Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1401/0 Gminna Rada Narodowa w Sterdyni 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady, uchwały 1973-1989 sygn. 1 – 17, 29, 30, Protokóły Komisji 1974,1984,1985,1989 sygn.18 – 28, Posiedzenia Prezydium 1985, 1990 sygn.31 – 32, Wybory 1985,1987,1988 sygn.33 – 36 Number of units in the group: 36
62/1402/0 Gminna Rada Narodowa w Kotuniu 1973-1990 0 Unroll
Plany pracy sesji GRN 1985-1990 sygn. 1-5, Protokóły uchwał sesji GRN 1973-1989 sygn. 6-27, Rejestry uchwał GRN 1973-1990 sygn. 28-30, Plany pracy Prezydium GRN 1985-1990 sygn. 31-35, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1989 sygn. 36-47, Protokóły posiedzeń komisji stałych 1973-1990 sygn. 48-109, Samorząd mieszkańców wsi 1984-1989 sygn. 110-115, Sprawozdania Gminnej Rady Narodowej w Kotuniu 1977-1990 sygn.116, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1990 sygn.117 Protokóły z obrad sesji 1990 sygn.118, Protokóły z posiedzeń komisji GR ds. budownictwa. 1988 sygn. 119, Komisja GRN ds. kultury i sztuki, wychowania fizycznego i spraw młodzieży 1984 sygn.120, Protokóły z posiedzeń Zespołu radnych GRN 1986-1989 sygn. 121-122, Wnioski GRN i ich realizacja 1984-1989 sygn. 123-124, Protokóły z wizytacji składnicy akt 1986 sygn.125, Sprawy związane z wyborem naczelnika gminy 1989-1990sygn.126, Ankiety Samorządu Wsi z wyborów. 1988 sygn.127-128, Wykazy Rad Sołeckich na kadencję 1988-1992, sprawozdania 1988 sygn. 129-130, Ankiety radnych 1984 sygn.131, 20. Rejestr wniosków Komisji GRN na kadencję 1984-1988, 1989 sygn.132-133, 21. Rejestr uchwał GRN 1984-1988 sygn.134, Rejestr uchwał GRN oraz Prezydium GRN 1989 sygn.135, Szkolenia radnych GRN, Rad Sołeckich, Komisji Rewizyjnych. Protokóły z odbytych szkoleń. 1985-1988 sygn.136, nab.4416/2011 - 1 j.a 0,01 mb ewidencja postanwień Prezydium 1984-1990 Number of units in the group: 137
62/1403/0 Urząd Wojewódzki w Siedlcach [1929-1975] 1975-1998 [1999] 0 Unroll
Wydział Organizacji i Nadzoru, 1975 – 1998, 563 j.a., sygn.1- 487, 2282-2357, Wydział Finansowy, 1976 – 1998, 128 j.a., sygn. 488- 615, Wydział Zdrowia, 1985 – 1998, 37 j.a., sygn. 616- 640, 2381-2392., Gabinet Wojewody, 1992 – 1998, 19 j.a., sygn. 832-848, 2222, 2394, Wydział Ochrony Środowiska, 1975 – 1998, 59 j.a., sygn. 719- 776, 2393, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1980 – 1998, 55 j.a., sygn. 777-831, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, 1982 – 1999, 220 j.a., sygn. 849- 1068, Wydział Spraw Obywatelskich, 1954 – 1998, 135 j.a., sygn. 1069-1198, 2395-2399, Wydział do Spraw Wyznań, 1944 – 1997, 703 j.a., sygn. 1199-1900, 2274, 2400-2403, Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony, 1976 – 1998, 43 j.a., sygn. 1901-1943, Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej, 1975–1998, 72 j.a., sygn. 1944-2014, 2029, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, 1975 – 1998, 151 j.a, 2015-2028, 2030-2164, 2196-2197, Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji, 1991 – 1998, 20 j.a., 2172-2191, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, 1984 – 1998, 78 j.a., sygn. 641- 718, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1978 – 1998, 51 j.a., 2192-2221, 2223-2279, 2358-2380, Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, 1995 – 1998, 7 j.a., 2165-2171, nab. 4327/11 - 24 j.a. 0,45 mb Komisja ds. Wykroczeń, rejestr stowarzyszeń, nab. 4359/2011 spis 2 Wydział Zdrowia 1992-1998 - 8 j.a. 0,06 mb, spis 1 Wydział Geodezji 1984-1998 - 26 j..a 0,54 mb, nab. 4585/2012 - 60 ja. 0,70 mb Programy urządzenia lasów gm. Adamów, Stanin, Wola Mysł., nab. 4608/2012 - 3 ja. 0,10 mb dok. Techn. Pałacu i domku wypoczynkowego dla pracowników kultury w Patrykozach 1977, 1979 (Wydział Kultury- Wojew. Konserwator Zabytków), nab. 4703/2013 - 4 ja. 0,10 mb z l994 r. Wydział Gospodarki Przestrzennej - decyzje lokalizacyjne wojewódzkie i krajowe, nab. 4768/2013 - 139 ja. 2,80 mb urządzanie lasów, nab. 4982/2015 - 3 ja. 0,02 mb urządzanie lasów, nab. 5033/2015 (57 j.a. 2,20 mb) uwłaszczenia gruntów 1985-1996, nab.5233/2016- 216 j.a 5,10 mb (w tym spis 3 - akta odziedziczone dot. parcelacji - 104 j.a, spis 4 Wydział RiL- 56 j.a., spis 5 Wydz. Geodezji- 56 j.a.), nab. 5380/2017 akta odziedziczone po Starostwie Powiatowym i PPRN w Sokołowie dot. weryfikacji nadań z reformy rolnej, nab. 5410/2017 -286 j.a 3,60 po Starostwie Powiatowym i PPRN w Sokołowie, sygn.3117-3402, nab. 5530/2018 - 273 j.a. akta odziedziczone Starostwie Powiatowym i PPRN w Węgrowie, sygn.3403-3675 Number of units in the group: 3675
62/1404/0 Gminna Rada Narodowa w Krzywdzie 1973-1990 0 Unroll
Plany pracy sesji, komisji, prezydium 1976-1989 sygn. 1-7 (7 j.a.), organizacja i protokóły sesji uchwały 1973-1990 sygn. 8-30 (22j.a), protokóły posiedzeń komisji 1974-1990 sygn. 31-56 (26 j.a.), protokóły posiedzeń prezydium postanowienia 1973-1990 sygn. 57-73 (16 j.a.), posiedzenie GKKS 1978-1983 sygn. 74 (1j.a.) (zzaawartość na podstwie karty A z 27 .03. 2001 M. Niedziółka) Number of units in the group: 74
62/1405/0 Urząd Gminy w Mrozach 1973-1990 [1991] 0 Unroll
1. Realizacja wniosków komisji 1977-1986 sygn. 1-5 * Wybory sołtysów i podsołtysów 1978 sygn. 6,163-167 * Protokóły zebrań wiejskich 1974-1988 sygn. 7-15, 168-175* Protokóły z narad kordynacyjnych 1984-1985 sygn. 16, * Protokóły z narad. Rolnictwo 1979-1980 sygn.17* Akty normatywne własne 1973-1989 sygn. 18-37,178,179* Realizacja zarządzeń terenowych organów administracji państwowej 1985 sygn. 38, 180* Plan pracy 1973-1989 sygn. 39-62,181-198* Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej 1976-1989 sygn. 63-74,199* Statut Urzędu Gminy 1988 sygn. 75,177* Analizy i oceny skarg i wniosków. Sprawozdania 1976-1987 sygn. 76-86,200* Protokóły i inspekcje zewnętrzne. Protokóły kontroli 1973-1989 sygn. 87-104, 201-204* Dane statystyczne o pracownikach 1977 sygn.105,205,206* Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1976-1989 sygn. 106-113,207,211* Plany i programy szkolenia pracowników 1977-1989 sygn. 114-122, 207-209* Narady pracownicze 1985-1989 sygn. 123-129,176* Budżety zbiorcze ich zmiana i realizacja 1979-1989 sygn. 130-141,222-230* Ostateczne wersje planów zbiorczych 1976-1986 sygn. 142-148, 215* Sprawozdania i analizy dotyczące planów 1982-1987 sygn. 149-152,217-221, 233* Czyny społeczne ludności 1976-1987 sygn. 153-161, 231,231* Organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 1985 sygn. 162*Ewidencja pracowników odznaczonych, odznaki, pieczęcie 1978, 1983,198-1987 sygn.212-214*Sprawozdania z obrotu gruntami Państwowego Funduszu Ziemią 1982,1984 sygn.234-236*Gospodarka komunalna 1977 sygn.237*wykaz miejscowości 1977,1987 sygn. 238,239, Ewidencja: oznaczenie granic nieruchomości, domów , ruchu budowlanego 1976-1979, sygn.240-249*, Ewidencja złóż kopalni 1983-1987 sygn. 250*, Znaleziska archeologiczne i ich ochrona 1982-1984 sygn.251*Cmentarze sygn. 252-256* Inwentaryzacja zadrzewień 1976 sygn. 257, Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych 1976 sygn 258*Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1978-1987 sygn.259-268 *Nadzór nad stowarzyszeniami 1986 sygn.269*Plany obrony cywilnej 1980-1989 sygn 270-275, Gminny Komitet FJN 1976-1982 sygn. 276-281, Informacje urbanistyczne 1973-1990 Sygn. 282, informacje o terenie 1975 s 283, programy rozwoju budownictwa wiejskiego 1977-1988 sygn. 284-292, ewidencja urządzeń nad- i podziemnych gminy 1986-1987 sygn.293-294, nab. 4172/10 (50 j.a. 0,30 mb) protokoły z zebrań wiejskich, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1975-1979, sygn.295-344, nab. 4861/2014 -174 ja. przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa i na następców, zmiana rodzaju użytkowania, sprzedaż PFZ, sygn. 345-518, nab.5532/2018 - budżety gminy, zmiana rodzaju użytkowania, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1972-1990, sygn.519-626, dokumentacja wydawanych dowodów osobistych 1952-1990, sygn.627-733, mapy glebowo- rolnicze gminy Mrozy, 1974, sygn.734-737 Number of units in the group: 737
62/1406/0 Gminna Rada Narodowa w Mrozach 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1973-1990 sygn. 1-22, Protokóły z posiedzeń Komisji GRN: Komisja Rolnictwa 1973-1990 sygn. 23-33 (j.a.11), Komisja Planu Budżetu i Finansów 1973-1990 sygn. 34-46 (ja.13), Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1973-1990 sygn. 47-58 (j.a.12), Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1990 sygn. 59-69 (j.a.11), Komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 70-73 (j.a.4), Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN 1973-1990 sygn. 74-85 (j.a.12), Komitet Kontroli Społecznej [ Protokóły, Regulamin] 1978-1983 sygn. 86-88 (j.a.3), Uchwały GRN 1975,1978-1990 sygn. 89-92 (j.a.4), Regulamin GRN 1989 (j.a.1) sygn. 93, Komitet Higienizacji 1973-1975 sygn.94, plany pracy Rady, Komisji, 1975-1987 sygn. 95-100, rejestry wniosków GRn i Komisji i interpelacji 1985-1987 sygn. 101-103, postanowienia Prezydium i rejestr 1984-1988 sygn. 104-106, uchwały GRN i ich rejestry 1977-1990 sygn. 107-114, nab. 4173/10 - 2 j.a. rejestr uchwał 1973, sprawy organizacyjne prezydium GRN 1973 Number of units in the group: 123
62/1407/0 Sędzia Śledczy przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1940-1944 [1945-1948] 0 Unroll
Zawiera pomoce kancelaryjne: wykaz aresztowanych w śledztwie w latach 1940-1948, skorowidze „Kps” pomocy sądowej z lat 1941-1946, akta śledztw z lat 1940-1944 dotyczące spraw o zabójstwo, pobicie, przywłaszczenie mienia, podpalenie, gwałt. Pomoce kancelaryjne: - Wykaz aresztowanych w śledztwie 1940-1948 Sygn. 1, - Skorowidz "S" i „Kps” 1941 sygn.2, Repertorium Kps 1941-1943, 1944-1946 Sygn. 3-4, Akta śledztw 1940-1944 Sygn. 5-54 Number of units in the group: 54
62/1408/0 Wydział Powiatowy w Siedlcach [1926 ] 1944-1950 0 Unroll
I. Akta odziedziczone 1926-1942 sygn. 1-3, II. Akta własne: .Referat administracji samorządowej 1947-50 sygn.4-16: Protokóły posiedzeń Wydziału 1947-1950 sygn. 4-8, Lista pracowników Wydziału 1949 sygn.9, Statuty i regulaminy służbowe 1947-1950 sygn. 10-11, Plany pracy i sprawozdanie z działalności 1949-50 sygn.12-14, Sprawy gospodarcze 1948-1950 sygn.15-16, Referat nadzoru i inspekcji 1944-1950 sygn.17-303: A zakres poruczony. Przepisy i zarządzenia ogólne 1948-1949 sygn.17, Odprawy burmistrzów, wójtów, sekretarzy 1946-1948 sygn.18-19, Różne 1949 sygn. 20, B Zakres własny; Okólniki i zarządzenia 1946 –1949 sygn.21-25, Wybory wójtów i burmistrzów, sołtysów 1944-1950 sygn.26-39, Ewidencja organów samorząd 1945-1950 sygn.40-45, Budżety gmin/w układzie alfabetycznym/ 1945-1949 sygn. 46-142, Budżety gmin i miast 1945 –1949 sygn.143-147, Sprawozdania rachunkowe / gmin w układzie alfabetycznym/ 1944-1949 sygn.148- 206, Sprawozdania z wykonania budżetów gmin i miast 1946-1950 sygn.207-209, Sprawozdania sytuacyjne i ogólne gmin i miast 1945-1949 sygn. 210-211, Sprawozdania z inspekcji /ogólne/ 1945-1950 sygn.212-216, Protokóły lustracji gmin /układ alfabetyczny/ 1946-1949 sygn.217-291, Skargi i dochodzenia, sprawy dyscyplinarne 1944-1949 sygn.292-296, Wykaz gromad. Miejscowości 1944-49 sygn. 297-299, Sprawy szkolne 1946-1950 sygn.300-302, Różne 1949 sygn.303, Referat finansowo rachunkowy 1945-1950 sygn. 304-329; Okólniki 1949 sygn.304, Budżet Pow. Zw. Samorządowego 1945-1950 sygn. 305-315, Sprawozdania rachunkowe Pow. Zw. Samorządowego 1947-1948 sygn.316-317, Sprawy gospodarcze przedsiębiorstw 1946-1950 sygn. 318-326, Uchwały podatkowe miast i gmin 1945-1946 sygn. 327-328, Podatek w zakładach gastronomicznych 1949 sygn.329, Akta osobowe: Odziedziczone 1932-1943 sygn. 330-352, Własne 1931-1950 sygn. 353-577, protokóły zjazdów burmistrzów, wójtów, sekretarzy 1946-1949 sygn. 578 Number of units in the group: 578
62/1409/0 Gminna Rada Narodowa w Cegłowie 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1973-1990 j.a.55, sygn 1-55, Protokóły z posiedzeń Komisji: Komisja Rolnictwa 1974-1990 j.a.7,sygn 56-62 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1990 j.a.6,sygn 63-68 Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1974-1990 ja.6 sygn.69-74 Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 j.a.6, sygn 75-80 Komisja ds. Samorządu 1988-1990 j.a.1, sygn. 81 Komisja Czynów Społecznych 1984-1986 j.a.1, sygn.82 Protokóły z posiedzeń Prezydium 1974-1990 j.a.12, sygn.83-94 Postanowienia Prezydium 1980-1988 j.a.2,sygn. 95-96 Plany pracy Prezydium 1978,1987-1989 j.a.2, sygn97-98,Uchwały GRN, Prezydium 1973-1988 j.a.7,sygn 99-105 Inne j.a. 4, sygn. 106-109 Uchwały GRN 1985-1988, 1988-1990, sygn. 110-111 Number of units in the group: 111
62/1410/0 Urząd Gminy w Cegłowie [1947] 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji GRN 1984-1989 sygn. 1-3, Wybory sołtysów i podsołtysów 1976-1982 sygn. 4, Protokóły zebrań wiejskich 1980,1982-1988 sygn. 5-12, Posiedzenia kolegiów komisji, zespołów 1984 sygn. 12, Zarządzenia terenowych organów administracji 1973-1990 sygn. 13-25, Decyzje Naczelnika Gminy 1984-1990 sygn. 26-29, Wieloletnie i roczne plany pracy jednostek 1979-1990 sygn. 30-47, Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej 1983-1986 i 1990 sygn. 48-51, Analizy i oceny skarg i wniosków sprawozdania 1980-1990 sygn. 52-62, Protokóły kontroli 1976-1990 sygn. 63-77, Dane statystyczne o pracownikach 1980-1990 sygn. 78-80, Przydziały etatów wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1979-1980, 1983,1986,1988-1990 sygn. 81-86, Plany program szkolenia 1980-1983, 1985-1990 sygn. 87-96, Analizy i oceny form i metod szkoleniowych 1983,1986 sygn. 97-98, Protokóły i zarządzenia pokontrolne 1979-1985 sygn. 99, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1984 sygn. 100. Sprawozdania finansowe 1987-1989, sygn.101-103 wykonanie budżetu 1986-1988 sygn.104-106 Analiza metod szkoleniowych 1987-1988, sygn.107 budżety 1976, 1978, 1980, 1981, 1983-1989 sygn.108-120, dokumentacja Zespołu Ek-Adm. Szkół 1975-1990 (Zarządzenia, protokoły kontroli, budżety, plany finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu) sygn 121-136, 3981/09 23 j.a 0,40 mb opinie i decyzje o lokalizacji 1976-1990, uproszczony plan zagospodarowania 1974, plan młyna 1947-1982 (3 j.a.), przes.109/2014 podziały nieruchomości 1990 Number of units in the group: 160
62/1411/0 Gminna Rada Narodowa w Sobolewie 1973-1990 0 Unroll
zawartość na podstawie karty A sprządzonej 30.12. 1999r przez J. Chojnacką Spotkania radnych z wyborcami (protokóły) 1972-1984 j.a.sygn. 1, Protokóły z sesji GRN 1976-1990 sygn. 2-18 (j.a.17), Uchwały GRN 1983-1990 sygn. 19-21 (j.a.3), Rejestry Uchwał GRN, Postanowień Prezydium 1973-1988 sygn. 22-23 (j.a.2), Protokóły z posiedzeń Komisji GRN 1978-1990 sygn. 24-28 ( j.a.4), Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN 1978-1990 sygn. 29-41 (j.a.14) Number of units in the group: 41
62/1412/0 Urząd Gminy w Sobolewie [1962] 1973-1990 0 Unroll
Wybory sołtysów i podsołtysów 1978- 1988 sygn. 1-5, Protokóły z zebrań wiejskich 1978-1987 sygn. 7-13, Plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych. Narady koordynacyjne 1978, 1980-1985 sygn. 14-21, Organizacja zjazdów, narad, konferencji własnych 1987-1989 sygn. 22-24, Narady pracowników własnej jednostki 1987-1989 sygn. 25-27, Regulamin pracy UG 1980-1984 sygn. 28-29, Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej własne 1979-1989 sygn. 30-37, Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1979-1988 sygn. 38-47, Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej 1980-1988 sygn. 48-56, Analizy i oceny skarg i wniosków. Sprawozdania 1979-1989 sygn. 57-65, Protokóły kontroli inspekcji, lustracji. Zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych 1978-1988 sygn. 66-75, Dane statystyczne o pracownikach 1980-1988 sygn. 76-84, Plany i programy szkolenia t.o.a.p. i ich realizacja 1979-1982 sygn. 85-87, Budżet gminy (sprawozdania podatkowe) 1986-1990 sygn. 88-92, Sprawozdania finansowe 1985-1990 sygn. 93-112, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planu społeczno-gospodarczego 1980-1984 sygn. 113-115, Metodyka planów 1980-1988 sygn. 116-122, Nadzór nad stowarzyszeniami 1985-1989 sygn. 123, Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1981-1982 sygn. 124-125, Opinie lokalizacyjne rejestry budynków, analizy i oceny ruchu budowlanego 1983-1990 sygn. 126-142, Ewidencja gruntów, skorowidze właścicieli, dokumentacja geodezyjna 1962-1978 sygn 143-193, Przejmowanie gospodarstw na Skarb Państwa 1974-1989 sygn 194-239, Skorowidze działek, spisy właścicieli 1963,1965,1970, sygn. 240-251, mapy gruntowe wsi 1963, 1964, sygn. 252-294 (wsie Przyłęk, Chotynia, Godzisz, Teofilów, Gończyce, Milanów, Krępa Nowa, Grabniak), nab. 4519/2012 - 42 ja.. 0,75 mb przekazywanie gospodarstw, rozgraniczenia, obrót cywilno-prawny, opracowywanie planów zagospodarowania, ewidencja urządzeń komunalnych, nab. 4907/2014 - 22 ja. 0,20 mb przepisy prawne z zakresu Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Nieruchomości, decyzje na zalesiania, akty własności ziemi 1976-1978, nab. 4968/2014 - 48 ja. 0,30 mb nadzór nad stowarzyszeniami, działalność gospodarcza Number of units in the group: 406
62/1413/0 Urząd Gminy w Strachówce 1975-1990 [1991] 0 Unroll
1.Zebrania wiejskie, sołtysi 1975-1988 sygn.1 – 28, 2.Zjazdy i konferencje 1986-1988 sygn. 29 – 32, 3.Narady pracowników 1983-1986 sygn. 33 – 36, 4.Statut Organizacyjny 1975-1977 sygn. 37, 5. Zarządzenia 1977-1990 sygn. 38 – 45, 6. Program rozwoju gminy 1979 sygn. 46, 7. Długofalowe plany pracy 1976-1985 sygn. 47 – 59, 8. Programy realizacyjne planów 1981-1985 sygn. 60 – 62 , 9. Narady koordynacyjne 1978-1982,1984-1985 sygn. 63 – 69, 10. Sprawozdania 1984-1985 sygn. 70 – 71, 11.Statystyka 1977-1978 sygn. 72 , 12. Skargi i wnioski 1978-1983,1986-1990 sygn. 73 – 76 , 13. Kontrole 1977-1985 sygn. 77 – 85, 14. Przydziały etatów 1979-1983,1987-1989 sygn. 86 – 91, 15. Szkolenia 1978-1985 sygn. 92 – 99, 16. Budżet 1981, 1983-1990 sygn.100 – 108, 17.Plan społeczno-gospodarczy 1986 sygn.109, 18. Sprawozdania z realizacji planów 1979-1980, 1983-1985 sygn.110 – 115 , 19 Czyny społeczne 1978-1980,1982,1986,1987 sygn.116 – 120, 20. Lokalizacje 1985 sygn.121, 21. Pomoc społeczna 1983-1984 sygn.122 – 123, analizy skarg i wniosków 1983-1986 sygn.124-126, przydziały etatów 1980-1986 sygn. 127-133, sprawozdania i realizacja planów 1984-1985 sygn. 134, ewidencja zabytków 1985-1989 sygn. 135-136, ewidencja parków 1974-1988 sygn. 137, decyzje o zwrocie nieruchomości 1989-1990 sygn. 138-139, wywłaszczanie 1978-1984 sygn. 140, przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste (przekazywanie gospodarstw) 1975-1990 [1991] sygn. 141-176, sprzedaż gruntów 1980-1989 sygn. 177-178, opinie i decyzje lokalizacji inwestycji 1990 sygn. 179, numeracja nieruchomości 1990 sygn.180, nab. 4974/2014 - operat techniczny gruntów do wywłaszczenia 1976 Number of units in the group: 181
62/1414/0 Urząd Gminy w Paprotni 1974-1990 [1991] 0 Unroll
Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 (5 j.a.) Number of units in the group: 48
62/1415/0 Miejska Rada Narodowa w Garwolinie 1974-1990 0 Unroll
nab. 2544/1998 nab. 3006/2002 - 4 ja. 0,008 mb, nab. 4413/2011 - 4 j..a. 0,02 mb, rejestry uchwał MRN 1974-1989 Number of units in the group: 44
62/1416/0 Urząd Miejski w Garwolinie [1940-1972] 1974-1990 [2004] 0 Unroll
nab. 2545/1998.12.16 (49 ja. 0,50 mb) nab. 3464/05 (18 j.a.Starostwo Powiatowe w Garwolinie) ewidencja gruntów, uwłaszczenia, rozgraniczenia, nab. 3794/08 112 j.a. 2,10 mb - bilanse, czyny społeczne, plany zagospodarowania przestrzennego, realizacja inwestycji, ruch budowlany, nab. 4293/2011 - 5 j.a. 0,18 mb wywłaszczenia po linię el. Ul. Waryńskiego, oczyszczalnię ścieków, osiedle stacyjne II, budynek Dyrekcji Okr. Dróg Publ., nab. 4414/2011 - 58 j.a. 0,40 mb zawiera m.in.. Akta terenowej komisji odwoławczej ds. pracy przy naczelniku, akta referatu handlu i zaopatrzenia, nab. 4559/2012- 34 ja. 0,30 mb, akta osób prowadzących działalność handlową i rzemieślniczą 1945-1990, poz. 304-730, protokoły, kontrole zarządzenia, zapobieganie pożarom 1984-1990, poz. 731-749, handel, zakłady gastronomiczne, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, cofanie i wydawanie uprawnień, remonty budynków 1974-1990, poz. 750-809, przejmowanie terenów i nieruchomości, wywłaszczenia prawo pierwokupu, sprzedaż domów, plany zagospodarowania 1954-2004, produkcja materiałów budowlanych 1987-1990, poz. 913-914, zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej 1987, poz. 915 Number of units in the group: 915
62/1417/0 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach [1917] 1975-1998 0 Unroll
nab. 3687/ 07 - 651 j.a akta osobowe nauczycieli Number of units in the group: 1178
62/1418/0 Urząd Gminy w Suchożebrach [1952-1972] 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków Komisji 1989 sygn.1, Protokóły zebrań wyborczych 1984-1989 sygn. 2-18, Protokóły zebrań wiejskich 1976-1988 sygn. 19-36, Protokóły z narad pracowniczych 1975 sygn. 37, Regulamin organizacyjny UG 1977-1989 sygn. 38-43, Decyzje, zarządzenia Naczelnika 1974-1990 sygn. 44-66, Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej 1976-1990 sygn. 67-76, Analizy i oceny skarg i wniosków. Sprawozdania 1976-1990 sygn. 77-83, Wycinki prasowe dotyczące jednostki własnej 1983-1989 sygn. 84, Protokóły kontroli. Zarządzenia pokontrolne 1976-1990 sygn. 85-92, Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1978-1990 sygn. 93-97, Plany i programy szkolenia pracowników 1974-1989 sygn. 98-108, Sprawozdania z realizacji inwestycji 1975-1985 sygn. 109-110, Budżet gminy i jego realizacja 1974-1990 sygn. 111-163, plany społeczno-gospodarcze plany czynów społecznych 1973-1990 sygn. 164-183, Sieć szkół i przedszkoli 1981-1990 sygn. 184-185, Koordynacja organizacji imprez kulturalnych 1984-1990 sygn. 186-194, Ewidencja miejsc walk i męczeństwa 1983-1989 sygn. 195-196, Nadzór nad stowarzyszeniami 1978-1986 sygn. 197, Analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów 1976-1982 sygn. 198-206, plany OC 1973-1986 sygn. 207-210, Sprawozdanie z działalności Straży Pożarnej 1979-1983 sygn. 211-213, Dokumentacja prawna nieruchomosci 1978-1990 sygn. 214-215, Sprawozdania z zaopatrzenia rynku 1981-1986 sygn. 216-223, Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowej 1982-1988 sygn. 224-225, Programy rozwoju budownictwa wiejskiego 1978-1980 sygn. 226-231, Inne sygn. 232-242, nab. 4119/10 - dok. Aktowa 150 ja. 2,85 mb przejmowanie gospodarstw na Sk.P, przekazywanie na następcę, numeracja nieruchomości, obrót ziemią, budżety i bilanse GZEAS, nab. 4120/10 - 4 j.a. (14 arkuszy map) mapa woj.. siedleckiego 1975, obręb Kownaciska 1977, mapy topograficzne gminy 1986, mapa tematyczna (gleby) 1988, nab. 4920/2014 - 69 j.a. 0,30 mb koperty dowodowe, sprawy ewidencji gruntów, imprezy masowe, nab. 5255/2016 c.d koperty dowodowe, komisje doraźne, programy, zarządzenia wójta, sprzedaż nieruchomości 1990 (13 j.a) Number of units in the group: 478
62/1419/0 Gminna Rada Narodowa w Suchożebrach 1973-1990 0 Unroll
Wybory 1984-1985 sygn. 1-2, Protokóły z sesji GRN 1984-1990 sygn. 3-10, Struktura osobowa i ewidencja zmian 1984-1988 sygn. 11, Wnioski i postulaty radnych 1985-1988 sygn. 12-13, sprawozdania z działalności 1988-1990 sygn. 14, Protokóły z posiedzeń Komisji Rolnictwa 1984-1990 sygn. 15-16, Komisji Rozwoju Gospodarczego 1984-1990 sygn. 17-18, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1984-1990 sygn. 19-20, Komisji Samorządu 1984-1990 sygn. 21-23, Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN 1984-1990 sygn. 24-31, Postanowienia Prezydium GRN 1984-1990 sygn. 32-33, posiedzenia zespołów 1973-1984 sygn. 34-42, Uchwały GRN 1984-1990 sygn. 43-52 Number of units in the group: 52
62/1420/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudnie powiat Mińsk Mazowiecki 1958-1958 0 Unroll
Protokóły z sesji 1958 sygn.1 Number of units in the group: 1
Showing 1,401 to 1,420 of 1,973 entries.