Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1321/0 vacat - Sąd Gminny w Miedznej powiat Węgrów - włączony do zespołu 1245 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1322/0 vacat - Sąd Gminny w Sadolesiu - włączony do zespołu numer 65 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1323/0 vacat - Sąd Gminny w Prostyni powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1324/0 vacat - Sąd Gminny w Sadownem powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 65 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1325/0 Gminna Rada Narodowa w Korytnicy 1973-1990 0 Unroll
Organizacja GRN j.a.2, sygn. 1-2, Protokóły sesji j.a.23, sygn. 3-25, protokóły posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia j.a.6, sygn. 26-31, K.Przestrzeganie Prawa i Porządku Publicznego j.a.2, sygn. 32-33, K. Komisja Rolnictwa j.a.8, sygn. 34-41, K. Wychowania, Kultury i Oświaty, Spraw Socjalnych j.a.5, sygn. 42-46, K. Ds. Samorządu j.a.3, sygn. 47-49, K. Handlu i Usług j.a.1, sygn. 50, Plany pracy komisji, prezydium, rady j.a.3, sygn. 51-53, Protokóły posiedzeń prezydium, postanowienia j.a.26 sygn. 54-79, nab. 3972/09 2 ja.0,03 mb sesje 1986, poz.80, sprawozdanie z działalności rady za 1978-1984,poz.81, nab. 5769/2019 nazewnictwo ulic, placów i parków 1977-1989, poz. 82 Number of units in the group: 82
62/1326/0 Akta stanu cywilnego gminy Zembrów powiat Sokołów 1825-1825 43 Unroll
księga Urodzeń, małżeństw, zgonów, zapowiedzi 1825 sygn. 1, Alegata 1825 sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/1327/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Siedlcach 1975-1990 0 Unroll
Zarządzanie. Organy Kolegialne 1975 – 1990, 66 j.a., sygn. 1-34, 37-68, 82 – 113, Zarządzanie. Organizacja 1981 – 1990, 3 j.a, sygn. 79-81, 114, Zarządzanie. Akty normatywne. 1978 –1989, 2 j.a, sygn. 35-36, Zarządzanie. Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka. 1976 – 1988, 10 j.a., sygn. 69-78 Number of units in the group: 114
62/1328/0 Urząd Gminy w Przesmykach [1958] 1973-1990 [2004] 0 Unroll
Protokóły z zebrań wiejskich 1984-1988 sygn 1-3, Narady pracowników własnej jednostki 1978-1989 sygn. 4-6, Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej- własne 1979-1990 sygn. 7-11, Program działania urzędu 1986-1988 sygn. 12-14, Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej 1983-1989 sygn 15-21, Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej 1985-1988 sygn. 22-25, Sprawozdania GUS z działalności urzędu 1975-1979 i 1986 r. sygn.26-31, Dane statystyczne o pracownikach 1980-1990 sygn 32-34, Budżet gminy, jego planowanie zmiany i realizacja 1983-1990 sygn. 35-53, Bilanse roczne , półroczne i kwartalne 1982-1990 sygn. 54-69 nab. 3600/06 - 120 ja. 1,80 mb. budownictwo, plany samoobrony, ewidencja gruntów, plany urządzenia i zagospodarowania lasów, kontrole 1971-1987, sygn.70-189, nab. 5529/2018 ewidencja zakładów przemysłowych 1958-1989, sygn.190-325, nab. 5611/2018 przejmowanie gospodarstw na rzecz Skarbu Państwa i następców 1974-1990, 2004, sygn.326-370, Number of units in the group: 370
62/1329/0 Gminna Rada Narodowa w Przesmykach [1972] 1973-1990 0 Unroll
Karta A z 2004 E. Sałamacha Protokóły sesji GRN 1973-1990 s.1-13, * Klub Radnych PZPR 1973-1974 s. 14, *Sprawy osobowe radnych, ewidencja, kandydaci na radnych 1978-1984 s. 15-18, *Sprawozdania z działalności rady narodowej 1978-1988 s. 19, *Komisje stałe –protokóły posiedzeń, składy, wnioski 1973-1981 s.20-25, *Komisja i Planowania, Budżetu i Finansów-prot. posiedzeń 1973 s. 26, *Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia –prot. pos. 1974-1990 s. 27-30, *Komisja Rolnictwa –protokóły posiedzeń 1973-1990 s. 31-35, *Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych-prot. pos. 1973-1990 s. 36-40, *Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego- protokóły posiedzeń 1973-1990 s. 41-45, *Komisja ds. Samorządu i Inicjatyw Społecznych protokóły posiedzeń 1984-1990 s.46 –47, *Realizacja wniosków komisji stałych 1979-1981 s. 48, * Sprawozdania z działalności komisji stałych 1982-1983 s. 49, * Prezydium-protokóły posiedzeń 1973-1990 s.50-55, ·Postanowienia, wnioski, uchwały rady, prezydium i komisji1973-1990 s. 56-59, ·Ewidencja rad sołeckich 1982 s.60, ·Uchwały GRN i prezydium , ewidencja, rejestry 1973-1990 s.61-71 ·Plany pracy rady, prezydium i komisji 1973-1990 s.72-74, ·Protokóły kontroli rady 1989 s. 75, ·Gminny Komitet Kontroli Społecznej –protokóły posiedz.1978-1983 s. 76-78, ·Komitet Gminny Frontu Jedności Narodu –prot. posiedzeń 1972-1980s. 79-80 ·Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narod-prot. pos. 1986 s.81 dopływ: nab. 3605/06 organizacje i sesje 1973-1974 - 2 j.a. , Posiedzenia prezydium 1973-1975 - 3 j.a., Interpelacje radnych 1984-1988 - 1 j.a., Wnioski z prezydium i Komisji 1984-1988 - 1 j.a. Number of units in the group: 88
62/1330/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przesmykach powiat Łosice 1959-1972 0 Unroll
1. Plany pracy 1970 sygn.1, 2. Sprawy organizacyjne 1965-1971 sygn. 2-7, 3. Protokóły sesji GRN 1964-1972 sygn. 8-12, 4. Protokóły posiedzeń Komisji 1964-1972 sygn. 13-31, 5. Protokóły posiedzeń Prezydium 1964-1972 sygn. 32-35, 6. Zebrania wiejskie 1964-1971 sygn. 36-41, 7. Plany gospodarcze 1964-1969 sygn. 42-45, 8. Sprawozdawczość i statystyka 1964-1970 sygn. 46-51, 9. Kontrole i zarzadzenia pokontrolne 1964-1969 sygn. 52-55, 10. Gospodarka gromadzka 1969 sygn. 56, 11. Budżet 1969 sygn. 57, 12. Postulaty ludności 1965 sygn. 58, (inwentaryzacja dopływu 26 j.a.) 13. Sesje 1960, 1965-1968 sygn. 59-60, 14. Protokóły Komisji 1960-1961, 1965-1968 sygn. 61-70, 15. Posiedzenia Prezydium 1959-1960, 1965-1969, 1972 sygn. 71-74, 16. Zebrania wiejskie 1970 sygn. 75, 17. Budżet 1964-1970 sygn. 76-84, Sprawy organizacyjne biura 1968 sygn.85, Sesje rady 1961.1965 sygn.86-87, Protokóły komisji 1962-1965 sygn.88-100, Protokóły posiedzeń prezydium1961,1963,1963 sygn.101-103, Sprawozdawczość gospodarcza 1965 sygn.104, Mapy glebowo-rolnicze1970-1971 sygn.105-106 Number of units in the group: 106
62/1331/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojnowie powiat Łosice 1959, 1963-1972 0 Unroll
Poprzednia karta A z 4.01. 2002 M. Niedziółka (do sygn. 52), karta A 2004r M. Niedziółka 1. Działalność organów kolegialnych gromady 1969 sygn. 1, 2. Plany pracy PGRN sesji i komisji 1969 sygn. 2 3. Protokóły z sesji GRN 1969-1970 sygn. 3-4, 4. Sesje i sprawy organizacyjne GRN 1971-1971 sygn. 5-6, 5. Protokóły posiedzeń komisji 1971-1972 sygn. 7-16, 6. Protokóły posiedzeń Prezydium 1969-1972 sygn. 17-18, 7. Posiedzenia i sprawy organziacyjne GRN 1971-1972 sygn. 19-21, 8. Uchwały PGRN 1968-1969 sygn. 22-24, 9. Realizacja uchwał GRN 1971 sygn. 25-26, 10. Sołtysi, zebrania wiejskie 1971-1972 sygn. 27-30, 11. Zasady pracy i płacy 1971 sygn. 31, 12. Wnioski władz własnych 1969 sygn. 32, 13. Sprawy organizacyjne 1964-1970 sygn. 33-36, 14. Sprawy ogólno-administracyjne 1965, 1970 sygn. 37-38, 15. Plany gospodarcze 1971 sygn. 39, 16. Sprawozdania 1966-1970 sygn. 40-42, 17. Kontrole 1963-1968 sygn. 43-50, 18. Zmiany w budżecie 1969 sygn. 51, 19. Spis powszechny 1970 sygn. 52, 20. Wybory radnych 1965 sygn. 53, 21. Sesje i uchwały 1959, 1968-1969, 1972 sygn. 54-58, 22. Protokóły komisji 1965, 1968 sygn. 59-60, 23. Kontrole 1968 sygn. 61, 24. Budżet 1968-1969, 1971 sygn. 62-67, 25. Sprawozdania 1968, 1968-70 sygn. 68-71, dopływ: 3604/06 (3 j.a. ) Zarządzenia i wnioski władz nadrzednych 1963, Zarządzenia Prezydium WRN, PRN, PGRN 1967, Uchwały prezydium WRN i PRN 1968-1969, Number of units in the group: 74
62/1332/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozbitym Kamieniu powiat Sokołów Podlaski 1955-1972 0 Unroll
Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej i ich rejestry 1957-1968 sygn. 1-3, Protokoły sesji rady 1963-1972 sygn. 6-10, protokoły posiedzeń prezydium 1971-1972 sygn. 11-14, protokoły narad sołtysów 1968-1971 sygn. 15, gospodarka gromadzka, budżet, plan funduszu gromadzkiego 1955-1971 sygn. 16-35, sprawozdania 1964, 1971 sygn. 36-37, spotkania radnych z wyborcami 1967-1969 sygn. 38, nab. 4039/09 operat inwentaryzacji lasu Kosierady Korabie 1959, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych Dmochy Rętki, Korabie, Kudelczyn, Urbanki, Węże, księżopole komory, Księżopole Budki, Wańtuchy 1971-1972 Number of units in the group: 47
62/1333/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielanach powiat Sokołów Podlaski 1954-1972 0 Unroll
1. Plany pracy 1958-1971 sygn. 1-3, 2. Protokóły sesji GRN 1954-1972 sygn. 4-25, 3. Protokóły posiedzeń Komisji 1958-1972 sygn. 26-78, 4. Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 79-96, 5. Zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 97-102, 6. Protokóły kontroli 1959-1971 sygn. 103-111, 7. Wiejski Program Rozwoju Rolnictwa 1962-1969 sygn. 112-113, 8. Mienie gromadzkie 1965 sygn. 114, 9. Budżet 1955-1969 sygn. 115-128, 10. Sprawozdania, bilans 1963-1965 sygn. 129-130, zasady pracy i płacy 1971 sygn.131, Podział terytorialny 1959 sygn. 132, ewidencja postulatów wyborczych 1959 sygn.133, Posiedzenia Gromadzkiego Komitetu PZPR 1962-1967 sygn. 134-136, nab. 4041/09 operaty inwentaryzacji lasów Bielany Jarosławy, Bielany Borysy, Wyszomierz, Ruciany (4 ja.) Number of units in the group: 139
62/1334/0 Gminna Rada Narodowa w Bielanach 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN z lat 1973-1990 j.a.11, sygn. 1-11, protokóły posiedzeń komisji stałych- Komisja Planu, Budżetu i Finansów 1973-1990, sygn. 12-17, Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1977-1983, sygn. 18-23, Komisja Rolnictwa 1973-1990, sygn. 24-32, Komisja ds. samorządu mieszkańców 1984-1990, sygn.33-34, Komisja Oświaty Wychowania i Spraw Socjalnych 1973-1990, sygn. 35-45, Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, uchwały 1973-1990, sygn. 46-55, Uchwały Rady Narodowej 1987-1988, sygn. 56, Plany pracy GRN 1980-1981 i 1987 sygn. 57-58, Rejestr uchwał GRN 1975-1980 sygn. 59, Postanowienia Prezydium 1984-1988 sygn. 60 Number of units in the group: 60
62/1335/0 Urząd Gminy w Bielanach [1969-1972] 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków Komisji GRN 1980, 1985-1986 sygn. 1-2, Zebrania wyborcze 1982-1988 sygn. 3-5, Sołtysi 1981-1990 sygn. 6-14, Zebrania wiejskie 1973-1988 sygn 15-26, Narady pracowników 1980-1990, sygn 27-33, Narady koordynacyjne 1978, 1982, 1983, 1987 sygn. 34-37, Normatywy własne 1975-1989, sygn. 38-55, Statut organizacyjny, regulaminy 1976, 1988, 1976, sygn. 56-59, Plan pracy 1976-1984, 1988-1990, sygn. 60-68, Sprawozdania 1984, sygn.69, Kontrole 1974-1983, sygn. 70-80, Personel 1976-1988, sygn. 81-93, Szkolenia 1988-1989, sygn. 94, Budżet 1973, 1977-1990, sygn. 95-140, Plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 1976-1978-1982, sygn.141-146, Rolnictwo 1974-1979, 1984-90 sygn., 147-158, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1972-1981, sygn. 159-162, Rzeczowy wykaz akt urzędu 1976, sygn. 163, Leśnictwo 1979-1990, sygn.164-171, Pieczęcie 1973, sygn. 172, Opinie i Decyzje lokalizacji szczegółowych, 1973, 1975, 1981-1983 sygn.173-174, 182-199 195-199, dokumentacja techniczna wodociągi sygn. 175-177, mapy glebowo-rolnicze 1971 sygn. 178-181, administrowanie majątkiem PFZ 1974-1986 sygn. 182-194, przekazywanie gospodarstw na następców sygn.200-934, przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa sygn. 935-1030, nadzór nad działalnością gospodarczą 1973-1990 [1991] sygn.1031-1110 Number of units in the group: 1110
62/1336/0 Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych w Mińsku Mazowieckim [1984] 1988-1997 [1998] 0 Unroll
Organizacja, regulaminy, prywatyzacja 1984-1997 sygn.1-21, zarządzenia dyrektora 1987-1996 sygn.22-30, protokóły z narad 1988-1995 sygn.31-39, Rada Pracownicza 1992-1995 sygn. 40-45, Zatrudnienie i wynagrodzenie 1988-1994 sygn. 46-53, sprawozdania 1986-1996 sygn. 54-68, Kontrole 1988-1995 sygn. 69-72, bilans i badanie bilansu 1988-1995 sygn. 73-86, plany 1988-1990 sygn. 87-92, sprawy różne 1984-1995 sygn. 93-107, projekty techniczne 1984-1997 sygn.108-212, [zawartość na podstawie karty A z 27.03.2001 - M. Niedziółka] nab. 2974/2002.05.08 (17 j.a.) z lat 1988-1998 Number of units in the group: 229
62/1337/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleńcu powiat Łuków 1896-1917, 1929-1931 734 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1896-1916 sygn. 1-16, 19-24 (duplikaty 1896-1909, 1911, 1913-1916, księgi złożone z rocznych fragmentów zdekompletowanych unikatów 1903 drugi egz., 1910, 1912, 1914), księgi małżeństw 1917, 1929-1931 sygn. 25, 27, księga zgonów 1917 sygn. 26, alegaty 1908, 1914 sygn. 17-18 Number of units in the group: 27
62/1338/0 Gminna Rada Narodowa w Poświętnym 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1973-1990 j.a.17, sygn. 1-17, Protokóły z posiedzeń Komisji GRN: Komisja Rolnictwa 1973-1982,1987 j.a.4, sygn. 18-21, Komisja Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia 1973-1982,1987 j.a.4, sygn. 22-25, Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1973-1982,1984-1987 j.a.4, sygn. 26-29, Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1984, 1987 j.a.5, sygn. 30-34, Komisja ds. Samorządu 1984-1987 j.a.1, sygn. 35, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1990 j.a.10 sygn. 36-45, nab. 3892/09 - 4 j.a.; Sesje 1985, plany pracy GRN 1987, Wnioski Prezydium 1978-1983, plany pracy Prezydium, Komisji 1978-1982 Number of units in the group: 49
62/1339/0 Urząd Gminy w Poświętnym [1971] 1973-1990 0 Unroll
1.Protokóły zebrań wiejskich 1973-1981,1985-1988 sygn. 1-5, 2.Narady pracowników własnej jednostki 1976-1984, 1986-1990 sygn 6-7, 3.Zarządzenia t.o.a.p. własne1975-1990 sygn 8-9, 4.Roczne plany pracy jednostek własnych1974-1990 sygn 10-16, 5.Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej 1983-1989 sygn 17-20, 6.Analizy i oceny skarg i wniosków sprawozdania1976-1982, 1989-1990 sygn 21-22, 7.Protokóły kontroli lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych. 1976-1990 sygn 23-28, 8.Dane statystyczne o pracownikach 1988-1990 sygn.29, 9.Zarządzenia, Decyzje Naczelnika 1975-1990 sygn 30-32, 10.Statut organizacyjny UG 1975-1990,1974 1989 sygn.33-38, 11.Protokóły kontroli, inspekcji , lustracji, zarządzenia pokontrolna i sprawozdania z ich realizacji 1977-1979, 1982-1988 sygn 39-42, 12. Program samokształcenia urzędników państwowych. 1984-1989 sygn 43, 44, nab. 3891/09 - 3 j.a.analizy skarg 1984-1988, budżet 1988, nadzór nad USC 1982-1983, nab. 4686/2013 - 21 ja. 0,10 mb ewidencja gruntów i budynków przekazana przez Starostwo Pow. w Mińsku, nab. 4809/2014 - 48 ja. 1,10 mb - przejmowanie nieruchomości na Skarb Państwa, pierwokup, wywłaszczenia (1971-1977 Helenów, Dąbrowica, Cygów Stary), ewidencja gruntów PFZ, nab. 4879/2014 - 11 ja. 0,25 mb, nab. 5765/2019 2 j.a. 0,01 mb ewidencja archiwum zakładowego Number of units in the group: 129
62/1340/0 Urząd Gminy w Korytnicy [1952-1972] 1973-1990 [2012] 0 Unroll
Protokóły zebrań wiejskich 1973-1990 sygn.1-52, Narady pracowników własnej jednostki 1978-1988 sygn.53-56, Narady koordynacyjne z udziałem Naczelnika Gminy 1976-1982 sygn. 57-63, statut 1988 sygn. 64-65, regulamin 1979-1989 sygn.66-68, zarządzenia Naczelnika 1977-1990 sygn. 69-74, roczne i kwartalne plany pracy 1982-1987 sygn. 75-81, sprawozdania GUS 1975-1976 sygn. 82, sprawozdania budżetowe 1977-1979 sygn. 83-85, analizy i oceny skarg i wniosków 1981-1986 sygn. 86, protokóły kontroli i zalecenia pokontrolne 1973-1990 sygn. 87-105, wykazy etatów, ewidencja odznaczonych 1977-1985 sygn. 106-108, szkolenia pracowników 1979-1980 sygn. 109-110, budżet 1973-1988 sygn.111-121, plany zbiorcze rozwoju społ.-gosp. I sprawozdania z wykonania 1976-1987 sygn. 122-124, czyny społeczne 1977-1980 sygn.125-127, ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1987 sygn.128, plan zagospodarowania przestrzennego na lata 1977-1990 sporządzony w 1977 sygn. 129, program rozwoju budownictwa 1985-1989 sygn, 130-131, inwentaryzacja kopalin 1977-1989 sygn. 132, realizacja wniosków komisji 1977-1989 sygn. 133, podstawowa organizacja partyjna 1980-1987 sygn. 134, Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1984 sygn. 135, GPKPS 1975-1980 sygn. 136, zapobieganie nielegalnemu obrotowi produktami rolnymi 1976/77 sygn. 137, Komisja Pojednawcza 1986-1989 sygn. 139, Gminna Rada Kobiet 1977 sygn.140, narady kordynacyjne 1983-1989 sygn. 141-146, opracowania statystyczne dot. Budownictwa 1973 -1989 sygn. 147-150, budżet 1975 sygn.151, sprawozdania budżetowe 1983-1990 sygn. 152-159, planowanie czynów 1983-1989 sygn.160, nadzór nad stowarzyszeniami 1985-1989 sygn.161, sprawozdawczość z geodezji i obrotu ziemią 1979-1983 sygn. 162-164, cmentarze i grobownictwo 1978 sygn. 165, program zagospodarowania gruntów rolnych 1976 sygn.166, przegląd gmin 1976-1978 sygn.167, nab. 3971/09 (12 j.a. 0,16 mb) ogólne zasady zaopatrzenia rynku, regulamin 1989, programy rozwoju budownictwa, nab. 4533/2012 - 83 j.a. Zmiany użytkowania gruntów, przekazywanie gospodarstw, wykazy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i właścicieli gruntów, nab. 5125/2015 - 18 j.a 0,40 mb, nab. 5452/2018 plany urządzania lasów, koperty dowodowe (15 szt), nab. 5453/2018 projekt wieży kościoła w Pniewniku i pomnika w Korytnicy, nab.5780/2020 zestawienia gruntów 1976-1989, sygn.333-362 Number of units in the group: 362
Showing 1,321 to 1,340 of 1,973 entries.