organizacja pracy rady 1984-1988 sygn. 51, wybory innych organów rady 1984 sygn.52, postanowienia Prezydium 1986-1988 sygn.53, Komisja niestała ds.. Czynów 1984 sygn.54, uchwały GRN 1984-1990 sygn. 55-56, wnioski komisji 1987-1988 sygn.57-58 Number of units in the group: 58
62/1157/0 Gminna Rada Narodowa w Kosowie Lackim 1973-1990 0 Unroll
Stara karta A 29.12. 1994r Dariusz Dobrowolski (w 2006r rozszerzono opis zawartości) Wybory do Sejmu i rad narodowych, konsultacje przedwyborcze, zespół radnych członków PZPR 1973-1984 sygn. 1-17, 1988 sygn. 56-58, spotkania kandydatów i radnych z wyborcami sygn. 235- 245, Plany pracy 1982-1987, 1988 sygn. 18-23, 133-135, 155, Protokóły z sesji 1973-1989 sygn. 24 - 43, Uchwały GRN 1976-1988 sygn. 44-55, 60, Realizacja wniosków komisji 1982-83 sygn. 59, Postanowienia i ich realizacja 1988-1990, 1976-1988 sygn. 61, 156 - 166, Protokóły komisji 1973- 1990 sygn. 62- 132, Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN.1973-1990 sygn. 136-154, Wybory sołtysów 1984-1989 sygn. 167- 226, Samorząd i Zebrania wiejskie 1983-1987 sygn. 227- 232, Struktura osobowa GRN 1982-1983 sygn. 233-234, Odznaczenia 1987-1988 sygn. 246, Gminny Komitet FJN. 1976-1983 sygn. 247- 254, Rejestr Wniosków Komisji GRN. 1974-1983 sygn. 255-256, Normatywy kancelaryjne. [rzeczowy wykaz akt, regulamin GRN] 1976-1984 sygn. 257- 259, nab. 4197/10 8 j.a. 0,10 mb, regulamin GRN z 1984, Społeczna Komisja Pojednawcza 1973-1986, komitet kontroli Społecznej 1978 Number of units in the group: 267
62/1158/0 Urząd Gminy w Kosowie Lackim [1966] 1972-1990 [1991-1998] 0 Unroll
Wybory do Samorządu mieszkańców wsi 1984 sygn 1, wnioski z kampani wyborczej do Sejmu 1985-1986 sygn.2-3, Podział gminy na sołectwa 1977 sygn 4, Wybory sołtysów 1977-1978 sygn. 5-9, Rejestr wniosków zebrań wiejskich 1973-1982 sygn 10, Protokoły zebrań wiejskich 1973-1984,1988 sygn 11-22,530, Posiedzenia kolegium komisji i zespołow1987-1992 sygn 23-26, Narady pracowników 1976,1985-1989, sygn 27-31, Uchwały GRN 1973-1989, sygn 35-42, 533-541, Zarządzenia, Decyzje Naczelnika1973-1974,1975-1989 sygn.43-59, 147-149, 549, Programy i plany rozwoju gminy 1974, sygn 60, Sprawozdawczość gospodarcza 1973-1975 sygn.61-63, Plany pracy 1973-1989 sygn 64-89, 384-386, Sprawozdania z realizacji planów pracy1978,1981-1988,sygn 90-105, Sprawozdawczość GUS 1974-1987 sygn 106-118, Podział administracyjny, ustalenie nazw miejscowości 1974-1978, sygn 119-120, Analizy i oceny skarg i wniosków 1973-1990 sygn123-137, 550-552, wycinki prasowe1976-1987 sygn 138-144, Instrukcje kancelaryjne sygn. 145,146,150-152, Kontrole, Protokoły kontroli 1976-1989 sygn.153-176, 383, 553, Regulaminy organizacyjne, przydziały etatów 1973-1990 sygn.177-193, Dane statystyczne o pracownikach, szkolenia 1990 sygn.194-218, Budżet gminy1974-1989, sygn. 219-246, 554, Plany finansowania inwestycji, sprawozdania 1976-1989 sygn247-257, Protokoły i zarządzenia porewizyjne 19875-1981 sygn.258-263, Plan społeczno –gospodarczego rozwoju gminy 1975-1989 sygn 264-280, Realizacja czynów społecznych 1983-1988 sygn. 281-286, Organizacja szkół koordynacja imprez kulturalnych1983-1986 sygn.287-290, Ewidencja zabytków pomniki walk i męczeństwa 1973-1984 sygn.291-299, Program rozwoju kultury 1979-1990 sygn. 300-304,555, Nadzór nad stowarzyszeniami 1980-1988 sygn. 305-310, Analizy ,sprawozdania oceny działalności kolegiów1976-1982 sygn. 311-316, Sprawozdania z ruchu naturalnego ludności 1966-1976, sygn.318-322, Sprawy notarialne , testamenty 1973-1990 sygn 323, Plany Obrony Cywilnej 1986 sygn324, Sprawozdanie z działalności OSP, Zaopatrzenie rynku analizy 1978-1984 sygn. 328-342, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 1973-1986 sygn 343-348, Zestawienia planów budownictwa 1977-1984 sygn349-362, Lokalizacja szczegółowa inwestycji 1975-1980 sygn 363-368, Decyzje o planowaniu przestrzennym 1973-1975 sygn. 369-371, Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1986-1989 sygn 373, Lustracja Rejonów Opiekuńczych 1988-1991, Analizy stanu zatrudnienia 1973,1980,1982, Protokóły Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1987-1990 sygn 381, Sprawozdania i analizy dot ochrony gruntów rolnych 1978-1980, 1985 sygn.387-388, Uwłaszczenia gospodarstw rolnych, Ewidencja PFZ 1972-1985 sygn. 389-397, Obrót cywilno- prawny gruntami 1974, 1981, 1984,1986 sygn 398-403, Sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych 1973-1974, 1976, sygn. 404-410, Przekazywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 1977-1985 sygn. 411-428, Ewidencja, zestawienia gruntów na terenie gminy Kosów 1974-, 1976-1988 sygn. 429-464, Przebieg kontraktacji roślinnej-meldunki, sprawozdania, analizy 1980-1986 sygn. 465-473, Ewidencja urządzeń nad i podziemnych 1984-1985 sygn. 474, Rejestry ewidencji gruntów PFZ 1976-1982, 1987 sygn. 475-494, Numeracja domów i nieruchomości na terenie gminy 1978, 1986-1987 sygn. 495-525, Mapy ewidencyjne 1982, 1984 sygn. 526, 527, Mapy przekazywanych gruntów 1973-1990 sygn. 528-529, wnioski i postulaty radnych 1984-1988 sygn531-532, Regulamin UG 1979,1983-1988 sygn542-548, ewidencja granic1981, 1984, 1985-1988 sygn 556-560, Sprawozdania z ruchu budowlanego1973-1986 sygn 561-567, Rejestry gruntów 1976-1978 sygn. 568-577, nab. 4196/10 - 305 j.a. 2,00 mb spis poz. 578-882, przekazywanie gospodarstw z lat 1978-1982 oraz ewidencja gruntów (w tym mapy), numeracja nieruchomości, nab. 4824/2014 - 505 ja. 4,09 mb przejmowanie nieruchomości na SkP, administracja majątkiem PFZ, prawo pierwokupu, dzierżawy wieczyste, zmiana sposobu gospodarowania, poz.883-1387, nab. 5250/2016 - 167 j.a. 1,10 mb. ewidencja zakładów przemysłowych, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, w ZoSIA, poz.1388-1554, ewidencja zatwierdzonych planów, ewidencja gruntów 1878-1990, poz. 1555-1560 Number of units in the group: 1560
62/1159/0 Medal Kongresu Eucharystycznego w Siedlcach 1929-1929 0 Unroll
Medal Kongresu Eucharystycznego w Siedlcach 28-32 VI 1929 , mosiądz posrebrzany, wytarty, średnica 32 mm. Number of units in the group: 1
62/1160/0 Urząd Gminy w Kołbieli 1973-1990 0 Unroll
1.Sprawozdania z realizacji wniosków Komisji GRN i Prezydium 1977-1981, 1989 sygn. 1-4, 2.Wybory sołtysów i podsołtysów 1977-1983 sygn. 5, 3.Protokóły z zebrań wiejskich 1973-1985 sygn. 6, 4.Protokóły z posiedzeń Komisji 1986-1990 sygn.11, 5.Protokóły z narad pracowników UG 1988 sygn.12, 6.Statut, Regulamin UG 1984, 1989 sygn.13,14, 7.Zarządzenia, Decyzje Naczelnika 1978, 1983-1990 sygn. 15-18, 8.Plany pracy jednostki własnej 1976, 1983-1989 sygn. 19-22, 9. Analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania 1976-1987 sygn. 23-24, 10.Instrukcje kancelaryjne 1987 sygn. 25, 11.Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne 1978-1989 sygn. 26-31, 12.Dane statystyczne o pracownikach 1977-1988 sygn. 32-33, 13.Skargi i zażalenia na pracowników własnej jednostki 1977-1988 sygn. 34-35, 14.Przydziały etatów, wykazy etatów 1984-1990 sygn. 36-37, 15. Plany i programy szkolenia pracowników. 1987-1989 sygn 38-40, 16. Plany finansowe zakładów budżetowych 1978-1990 sygn. 41-56, 17.Budżety jednostkowe ich zmiana i realizacja 1977-1990 sygn. 57-79, 18.Sprawozdania z wykonania budżetu 1973-1990 sygn. 80-112, 19.Protokóły i zarządzenia porewizyjne 1976-1986 sygn. 113-114, 20.Ostateczne wersje planów zbiorczych 1986, 1988 sygn. 115-117, 21.Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów UG 1986-1989 sygn. 118-120, 22.Gminny Zespół Ekonomiczny Administracyjny szkół w Kołbieli 1985-1989 sygn. 121-122, 23.Sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1979-1980, 1985-1986 sygn.123,124, 24.Sprawozdania z obrotu gruntami PFZ 1977-1990 sygn. 125-137, 25. Ewidencja gruntów rolnych zmiana aktualizacja. Przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawa wieczysta 1976-77, 1981-90 sygn. 138- 140, 26.Dokumentacja terenowo prawna 1980-1988 sygn. 141-149, 27.Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1981-1989 sygn. 150-173, 28.Ewidencja i rejestracja lokalizacji 1976,1978 sygn. 174, 175, nab. 3948/09 - 12 j.a. Realizacja czynów, opinie i decyzje lokalizacyjne, ocena ruchu budowl., przes.111/2014 podziały nieruchomości 1989-1990 Number of units in the group: 188
Showing 1,141 to 1,160 of 1,973 entries.